Wzrost miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń Pracowników z Niepełnosprawnościami w 2024r .

Do Premiera RP Donalda Tuska, 

Do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

oraz

Do Łukasza Krasonia Sekretarza Stanu Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

 Petycja Pracodawców zatrudniających Osoby z Niepełnosprawnościami. 

My niżej podpisani, apelujemy o podjęcie działań mających na celu jak najszybszy w 2024 roku wzrost miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami uzyskiwanych przez Pracodawców z PFRON, adekwatnie do ponoszonych przez nich, podwyższonych kosztów płacy, które wynikają z zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami (m.in. związanych z ich skróconym czasem pracy, dodatkowym urlopem, występującą zwiększoną absencją chorobową). Subsydia płacowe uzyskiwane z PFRON, tak jak wskazuje Pan Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych mają stanowić zachętę do zatrudnienia przez pracodawców osób niepełnosprawnych. Dlatego, aby spełniały one swoją rolę, muszą być adekwatne do realiów, w jakich działają firmy, a sytuacja gospodarcza jest coraz trudniejsza. Z tego punktu widzenia podwyżka dofinansowań w 2024 roku jest niezbędna.  Od lat pracodawcy cierpią na brak systemowego rozwiązania, które pozwoliłoby im w odpowiednim stopniu otrzymywać dofinansowanie w stosunku do aktualnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ich sztywne kwotowe określenie w ustawie oznacza, że waloryzacja dofinansowań wymaga za każdym razem ich zmiany, a gdyby były one powiązane wprost z minimalnym wynagrodzeniem, nie byłoby to konieczne. Brak urealnienia dofinansowań do wynagrodzeń jest szczególnie dotkliwe w zestawieniu z gwałtownym wzrostem innych kategorii kosztów związanych z utrzymaniem przedsiębiorstwa. Oprócz zmian w wypłatach wynagrodzenia, przedsiębiorcy obecnie muszą się liczyć ze zmienionymi stawkami składek i danin, których wysokość uzależniona jest m.in. od kwoty płacy minimalnej.  Polscy przedsiębiorcy wchodzą w 2024 rok z obawami dotyczącymi także podwyżek cen energii, podatków, czy wzrostu inflacji.  W związku z powyższym apelujemy o wprowadzenie mechanizmu waloryzacji dofinansowań w SODIR w powiązaniu ze wzrostem płacy minimalnej, który zagwarantuje pracodawcom niezbędną stabilność zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Da to gwarancję utrzymania w zatrudnieniu obecnych pracowników niepełnosprawnych, jak również pozwoli na zatrudnienie nowych osób z niepełnosprawnościami. Dzięki zatrudnieniu osoby te nie tylko osiągną korzyści wynikające z wynagrodzenia, ale także rehabilitację zawodową, która jest dla nich zespołem działań  leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia - przy aktywnym uczestnictwie tych osób - możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Wskazujemy jednocześnie, że budżet Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest w większości zasilany poprzez wpłaty obowiązkowe przez pracodawców, którzy nie osiągają odpowiednich wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych i z wypowiedzi Prezesa PFRON wynika, że środki na zwiększenie dofinansowań z PFRON w 2024 roku są możliwe. Wskazujemy, że środki PFRON w budżecie na 2024 rok  są rozdzielone na różne projekty, które naszym zdaniem nie spowodują zwiększenia lub utrzymania na obecnym poziomie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Tylko i wyłącznie rehabilitacja zawodowa, którą obecnie zapewniają pracodawcy osób z niepełnosprawnościami daje gwarancję sukcesu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Obecny poziom dofinansowań z funduszu PFRON jest nieadekwatny do sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców, który najpewniej spowoduje zwolnienia osób  z niepełnosprawnościami, co sygnalizują pracodawcy. Sytuacja ta będzie miała bezpośredni wpływ na ciągłość procesu terapeutycznego i zawodowego osób z niepełnosprawnościami. Brak konkretnych działań w kierunku zwiększenia dofinansowań  pociągnie za sobą daleko idące konsekwencje dla pracodawców i może doprowadzić do utraty miejsc pracy zajmowanych przez osoby z niepełnosprawnościami. 

Apelujemy o rzeczowe odniesienie do naszej petycji.  

 

Pracodawcy Osób z Niepełnosprawnościami w Polsce 

Federacja Przedsiębiorców Polskich

Zespół SIERADZKA-PEFRON – Edyta Sieradzka

Platforma Integracji Osób Niepełnosprawnych,

Stowarzyszenie Niepełnosprawni Dla Środowiska "EKON" 

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że SIERADZKA-PEFRON będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...