Sprzeciw ograniczeniom "Natura 2000" dla Obszaru Zatoki Puckiej

My mieszkańcy wybrzeża Zatoki Puckiej oraz osoby korzystające z jej akwenu zawodowo i rekreacyjnie, odnosząc się do projektów rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH 220032) oraz w sprawie ustanowienia planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (PLB 220005 Zatoka Pucka), przygotowanych przez Instytut Morski w Gdańsku na zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec ich zapisów, w szczególności dotyczących faktycznego zamknięcia Zatoki Puckiej dla rybołówstwa i turystyki, które w obecnym kształcie w żadnym razie nie zasługują na aprobatę i nie mogą być zaakceptowane.

Wskazać należy, iż oczywistym jest, że głównym źródłem utrzymania ludności zamieszkującej Półwysep Helski i pozostały obszar nad Zatoką Pucką, jest turystyka i wszelkie aspekty z nią powiązane, a projektowane zapisy spowodują ograniczenie możliwości egzystowania przez miejscową ludność. Zakaz połowu sieciami stawnymi w strefie głębokości poniżej 30 m, zakaz pływania w ślizgu, czy zakaz wstępu na Ryf Mew to w rzeczywistości zamknięcie Zatoki Puckiej dla większości obecnych form aktywności człowieka w tym obszarze. Ograniczy to ruch turystyczny i w konsekwencji zagrozi upadkiem tej gałęzi gospodarki w naszym rejonie. Nadmieniamy, że wcześniejsze przeszkody administracyjne, niskie limity połowowe i spadek opłacalności wywołały regres w rybołówstwie, a proponowane zapisy rozporządzeń doprowadzą do całkowitej likwidacji rybołówstwa nadzatokowego i odebrania mieszkańcom kolejnego źródła utrzymania, jakim jest turystyka, licznej zaś rzeszy turystów zabiorą możliwość korzystania z aktywnego wypoczynku, na jednym z najatrakcyjniejszych w Europie dla sportów wodnych akwenie.

Jesteśmy za ochroną środowiska naturalnego! Jednakże integralną częścią tego środowiska jest człowiek. Nie pozwolimy zabrać naszego źródła utrzymania, tradycji Ojców i oparcia całego naszego doczesnego życia.

To, do czego dąży zespół naukowców opracowujący rozporządzenia i załączniki do nich to:

- zamknięcie Zatoki Puckiej wewnętrznej i części pozostałego akwenu dla połowów,

- znaczne ograniczenie możliwości korzystania z plaż i wód dla turystyki, sportów wodnych i żeglarstwa,

- zakaz oczyszczania plaż z materiału organicznego naniesionego przez morze,

- zlikwidowanie części tradycyjnych ścieżek,

- zakaz wzmacniania i sztucznego zasilania niektórych odcinków brzegu, w tym na Półwyspie Helskim,

- ochrona szuwaru trzcinowego i kidziny kosztem plaż,

- renaturalizację terenów lądowych, poprzez usuwanie niektórych gatunków nierodzimych i rodzimych.

W Helu już dopuszczono się w imię renaturalizacji oprysków i usuwania roślin w tym drzew, a ścieki z fokarium wlewa się wprost do morza w sąsiedztwie miejskiej plaży! To tylko przykłady proponowanych i już realizowanych działań, a plany idą dalej.

Ponadto, proponowane akty prawne nie przewidują żadnych mechanizmów rekompensaty finansowej dla mieszkańców w związku z powyżej wskazanymi okolicznościami.

To nie my użyźnialiśmy Zatokę na masową skalę nawozami, nie my truliśmy ją ściekami przemysłowymi, nie my betonowaliśmy jej dno fosfogipsami i nie my niszczyliśmy podwodne łąki rabunkowym trałowaniem surowca na agar-agar. Mieszkańcy od pokoleń, żyli tu w zgodzie z naturą, wiedząc, że daje ona im utrzymanie, a turyści nie przyjeżdżali by niszczyć przyrodę ale by ją podziwiać i korzystać z jej dobrodziejstw.

Żądamy więc aby nasz głos potraktować poważnie, uwzględnić wszelkie uwagi zgłaszane przez społeczeństwo i wykreślić zapisy godzące w człowieka. Jeżeli nie będzie możliwy kompromis z interesem gospodarczym i społecznym człowieka, konieczna będzie korekta granic obszaru Natura 2000 i wykreślenie z niego terenów zurbanizowanych oraz niektórych przedmiotów ochrony, jak sztucznie introdukowana foka, nie występujący morświn czy mająca się dobrze, niczym nie zagrożona kidzina.

 


Ruch Obrony Półwyspu    Skontaktuj się z autorem petycji