Petycja w sprawie zaniechania studium oraz budowy nowej drogi wojewódzkiej na terenie gminy Skawina, grożącej paraliżem komunikacyjnym obwodnicy Miasta Skawina i nieodwracalną degradacją sołectw.

petycja11.png                                                                                          

Do:

Marszałek Województwa Małopolskiego - Pan Witold Kozłowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina - Pan Norbert Rzepisko

Do wiadomości:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie  -Wydział Rozwoju Sieci Drogowej i Decyzji

Od:Mieszkańcy Miasta i Gminy Skawina oraz okolic

Petycja w sprawie zaniechania studium oraz budowy nowej drogi wojewódzkiej na terenie gminy Skawina, grożącej paraliżem komunikacyjnym obwodnicy Miasta Skawina i nieodwracalną degradacją sołectw Wola Radziszowska i Polanka Hallera.

W związku z otwarciem ofert na “Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego budowy połączenia drogowego DK 52 (Beskidzkiej Drogi Integracyjnej) z DW 953 w rejonie Skawiny", które w wyniku lobby gmin ościennych Gminy Skawina zostało wstępnie zaplanowane na terenach między Polanką Hallera a Wolą Radziszowską, wnosimy do Pana Marszałka i Pana Burmistrza, o zaniechanie planów budowy nowej drogi w tym miejscu,  ze względu na przedstawione poniżej argumenty, dyskwalifikujące zasadność wydatkowania dużych pieniędzy publicznych na opracowanie studium wykonalności projektu dysfunkcyjnego, zarówno pod względem ekonomicznym, transportowym, jak i środowiskowym.

Nasz wniosek motywujemy:

1. Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej sprawi, że ruch z gmin znajdujących się na południe i południowy zachód od Skawiny, zostanie przekierowany wprost na wybudowaną wieloletnim wysiłkiem, a już i tak przeciążoną, obwodnicę Miasta Skawina, powodując jej paraliż.Tym samym inwestycja motywowana chęcią usprawnienia tranzytu z dalszych obszarów Metropolii Krakowskiej w stronę Krakowa nie dość, że tego celu nie osiągnie, to jeszcze pogłębi obecne problemy, związane przede wszystkim z niewydolnym, źle zaprojektowanym połączeniem głównej drogi wylotowej ze Skawiny w stronę Krakowa (przedłużenie ul. Krakowskiej) z jego obwodnicą. Nawet gdyby doszło do całkowitej przebudowy węzła łączącego te dwa ważne trakty komunikacyjne (co, swoją drogą, wydaje się uzasadnione i warte doinwestowania w stanie obecnym), skierowanie tranzytu z gmin ościennych na tę wąską przecież drogę, zamiast dotychczasowego rozdzielania strumieni pojazdów między trzy drogi krajowe (44, 52 i 7), może mieć skutki jedynie złe. Nie jest to również rozwiązanie usprawniająca komunikację dla sołectw Gminy Skawina, których połączenia nie korkują się.

2.  Budowa nowej drogi, równoległej chociażby do drogi nr 953, i dublującej istniejące połączenia lokalne, nie ma ekonomicznego ani funkcjonalnego uzasadnienia, tym bardziej dziwi nas jej forsowanie przez pewne środowiska, ze względu na zagrożenia przedstawione w punkcie 1.

3. Pieniądze na studium i późniejszą budowę, powinny w naszej ocenie zostać spożytkowane na uspokojenie ruchu i poprawę bezpieczeństwa na obecnych drogach oraz uruchomienie, istniejących i gotowych infrastrukturalnie, połączeń szybkiej kolei aglomeracyjnej, w tym trasę kolejową Kraków - Kalwaria Zebrzydowska. Dobrze wiemy, że kolejna droga to jedynie przekierowanie dodatkowego ruchu do naszej gminy i pogłębienie problemu “wąskich gardeł komunikacyjnych”, a nie faktyczne rozwiązanie problemu wykluczenia komunikacyjnego, przez brak komunikacji zbiorowej, czemu służyć powinno dofinansowanie i usprawnienie tej ostatniej.

4. Duży obszar Polanki Hallera i Woli Radziszowskiej, sołectw Gminy Skawina, przez które nowa droga miałaby przebiegać, jest już obecnie obciążano drogami tranzytowymi, stąd dodatkowe przecinanie tych miejscowości drogą wojewódzką, argumentowane odciążeniem miejscowości sąsiednich (których drogi nie korkują się!) stanowić będzie co najlepiej rozszerzenie problemu degradacji miejscowości Gminy Skawina, przez ujęcie ich w tranzytowe kleszcze z każdej ze stron.

5. Nie do przyjęcia jest dla nas również fakt, że zaplanowana wstępnie droga miałaby przebiegać przez ostatnie zwarte krajobrazowo tereny zielone Gminy Skawina, ujęte w programie Skarby Blisko Krakowa, dewastując nieodwracalnie bezcenny środowiskowo obszar doliny rzeki Mogiłka, między Polanka Hallera a Wolą Radziszowską, malownicze wzgorze przysiółka Chorzyny oraz już i tak mocno ograniczony teren lasu między Wolą Radziszowską a Grabiem. Ten bezcenny przyrodniczo i rekreacyjnie teren, leżący w szerokim pasie między Polanką Hallera, Wolą Radziszowską, Radziszowem i Grabiem, należy bezsprzecznie chronić, nie tylko ze względu na walory krajobrazowe terenów zielonych, których w Gminie Skawina jest od dawna już jak na lekarstwo, ale także, ze względu na siedliska rzadkich gatunków zwierząt i roślin, również tych znajdujących się pod ochroną. Nieodwracalna degradacja tego obszaru, to degradacja całej Gminy Skawina, dlatego należy za wszelką cenę przeprowadzić szczegółowe badania fauny i flory tego obszaru, i objąć je należytą dla przyszłych pokoleń ochroną. Podkreślamy również, że nowa droga miałaby przecinać okolicę cenną nie tylko przyrodniczo, ale także historycznie (Polanka Hallera, Jurczyce). Zachowanie wyjątkowego charakteru tej okolicy uważamy za obowiązek nie tylko swój, ale także władz samorządowych i wyższych szczebli.

Szanowny Panie Marszałku. Szanowny Panie Burmistrzu. Mamy nadzieję i głęboko wierzymy, że kierując się dobrem mieszkańców i zrównoważonym, przemyślanym  rozwojem naszego regionu i naszej Gminy dla przyszłych pokoleń, wykażecie Panowie pełne zrozumienie i poparcie dla przedstawionych przez nas argumentów. Nie jesteśmy przeciwnikami budowy dróg, jednakże wierzymy, że ich gęsta już sieć w Gminie Skawina, ale także w okolicznych gminach, jest co najmniej wystarczająca, należy ją usprawniać, czynić bezpieczniejszą i odciążać sprawną komunikacją zbiorową, ale bezsprzecznie nie można pozwolić na jej dysfunkcyjne dublowanie, prowadzące do pogłębiania niedrożności wąskich gardeł komunikacyjnych i pogłębiania problemów, zamiast ich rozwiązywania, a czynienie tego kosztem tak wyjątkowej okolicy, ważnej nie tylko dla nas, ale dla pamięci i nauki przyszłych pokoleń, uważamy za niedopuszczalne i stanowczo się temu sprzeciwiamy.

Z wyrazami szacunku:

Mieszkańcy Miasta i Gminy Skawina(niżej podpisani)


Mieszkańcy Miasta i Gminy Skawina oraz okolic    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Mieszkańcy Miasta i Gminy Skawina oraz okolic będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...