W obronie zieleni w okolicy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie

Szanowni Państwo
Radni Miasta Krakowa

Szanowni Państwo Radni,

Wkrótce będziecie Państwo zajmować się projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kobierzyńska”. Projekt przedstawiony Radzie Miasta zakłada przeznaczenie przytłaczającej większości niezabudowanych jeszcze terenów zielonych pod zabudowę wielorodzinną. Tam, gdzie obecnie wzdłuż potoku Młynny Kobierzyński rosną drzewa i łąki, mają stanąć bloki, garaże podziemne, parkingi i ulice.

Dotychczasowe prace nad projektem cieszyły się wyjątkowym zainteresowaniem mieszkanek i mieszkańców Krakowa. Do Urzędu Miasta wpłynęła bezprecedensowa liczba uwag – w pierwszej serii było ich ponad 1000, w drugiej ponad 400. W przytłaczającej większości pochodziły od osób, którym zależało na zachowaniu zieleni w naszej okolicy. W części uwag wnioskowano o przynajmniej ograniczenie zabudowy i jej intensywności - mieszkańcy nie chcą, by kilkupiętrowe bloki stanęły w bezpośrednim sąsiedztwie domów jednorodzinnych. Niestety, uwagi mieszkańców w przytłaczającej większości zostały odrzucone. W tej petycji zwracamy się do Państwa Radnych z prośbą o modyfikację projektu. 

kob01.JPG

W ostateczności to do Państwa należy uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Macie Państwo władzę, a tym samym także możliwość wpływu na jego kształt. Możecie kierować się argumentami składanymi w setkach uwag składanych do projektu. Możecie składać własne poprawki lub popierać poprawki zgłaszane przez innych radnych. Wzywamy Państwa Radnych do uszanowania głosu mieszkańców, apelujących o ochronę zieleni w południowej części obszaru w jak największym stopniu.

Mieszkańcy nie sprzeciwiają się zabudowie „dla zasady”, lecz powołują się na poważne argumenty oparte na fachowych opracowaniach przygotowanych w samym Urzędzie Miasta. Wynika z nich, że przeznaczanie pod zabudowę terenów cennych przyrodniczo, a jednocześnie mających niekorzystne warunki dla inwestycji, nie ma merytorycznych podstaw. W uwagach mieszkańców wskazywano też na negatywny wpływ zabudowy wielorodzinnej na harmonię zabudowy w okolicy, a także na problemy z komunikacją, których nie naprawi planowana ul. 8 Pułku Ułanów (o ile powstanie). Przedstawiamy te argumenty dokładniej w dalszej części petycji.

Choć często słyszymy o braku pieniędzy na wykup terenu pod zieleń, miasto nie narzeka na brak pieniędzy na wykup części tych samych terenów pod drogi dojazdowe do nowych osiedli. Zgodnie z przedstawioną Państwu Radnym prognozą skutków finansowych, na wykup działek pod niewielki park miasto przeznaczy niecałe 2 mln zł. Jednak na sam wykup terenu pod drogi dojazdowe do nowych osiedli w południowo-wschodniej części (tych mających zastąpić najcenniejsze tereny zielone) miasto przeznaczy o 70% więcej pieniędzy, bo 3 304 400 zł. Kolejne 3 872 430 zł pochłoną nakłady na inwestycje drogowe tylko w tej okolicy. Razem to ponad 7 milionów złotych. Zbliżoną kwotę (dokładnie 7 616 400 zł) miasto chce uzyskać ze sprzedaży własnego terenu zielonego, który ma zostać przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową i usługową.

Trudno nam zrozumieć, dlaczego miasto zamierza wydać blisko cztery razy więcej pieniędzy na wykup i zabudowanie istniejących terenów zielonych, niż na wykup terenów pod park. Jeszcze trudniej zrozumieć, dlaczego miasto chce sprzedać teren zielony. Sprawia to wrażenie, że miasto sprzedaje gminną zieleń, by sfinansować wykup kolejnych terenów zielonych z rąk prywatnych - ale tylko po to, by ułatwić ich likwidację.

