Stop maskom i segregacji sanitarnej. Dobrowolność, nie nakaz!

Dnia 15 kwietnia 2021r.

Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów RP

PETYCJA

Stop przymusowi zasłaniania ust i nosa. Dobrowolność w stosowaniu wyrobów medycznych i sanitarnych.

My, społeczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, sygnatariusze petycji, od wielu miesięcy dręczeni przez Policję i Państwową Inspekcję Sanitarną nagminnymi kontrolami, legitymowaniem i karami porządkowymi za niezasłanianie ust i nosa, żyjący z tego powodu w strachu o swoje bezpieczeństwo i zdrowie, w obawach przed wyjściem z domu, do pracy, żądamy przywrócenia swobodnego i pełnego dostępu do powietrza, który polegać ma na zniesieniu wszelkich restrykcji sanitarnych nałożonych prewencyjnie, w związku ze stanem epidemii ogłoszonym w pierwszej połowie 2020 roku, wobec obywateli RP, niewykazujących objawów chorób dróg oddechowych. Oczekujemy traktowania nas przez wszystkie filary władzy i służby państwowe, w domniemaniu, jako ludzi zdrowych, odpowiedzialnych za siebie i za innych, a także uwolnienia nas indywidualnie i zbiorowo od nieuzasadnionych podejrzeń o nosicielstwo jakiejkolwiek choroby zakaźnej.

Oczekujemy natychmiastowego przywrócenia standardów państwowej opieki zdrowotnej sprzed marca 2020 roku, zapewnienia nam realnego dostępu do placówek NFZ, a także przywrócenia swobodnego kontaktu z lekarzami, niezależnie od rodzaju dolegliwości zdrowotnych i choroby.

Oczekujemy również, podjęcia przez Premiera RP oraz właściwe Ministerstwa, konsekwentnych i przejrzystych działań, zgodnych z Konstytucją RP, w kwestii przywrócenia organom i służbom państwowym należytych standardów i roli, właściwej ich statutom w państwie prawa. Zwrócenia uwagi na problem narzucania pracownikom instytucji państwowych i funkcjonariuszom służb, wykonywania zadań i czynności wkraczających w sferę wolności i własności obywateli RP, w oparciu o indywidualną i subiektywną ocenę poziomu zagrożenia epidemicznego ich przełożonych oraz osób niekompetentnych naukowo i medycznie, a podejmujących decyzje w sprawach dotyczących naszego bezpieczeństwa, zdrowia i życia.

Żądamy wprowadzenia dobrowolności w stosowaniu środków sanitarnych, takich jak: maseczki, przyłbice, środki do dezynfekcji ciała i pozostawienie decyzji o ich używaniu nam, ludziom cywilizowanym, odpowiedzialnym, posiadającym umiejętność podstawowej oceny stanu swojego zdrowia, w pełni świadomym swoich czynów.

Problem ten jest bardzo istotny, ze względu na to, iż dotyczy działań związanych ze zbiorowym i indywidualnym bezpieczeństwem, zdrowiem i życiem obywateli. Jeszcze do pierwszego kwartału 2020r., w dziedzinie leczenia chorób, było to wyłączną domeną uprawnionych do tego lekarzy i wykształconych ku temu pracowników służb medycznych.

Uwzględniając, przy tym, iż od momentu ogłoszenia stanu epidemii w 2020r., żaden ze stanów nadzwyczajnych nie został wprowadzony na terenie naszego Kraju, a rozporządzenia władz RP i metody działania służb, mimo to w olbrzymim zakresie wkroczyły w sferę wolności, własności i świadomości obywateli, demolując przy tym gospodarkę i życie społeczne w Polsce. Sprzeciwiamy się uciskom tworzonym w oparciu o rozporządzenia i ustawy "lockdownowe", stwarzające zdaniem wielu prawników, jedynie pozory legalności tego prawa, co uwidacznia się w wyrokach polskich sądów umarzających kary i postępowania oparte na zarządzeniach.

Z jednej strony mamy brak stanu wyjątkowego, a z drugiej postawienie wszystkich służb naprzeciw obywatelom swojego kraju i potężną narracje polityków i mediów zmuszjącą do bezalternatywnego poddania się woli władz RP i służb państwowych. Sprzeciwiamy się dyktatowi i obawiamy, ponieważ władza głęboko ingeruje w wolność i własność obywateli, w gospodarkę i życie społęczne, nie biorąc żadnej odpowiedzialności za wszystkie decyzje związane z "walką z koronawirusem".

Petycję uzasadniamy w szczególności tym, iż jako świadomi ludzie odczuwamy pogorszenie stanu naszego zdrowia fizycznego, psychicznego, przez nakazowe stosowanie wyrobów sanitarnych, odbierających nam dostęp do powietrza, jak również w wyniku nakazów i zaleceń nadmiernego stosowania środków dezynfekujących.

Nie bez znaczenia jest również fakt, iż nagminnie spotykamy się z dyskryminacją w przestrzeni publicznej, w naszym życiu prywatnym i zawodowym, ze strony osób obcych, nieznajomych oraz ze strony służb porządkowych i pracowników prywatnych firm, stosujących się bezkompromisowo do zarządzeń wprowadzanych przez władze i organy Rzeczypospolitej Polskiej.

