Uratujmy teren nad Stawami Umultowskimi w Poznaniu dla rekreacji, sportu i przyrody. Nie pozwólmy stworzyć w jego centrum węzła komunikacyjnego, generującego m.in. ruch tranzytowy!

Umult13.jpg

Obszar, którego dotyczy apel jest cenny pod względem przyrodniczym. Dopuszczenie ruchu samochodowego przetnie korytarze ekologiczne, zdegraduje przyrodnicze i rekreacyjne walory okolicy.

 

Rada Miasta Poznania

Prezydent Miasta Poznania

My, niżej podpisani mieszkańcy, zwracamy się z apelem o zachowanie dla rekreacji i sportu oraz możliwości obcowania z przyrodą, obszaru wokół stawów znajdujących się na Umultowie, wraz z pobliskimi fragmentami ul. Huby Moraskie oraz ul. Umultowskiej w Poznaniu (okolice kampusu Uniwersytetu im. A. Mickiewicza).

1. Jest to obszar klina zieleni w rejonie południowego odcinka ulicy Huby Moraskie oraz klina zieleni w rejonie ulicy Umultowskiej (od Strumienia Różanego do ul. Pollaka) w Poznaniu.

2. Rejon wokół Stawów Umultowskich to niezwykle malowniczy teren, masowo odwiedzany przez osoby z całego północnego Poznania: Piątkowa (liczącego 40 tys. mieszkańców), Winograd (43 tys. mieszkańców), Naramowic, Umultowa oraz przez studentów UAM, a także licznych przyjezdnych gości, gdyż jest to obszar o wysokich walorach przyrodniczo-turystyczno-sportowych, o bogatej florze i faunie, często będącej pod ochroną. Przestrzeni o podobnych cechach rekreacyjnych (stawki z czystą wodą i roślinnością nawodną i podwodną, bobry, kaczki i łabędzie jako wielka atrakcja dla dzieci, dogodne ścieżki do biegania, spacerów, nordic walking czy rowerów, las oraz zadbana górka pokryta trawą, masowo wykorzystywana do gier rekreacyjno-sportowych) nie ma w promieniu kilku kilometrów.

3. Już obecnie współistnienie ruchu samochodowego oraz intensywnego ruchu spacerowego-rekreacyjnego na odcinkach ul. Huby Moraskie oraz Umultowskiej stwarza poważne zagrożenia. W przypadku utwardzenia i dopuszczenia ruchu samochodowego na ww. ulicach, stałyby się one automatycznie, z uwagi na ich położenie, ulicami przelotowymi – tranzytowymi. Zostałby jednocześnie bezpowrotnie zniszczony rekreacyjno-sportowy i przyrodniczy charakter pobliskiej przestrzeni.

4. Nie zgadzamy się aby pod hasłem tworzenia maksymalnie dogodnego dojazdu do budowanej obecnie szkoły na Umultowie, bezpowrotnie zdegradowano ten cenny obszar, poprzez stworzenie w jego centrum węzła komunikacyjnego, generującego także ruch tranzytowy. Dojazd do placówki szkolnej został zapewniony i zaplanowany w projekcie planu miejscowego z wykorzystaniem już istniejących dróg. Z kolei otwarcie ul. Umultowskiej dla ruchu samochodowego spowoduje przesunięcie na nią znacznej części tranzytu, co nie spowoduje usprawnienia ruchu, gdyż wąskim gardłem jest przejazd kolejowy i rozprowadzenie ruchu za nim.

5. Nasze postulaty są zgodne z rozwiązaniami przedstawionymi przez Miejską Pracownię Urbanistyczną na II konsultacjach społecznych (październik 2017 r.) w projekcie planów miejscowych: „Morasko - Radojewo - Umultowo: klin zieleni w rejonie ulicy Huby Moraskie” oraz „Morasko - Radojewo - Umultowo: klin zieleni w rejonie ulicy Umultowskiej”, które m.in. zmierzają do ochrony walorów przyrodniczych tej okolicy,  poprzez wyłączenie ruchu samochodowego z dróg przebiegających w bezpośredniej bliskości Stawów (ul. Huby Moraskie i ul. Umultowska). Wpisują się także w rekomendacje, które zostały przedstawione jako werdykt tzw. Sądu Obywatelskiego, w sprawie pobliskiego odcinka ul. Umultowskiej. Sąd ten głosami niezależnych ławników, poparł docelową nieprzejezdność dla ruchu samochodowego ul. Umultowskiej na rozpatrywanym odcinku z przeznaczeniem jej na ścieżkę pieszo-rowerową.  