kob02.JPG

Tereny sąsiadujące z ul. Torfową i Studzianki (MW.11  i MW.12) znajdują się w zlewni potoku Młynny Kobierzyński. Retencjonują wodę opadową, chroniąc okoliczne zabudowania przed podtopieniami. Realizacja ustaleń planu zwiększy ryzyko podtopień, nawet jeśli na niektórych zabudowaniach będą stosowane tzw. zielone dachy. Znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie Lasu Borkowskiego i stanowią jego strefę ekotonową. Według „Mapy cennych siedlisk i korytarzy ekologicznych”, stanowiącej część opracowania ekofizjograficznego dla Krakowa, są to tereny, które nie powinny podlegać zabudowie ze względu na walory przyrodnicze. Pozostawienie zieleni pozwoliłoby też chronić przed hałasem (od planowanej ulicy 8 Pułku Ułanów) mieszkańców zabudowań przy ul. Torfowej i ul. Studzianki. Zgodnie z prognozą oddziaływania na środowisko nie są to tereny korzystne dla inwestycji. Znajdują się na gruntach nienośnych, z występowaniem wód podziemnych od 1 m p.p.t. Należy też zauważyć, że obszar MW.12 jest długi, wąski i pozbawiony sensownego dojazdu. Mimo tych argumentów, które nie wynikają przecież z fantazji mieszkańców, tylko fachowych opracowań, oba obszary w przytłaczającej większości mają być zabudowane.

kob03.JPG

Tereny sąsiadujące z ul. Obozową i Zdunów (MW.14 i MW.16) także znajdują się w zlewni potoku i są ważne dla retencjonowania wód opadowych. Znajdują się w większości na gruntach nienośnych, z występowaniem wód podziemnych od 1 m p.p.t., w pozostałym zakresie na gruntach słabonośnych. Znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie Lasu Borkowskiego, stanowiąc jego strefę ekotonową. Według „Mapy cennych siedlisk i korytarzy ekologicznych” stanowiącej część opracowania ekofizjograficznego dla Krakowa, są to tereny, które nie powinny podlegać zabudowie. Mimo to, mają zostać zabudowane. Projekt w żaden sposób nie chroni istniejących zadrzewień.

W uwagach dotyczących terenów położonych dalej na północ (MW.15) zwracano uwagę na to, że projekt planu zmierza do drastycznego zagęszczenia zabudowy, zmniejszając walory osiedla przy ul. Obozowej i zabudowań przy ul. Podhalańskiej. W uwagach wskazywano też na walory przyrodnicze tego terenu, potwierdzone w załącznikach do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego czy rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie.  Zabudowa wysokiej intensywności spowoduje zaburzenie stosunków wodnych, co negatywnie odczują mieszkańcy znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie. Mieszkańcy wskazywali na zasadność ustalenia i rozszerzenia strefy hydrogenicznej. Także ten teren znajduje się w większości na gruntach nienośnych, z występowaniem wód podziemnych od 1 m p.p.t.

kob04.JPG

Teren sąsiadujący z ul. Pszczelną i ul. Bułgarską (MW/U.6) został w ostatniej wersji projektu nieznacznie zmniejszony na rzecz niewielkiego parku wyznaczonego obok. W większości ma jednak zostać zabudowany. Przeznaczenie go w całości pod zieleń byłoby spójne z rekomendacjami wynikającymi z prognozy oddziaływania na środowisko, w myśl której jest to teren wskazany do kształtowania jako zieleń urządzona. To na tym terenie znajduje się miejska działka – obecnie zadrzewiona, lecz przeznaczona na sprzedaż pod zabudowę.

Czasem słyszeliśmy, że zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego okolice ul. Kobierzyńskiej to „teren inwestycyjny”. Ale żaden punkt studium uwarunkowań nie wymaga, żeby wszystkie działki przeznaczyć pod intensywną zabudowę wielorodzinną.  Studium pozwala przeznaczyć działki na „terenie inwestycyjnym” pod zieleń. Miasto dysponuje władztwem planistycznym właśnie po to, żeby tworząc miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uwzględnić nie tylko potrzeby deweloperów, ale także inne uwarunkowania.

Szanowni Państwo Radni, zachowanie cennych terenów przyrodniczych to inwestycja w naszą wspólną przyszłość. Miasta takie jak Paryż czy Wiedeń odrobiły już tę lekcję. Kraków nie powinien być od nich gorszy. Liczymy na dalekowzroczność Państwa Radnych.

 

[Osoby zainteresowane przebiegiem prac zapraszamy na stronę internetową Urzędu Miasta, stronę prowadzoną przez mieszkańców i do grupy w serwisie Facebook]

6 stycznia o 14:51: dodano stopkę z odesłaniami do stron o projekcie planu i grupy facebookowej

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Bohdan Widła do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...