Uwagi i postulaty mieszkańców do MPZP Obszaru Odolan.

Warszawa 11.12.2015r.
Adres do korespondencji:
Jakub Antczak
Ul.
Warszawa
@:
Tel:

PETYCJA


Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Marszałkowska 77/79
00-683 Warszawa


W niniejszej petycji przedstawione są uwagi oraz postulaty mieszkańców Odolan do wyłożonego w trybie konsultacji społecznych Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Odolan o nr opracowania OPRAC. NR 140/09.


Grupa mieszkańców Odolan uczestniczyła dwukrotnie w konsultacjach dotyczących MPZP Obszaru Odolan w ramach Komisji Dialogu Społecznego, dnia 12 i 16 listopada 2015 roku. Posiedzenia Komisji Dialogu Społecznego był relacjonowane i szeroko konsultowane przez mieszkańców za pośrednictwem mediów społecznościach. W dniu 23 listopada 2015 roku przy ulicy Ordona 12E, w Kawiarni Odolany odbyły się konsultacje społeczne mieszkańców Odolan dotyczące opracowania uwag do MPZP dla Odolan. W wyniku tych konsultacji opracowano uwagi i postulaty mieszkańców dotyczące MPZP Obszaru Odolan przestawione poniżej.


Podpis poparcia pod powyższą petycją złożyło XXXX mieszkańców Warszawy. Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie uwag mieszkańców Odolan w MPZP Obszaru Odolan.


Odpowiedź na petycję proszę kierować na wskazany adres do korespondencji.


1. Wyznaczenie terenu przeznaczonego pod stworzenie Centralnego Parku Odolan


Odolany są dziś jednym z najszybciej zaludniającym i zmieniającym się miejscem Warszawy, w którym docelowo zamieszkać ma 50 tysięcy ludzi, na terenie o wielkości 9,5 ha. Dziś dynamicznie zabudowywane przez deweloperów są kolejne fragmenty Odolan, co już obecnie przekłada się na bardzo małą ilość dostępnych terenów zielonych i rekreacyjnych. Odolany zamieszkane są głównie przez młodych ludzi, którzy posiadają lub będą posiadać potomstwo. MPZP powinien przede wszystkim służyć i uwzględniać interesy mieszkańców Odolan. Obecna jego propozycja sprawia wrażenie, że jest to plan zagospodarowania dla deweloperów, a nie dla mieszkańców. Może się to przyczynić do kolejnej już sytuacji, w której to mieszkańcy odgórnie zostaną postawieni na przegranej pozycji. Potwierdzeniem tego jest słynna już batalia o Park Zielone Odolany, gdzie mieszkańcy walczyli z urzędnikami o park, który to został wspólnie z nimi opracowany w ramach konsultacji społecznych w 2010r. W obecnym Planie brak jest publicznie dostępnego, zielonego miejsca przeznaczonego na rekreację i wypoczynek. Zaproponowany w Planie udział terenów zieleni urządzonej na poziomie 3% jest stanowczo niewystarczający na obecne i przyszłe potrzeby mieszkańców Odolan.


W dniu 23.11.2015r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne z mieszkańcami Odolan, którzy w całości opowiedzieli się za wyznaczeniem w MPZP Obszaru Odolan terenu zielonego, przeznaczonego na stworzenie Centralnego Parku Odolan.


W związku z powyższym postulujemy o przeznaczenie w MPZP Obszaru Odolan działek o nr A.21.MW i A.25.MW pod stworzenie Centralnego Parku Odolan. Teren ten stanowiłby centralne miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Odolan. Jego położenie umożliwiałoby wygodny i bezpieczny dostęp dla większości mieszkańców, bez konieczności przechodzenia przez duże ciągi komunikacyjne takie jak Ul. Wolska, Połczyńska bądź Al. Prymasa Tysiąclecia.


Mając na uwadze trudną i zawiłą sytuację prawną, części gruntów ziemskich na Odolanach, dopuszcza się wskazanie przez zespół projektowy innego niewyznaczonego dotychczas w MPZP miejsca przeznaczonego pod Centralny Park Odolan. Ważnym jest by miejsce to odpowiadało powierzchnią działkom A.21.MW i A.25.MW było w pełni przeznaczone pod park oraz zapewniało wygodny i bezpieczny dostęp mieszkańcom.


2. Uniemożliwienie przeznaczenia działki C.4.U3 na lokalizację instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.


