Zwolnienie NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNYCH z podatku od nieruchomości - Rada Miasta Legionowo

Szanowni Państwo,

Na podstawie artykułu 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., w trybie określonym w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014.poz.1195) korzystając z konstytucyjnego prawa zgłaszania petycji, skarg i wniosków do organów administracji publicznej, niniejszym pismem wnoszę w interesie publicznym petycję do Rady Miasta Legionowo o przyjęcie rozwiązań, których skutkiem będzie brak obciążeń finansowych dla obywateli w zakresie podatku od nieruchomości wybranych grup nieruchomości tj. budynków mieszkalnych lub ich części oraz tzw. pozostałych gruntów (w zakresie gruntów, na których są posadowione budynki mieszkalne oraz gruntów służących dojazdowi do nieruchomości).

Z dniem 1 stycznia 2017 roku ustalono na terenie Gminy Legionowo stawki podatku od nieruchomości w wysokości (w złotych): 1. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części – 0,73 zł, co przy powiwierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 1.570.858 m2 daje wpływy do budżetu gminy w wysokości 1,146 mln zł, 2. od 1 m2 powierzchni tzw. pozostałych gruntów (pozycja ta obejmuje też grunty, na których posiadowione są budynki mieszkalne), w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,30 zł, co przy powierzchni tych gruntów 6.248.483 m2 daje wpływy do budżetu gminy na poziomie 1,87 mln zł.

Przyjęcie proponowanego rozwiązania przyniesie pozytywne skutki społeczne, gdyż – przy bardzo dobrej kondycji budżetu gminy - spowoduje, iż w kieszeniach właścicieli tych nieruchomości, głównie mieszkańców gminy Legionowo, pozostanie około 3 mln zł, które musieliby przeznaczyć na zapłatę podatku (jest to kwota maksymalna, gdyż składający petycje nie ma wiedzy na temat udziału gruntów, na których są posadowione budynki mieszkalne w całości tzw. gruntów pozostałych), a także dodatkowe koszty związane z realizacją transakcji. W przypadku gminy wprowadzenie zwolnienia – jak domniemuje składający petycję – powinno pozwolić także na zmiejszenie kosztów (np. zmniejszenie liczby etatów przy wymiarze i windykacji podatku od nieruchomości, zmniejszenie kosztów doręczeń).

W przypadku wzrostu gestości zaludnienia (a Legionowo jest miejscowością o najwiekszej gęstości zaludnienia w Polsce) przyrost wpływów do budżetu gminy jest niesymtryczny do potrzeb miasta (oczywiście w ujęciu porównawczym w stosunku do gmin o rzadzszej gęstości zaludnienia) tj. z gmin o tej samej ilości mieszkańców większe potrzeby budżetowe ma siłą rzeczy zazwyczaj gmina o większej powierzchni. Miasto Legionowo jest miastem, które ma jedne z największych wpływów budżetowych w przeliczeniu na m2 powierzchni gminy. Gmina osiąga duże wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (za rok 2016 była to kwota 64,8 mln zł). Dodatkowo należy zauważyć, że w 2016 budżet osiągnał nadwyżkę w wysokości około 30 mln zł, a także prognozy na kolejne lata budżetowe wskazują na nadwyżki budżetowe. Mając to na uwadze zasadne byłoby, aby gmina zrobiła gest w stronę mieszkanców i wprowadziła proponowane zwolnienia, a ewentualnej rekompensaty szukała właśnie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (mieszkańcy sygnalizują bowiem, że jest duża luka pomiędzy ilością mieszkanców Legionowa wynikającą z rejestru PESEL a faktyczną ilością mieszkańców, co wskazuje na to, że najprawdopodobniej duża liczba mieszkańców Legionowa nie rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Legionowie) oraz w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (wpływy do budżetu w wysokości około 1,4 mln zł świadczą, że jest duże pole do popisu dla władz Legionowa w zakresie poszukiwania inwestorów, gdyż widać słabe wyniki w tym zakresie – w roku 2016 wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych to jedynie 1,4 mln zł przy 64,8 mln zł z PIT, podczas, gdy w innych podobnych gminach z tzw. wianuszka okołowarszawskiego struktura wpływów jest inna np. Pruszków – odpowiednio 10,3 mln zł i 79,5 mln zł, Grodzisk Mazowiecki – odpowiednio 3 mln zł i 56 mln zł, Nowy Dwór Mazowiecki – odpowiednio około 3,6 mln zł i 28,7 mln zł, Ożarów Mazowiecki – odpowiednio 5,1 mln zł i 28 mln zł).

Celem petycji jest zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych i ich części oraz gruntów, na których są posadowione budynki mieszkalne. Celowe było by też zwolnienie od podatku gruntów pozostałych (np. dróg wewnętrznych), które stanowią dojazd do nieruchomości mieszkalnych, tak, aby nie dochodziło do przypadków, gdzie właściciel nieruchomości mieszkalnej jest zwolniony z podatku od nieruchomości mieszkalnej, ale musi płacić podatek np. w związku z udziałem we właśności drogi dojazdowej.

Proponuje się następującą przykładową treść uchwały Rady w celu realizacji petycji:

 

UCHWAŁA NR .................... RADY MIASTA LEGIONOWO z dnia ................. 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

a) budynki mieszkalne lub ich części,

b) grunty, związane z budynkami, o których mowa w pkt a),

c) grunty sklasyfikowane w ewidencji geodezyjnej symbolem ”dr” stanowiące drogi wewnętrzne, będące drogami dojazdowymi do nieruchomości, o których mowa w pkt a) i b).

§ 2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, nie obejmują nieruchomości lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Oczywiście składający petycje wyraża na przyjęcie innej formy uchwały, gdyż jak pokazują działania innych gmin przedmiotowe zwolnienie moze znajdować się w odrębnej uchwale w sprawie zwolnienia (np. uchwała XXXIV/405/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Września) lub jako część uchwały określającej stawki podatkowe na dany rok podatkowy (np. uchwała nr XXIII/202/16 z dnia 29 listopada 2016 roku Rady Miejskiej w Lubinie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Lubin oraz zwolnień z tego podatku). Zasadniejsze w ocenie składającego petycje byłoby jednak przyjęcie odrębnej uchwały, która będzie obowiązywać na stałe.

Składający petycje wyraża także na użycie innych sformułowań w uchwale, które w sposób pełniejszy pozwolą osiągnąć cele wskazane w petycji. Celem petycji nie jest wprowadzenie kompleksowych zmian w zakresie stawek podatku od nieruchomości koniecznych według autora petycji, a jedynie uregulowanie cząstkowej kwestii w postaci wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości nieruchomości spełniających funkcje mieszkalne.