Jako świadomi swoich praw i obowiązków obywatele RP, w trosce o swoje zdrowie i życie oraz o zdrowie i życie współobywateli, apelujemy o natychmiastowe wstrzymanie Narodowego Programu Szczepień, czyli procesu aplikowania do naszych ciał preparatów medycznych określanych jako "szczepionki przeciw Covid19", a następnie rzetelne przeprowadzenie ze środków publicznych, otwartej, dostępnej w środkach masowego przekazu debaty, z udziałem polskich naukowców, środowisk medycznych, prawników, a także naukowców biorących udział w procesie badań, produkcji i testach preparatów szczepiennych poszczególnych producentów, których produkty zostały włączone do Narodowego Programu Szczepień.

Oczekujemy potraktowania naszego apelu z największa powagą, ponieważ problem dotyczy zdrowia i życia naszego, naszych dzieci i rodzin.

Jesteśmy poważnie zaniepokojeni licznym występowaniem Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych (włącznie z przypadkami zgonów), udokumentowanych zarówno w Narodowym Programie Szczepień, jak i obserwowanych w reakcjach poszczepiennych wśród osób z naszego otoczenia. Jesteśmy przekonani, że władze RP nie dysponują danymi na temat ilości osób, które przyjęły preparat medyczny przeciw Covid-19 w postaci zastrzyku, a następnie przechodziły dolegliwości poszczepienne w domu, bez zgłaszania problemów zdrowotnych, bagatelizując mniej poważne objawy, narażając na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia innych obywateli, a kto wie, być może całą populację.

Wynikający z tej sytuacji brak możliwości uzyskania przez władze centralne pełnych informacji o Niepożądanych Odczynach Poszczepiennych, skutkuje niewątpliwie brakiem pełnej kontroli nad przebiegiem zaprojektowanego przez polskie władze i ekspertów rządowych programu szczepień, wdrażanego instytucjonalnie przez ośrodki władzy, administracji publicznej oraz placówki NFZ w całej Polsce.

Brak gwarancji bezpieczeństwa dla uczestników Narodowego Programu Szczepień, brak odpowiedzialności producentów "szczepionek" i twórców Narodowego Programu Szczepień za skutki uboczne po przyjęciu preparatu, brak kompletnej wiedzy na temat szczepionek przeciw Covid-19 wśród lekarzy i medyków podejmujących się aplikowania substancji milionom obywateli Polski, brak pełnych danych dotyczących Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych, a także istniejący spór i narastający konflikt pomiędzy środowiskami medycznymi, naukowymi i prawniczymi, związany ze sprzecznymi opiniami i wynikami badań dotyczących problematyki szczepień przeciw Covid-19, sprawia, iż istnieje poważne niebezpieczeństwo stworzenia zagrożenia dla zdrowia i życia na skalę ogólnokrajową.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt wstrzymywania wykonywania szczepień przeciw COVID-19, preparatami poszczególnych koncernów w innych krajach na całym świecie.

Do czasu przeprowadzenia konstruktywnej debaty, dającej obywatelom RP pełen obraz korzyści i ryzyka wynikającego ze stosowania szczepionek przeciw Covid-19, umożliwiającej obywatelom w pełni świadome i wyłącznie samodzielne podejmowanie decyzji związanych ze szczepieniem, wnioskujemy o wycofanie się Rządu RP z pośrednictwa w zakupie i z dostaw w/w preparatów medycznych stosowanych w ramach Narodowego Programu Szczepień, a także zaprzestania rozprowadzania tych preparatów przez instytucje i placówki państwowe. Żądamy także odstąpienia od reklamowania i promowania Narodowego Programu Szczepień za środki publiczne oraz powstrzymania się władz RP i mediów publicznych od narracji propagującej segregację sanitarną, dyskryminację osób niezaszczepionych oraz promocję i przywileje dla osób, które przyjęły zastrzyk/ki zawierające preparat medyczny określany jako "szczepionka przeciw Covid-19".

Oczekujemy szybkich decyzji i natychmiastowego podjęcia działań dotyczących w/w problemów, gdyż obawiamy się dalszego pogłębiania kryzysu naszego zdrowia, który rozpoczął się ponad rok temu i trwa do dnia dzisiejszego. Oczekujemy zwrócenia uwagi na wszystkie w/w problemy i możliwe niebezpieczeństwa, uwzględnienie badań i głosu wszystkich naukowców uprawnionych do wydawania opinii, prawników, a także niezależnych ekspertów z dziedzin związanych z medycyną i zdrowiem publicznym, wierząc przy tym w rzetelność i szczerą troskę Rządu RP o stan naszego zdrowia, a zarazem o zdrowie wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.


Z poważaniem,
/sygnatariusze petycji/

_______________________________________________________

 *** Prosimy pamiętać o potwierdzeniu podpisu w e-mailu *** 

Do wiadomości:

Minister Zdrowia

Prezydent RP

Główny Inspektor Sanitarny

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Narodowy Fundusz Zdrowia

Rzecznik Praw Obywatelskich

Krajowa Rada Sądownictwa

Rzecznik Praw Pacjenta

Sejm RP

Senat RP

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Paweł do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...