Zgodnie z opracowaniem „Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”1, docelowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Warszawie ma funkcjonować tylko w oparciu o instalacje o statusie RIPOK (REGIONALNE INSTALACJE DO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH). Obecnie na działce C.4.U3 ul. Mszczonowska 19, zlokalizowana jest instalacja zastępcza do przetwarzania odpadów komunalnych, która ma funkcjonować do momentu, uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Docelową instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych jest zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, m. st. Warszawa, ul. Zawodzie 16 - Remondis Sp. z o.o.2


Ponadto, w dniu 23.11.2015r przeprowadzone zostały konsultacje społeczne z mieszkańcami Odolan, którzy w całości byli przeciwni zlokalizowaniu na działce C.4.U3 instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.


W związku z powyższym postulujemy o usunięcie w dokumencie „Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Odolan o nr opracowania - OPRAC. NR 140/09, zapisów mówiących o możliwości przeznaczenia działki C.4.U3 pod instalacje do przetwarzania, składowania, unieszkodliwiania, gromadzenia, przeładunku, odzysku i segregacji odpadów komunalnych. Co za tym idzie, wnosi się o wykreślenie zapisów z poszczególnych części wyżej wymienionego dokumentu, m.in. :


 § 13. ustęp 9
W zakresie usuwania odpadów stałych: 1) nakazuje się w obszarze działek budowlanych realizację miejsc na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych z uwzględnieniem możliwości ich segregacji; 2) nakazuje się gospodarowanie odpadami w ramach poszczególnych terenów zgodnie z przepisami odrębnymi; 3) dopuszcza się lokalizację instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych na terenie C.4.U3, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi;


 § 17.ustęp 1 punkt 2 litera c)
 publiczne urządzenia służące do odzysku i unieszkodliwiania odpadów w tym ich składowania na terenie C.4.U3;


 § 77. ustęp 1 punkt 1
instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych;


 § 77. ustęp 2 punkt 2 litera a,b,c
a) nakazuje się realizację wszelkich urządzeń i instalacji związanych z przeładunkiem, sortowaniem, przetwarzaniem i składowaniem odpadów komunalnych w zamkniętychobiektach kubaturowych, zgodnie z przepisami odrębnymi, b) nakazuje się realizację instalacji w taki sposób, aby nie była atrakcyjna dla ptaków oraz nie stanowiła źródła żerowania ptaków, zgodnie z przepisami odrębnymi, c) nakazuje się, aby prowadzona działalność była wolna od wszelkiego typu odpadów organicznych, jak również opakowań po tego rodzaju odpadach, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3. Zwiększenie minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej do 30% dla działek: D.3, D.4, D.6, D.8, D.9, D.13.


Mając na uwadze istotne przekształcenia środowiska z możliwością występowania negatywnych oddziaływań oraz ze znacznym negatywnym oddziaływaniem w zachodniej części obszaru objętego projektem planu postulujemy o:


 zwiększenie minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej do 30% na gruntach jednostek D.3.IE/IC, D.4.P(U), D.5.IE/IC, D.6.P(U), D.8.P(U), D.9.P(U), D.13.P(U);


 zmianę podstawowego lub dopuszczalnego przeznaczenia terenu jednostek D.3.IE/IC, D.4.P(U), D.5.IE/IC, D.6.P(U), D.8.P(U), D.9.P(U), D.13.P(U) wyłączającą działalność produkcyjną oraz w postaci składów;


4. Zwiększenie liczby miejsc parkingowych i stanowisk postojowych ogólnie dostępnych przy zabudowie mieszkaniowej.


Natężenie ruchu komunikacyjnego na Odolanach rośnie nieprzerwanie od 2008 roku. Związane jest to z rozbudową budownictwa mieszkaniowego, a także stosunkowo dużą ilością samochodów posiadanych przez mieszkańców Odolan. Zakłada się, że do większości lokali można przypisać minimum jeden samochód. Wysoki koszt miejsca parkingowego oferowany przez deweloperów oraz niska dostępność miejsc przy zabudowie mieszkaniowej, skutkuje stopniowym zawłaszczaniem krajobrazu Odolan przez samochody. Przykład zawłaszczania przestrzeni publicznej przez samochody obserwujemy już dziś w okolicach filii Poczty Polskiej, mieszczącej się przy ul. Jana Kazimierza 15 na parterze jednego z bloków, na Osiedlu Symfonia.


W dniu 23.11.2015r przeprowadzone zostały konsultacje społeczne z mieszkańcami Odolan, którzy w całości byli za zwiększeniem miejsc parkingowych ogólnie dostępnych przy zabudowie mieszkaniowej do ilości nie mniejszej niż 20%.


