w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna” dla fragmentu obszaru miejscowości Borchówka.

Do Wójta Gminy Nowosolna oraz Rady Gminy Nowosolna, 

 

Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach sprzeciwiamy się zmianom „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna” dla fragmentu obszaru miejscowości Borchówka, które mają umożliwić budowę infrastruktury restauracyjno - hotelowej  w Borchówce w obrębie działki nr 114.

Działka ta jest położona na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich i jest obszarem o wyjątkowych wartościach przyrodniczych. Zlokalizowane na niej lasy i stawy stanowią ostoję zwierząt, szczególnie zwierzyny łownej, gryzoni i ptaków. Występują tu także bobry. Jest to również obszar, przez który przebiegają szlaki migracyjne zwierząt. Lokalny samorząd jest odpowiedzialny za ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych przestrzeni.

My, niżej podpisani, mieszkańcy gminy Nowosolna i miłośnicy Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich nie wyrażamy zgody na inwestycje na obszarze chronionym, unikatowym pod względem przyrodniczym. Ta inwestycja to znacząca ingerencja w  środowisko na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, wyjątkowego pod względem przyrodniczym.

Ponadto planowana inwestycja będzie miała negatywny wpływ na mieszkańców pobliskich miejscowości wynikający ze zwiększonego natężenia ruchu, zanieczyszczenia środowiska, wzmożonego hałasu. Negatywnie wpłynie również na wartość naszych nieruchomości.

Fakt, iż w odległości niespełna dwóch kilometrów, w Byszewach, planowana jest inwestycja gminna o podobnym charakterze, a w zasięgu kilku kilometrów istnieją obiekty o podobnych funkcjach (hotele w starych Skoszewach i Dobieszkowie, Campoverde, Hotel „Kasor” w Cesarce, Farma Bii w Janinowie) jest kolejnym argumentem przeciwko wprowadzaniu zmian w obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna”.

 

Z poważaniem

Mieszkańcy gminy Nowosolna oraz miłośnicy Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.


Anna Szymajda Gąciarek    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Anna Szymajda Gąciarek do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...