Zakopiański alarm urbanistyczno architektoniczny

                                                                                                   

Petycja do

Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  Andrzeja  Dudy

oraz do Panów Ministrów:

Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Prof. dr hab. Piotra Glińskiego

Infrastruktury i Budownictwa – Andrzeja Adamczyka

 

Zakopiański alarm urbanistyczny – kategoryczne STOP budowie wielkokubaturowych budynków, niszczeniu Zakopanego i naginaniu prawa na korzyść deweloperów i inwestorów.

 

Zakopane jest wyjątkowym zabytkiem kultury polskiej, miastem wszystkich Polaków, kolebką naszej niepodległości, ośrodkiem unikatowego na skalę europejską budownictwa oraz kultury ludowej i narodowej, których ukoronowaniem był styl zakopiański. To wszystko, wraz z tatrzańską przyrodą, to NASZ NARODOWY SKARB. Mamy patriotyczny obowiązek, aby chronić go ze szczególną troską.

Tymczasem miasto padło ofiarą własnej sławy. Boom inwestycyjny i napływ obcego kapitału powoduje chaotyczną i bezwzględną zabudowę przestrzeni z wyniszczaniem tkanki historycznej.

Dlatego my, mieszkańcy Zakopanego i Towarzystwo Opieki nad Zabytkami domagamy się, wdrożenia dla Zakopanego programu naprawczego lub objęcia Zakopanego specjalną ochroną poprzez:

- nadanie Zakopanemu specjalnego statusu miasta chronionego – utworzenie specjalnego programu rządowego na podobieństwo Społecznego Komitetu Ochrony Zabytków Krakowa, wspierającego finansowo gminę Zakopane w zakresie konserwacji zabytków;

- utworzenie w budżecie MKiDN w programie Ochrona Zabytków osobnej puli na konserwację i rewaloryzację budynków (nie tylko wpisanych do rejestru zabytków) należących do prywatnych właścicieli, tak aby nie musieli oni konkurować w walce o dofinansowania prac konserwatorskich z wielkimi budowlami sakralnymi, pałacami, zamkami czy budynkami użyteczności publicznej, z którymi nie mają szans;

- dokonanie zmian legislacyjnych tak by niszczenie zabytków w jakimkolwiek zakresie nie było uznawane przez sądy za czyny o niskiej szkodliwości społecznej oraz wyraźnie zaostrzenie sytemu kar za takie działania.

- skuteczną egzekucją i zaostrzenie systemu kar za samowole budowlane .

 

Wnosimy również o zmiany legislacyjne i rozwiązania leżące w zakresie władz miasta i powiatu:

 

1. zwiększenie w budżecie miasta środków na konserwację zabytków prywatnych nie tylko wpisanych do rejestru w Zakopanem;

 

2. egzekwowanie prawa: poważne karanie samowoli budowlanych oraz niszczenia budynków będących pod ochroną konserwatorską i wszelkich nadużyć prawnych w tej dziedzinie;

 

3. utworzenie stanowiska Architekta Powiatowego – z przydzieleniem mu uprawnień do korekty projektów budowlanych pod względem: gabarytów, bryły i kształtu budynku, tak aby nie miały one wymiarów i form rażących, dysharmonijnych, nie nawiązujących do otoczenia – jak to się ostatnio nagminnie zdarza;

 

4. powołanie społecznej komisji i nadzoru budowlanego czuwającej nad ładem urbanistyczny i architektonicznym miasta i gminy;

 

5. niedopuszczanie do powstawania przytłaczających, przeskalowanych inwestycji np. apartamentowców pod Nosalem i przy ul Karłowicza, budowy apartamentowca przy Równi Krupowej i planowanej wielkiej galerii na tyłach Krupówek oraz zniszczenia hotelu „Bristol” przez planowaną inwestycję;

 

6. niedopuszczenie do rozszerzania terenów pod zabudowę w nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta;

 

7. przystąpienie do naprawy miejscowych planów zagospodarowania miasta  naprawy, zgodnej z lokalnym charakterem miasta, tak by nie niszczyć i rozrywać charakterystycznej dla danych dzielnic tkanki zabytkowej, stylu i typu zabudowy;

 

8. objęcie ochroną konserwatorską (np. poprzez park kulturowy całego Zakopanego tak, aby wszelkie prace budowlane, rozbiórkowe, czy modernizacyjne były uzgadniane z Miejskim Konserwatorem Zabytków, ponieważ wpływają istotnie na kształt historycznej tkanki Zakopanego;

 

9. podjęcie i zakończenia w trybie pilnym prac nad Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami;

 

10. podjęcie prac nad Uchwałą Reklamową, zgodnie z ustawą krajobrazową;

 