W związku z powyższym postuluje o zmianę w dokumencie „MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU ODOLAN” o numerze opracowania OPRAC. NR 140/09, zapisów w:


 § 12 ustęp 3 mówiących o realizacji ogólnodostępnych miejsc postojowych dla samochodów w ilości nie mniejszej niż 10 % programu parkingowego obliczonego według
wskaźników parkingowych dla działek budowlanych na terenach, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną – realizowanych jako dodatkowe w stosunku do obliczonego programu,
na nowe brzemienie -ilości nie mniejszej niż 20% programu parkingowego,


a także zapisu:


 § 12 ustęp 4. mówiących o realizacji stanowisk postojowych dla rowerów w ilości nie mniejszej niż: 10 stanowisk postojowych na 100 miejsc postojowych dla samochodów osobowych za wyjątkiem obiektów szkolnictwa,
na nowe brzemienie - ilości nie mniejszej niż 20 stanowisk postojowych na 100 miejsc postojowych dla samochodów osobowych,


5. Zwiększenie ilości obiektów użyteczności publicznej oraz terenów zielonych i sportowo-rekreacyjnych.


Teren objęty MPZP Obszaru Odolan charakteryzuje się wysoką gęstości zaludnienia i młodą – obecną i przyszłą – strukturą populacji gdzie większość mieszkańców jest w wieku przedprodukcyjnym lub produkcyjnym. W nawiązaniu do powyższego, zaproponowany w obecnym Planie stosunek terenów przeznaczonych na budownictwo mieszkaniowe do terenów zielonych, sportowo-rekreacyjnych oraz tych przeznaczonych pod użyteczność publiczną jest rażąco nieadekwatny do potrzeb mieszkańców. Mając na uwadze słowa Burmistrza Dzielnicy Wola, Pana Krzysztofa Strzałkowskiego , który na spotkaniu Komisji Dialogu Społecznego dotyczącego MPZP (2015.11.12) stwierdził, iż obszar Odolan staje się nowym fragmentem miasta, od którego zależy rozwój dzielnicy Wola. Postulujemy więć o zwiększenie lub ujęcie w MPZP dla Odolan obiektów użyteczności publicznej takich jak:


 szkoły;
 przedszkola;
 placówki zdrowotne;
 parki i skwery
 boiska sportowe;
 pływalnie;
 stacje rowerów miejskich;
 rekreacja i wypoczynek;
 ścieżki rowerowe i biegowe;
 administracja publiczna;


Postulowane zwiększenie ilości obiektów użyteczności publicznej oraz terenów przeznaczonych na wypoczynek, sport i rekreację wynika przede wszystkim z troski o jakość życia i zdrowie mieszkańców Odolan. Umożliwienie mieszkańcom m.in. uprawiania sportów, spacerowania oraz zabaw z dziećmi z pewnością wpłynie pozytywnie na ich samopoczucie, co z kolei przekłada się na zwiększoną wydajność – a przecież nic tak dobrze nie wpływa na wyniki biznesowe firmy jak wydajność jej pracowników, co z kolei przekłada się na budowanie ogólnonarodowego dobrobytu.


Ponadto, kontakt z naturą jest istotny dla prawidłowego rozwoju człowieka, a dzieci uczy szacunku nie tylko dla zieleni, ale również dla zwierząt. Co więcej, umiejscowienie stacji rowerów miejskich z pewnością będzie zachętą do korzystania z takiej formy komunikacji – co nie tylko zmniejszy ruch samochodowy, a więc i zanieczyszczenia które ostro3 występują na Woli, lecz również pozytywnie wpłynie na kondycje psycho - fizyczną mieszkańców Odolan.


Dodatkowo, postulujemy o więcej zieleni na Odolanach. Zieleń pełni bowiem funkcję ochronną dla mieszkańców, osłania od kurzu, dymu, a także od silnych wiatrów i opadów. Odpowiada również za tłumienie hałasu powstającego przy szlakach komunikacyjnych i kolejowych (będących w pobliżu), polegające na rozpraszaniu lub pochłanianiu dźwięków. Roślinność ma duże znaczenie przy oczyszczaniu powietrza poprzez gromadzenie pyłów4 na powierzchni swoich liści, a także jednoczesnym produkowaniu tlenu. Dzięki swoim właściwościom wpływa na modyfikowanie wilgotności gleby oraz powietrza, co wpływa na mikroklimat miasta (mniejsza uciążliwość upałów w lecie).


