ZAGWARANTUJMY TEREN "CIUCHÓW" NA CELE PUBLICZNE

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania i Przestrzennego


PETYCJA

My, mieszkańcy dzielnicy Rembertów chcielibyśmy przedstawić swoje uwagi dotyczące opracowywanego nowego Studium UiKZP dla m. st. Warszawy:
W nowym Studium teren po byłym bazarze Ciuchy przy ul. Paderewskiego 15 w Dzielnicy Rembertów został oznaczony jako MU4 – dopuszczający kwartałową zabudowę wielorodzinną, podczas gdy na tym obszarze w obowiązującym MPZP jest on oznaczony jako B3.2 UP przewidujący usługi publiczne z zakresu usług oświaty, zdrowia, kultury, sportu i rekreacji.
Zmianę tę oceniamy negatywnie i wnioskujemy o zmianę oznaczenia tych obszarów z MU4 na UP1 lub US1, które będą zgodne z obecnie obowiązującym na tych obszarach MPZP i zagwarantuje, że teren Ciuchów będzie służył wszystkim mieszkańcom.


Mieszkańcy Rembertowa    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Mieszkańcy Rembertowa do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...