11. utworzenie w mieście jednostki - zespołu zarządzającego Parkami Kulturowymi (Krupówki i Kotliny Zakopiańskiej) z udziałem funkcjonariuszy policji i nadzoru budowlanego dla wzmocnienia mocy egzekwowania zarządzeń obowiązujących na obszarze parków;

 

12. wzmocnienie obsady personalnej Urzędu Miejskiego Konserwatora Zabytków w Zakopanem;

 

13. objęcie ochroną konserwatorską (np. poprzez park kulturowy całego Zakopanego tak, aby wszelkie prace budowlane, rozbiórkowe, czy modernizacyjne były uzgadniane z Miejskim Konserwatorem Zabytków, ponieważ wpływają istotnie na kształt historycznej tkanki Zakopanego;

 

14. wyodrębnienie specjalnej puli środków na odnawianie i podniesienie estetyki budynków znajdujących się w obrębie Parku Kulturowego Krupówki.

 

UZASADNIENIE:

 

Wielu mieszkańców Zakopanego, których jesteśmy przedstawicielami, nie akceptuje kierunków przemian naszego miasta!

Uważamy, że rozwój przestrzenny miasta prowadzony jest w złym kierunku. Miasto jest przeinwestowane, a zagwarantowany w planach zagospodarowania miasta zapas terenów pod inwestycje wystarczy na zbudowanie drugiego Zakopanego. Nasze miasto już straciło swój dawny charakter historycznego kurortu i wydaje się, że jego włodarze chcieliby je zmienić w „metropolię”, co jest niemożliwe w takim położeniu geograficznym i prowadzi do sytuacji jakiej obecnie jesteśmy świadkami. Uratujmy to co pozostało !

Uważamy, że w Zakopanem niszczony jest krajobraz kulturowy, ład przestrzenny i gwałcona jest przestrzeń publiczna oraz zasada zrównoważonego rozwoju, a przede wszystkim prawa mieszkańców i turystów do życia w godnych warunkach, pięknym otoczeniu i bezpiecznym środowisku. Zabudowa Zakopanego przeraża swoją intensywnością i gęstością. Nadmiar inwestycji przekłada się na brak wody, niewydolność sieci wodnokanalizacyjnej i komunikacyjnej oraz rosnące zanieczyszczenie powietrza Zabudowywanie ciągów wodnych i naturalnych kanałów wentylacyjnych powoduje zaleganie smogu. Zagrożone są tez naturalne siedliska zwierząt tatrzańskich.

Cenny kulturowo i krajobrazowo teren Równi Krupowej, wpisany do rejestru zabytków – jest także zagrożony! Krok po kroku pojawiają się nowe inwestycje ingerujące i zabudowujące tę wolną przestrzeń oraz zakłócające spokój i jej dawny sielski, charakter. Powstają budowle o charakterze rozrywkowym, teoretycznie nietrwale związane z gruntem jak np. młyńskie koło i wesołe miasteczko, które już jednak na stałe zadomowiły się i szpecą krajobraz Dolnej Równi Krupowej. Zagrażają też planowane budowle trwałe, które zamkną tę wolną przestrzeń murowanymi g i g a n ta m i .

Obecnie mieszkańcy okolicznych działek walczą o to by nie wydano pozwolenia na budowę budynku hotelowego o projektowanej wysokości do 16metrów. Ma ona powstać na wschodnich obrzeżach Górnej Równi Krupowej – wśród zabudowy niewielkich domków jednorodzinnych, mających przeciętnie wys. 7-11 m. Projektowany apartamentowiec ma być wyższy o ok. 2 kondygnacje. Z praktyki wiemy, że nie skończy się na 16 m, lecz dojdzie do tego jeszcze część podmurówki i poddasza, i przy jednopiętrowych domkach jednorodzinnych wyrośnie pięciopiętrowy albo więcej piętrowy gigant, zajmujący ogromną działkę, bez stosownego dojazdu i miejsc parkingowych.

Mieszkańcy Bystrego od wielu lat walczą z właścicielem działki na ul Karłowicza, na której ma stanąć kolejny apartamentowiec na terenach zielonych, całkowici nie pasujący swoimi gabarytami to układu urbanistycznego tej części miasta – jeden z dwóch przy tej samej ulicy, a w planach jest trzeci.

Ustawicznie dowiadujemy się o nowych czy dawnych samowolach budowlanych. W 2015 r. było już w Zakopanem wg informacji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego ok. 3 000 ! - w większości wypadków są legalizowane, albo bezskuteczne postępowania ciągną się bez końca.

W Zakopanem dobro i interes bogatych inwestorów przedkładany jest ponad słuszny interes społeczny.

Z uwagi na nakładające się kompetencje urzędów (Starostwo, a Miasto), protestujących mieszkańców urzędnicy odsyłają wzajemnie do siebie, przy czym wszyscy tłumaczą się, że decyzje zostały podjęte za czasów poprzedniej ekipy, a oni sami nie są w stanie nic zrobić z powodu konieczności wypłat wysokich odszkodowań.

