Sprzeciw ograniczeniom "Natura 2000" dla Obszaru Zatoki Puckiej

My mieszkańcy wybrzeża Zatoki Puckiej oraz osoby korzystające z jej akwenu zawodowo i rekreacyjnie, odnosząc się do projektów rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH 220032) oraz w sprawie ustanowienia planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (PLB 220005 Zatoka Pucka), przygotowanych przez Instytut Morski w Gdańsku na zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec ich zapisów, w szczególności dotyczących faktycznego zamknięcia Zatoki Puckiej dla rybołówstwa i turystyki, które w obecnym kształcie w żadnym razie nie zasługują na aprobatę i nie mogą być zaakceptowane.

Wskazać należy, iż oczywistym jest, że głównym źródłem utrzymania ludności zamieszkującej Półwysep Helski i pozostały obszar nad Zatoką Pucką, jest turystyka i wszelkie aspekty z nią powiązane, a projektowane zapisy spowodują ograniczenie możliwości egzystowania przez miejscową ludność. Zakaz połowu sieciami stawnymi w strefie głębokości poniżej 30 m, zakaz pływania w ślizgu, czy zakaz wstępu na Ryf Mew to w rzeczywistości zamknięcie Zatoki Puckiej dla większości obecnych form aktywności człowieka w tym obszarze. Ograniczy to ruch turystyczny i w konsekwencji zagrozi upadkiem tej gałęzi gospodarki w naszym rejonie. Nadmieniamy, że wcześniejsze przeszkody administracyjne, niskie limity połowowe i spadek opłacalności wywołały regres w rybołówstwie, a proponowane zapisy rozporządzeń doprowadzą do całkowitej likwidacji rybołówstwa nadzatokowego i odebrania mieszkańcom kolejnego źródła utrzymania, jakim jest turystyka, licznej zaś rzeszy turystów zabiorą możliwość korzystania z aktywnego wypoczynku, na jednym z najatrakcyjniejszych w Europie dla sportów wodnych akwenie.

Jesteśmy za ochroną środowiska naturalnego! Jednakże integralną częścią tego środowiska jest człowiek. Nie pozwolimy zabrać naszego źródła utrzymania, tradycji Ojców i oparcia całego naszego doczesnego życia.

To, do czego dąży zespół naukowców opracowujący rozporządzenia i załączniki do nich to:

- zamknięcie Zatoki Puckiej wewnętrznej i części pozostałego akwenu dla połowów,

- znaczne ograniczenie możliwości korzystania z plaż i wód dla turystyki, sportów wodnych i żeglarstwa,

- zakaz oczyszczania plaż z materiału organicznego naniesionego przez morze,

- zlikwidowanie części tradycyjnych ścieżek,

- zakaz wzmacniania i sztucznego zasilania niektórych odcinków brzegu, w tym na Półwyspie Helskim,

- ochrona szuwaru trzcinowego i kidziny kosztem plaż,

- renaturalizację terenów lądowych, poprzez usuwanie niektórych gatunków nierodzimych i rodzimych.

W Helu już dopuszczono się w imię renaturalizacji oprysków i usuwania roślin w tym drzew, a ścieki z fokarium wlewa się wprost do morza w sąsiedztwie miejskiej plaży! To tylko przykłady proponowanych i już realizowanych działań, a plany idą dalej.

Ponadto, proponowane akty prawne nie przewidują żadnych mechanizmów rekompensaty finansowej dla mieszkańców w związku z powyżej wskazanymi okolicznościami.

To nie my użyźnialiśmy Zatokę na masową skalę nawozami, nie my truliśmy ją ściekami przemysłowymi, nie my betonowaliśmy jej dno fosfogipsami i nie my niszczyliśmy podwodne łąki rabunkowym trałowaniem surowca na agar-agar. Mieszkańcy od pokoleń, żyli tu w zgodzie z naturą, wiedząc, że daje ona im utrzymanie, a turyści nie przyjeżdżali by niszczyć przyrodę ale by ją podziwiać i korzystać z jej dobrodziejstw.

Żądamy więc aby nasz głos potraktować poważnie, uwzględnić wszelkie uwagi zgłaszane przez społeczeństwo i wykreślić zapisy godzące w człowieka. Jeżeli nie będzie możliwy kompromis z interesem gospodarczym i społecznym człowieka, konieczna będzie korekta granic obszaru Natura 2000 i wykreślenie z niego terenów zurbanizowanych oraz niektórych przedmiotów ochrony, jak sztucznie introdukowana foka, nie występujący morświn czy mająca się dobrze, niczym nie zagrożona kidzina.

 


Ruch Obrony Półwyspu    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Ruch Obrony Półwyspu do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook