Wniosek o przeprowadzenie kontroli Ministerstwa Sportu w PZM

Wnioskodawca                    

Maciej Żółtowski                 

...........................

...........................       

 

Adresat                                 

Sz. P. Andrzej Biernat          

Minister Sportu i Turystyki       

Ul. Senatorska 14                   

00-082 Warszawa                   

WNIOSEK

Zwracam się z prośbą o przeprowadzenie kontroli w trybie przewidzianym w art.16 ust 4 Ustawy o sporcie (Dz.U.2014.715 j.t., zwana dalej Ustawą) regulaminów sportu żużlowego utworzonych przez Polski Związek Motorowy pod kątem ich zgodności z powszechnie obowiązującym prawem oraz, w przypadku wykrycia nieprawidłowości, zażądanie od Polskiego Związku Motorowego podjęcia działań mających na celu zapewnienie stanu zgodnego z prawem zgodnie z postanowieniami art. 22 Ustawy.

UZASADNIENIE

Niniejszy wniosek jest reakcją kibiców, zarówno zrzeszonych pod szyldem nieformalnej organizacji Ruchu Społecznego Kibiców Żużla, jak i kibiców nie współdziałających z nim, i innych, aktywnych członków środowiska żużlowego, którzy są zaniepokojeni stanem, w jakim w obecnej chwili znajduje się sport żużlowy w Polsce. Lista osób i podmiotów, które poparły niniejszy wniosek, została dołączona do wniosku (załącznik numer 1). Nasze wspólne działanie kierowane jest chęcią działania dla dobra sportu żużlowego. Ostatnie wydarzenia pokazują bowiem, że niektóre działania, podjęte w zgodzie z przepisami regulaminów sportu żużlowego, mogą doprowadzić do wątpliwości związanych z zgodnością z przepisami prawa powszechnie obowiązującego działań Polskiego Związku Motorowego (dalej – PZM).

Zgodnie z art. 13 Ustawy związek sportowy ma wyłączne prawo do ustanawiania i realizacji reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez ten związek. Takowe uprawnienie w sporcie żużlowym jest realizowane przez PZM, zaś kwestionowane przez wnioskodawcę regulaminy są podejmowane w formie uchwały Zarządu Głównego PZM. Uprawnienie to, wynikając z delegacji ustawowej, nie oznacza dowolności w kształtowaniu reguł, którymi kierować się muszą podmioty uczestniczące w rozgrywkach sportu żużlowego – te nadal powinny pozostawać w zgodzie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

W mojej opinii część przepisów regulaminów sportu żużlowego, utworzonych przez Polski Związek Motorowy, może być niezgodna z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Zgodnie zaś z art. 16 ust 1 Ustawy Minister właściwy do spraw kultury fizycznej jest organem kompetentnym do nadzoru działalności związków sportowych utworzonych na podstawie przepisów tejże ustawy. W związku z tym zwracam się do Pana Ministra o przeprowadzenie, w trybie art. 16 ust 4 Ustawy, kontroli zgodności z prawem działania Polskiego Związku Motorowego. 

Przepisy, które w mojej ocenie powinny podlegać ocenie w ramach kontroli znajdują się w wielu częściach regulaminów sportu żużlowego. Największe wątpliwości, które w sposób szczególny dały się we znaki kibicom, klubom i samemu PZM w ostatnim czasie, budzą zapisy Regulaminu przyznawania, odmowy przyznania i pozbawiania licencji uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie żużlowym dla klubów Ekstraligi, I i II ligi żużlowej. Przepisami, które budzą wątpliwości natury prawnej są zwłaszcza §4 ust 3 (w zakresie zobowiązania podmiotu niezobowiązanego do uznania cudzych długów za własne jako warunku do przystąpienia do rozgrywek ligowych), §11 i §12  (w zakresie uprawnienia do badania sprawozdań finansowych i dokumentów księgowych oraz do autorytatywnego narzucenia osoby biegłego rewidenta uprawnionego do prowadzenia badań dokumentacji finansowej), §17 (w zakresie sprawowania rzeczywistej kontroli nad podmiotem nadzorowanym oraz sprawdzenia, czy przyznanie licencji nadzorowanej nie jest działaniem na szkodę wierzycieli, a także w zakresie dowolności przyznawania licencji nadzorowanych pomimo spełnienia regulaminowych warunków przez klub ubiegający się w kontekście zasady równości wobec prawa) wspomnianego powyżej Regulaminu.

Wątpliwości budzą również zapisy takich aktów jak Regulaminu przynależności klubowej w sporcie żużlowym (szczególnie art. 203 – w zakresie zgodności z prawem postanowienia, zgodnie z którym unieważnia się zapisy niezgodne z regulaminem PZM a zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, art. 219 w zakresie sprawdzenia, czy przedmiotowe oświadczenie jest czynnikiem warunkującym istnienie zobowiązania, art. 228, art. 234 – w zakresie zbadania zgodności z prawem postanowienia, zgodnie z którym ani klub ani zawodnik nie mogą samodzielnie złożyć oświadczenia woli o rozwiązaniu kontraktu) oraz załącznika do tego regulaminu – zbioru zasad regulujących stosunki pomiędzy zawodnikiem a klubem (§4 ust 1 pkt 1 który interpretowany jest w taki sposób, iż każda wypowiedź zawodnika, która sprzeciwia się temu, co czyni klub jest naruszeniem przepisów [np. wypowiedź o zaleganiu z wynagrodzeniem], pozostałe zapisy §4, §6 ust 1 pkt 1 w zakresie zbadania dopuszczalności prawnej uprawnienia klubu do kontrolowania i wyrażania zgody na podjęcie współpracy ze sponsorem) oraz Przepisów Dyscyplinarnych Sportu Żużlowego (w szczególności art. 301 ust 2 w zakresie wyłączenia zasad powszechnie obowiązujących przepisów prawa z postępowania dyscyplinarnego, art. 305 ust 1 w zakresie zgodności z prawem wszystkich poszczególnych środków dyscyplinarnych, art. 305 ust 7 w zakresie zbadania uprawnienia organów PZM i Głównej Komisji Sportu Żużlowego do orzekania w sprawach o odszkodowanie, art. 315 w zakresie zgodności z prawem postanowienia, zgodnie z którym organy Głównej Komisji Sportu Żużlowego są jedynymi uprawnionymi do interpretacji przepisów regulaminu dyscyplinarnego oraz zbadanie, czy orzekanie w sprawach dyscyplinarnych, w tym orzekania kar pieniężnych wpłacanych na poczet PZM i GKSŻ, przez organy PZM i GKSŻ nie narusza zasady Nemo iudex in causa sua – wszak w sprawach dyscyplinarnych organa te mają materialny interes w tym, by orzekać jak najwyższe kary pieniężne, co w połączeniu z brakiem zasady niezawisłości organów orzekających w regulaminie dyscyplinarnym oraz wyłączeniem prawa Ministra właściwego do spraw kultury fizycznej do nadzoru nad orzeczeniami dyscyplinarnymi może powodować niebezpieczne sytuacje, które, w mojej ocenie, mogą ograniczać konstytucyjne prawo do sądu).        

W związku z powyższym, jako że lista przepisów, które mogą być niezgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, jest długa, proszę o dokonanie całościowej kontroli zgodności z prawem regulaminów sportu żużlowego ustanowionych przez PZM i jego organa.

Z poważaniem,                                 

 

Maciej Żółtowski                              

Organizator Ruchu Społecznego Kibiców Żużla

Załączniki

 

1.      Lista osób popierających niniejszy wniosek


Ruch Społeczny Kibiców Żużla    Skontaktuj się z autorem petycji