Wolny dostęp do Parku Natolińskiego

Skontaktuj się z autorem petycji

Niszczejąca arkadia "Park Natoliński" może ocaleje...Gratulacje za odważne podpisanie petycji.

2024-03-25 16:11:57

Natolin1.jpg


Piotr Barczak

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostało wyłączone z nadzoru nad Parkiem Natolińskim

2023-12-14 19:43:13

Rozwalony_płot_1.png


Nadzór nad Parkiem Natolińskim sprawują przeciwnicy współpracy z Unią Europejską.

Rzecznik Praw Obywatelskich domaga się otwarcia Parku Natolińskiego

2023-11-29 18:33:14

Otworzyć_Natolin_22.png


Rezerwat leśny - obszar Natura 2000 - obejmuje tam całe piętro dolne oraz część obszaru na skarpie, z wyłączeniem pałacu i terenów do niego przylegających. Liczy on w sumie 103 ha. Jest tam ponad 100 pomników przyrody, wiele drzew ma kilkaset lat. To także cenne siedlisko licznych owadów i grzybów oraz 90 gatunków ptaków. Rzecznikowi znana jest debata dotycząca dostępności parku, w tym argumenty KPRM oraz administrującej terenem Fundacji Centrum Europejskie Natolin, dotyczące funkcjonowania tam Kolegium Europejskiego oraz konieczności ochrony rezerwatu przyrody. Ostatnio Rada Dzielnicy Wilanów ogłosiła, że zamierza podjąć rozmowy z KPRM na temat zmian w udostępnianiu parku. W ocenie Rzecznika inicjatywa ta zasługuje na poparcie. Możliwość zwiedzania Parku Natolińskiego – z uwagi na jego znaczenie historyczne i wyjątkowy charakter – mieści się w granicach prawa równego dostępu do dóbr kultury wyrażonego w art. 73 Konstytucji. Wolność ta nie jest ograniczona podmiotowo, co oznacza, że przysługuje każdemu. Może ona też, jak każde z konstytucyjnych praw, podlegać ograniczeniom przy zachowaniu zasady proporcjonalności zawartej w art. 31 ust. 3 Konstytucji. Obecny sposób reglamentowania dostępu do Parku Natolińskiego wydaje się zbyt restrykcyjny i stanowi de facto całkowite ograniczenie dostępu do tego dobra kultury dla większości obywateli, w tym zwłaszcza Warszawy i okolic. Park Natoliński można zwiedzać jedynie w ramach zorganizowanych wycieczek, które odbywają się w sezonie letnim – jedynie w niedziele. Liczebność grup zwiedzających jest limitowana. W praktyce oznacza to, że zwiedzanie obiektu należy planować z dużym wyprzedzeniem, co może stanowić barierę m.in. dla osób spoza Warszawy. Rzecznik zwrócił się do dyrektorki Biura Dyrektora Generalnego KPRM Patrycji Zasępy o stanowisko i informację o podjętych działaniach.

Ochroną konserwatorską w 1991 r. objęto cały teren Parku Natolińskiego, w tym 870 stuletnich dębów. Dziś duża część z nich uległa zniszczeniu.

2023-11-04 09:26:05

Park_Natoliński1.png


Link do raportu z 1991 r. https://zabytek.pl/pl/obiekty/wilanow-park-235341/dokumenty/PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_14_EN.525477/133

Zdewastowany park -pamiątka po administracji KPRM i Ministerstwa Kultury. Zniszczenia są ogromne. Na pismo nikt nie odpowiedział.

