Uchylenie Decyzji nr 145/BIA/2019 Prezydenta m. st. Warszawa w sprawie pozwolenia budowlanego dla PHN

   Sz. P. Zdzisław Sipiera
   Wojewoda Mazowiecki
   pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
   tel. 22 695 65 88
   e-mail: wojewoda@mazowieckie.pl

   Wnosimy o podjęcie stosowanych działań zmierzających do uchylenia wielce szkodliwej dla lokalnej społeczności, a przede wszystkim niezgodnej z miejscowym prawem Decyzji nr 145/BIA/2019 Prezydenta m. st. Warszawa z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestora PHN SPV7 PHN K Sp. z o. o.

   Przedmiotowa decyzja jest już drugą kolejną próbą "obejścia" zapisów miejscowego prawa. Pierwsza Decyzja nr 175/BIA/2018 została uchyloną decyzją Pana Wojewody nr 388/I/2018 z dnia 14 września 2018 roku, a następnie umorzona z powodu wycofania wniosku przez inwestora w dniu 23 stycznia 2019 roku.
   Decyzja dotyczy pozwolenia na budowę pierwszego etapu osiedla mieszkaniowego (docelowo na ponad 500 lokali) przez Polski Holding Nieruchomości na działkach o numerach ewidencyjnych 3/29 i 3/49 z obrębu 4-16-38, które objęte są obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zgodnie z Uchwała Nr XLVII/621/01 Rady Gminy Warszawa-Białołęka z dnia 26 października 2001r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, dla fragmentów obszarów O-51 i X-71 w gminie Warszawa – Białołęka i oznaczone symbolem „U”.
   Zgodnie z zapisami miejscowego planu na terenach oznaczonych symbolem "U" (§ 11 ust. 1 Uchwały) ustalone zostało przeznaczenie podstawowe pod usługi handlu, gastronomii, administracji i rzemiosła. Zgodnie z § 7 pkt. 5 Uchwały przeznaczenie to, powinno przeważać na tym obszarze. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna możliwa jest jedynie w ramach tzw. przeznaczenia dopuszczalnego, które powinno wyłącznie uzupełniać lub wzbogacać przeznaczenie podstawowe (§ 7 pkt. 6 Uchwały) i to pod pewnymi warunkami, które nie zostały spełnione:

  1. zlokalizowanie zabudowy wielorodzinnej poza zasięgiem uciążliwości od tras komunikacyjnych (§ 11 ust. 3 pkt. 1 Uchwały),
  2. określenie stref uciążliwości od tras komunikacyjnych (§ 18 pkt. 1 Uchwały),
  3. preferowanie lokalizacji obiektów usługowych stanowiących ekran dla zabudowy mieszkaniowej (§ 18 pkt. 5 Uchwały),
  4. zalecenie intensywnego zagospodarowania działek bezpośrednio przylegających do węzła komunikacyjnego zielenią izolacyjną wysoką i niską (§ 18 pkt. 7 Uchwały).

Aktualne inwestycje zlokalizowane na rozpatrywanym obszarze:
(szczegółowa analiza dostępna jest w pliku PDF oraz na stronie www.ParkPrzySzkole.pl)

PHN_MłodaBiałołęka1.jpg

   Ponadto, zlokalizowanie kolejnego wielkiego osiedla mieszkaniowego w tym rejonie wpłynie bardzo negatywnie na całą okolicę potęgując istniejące problemy:

  1. niewydolną infrastrukturę drogową zarówno w ramach sieci wąskich dróg lokalnych, jak i drogi ekspresowej (Trasy Toruńskiej) korkującej się w godzinach porannego szczytu często już na wysokości ulicy Głębockiej,
  2. przepełnione placówki oświatowe - w pobliskiej SP 356 w budynku planowanym na 800 uczniów w zakończonym roku szkolnych było ponad 1500, a lekcje trwały nawet do godz. 18.15,
  3. brak odpowiedniej ilości ogólnodostępnych przestrzeni z obiektami publicznymi, miejscami rekreacji, parkami, skwerami, czy inną formą terenów zielonych.

   Mając na uwadze powyższe, wnosimy jak na wstępie o podjęcie stosownych działań zmierzających do uchylenia Decyzji nr 145/BIA/2019 Prezydenta m. st. Warszawa z dnia 27 maja 2019 roku.

 


Sebastian Gut, Inicjatywa "Park Przy Szkole"    Skontaktuj się z autorem petycji