Sprzeciw wobec budowy wytwórni mas bitumicznych w powiecie oleskim pod adresem Stare Olesno, ul. Kolejowa 4 - obok Ośrodka "ANPOL"

Burmistrz Miasta i Gminy Olesno

ul. Pieloka 21, 46 – 300 Olesno

 

Jako mieszkańcy oraz użytkownicy nieruchomości położonych w pobliżu, i graniczących z działką nr 7/15, adres – Stare Olesno, ul. Kolejowa 4, na której PPUH "Tombud" Tomasz Trzaskowski planuje wybudować wytwórnię mas bitumicznych, składamy petycję o nie wydawanie pozwolenia na budowę.

Wybudowanie w naszej okolicy wytwórni mas bitumicznych (produkcja asfaltu) wiąże się z zagrożeniem naszego, naszych dzieci i bliskich życia i zdrowia, w szczególności w zakresie zachorowań na wszelkiego rodzaju nowotwory oraz choroby natury psychicznej. Taki zakład to produkcja pyłu, fetoru (smrodu) asfaltowego oraz uwalnianie, do naszego czystego środowiska, zanieczyszczeń trującymi związkami chemicznymi. Wytwarzany przez planowany zakład hałas, w środowisku zamieszkania, prowadzi do szeregu niekorzystnych objawów o charakterze nerwicowym. Problem dotyczy zarówno procesów spalania (m.in. pyłów węglowych), związanych z produkcją asfaltu, jak i substancjami wykorzystywanymi do jego produkcji. Składa się m.in. z rakotwórczych węglowodorów pierścieniowych i ich pochodnych, które mogą przedostać się do środowiska. Z uwagi na powyższe, ponieważ zdrowie (fizyczne i psychiczne) jest fundamentalnym prawem człowieka, budowa ww. zakładu, tak blisko miejsc zamieszkania (niektóre działki graniczą z działką planowanej inwestycji), jest łamaniem praw człowieka. Z ogólnie dostępnych informacji wynika, że największe stężenie szkodliwych substancji występuje w promieniu do 1500m od zakładu, a zagrożenie działaniem substancji rakotwórczych sięga nawet do 3500m. W związku z powyższym, oraz z uwagi na wiatr, który może przenosić substancje na znaczne odległości, zagrożeni są mieszkańcy Starego Olesna, Wojciechowa oraz samego Olesna. Ponadto dyrektywy unijne zabraniają realizacji, tak szkodliwych inwestycji, w pobliżu domów mieszkalnych.

Oddziaływanie wytwórni wiąże się z degradacją środowiska naturalnego, utratą pracy i realnych dochodów mieszkańców. Teren, na którym planowana jest inwestycja, to teren rolniczy, produkujący ekologiczną żywność, trzodę chlewną, a także ekologiczne miody, wyroby mleczarskie, m.in. sery, mleko, a także jaja, drób, i inne. Produkuje się tu również ekologiczne ziemniaki, zboże, kukurydzę. Wiele osób przyjeżdża z Olesna i okolic, by właśnie tu zaopatrywać się w te produkty.

Z planowaną inwestycją graniczy Ośrodek Wypoczynkowy „ANPOL”, z kąpieliskiem i wodą klasy „1”, gdzie organizowane są liczne zloty, imprezy oraz wydarzenia kulturalne, które mają wpływ na popularyzację gminy Olesno w całym kraju. Ośrodek jest przed planowaną rozbudową i dużą inwestycją finansową. W wyniku wykonania planowanej budowy wytwórni mas bitumicznych będzie zagrożony całkowitą upadłością.