2023-10-24 07:11:43

16.07.2023  

park.png Jakub Lewicki (Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków) Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie ul. Nowy Świat 18/20 00-373 Warszawa   Szanowny Panie Profesorze,   Park Natoliński znajdujący się w Warszawie był kiedyś nazywany najpiękniejszym parkiem romantycznym doby oświecenia. Dziś jest to park zabytkowy wpisany do rejestru zabytków pod numerem 9311 (647/1). Zgodnie z literą Ustawy o ochronie zabytków stanowi świadectwo minionej epoki, a tamtejsze drzewostany powinny być objęte ochroną prawną jako zabytkowe założenie parkowe. Administracja państwowa powinna zapewnić warunki prawne i finansowe, które gwarantują utrzymanie obiektu. Dodatkowo powinno się propagować wiedzę o zabytku, a jednym z elementów jest nadzór społeczny poprzez powszechną możliwość zwiedzania obiektu. Ochroną powinny być objęte formy zaprojektowanej zieleni, całe układy urbanistyczne. Odwołując się do Karty florenckiej, chronione powinny być autentyczne cechy parku w tym układ przestrzenny, ukształtowanie terenu, szata roślinna, układ drogowy, zabytki.  Szata roślinna powoduje jednak zmianę układu roślinnego, zwłaszcza drzew. Jak długo drzewostan jest ukształtowany przez oryginalną kompozycję tak długo mamy do czynienia z konkretnym dziełem ludzkim, z danej epoki stworzonej przez konkrentego twórcę. Dlatego struktura wieku drzewostanu w parkach zabytkowych powinna być podstawą operatów pielęnacyjnych i projektów  gospodarki drzewostanami w parkach zabytkowych. Niestety przez okres obserwacji Parku Natolińskiego, czyli od czasu ok. 8 lat, kiedy powstała koncepcja Petycji w sprawie wolnego dostępu do Parku Natolińskiego https://www.petycjeonline.com/signatures/wolny_dostep_do_parku_natolinskiego/ , obserwujemy ciągłą degradację tamtejszych drzewostanów, co oznacza  sukcesywną degradację obiektu zabytkowego. Prowadzona jest w tym zakresie dokumentacja zdjęciowa ukazująca postępujące zniszczenia pierwotnej kompozycji parku zabytkowego.  Dodatkowo CEN Natolin, któremu podlega obiekt parkowy, wspiera osoby popularyzujące park zabytkowy jako "pierwotną puszczę", następnie umożliwia im zarobkowanie w obiekcie, co wywołuje błędne przekonanie opinii publicznej, że mamy do czynienia z rezerwatem ścisłym a nie parkiem zabytkowym. Tego typu działania, być może mają na celu, wstrzymywanie kosztownych prac dendrologicznych na terenie Parku Natolińskiego. Tego typu poglądy przyczyniają się też do  wspierania poglądów, mających na celu zniszczenie jego zabytkowej struktury roślinnej. Zauważono również wykorzystwanie dróg parkowych do poruszania się samochodami przez władze CEN Natolin, przywiązywanie psów do budek strażników,  brak reakcji na zarastanie parku, pozostawnianie zwalonych drzew na płotach itp. CEN Natolin podlega w praktyce Ministerstwu Spraw Zagranicznych i KPRM. Brak pełnego dostępu do obiektu powoduje blokowanie przepływu informacji o procesach mających miejsce na terenie parku zabytkowego. Widoczne jednak zniszczenia przez płot wskazują na zarastanie dawnych dróg parku romantycznego, zakrzewianie starych dębów, co powoduje ich obumieranie ze względu na brak światła i wody. Efektem są też zanikające stanowiska żuka pachnicy, która preferuje wystawione na słońce stare drzewa parkowe. CEN Natolin nie wykorzystuje wiedzy dendrologów PAN, którzy wskazują od lat jak powinna być prowadzona prawidłowa ochrona drzewostanów w rezerwatach i parkach. Trudno obliczyć obecne straty społeczne i kulturowe, które wystąpiły w ciągu 8 lat zarządu CEN Natolin. Jednak gdyby porównać stan Parku w Wilanowie i Łazienkach Królewskich, Parku Arkadia, wpływy finansowe osiągnięte przez te muzea i jednostki kultury liczone są w milionach zysków,  możemy zatem mówić w przypadku braku dostępu do Parku Natolińskiego o utracie wartości społecznych, kulturowych, finansowych o wielkich rozmiarach. Dewastowanie parku zabytkowego odbywa się w wyniku przekazania w zarząd niekompetentnej organizacji politologicznej, a nie  w ręce ludzi kultury i muzealników. Chcę również zwrócić uwagę, że problem braku pełnego dostępu do obiektu opisał Rzecznik Praw Obywatelskich, a także podjęła w tej sprawie uchwałę rada Dzielnicy Wilanów. Proszę o spotkanie w tej kwestii, przekażę wtedy dokumentacje zdjęciową. Sugeruję również, wspólną społeczną kontrolę wraz z radnym Ursynowa i Wilanowa  stanu Parku Natolińskiego.  


Piotr Barczak

Wspierający petycję w sprawie otwarcia Parku Natolińskiego dla obywateli

2023-10-07 12:16:15

Politycy.png


Chcemy dziś przedstawić 3 osoby, które startują obecnie do Sejmu lub Senatu a wsparły w przeszłości petycję w sprawie otwarcia Parku Natolińskiego dla obywateli. Ważny głos przedstawił były Rzecznik Praw Obywatelskich Prof. Adam Bodnar. Startuje do Senatu. Wspierał zawsze otwarcie 120 hektarowego parku burmistrz Wilanowa Ludwik Rakowski. Cała Rada Dzielnicy wydała oświadczenie w sprawie dostępu do parku. I wreszczie radny Paweł Lenarczyk, który namówił mnie na przygotowanie petycji -Paweł Lenarczyk radny Ursynowa. Startuje do Sejmu.

Zabytki Parku Natolińskiego o których zapomniano w Studium

2023-08-24 21:09:41

Natolin_zabytki.png


Zabytki najpiękniejszego parku romantycznego Polski -Parku Natolińskiego-o których zapomnieli planiści. To ma być wyłącznie 120 hektarowa strefa ochrony przyrody.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta stołecznego Warszawy-nikt nie zauważył zabytków w parku

2023-08-18 13:51:42

Park_Natoliński1.jpg


Prezentujemy "Studium", które będzie uchwalane, na którym nikt nie zauważył zabytków Parku Natolińskiego. Nie planuje się w tym miejscu ani strefy ochrony układu urbanistycznego parku, ani strefy ochrony ekspozycji zabytków. Protestujmy w tej sprawie składając uwagi w ramach konsultacji społecznych: nowe.studium@um.warszawa.pl

Widok samochodu władz Natolina poruszającego się po dawnym najpiękniejszym parku doby oświecania.

2023-04-30 10:26:11

3_maja.png


Piotr Barczak

Tak według dyrekcji Lasów Warszawy wygląda "prawidłowa ochrona" przed antropopresją w Parku Natolińskim zdjęcia z dn. 05.02.2021

2023-02-05 21:42:18

Park_Natoliński.png


Piotr BarczakUdostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Jak promować petycję?

  • Udostępnij petycję na swojej tablicy na Facebooku i w grupach związanych z tematyką petycji.
  • Skontaktuj się ze swoimi przyjaciółmi
    1. Napisz wiadomość, w której wyjaśnisz, dlaczego podpisujesz się pod tą petycją, jako że ludzie są bardziej skłonni złożyć swój podpis, gdy rozumieją, jak ważny jest temat.
    2. Skopiuj i wklej adres internetowy petycji do swojej wiadomości.
    3. Wyślij wiadomość za pomocą poczty e-mail, usługi SMS, serwisów Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...