Nie chcemy aby obszar ten spotkał los terenów wokół Cytadeli, okolic Parku Sołackiego czy wielu klinów zieleni, których walory obecnie zanikają pod naporem cywilizacji.  

  • Jeśli w pobliżu naszych domów przetrwały jeszcze tereny zielone, zawdzięczmy to temu,  że kiedyś ktoś postarał się, by te tereny ocalić.
  • Decyzja Państwa, jako decydentów, może nieodwracalnie zmienić tę część Poznania.  
  • Co będą Państwo czuli za 10 lat, odwiedzając nasze okolice?  
  • Czy będą Państwo dumni z tego, co zostawimy naszym dzieciom?  
  • Czy mieszkańcy północnego Poznania będą mieli gdzie chodzić na spacery?

Oczekujemy od władz miasta ochrony zasobów i walorów tego obszaru dla mieszkańców Poznania, naszych dzieci i następnych pokoleń.

Prosimy o uszanowanie naszych opinii.

                                                                   Bogusława Spoz - Inicjatywa społeczna

 Załączniki: 

Umult23.jpg

Obecnie teren ten jest popularnym miejscem rekreacji – głównie dla mieszkańców północnej części Poznania.

Umult2a2.jpg

Jedyny mały fragment linii brzegowej nad stawem "górnym" wolny obecnie od ruchu samochodowego.

 Umult2b.jpg

Stawek "dolny".

Umult31.jpg

Tutejsze stawy i laski stanowią ostoję wielu gatunków zwierząt, roślin i grzybów oraz skrzyżowanie ważnych korytarzy ekologicznych. W centralnej części zdjęcia powyżej widoczny jest żółw.

Umult4a.jpg

Stawy Umultowskie są także siedliskiem bobrów.

Umult5.jpg

Już obecnie ruch samochodowy stwarza zagrożenia i utrudnia rekreacyjne korzystanie z tego obszaru. Powinien on zostać uporządkowany i ograniczony do racjonalnie niezbędnego minimum (np. do służb ratunkowych).

Umult61.jpg

Mimo nieutwardzonej powierzchni w godzinach szczytu już teraz część ruchu tranzytowego z kierunku Murowana Goślina, Biedrusko, Radojewo, Lubczykowe Wzgórze i Naramowice odbywa się ulicą Umultowską. Utwardzenie nawierzchni i dopuszczenie ruchu samochodowego sprawi, że stanie się to najkrótsza droga do miasta o bardzo wysokim natężeniu ruchu. Zniszczy rekreacyjne walory tego obszaru i znacząco zwiększy zagrożenia i uciążliwości dla pobliskich mieszkańców.

Umult7.jpg 

Umult8.jpg

Jest to symulacja komputerowa po wrysowaniu pasa jezdni i ruchu samochodowego. Tak będzie wyglądać ulica Umultowska w przypadku dopuszczenia ruchu samochodowego, gdyż ze względu na swoje położenie przyciągnie ruch tranzytowy. Tymczasem w założeniach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w tym miejscu była i jest nadal droga pieszo-rowerowa!

Umult9.jpg

Osiedla bezpośrednio sąsiadujące z tym odcinkiem ul. Umultowskiej, zostały zaprojektowane i zbudowane z założeniem nieprzejezdności tej ulicy. Ulica ta nie jest więc potrzebna mieszkańcom najbliższej okolicy, jest za to pożądana przez osoby, które chcą z niej korzystać na zasadzie drogi tranzytowej!

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Bogusława do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...