Zbiornik wodny „ANPOL” zlokalizowany w Starym Oleśnie posiada charakter kąpieliska. Pomimo użytkowania rekreacyjnego, jest on lokalną ostoją różnorodności biologicznej. Po budowie i oddaniu nowego odcinka drogi S11 część terenów leśnych, wraz z omawianym stawem, zostały odcięte od kompleksu borów okalających północną część Olesna. Miejsce to jest najistotniejsze pod względem herpetofauny i ornitofauny. Występują tu liczne gatunki gadów (zaskrońce, żmije, padalce, jaszczurki zwinki i jaszczurki żyworodne). „ANPOL” jest również coroczną ostoją I cyklu rozwojowego płazów, 4 gatunki żab i 2 gatunki ropuch to stały i liczny element tego niewielkiego środowiska. Najciekawszymi gatunkami ptactwa, które możemy tu zaobserwować są zimorodki, łabędzie krzykliwe, czaple siwe i stale gniazdujący na wyspie dzięcioł duży, korzystający z jednej z sosnowych dziupli. Najistotniejsza jednak jest obecność gągołów, które już dwukrotnie wyprowadziły skuteczne lęgi. To skrajnie nieliczny gatunek lęgowy, który na tak małym akwenie odnalazł siedlisko odpowiednie do rozrodu. Ponadto znajdują się tutaj inne siedliska ciekawych gatunków flory i fauny, które w sąsiedztwie planowanego zakładu nie będą miały szansy na przetrwanie. Utrata tego miejsca, bądź jego zanieczyszczenie, będzie niepowetowaną stratą dla lokalnej przyrody. W bezpośredniej okolicy znajdują się tzw. "zielone płuca" Olesna, gdzie schodzą się i rozchodzą trasy biegowe, rowerowe oraz spacerowe.

Niedawne wybudowanie w miejscowości Wojciechów sklepu DINO, świadczy o tym, że okolica ma potencjał rozwojowy, jako miejsce atrakcyjne do zamieszkania oraz odwiedzania. Budowa zakładu produkcyjnego tego typu wpłynie na zatrzymanie rozwoju oraz wyludnianie się okolicy. Zakład taki wywołuje zakłócenie życia codziennego mieszkańców, obniża wartość nieruchomości, zasadniczo zwiększa okoliczny ruch, na drogach do transportu przemysłowego nieprzystosowanych. Choć nie zostaliśmy zaznajomieni z treścią dokumentów, które przedłożył pan Tomasz Trzaskowski celem realizacji inwestycji, wydaje się nam bardzo dziwne to, że ktoś w oparciu o przepisy prawne, dopuszcza budowę takiego zakładu w granicy z domami mieszkalnymi, nadto twierdzi, że taka inwestycja nie będzie oddziaływać na życie i zdrowie ludzkie, skoro wszystkie ogólnodostępne opracowania naukowe oraz dyrektywy unijne przestrzegają przed tego typu inwestycjami w pobliżu siedzib ludzkich. Pytaliśmy mieszkańców ul. Gorzowskiej w Oleśnie, czy tamtejszy zakład produkcji asfaltu, oddalony w znacznie większej odległości od domów mieszkalnych, niż ten planowany u nas, wpływa na ich życie codzienne. Większość osób skarży się na hałas, smród, pył i kurz oraz stwierdziła, że gdyby mogła to zmieniłaby miejsce zamieszkania.

W związku z opracowywanym projektem Planu Zagospodarowania Przestrzennego wnosimy o ochronę interesów mieszkańców, poprzez ograniczenie możliwości powstawania na naszym terenie przedsiębiorstw, szczególnie obciążających – powodujących zapylenie, odór, hałas, uwalnianie substancji szkodliwych, wzmożony ruch samochodowy i inne.

Nasza okolica jest miłym, cichym i spokojnym miejscem, gdzie sąsiedzi żyją w zgodzie i chętnie osiedlają się nowi mieszkańcy. Zależy nam na utrzymaniu tego stanu rzeczy. Prosimy Pana Burmistrza, jako naszego reprezentanta o pomoc i niedopuszczenie do rozpoczęcia inwestycji.


Mieszkańcy Wojciechowa, Starego Olesna, Olesna, Goście Ośrodka „ANPOL”    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Mieszkańcy Wojciechowa, Starego Olesna, Olesna, Goście Ośrodka „ANPOL” do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...