STOP budowie spalarni opon w Dubiczach Osocznych

Do mieszkańców gminy Hajnówka oraz osób, którym na sercu lezy dobro i stan środowiska tego regionu

Szanowni Państwo, 

We wsi Dubicze Osoczne firmal Bella28Q Sp. z o.o. planuje budowę zakładu pirolizy opon. Planowana roczna ilość przetwarzanych odpadów w zakładzie to:
- zużyte opony 14 000 ton
- odpady z przemysłu gumowego 200 ton
- guma 200 ton

Inwestycja ta w sposób znaczący może wpłynąć na życie oraz zdrowie mieszkańców okolicznych miejscowości. Wprowadzane do środowiska związki powstałe w wyniku procesów pirolizy gumy mogą w sposób nieodwracalny wpłynąć na jakość upraw oraz uniwmożliwić codzienne funkcjonowanie, w tym także możliwości utrzymania ekologicznych przydomowych ogródków. Dodatkowo w/w inwestycja w  sposób znaczący obniży atrakcyjność agroturystyczną regionu i unimożliwi realizację jakichkolwiek działań z tego zakresu. W związku z bliskim sąsiedztwem terenów cennych przyrodniczo oraz lokalizacją ścieżek rowerowych, z których chętnie korzystają mieszkańcy Hajnówki i okolic, obawiamy się, że budowa zakładu przetwórstwa gumy w sposób stały zmieni dostępność i atrakcyjność tego terenu dla lokalnej ludności.

Pomimo, że firma przedstawiła swój raport o wpływie na środowisko, wiele jest w nim nieścisłości oraz brak planów na reakcję w przypadku awarii. W związku z powyższym obawiamy się o rzetelność przygotowanego dokumentu oraz zawartych w nim wyliczeń.

W związku z przystąpieniem przez Wójta Gminy Hajnówka do przygotowywania oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciem procedur udziału społeczeńtwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prosimy o wsparcie protestu i wyrażenie swojego głosu dezaprobaty dla planowanej inwestycji. 

Z wyrazami szacunku, 

mieszkańcy

 

1a.JPG
Facebook