W sprawie odwołania egzaminów ósmoklasisty i egzaminów maturalnych

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie

ul. Lokajskiego 3 02-793 Warszawa

http://rrsp340.waw.pl/ 

Warszawa, 18 marca 2021 roku

Szanowny Pan 

Przemysław Czarnek 

Minister Edukacji i Nauki

PETYCJA

w sprawie odwołania egzaminów ósmoklasisty i egzaminów maturalnych

Działając na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w sytuacji pogłębiającej się 3. fali pandemii COVID-19, w tym postępującego lockdownu kolejnych województw, co wprost nie pozwala na realizację kolejnych etapów przygotowania uczniów do egzaminów, działając w interesie publicznym, wnosimy o odwołanie egzaminów ósmoklasisty oraz egzaminów maturalnych w bieżącym roku szkolnym 2020/2021. A ponadto: o uwzględnienie jedynie średniej z ocen lub przedmiotów wybranych w dalszej fazie nauczania, przy jednoczesnym zmniejszeniu (modyfikacji) aktualnie obowiązującej punktacji orazr odwołanie egzaminów w kolejnym roku szkolnym tj. 2021/2022 z powodu niewykonania w praktyce programu i zadań systemu edukacji przez ponad rok w związku z pandemią. 

UZASADNIENIE

Zagrożenie epidemiczne COVID-19, trwające już ponad rok, spowodowało przejście uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w permanentny tryb nauki zdalnej, który systematycznie pogłębia ich braki w edukacji i nie pozwala na skuteczne przygotowanie się do tak ważnych dla ich przyszłości egzaminów. Młodzież nie ma możliwości udziału w zajęciach wyrównujących ich wiedzę.  Bezpośredni dostęp do nauczyciela jest także ograniczony w porównaniu do tego jak miało to miejsce w edukacji stacjonarnej. Dodatkowo powyższe potęguje w uczniach poczucie stresu i napięcia psychicznego, także lęku przed egzaminami, które w istocie będą decydować o ścieżce dalszego rozwoju tych młodych ludzi. Wprowadzony dodatkowo lockdown skutecznie zablokował także zapowiadane przez Pana Ministra wsparcie jakie miało być zorganizowane dla uczniów. 

Z uwagi na powyższe fakty zasadnym jest także odwołanie egzaminów ósmoklasisty i maturalnych, o co wnoszę w niniejszej petycji. Przecież i w tym przypadku zachodzą uzasadnione nadzwyczajne okoliczności, w szczególności zagrażające życiu lub zdrowiu osób biorących udział w egzaminach.

Dodatkowo, niezbędne jest dostosowanie aktualnej punktacji osiągnięć szkolnych do bieżącej sytuacji, poprzez zmniejszenie liczby punktów i rezygnację z poszczególnych pozycji (na przykład punktacji za egzaminy).

Na podstawie art. 4 ust. 3 u.o.p. wyrażam zgodę na upublicznienie moich  danych osobowych jako reprezentanta przywołanej w petycji Rady Rodziców w sposób zapewniający anonimizację adresu zamieszkania. Wyrażam jednocześnie zgodę na komunikowanie się ze mną przez platformę ePUAP.

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie

W imieniu Rady Rodziców - Przewodniczący Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie

Robert Wojciechowski


Robert Wojciechowski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Robert Wojciechowski do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...