Często budynki historyczne, wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków są podpalane lub rozbierane, a na ich miejscu długo nic nie powstaje, np.:

willa „Helena” przy ul. Jagiellońskiej 8 - spalona w 2008 r.

willa „Lanca” (d. „Gospoda Włóczęgów”) przy ul. Broniewskiego 6 – rozebrana w 2008 r.

willa „Floryda” przy ul Chałubińskiego 17 rozebrana w 2013 r. – rozpoczęta nowa inwestycja

willa „Krzemień” przy ul. Chramcówki 20 b – rozebrana w 2008 r.

willa „Kujawianka” przy ul. Zamojskiego 31 – rozebrana w 2015 r.


W sercu miasta przez lata stoją dewastowane budynki, np.:

willa „Turnia” przy ul. Kościuszki 9 - wpisana do rejestru zabytków pod nr A/ 741

willa „Borek” przy ul. Jagiellońskiej 6 (m.in w latach 60-tych pracownia W. Hasiora) – dewastowany pustostan

willa „Stefa” przy ul. Jagiellońskiej 10 – niszczejący pustostan

dawna szkoła muzyczna przy Placu Niepodległości 6 – niszczejący pustostan


Niektóre ważne dla Zakopanego historyczne budynki są rozbierane na podstawie liberalnych przepisów planu zagospodarowania, aby zrobić miejsce innym, gigantycznym (w skali Zakopanego) budowlom:

pensjonat „Modrzejów”, przy ul. Wierchowej 1

sanatorium „Warszawianka” przy ul. Jagiellońskiej 18

 

Na miejscu rozebranych, czy zniszczonych ostatnio budynków są planowane przeskalowane, przeważnie nieprzystające stylowo do zabudowy Zakopanego w ogóle, a okolicy w szczególe, obiekty z przeznaczeniem na apartamenty i cele usługowo – hotelowe, i tak:


1. na wspomnianej parceli z willą „Ros-Ami” ma powstać ponad trzykrotnie większy apartamentowiec, obecnie po starym budynku nie ma śladu;


2. na miejscu rozebranej, drewnianej „Kujawianki” w sąsiedztwie strzelistego kościoła św. Krzyża, wg proj. Witolda Cęckiewicza planowana jest budowa kompleksu nowoczesnych wielkomiejskich apartamentowców 


3. na miejscu zburzonego sanatorium „Warszawianka” tuż przy Galerii Władysława Hasiora powstaje gigantyczny budynek, o ponad trzykrotnie większej od oryginalnego budynku, powierzchni zabudowy;


4. na terenie nieodżałowanego „Modrzejowa” trwa realizacja największej jak dotąd inwestycji: wielopoziomowego hotelu „Radisson” wcinającego się w stromą skarpę z łupku; równocześnie zagrożony jest los pięknego, dawnego, nieużytkowanego od wielu lat sanatorium „Sanato” powyżej tej budowli;

 

5. na polanie pod Nosalem, pod lasem – na terenach dawnej, zniesionej niestety otuliny Parku Tatrzańskiego, ma stanąć hotel o 13 000 m ² powierzchni, wysokości 21,7 m - z kinem letnim , basenem i parkingami;

 

6. na miejscu ostatnich polan śródleśnych, reliktów pasterskiej historii naszego miasta, przy ul. Sabały powstaje gigantyczny budynek usługowo – hotelowy;

 

7. słynny, monumentalny, nieużytkowany od wielu lat hotel „Bristol”, po sprzedaży przez Gminę ma zostać monstrualnie rozbudowany z utratą historycznego i artystycznego charakteru;

 

8. na Krupówkach - na terenie rozebranego w 2000 r. historycznego Hotelu „Sport” ze słynną restauracją Karpowicza, w której rodziła się polska niepodległość a później mieścił się kultowy „Cocktail Bar” – powstała kolosalna, przytłaczająca bryła galerii handlowej, zamykająca oś widokową na Tatry - zatwierdzona tuż przed wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania tego obszaru; zapisy w uchwalonym planie dostosowano m. in. do tej inwestycji;

 

9. historyczny hotel „Morskie Oko” przy ul. Krupówki 30, remontowany i modernizowany od wielu lat na raty – ostatnio zyskał dodatkowe dwa piętra, wyrastając ponad pierzeję ulicy i skutecznie zasłaniając Tatry; ostatnio prasa donosi, że rozbudowa była nielegalna i zgodnie z prawem (?) wydano nakaz rozbiórki całego budynku;

 

10. pod mostem na Orkana - u zbiegu potoków Młyniska i Spadowca – powstał monstrualny apartamentowiec na terenie nadrzecznego ciągu zieleni - bez odpowiedniej drogi dojazdowej;

 

