Stanowisko Studentów Kierunków Lekarskich i Lekarsko-Dentystycznych w sprawie Ustawy z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Adresat:

1.Senat Rzeczypospolitej Polskiej

2.Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

3.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

My, niżej podpisani, Studenci Kierunków Lekarskich i Lekarsko-Dentystycznych pragniemy wyrazić swoje niezadowolenie w związku z niektórymi rozwiązaniami zaproponowanymi w Ustawie z dnia 28 maja 2020 r. O zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, zwanej dalej nową ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Wśród zaproponowanych rozwiązań znajdują się elementy korzystne dla naszego środowiska, jednak w naszym odczuciu są one z nawiązką przyćmione negatywnymi konsekwencjami zapisów dotyczących przede wszystkim zmian w postępowaniu kwalifikacyjnym do odbywania specjalizacji lekarskiej. 

Za szczególnie szkodliwe uważamy wprowadzenie tzw. "dokumentów intencyjnych" zapewniających dodatkowe punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym, dających pierwszeństwo w odbywaniu szkolenia specjalizacyjnego i gwarantujących zatrudnienie w jednostce prowadzącej szkolenie.

Naszym zdaniem omawiane rozwiązanie przyczyni się do zwiększenia częstości patologicznych zachowań będących wyrazem nepotyzmu i korupcji, ponadto podzieli środowisko lekarskie, skutkując brakiem zaufania zarówno do organów nadzorczych, jak i kolegów i koleżanek lekarzy. Nieuchronną konsekwencją będzie więc osłabienie współpracy pomiędzy lekarzami prowadzące do pogorszenia jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, co z pewnością znajdzie swoje odzwierciedlenie w dobrobycie pacjentów. 

Uznajemy dotychczasowe rozwiązania opierające postępowanie kwalifikacyjne do szkolenia specjalizacyjnego na wyniku powszechnego Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego za jedyną wystarczająco sprawiedliwą i przejrzystą formę weryfikacji kompetencji Studentów Kierunków Lekarskich i Lekarsko-Dentystycznych. Zapewniają one zarówno motywację do sumiennej nauki, jak i poczucie odpowiedzialności za własną przyszłość, które zostaną bezpowrotnie utracone przez wprowadzone w nowej ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty listy intencyjne, subiektywizujące proces kwalifikacji oraz czyniące go bardziej podatnym na omylny czynnik ludzki. 

Z całą stanowczością zwracamy się do Państwa o przeciwstawienie się omawianym zmianom oraz wprowadzenie poprawek gwarantujących równość i uczciwość w procesie kwalifikacji do szkolenia specjalizacyjnego

 

Z poważaniem,
Studenci Kierunków Lekarskich i Lekarsko-Dentystycznych


Dawid Żyrek, student Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu    Skontaktuj się z autorem petycji