W sprawie odwołania egzaminów ósmoklasisty i egzaminów maturalnych

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie

ul. Lokajskiego 3 02-793 Warszawa

http://rrsp340.waw.pl/ 

Warszawa, 18 marca 2021 roku

Szanowny Pan 

Przemysław Czarnek 

Minister Edukacji i Nauki

PETYCJA

w sprawie odwołania egzaminów ósmoklasisty i egzaminów maturalnych

Działając na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w sytuacji pogłębiającej się 3. fali pandemii COVID-19, w tym postępującego lockdownu kolejnych województw, co wprost nie pozwala na realizację kolejnych etapów przygotowania uczniów do egzaminów, działając w interesie publicznym, wnosimy o odwołanie egzaminów ósmoklasisty oraz egzaminów maturalnych w bieżącym roku szkolnym 2020/2021. A ponadto: o uwzględnienie jedynie średniej z ocen lub przedmiotów wybranych w dalszej fazie nauczania, przy jednoczesnym zmniejszeniu (modyfikacji) aktualnie obowiązującej punktacji orazr odwołanie egzaminów w kolejnym roku szkolnym tj. 2021/2022 z powodu niewykonania w praktyce programu i zadań systemu edukacji przez ponad rok w związku z pandemią. 

UZASADNIENIE

Zagrożenie epidemiczne COVID-19, trwające już ponad rok, spowodowało przejście uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w permanentny tryb nauki zdalnej, który systematycznie pogłębia ich braki w edukacji i nie pozwala na skuteczne przygotowanie się do tak ważnych dla ich przyszłości egzaminów. Młodzież nie ma możliwości udziału w zajęciach wyrównujących ich wiedzę.  Bezpośredni dostęp do nauczyciela jest także ograniczony w porównaniu do tego jak miało to miejsce w edukacji stacjonarnej. Dodatkowo powyższe potęguje w uczniach poczucie stresu i napięcia psychicznego, także lęku przed egzaminami, które w istocie będą decydować o ścieżce dalszego rozwoju tych młodych ludzi. Wprowadzony dodatkowo lockdown skutecznie zablokował także zapowiadane przez Pana Ministra wsparcie jakie miało być zorganizowane dla uczniów. 

Z uwagi na powyższe fakty zasadnym jest także odwołanie egzaminów ósmoklasisty i maturalnych, o co wnoszę w niniejszej petycji. Przecież i w tym przypadku zachodzą uzasadnione nadzwyczajne okoliczności, w szczególności zagrażające życiu lub zdrowiu osób biorących udział w egzaminach.

Dodatkowo, niezbędne jest dostosowanie aktualnej punktacji osiągnięć szkolnych do bieżącej sytuacji, poprzez zmniejszenie liczby punktów i rezygnację z poszczególnych pozycji (na przykład punktacji za egzaminy).

Na podstawie art. 4 ust. 3 u.o.p. wyrażam zgodę na upublicznienie moich  danych osobowych jako reprezentanta przywołanej w petycji Rady Rodziców w sposób zapewniający anonimizację adresu zamieszkania. Wyrażam jednocześnie zgodę na komunikowanie się ze mną przez platformę ePUAP.

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie

W imieniu Rady Rodziców - Przewodniczący Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie

Robert Wojciechowski


Robert Wojciechowski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Robert Wojciechowski do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...