STOP ASFALTOWNI w Brzezinach

STOP_ASFALTOWNI2.png

Sprzeciw społeczności miasta Brzeziny wobec budowy wytwórni mas bitumicznych przez firmę ANDRO w północnej części naszego miasta w sąsiedztwie domów i Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.  

W imieniu mieszkańców miasta Brzeziny sprzeciwiamy się ostatecznej decyzji Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 września 2020 roku nr RI.6220.3.15.2020 wydanej po rozpatrzeniu wniosku Pani Anny Fijałkowskiej prowadzącej działalność gospodarczą - Fijałkowska Anna Maria "ANDRO", 95-040 Koluszki, ul. Brzezińska 138, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa wytwórni mas bitumicznych o wydajności do 160 Mg/h na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Brzezinach" planowanego do realizacji w Brzezinach na części działki nr 216/6.  

Mówiąc ściślej, inwestor planuje wybudować instalację do produkcji asfaltu przy możliwościach produkcyjnych zastosowanego urządzenia do 160 ton/h. Inwestycja  zlokalizowana jest w odległości zaledwie 100 m. od granicy Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich i Obszaru Chronionego Krajobrazu Mrogi i Mrożycy, a także w odległości 67m. od najbliższej nieruchomości mieszkalnej. Dziś wiemy, że dz. ewid. 216/6 uległa podziałowi. Inwestor wszedł w posiadanie dz. ewid. 216/8 oraz dokupił dz. ewid. 216/10. Jego zamiarem jest także wybudowanie betoniarni oraz posadowienie maszyny do kruszenia destruktu asfaltowego.

odległości.png

Należy również podkreślić, że jedyna droga dojazdowa do terenu inwestycji, która oficjalnie otrzymała nazwę Strażacka, przecinać będzie pola uprawne, a jej dostosowanie do ruchu pojazdów ciężarowych, jak i późniejsza eksploatacja przez kilkudziesięciotonowe pojazdy dowożące kruszywa i wywożące z terenu inwestycji gotowe masy bitumiczne będą w naszej ocenie bezpośrednio ingerować w jakość płodów rolnych.

Realizacja tej inwestycji stała się możliwa po decyzji z września ubiegłego roku wydanej przez Burmistrza Miasta Brzeziny, która stwierdziła, brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla tego przedsięwzięcia. Pomimo, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska dwukrotnie podkreślił, że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa wytwórni mas bitumicznych” istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Wskazał wprost, że przedmiotowe przedsięwzięcie związane będzie z oddziaływaniem na środowisko w trzech etapach: realizacji, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji dodając, że produkcja mas bitumicznych powodować będzie oddziaływania środowiskowe w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego, emisji hałasu, wytwarzania odpadów i wielu innych uciążliwości.

Dlaczego do tej pory wielu mieszkańców nic nie wie o tej inwestycji?

Bo Burmistrz Miasta zastosowała standardową procedurę polegającą na umieszczeniu w sierpniu ubiegłego roku obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu miasta. Przecież taka forma obwieszczenia przy tak kontrowersyjnej dla mieszkańców inwestycji to działanie pozorne, mające na celu jedynie spełnić wymogi formalno-prawne. A Radni naszego miasta do dziś nie wiele mają do powiedzenia w tej sprawie. Dlatego my mieszkańcy postanowiliśmy was poinformować, wyręczając powołanych do tego urzędników. Brak przeprowadzenia rzetelnej analizy oddziaływania na środowisko, wykonywanej przez wyspecjalizowane w tym zakresie podmioty budzi nasze wątpliwości, zważywszy na liczne doniesienia medialne w miejscach powstawania tego typu instalacji w miejscowościach takich jak: Mszana, Bełk, Stary Sącz, Kielce czy Suwałki, gdzie okoliczni mieszkańcy protestują, skarżąc się na uciążliwości związane z nadmiernym hałasem, występowaniem wszechobecnego pyłu i odoru. Nie chcemy podzielić ich losu! Wg ekspertów substancje chemiczne powstające w produkcji mas bitumicznych takie jak: wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, tlenki azotu, tlenki siarki a także benzantracen, acenaften, benzopiren, antracen, fluoranten, benzoperylen, chryzen i wiele innych, mają rakotwórcze działanie, a ich intensywny opad sięga w promieniu 3,5 km od źródła emisji. Tego typu zw. chemiczne oddziaływają również negatywnie pośrednio na zdrowie człowieka poprzez opadanie szkodliwych substancji chemicznych na okoliczne pola uprawne. W bliskim sąsiedztwie planowanej inwestycji zlokalizowane są stawy rybne oraz pszczele pasieki (w tym jednego z największych w Polsce producentów matek pszczelich). Wywiad przeprowadzony wśród mieszkańców, żyjących w bezpośrednim sąsiedztwie tego typu wytwórni ujawnia, że skarżą się na występujące u nich bóle głowy czy objawy zatrucia, którym towarzyszą mdłości, wymioty, pieczenie w przełyku i klatce piersiowej. Kolejnym aspektem przemawiającym za przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko jest położenie wytwórni mas bitumicznych względem pozostałej części miasta. Biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu wiemy, że znacząca część miasta znajduje się poniżej rejonu inwestycji, zatem wiatry wiejące od strony wytwórni będą dodatkowo kumulowały niekorzystne zjawiska z jakimi borykamy się na co dzień.

Bulwersującym jest fakt, że władze naszego miasta całkowicie zignorowały opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który dwukrotnie, jednoznacznie wskazuje, iż przed rozpoczęciem budowy wytwórni mas bitumicznych, istnieje obligatoryjny obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Ponadto wydaje się oczywistym, że Burmistrz Miasta Brzeziny powinien być pewny, iż dokonał wszelkich starań gwarantujących, że inwestor przybywający do naszego miasta otworzy działalność bezpieczną dla środowiska oraz naszego zdrowia, życia i dobrych wzajemnych relacji społecznych. Zadziwiające jest postępowanie przedstawicieli Urzędu Miasta Brzeziny, którzy „komplikują” dostęp do wszelkiej dokumentacji związanej z omawianym przedsięwzięciem. Najbardziej niezrozumiała jest postawa Burmistrz Miasta Brzeziny, która występuje w roli obrońcy interesów inwestora, zamiast mieszkańców naszego miasta.

Każdego, kto rozumie przedstawioną powyżej sprawę tak jak my, a nie podpisał się w tradycyjny sposób, prosimy o podpisanie petycji. Dzięki temu będziemy mogli skuteczniej walczyć o NASZĄ MAŁĄ OJCZYZNĘ!  


Krzysztof Dobiński    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Krzysztof Dobiński do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...