6. Wprowadzenie buforowych pasów zieleni średniej i wysokiej przy drogach w obrębie obszaru położonego w granicach korytarza wymiany powietrza - wzdłuż projektowanej trasy N-S od strony wschodniej oraz ul. Sowińskiego od strony zachodniej.


Ważnym elementem MPZP dla Odolan jest kwestia zapewnienia przyjaznego środowiska naturalnego w otoczeniu infrastruktury mieszkalnej i usługowej. Najważniejszym czynnikiem środowiskowym wpływającym na zdrowie i komfort życia dla mieszkańców jest jakość powietrza i poziom hałasu. Powietrze w Warszawie jest coraz bardziej zanieczyszczone – 65% zanieczyszczeń pyłowych powoduje ruch samochodowy pochodzący w większości z klocków hamulcowych, asfaltu. Wg informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, ok. 70% zanieczyszczeń napływa na obszar Warszawy z sąsiednich powiatów, gdzie domy są indywidualnie ogrzewane. Z roku na rok, w wyniku rozwoju urbanistycznego miasta, niebiorącego pod uwagę kanałów napowietrzających i w konsekwencji ich zabudowywania, miasto zmniejsza sprawność wentylacyjną miasta. Prowadzi to do ograniczenia wymiany powietrza w mieście. Usytuowanie na terenie Odolan korytarza wymiany powietrza stawia ten teren w specjalnej pozycji jeśli chodzi o jakość powietrza nie tylko dla mieszkańców Odolan, a także dla centrum Warszawy.


Właściwe zaprojektowanie ekosystemu zieleni w MPZP wspierającego poprawę parametrów powietrza jest niezbędne dla pozytywnego wpływu na zdrowie i dobre samopoczucie mieszkańców. Zwłaszcza, że Warszawa ubiega się o tytuł Europejskiej Zielonej Stolicy w 2018 r., oraz ogłosiła plan posadzenia 1 mln drzew. Drzewa mają bowiem właściwości pochłaniania zanieczyszczeń pyłowych. Ekologiczna rola roślin drzewiastych związana jest również z rozproszeniem i pochłanianiem z powietrza szkodliwych gazów i dwutlenku węgla oraz produkcja tlenu. Drzewa stanowią naturalną osłonę przed wiatrem, wzbogacają powietrze w wilgoć, co wpływa na jego czystość.

Klimatyczne oddziaływanie zieleni przejawia się również w zmniejszaniu wahań temperatur dobowych na terenie miasta. Istotne jest również zróżnicowanie wysokości i gęstości kompleksów zieleni ze względu na możliwości przewietrzania terenu i zapobiegania inwersji, czyli wzrostowi temperatury wraz z wysokością, zmniejszając ryzyko powstania smogu.


W związku z powyższym, dla obszaru objętego projektem planu postulujemy:


 Wprowadzenie buforowych pasów zieleni średniej i wysokiej przy drogach w obrębie obszaru położonego w granicach korytarza wymiany powietrza – wzdłuż projektowanej trasy N-S od strony wschodniej o szer. 20 m
- wzdłuż ul. Sowińskiego od strony zachodniej o szer. 5-10 m, tam gdzie nie ma istniejącej zabudowy,
które ograniczą wpływ negatywnego wpływu ruchu samochodowego na Odolanach oraz zanieczyszczeń napływających korytarzem powietrznym, a także zanieczyszczeń z prowadzonej działalności przemysłowej w południowo-zachodniej części (skład kruszywa, betoniarnia).


 Zaplanowanie obszaru zieleni projektowanej na działce nr B.23.U(MW) z zachowaniem istniejącego drzewostanu, który jest także siedliskiem ptaków; usunięcie wyłączenia tej działki z zapisów w §5, p.4 oraz ust.14).


Powyższy teren, znajdujący się w bliskim sąsiedztwie planowanej szkoły, może być przeznaczony na teren rekreacyjny dla uczniów (np. park kreatywny), jak i mieszkańców. Proponuje się umieszczenie elementów małej architektury (mini sceny, kawiarni itp.).


7. Zgodność MPZP Obszaru Odolan ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Odolan.


Oczekuje się, że Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Odolan będzie zgodny ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Odolan.


Do wiadomości:


 Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola,
al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa
 Burmistrz Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Pan Krzysztof Strzałkowski
al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa
 Rada Dzielnicy Wola – Komisja Ładu Przestrzennego i Nieruchomości
al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa
Z wyrazami szacunku


Jakub Antczak, Bartosz Mysiorski, Renata Mrozowska, Tomasz Jantczak    Skontaktuj się z autorem petycji