11. u zbiegu ulic Szkolnej i Nowotarskiej, przy Rondzie Dmowskiego – wznoszona jest bezstylowa, przygniatająca bryła galerii handlowej już nazywana ''Barbakanem'';

 

12. na rogu ulic Nowotarskiej i Sienkiewicza – rozsiadł się apartamentowiec zajmujący niemal całą powierzchnię zabudowy, nazywany przez zakopiańczyków „Alcatraz”;

 

13. willowa, rozproszona zabudowa mniej eksponowanych ulic Zająca i Do Tadziaków została złamana przeskalowanymi budowlami pensjonatowymi;

 

14. wycięto w pień las obok COS-u i postawiono przygniatające w formie i gabarytach gmachy, które zniszczyły do cna rekreacyjną enklawę;

 

15. przy ul. Sienkiewicza 12 w miejscu rozebranego historycznego domu wielkiego tatrzańskiego pejzażysty Stanisława Gałka – stanęły 3 wielkie apartamentowce w dziwnym stylu monumentalnych dworków, zajmujących niemal 100% powierzchni;

 

16. przy Placu Niepodległości - w miejscu dawnej, historycznej drukarni „Polonia” powstał „nadęty” budynek w stylu zbliżonym do bizantyjskiego, dysharmonijny w skali i formie w stosunku do otoczenia.

To tylko niewielka część przykładów świadczących o masowej zagładzie Zakopanego.

 

Generalnie w rozproszoną, willową zabudowę dawnego Zakopanego wdarła się fala nieproszonych, oprotestowywanych przez okolicznych mieszkańców, wielorodzinnych apartamentowców, pensjonatów i hoteli. Jednak szary obywatel nie jest w stanie się temu przeciwstawić… Fala ta zalewa nas dalej. Mieszkając w Zakopanem wyraźnie widzimy ze w praktyce nie wszyscy jesteśmy równi wobec prawa:

- prawo nie chroni przeciętnych, nie majętnych obywateli, wśród których jest wielu właścicieli zabytkowych budynków,

- specyficzne interpretowanie (czytaj: maksymalne naciąganie!) planów zagospodarowania i norm konserwatorskich przyczynia się do „zabetonowania” Zakopanego. Pomagają temu prawnicy na usługach biznesmenów, którzy zawsze znajdą luki w prawie, aby skutecznie wykorzystać je w komercyjnych celach.


Nie jesteśmy przeciw wszystkim inwestycjom, ale żądamy, aby rozwój Zakopanego przebiegał w sposób harmonijny, proporcjonalny i zrównoważony, ze szczególnym uwzględnieniem wartości krajobrazu kulturowego, a dobro ogółu stało ponad prywatnymi interesami.

Dlatego zdecydowaliśmy się skierować tę petycję do najważniejszych osób w Polsce, aby uświadomić im powagę sytuacji, która trwa od bardzo wielu lat i jest niewidoczna dla obywateli w kraju i rządzących Polską, gdyż przykrywa ją sława Zakopanego, postrzeganego jako „mekka” sportu i wypoczynku.

Pan Prezydent RP Andrzej Duda, goszcząc w ubiegłym roku w Zakopanem, wypowiedział znamienne słowa do Górali: „To, co kontynuujecie, to nie tylko kultura, ale i dziedzictwo narodowe. Wasza kultura regionalna jest częścią wielkiej kultury narodowej”. Trzeba także dodać, że z tej kultury, dzięki elitom kulturalnym, a szczególnie Stanisławowi Witkiewiczowi, wyrósł styl zakopiański, któremu na przełomie XIX/XX w. nadano rangę STYLU NARODOWEGO, czego konsekwencje odczuwalne są w całej Polsce do dnia dzisiejszego, a Zakopane zyskało rangę wyjątkowego, jedynego w swoim rodzaju miasta w kraju.


Niszcząc zabytkowe Zakopane – odcinamy się od korzeni.


Jeśli dawna zakopiańska zabudowa oraz zieleń mają przetrwać, to pod Tatrami musi zostać przyjęty i być stosowany spójny plan ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego.

RZĄD POWINIEN OBJĄĆ TO WYJĄTKOWE MIASTO SPECJALNYM PROGRAMEM OCHRONY !

 

Ruch mieszkańców Zakopanego „Zakopiański Alarm Urbanistyczno Architektoniczny„

https://www.facebook.com/Zakopia%C5%84ski-Alarm-Urbanistyczno-Architektoniczny-616690015181818/

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami - Oddział Podhalański im. St. Witkiewicza

 


Zakopianski Alarm urbanistyczno architektoniczny i Towarzystwo Opieki nad Zabytkami - Oddział Podhal    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Zakopianski Alarm urbanistyczno architektoniczny i Towarzystwo Opieki nad Zabytkami - Oddział Podhal do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...