PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

Skontaktuj się z autorem petycji

Skarga na "Prawo geologiczne i górnicze"(GiG)

2012-01-01 21:32:40

Teresa Wojda, Maria Bejda

99-400 Łowicz os. Kostka 12/9

Inicjatywa Obywatelska

Dorzecza Bzury i Słudwi

Tel. 501 149 020

 

Andrzej Rzepliński, Prezes

Trybunału Konstytucyjnego

Warszawa

 

Łowicz 28.12.2011 r.

 

Skarga na "Prawo geologiczne i górnicze"(GiG)

 

Działając na podstawie:

art. 85."Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny"

oraz

art. 82."Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne."

 

Zwracamy się do Szanownego Trybunału Konstytucyjnego w imieniu sygnatariuszy petycji:

 

i

 

oraz wszystkich obywateli RP, których prawa będą naruszone z chwilą wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawy prawo geologiczne i górnicze z 9 czerwca 2011r. (Dz.U. 2011 Nr 163 poz. 981) o:

 

zablokowanie ustawy GiG: "Prawo geologiczne i górnicze" z 9 czerwca 2011r. (Dz.U. 2011 Nr 163 poz. 981) i podjęcie wszelkich działań zapobiegających tragedii Narodu Polskiego. Ustawa GiG ma wejść w życie od 1 stycznia 2012 r., ale jest ona niezgodna z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i Prawem Międzynarodowym.

 

Stoimy w obliczu braku reakcji Rzecznika Praw Obywatelskich na nasz wniosek z 7 października 2011r. o zaskarżenie tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Wyczerpaliśmy możliwe, przysługujące nam środki odwołania. Nasze starania o zaskarżenie tej ustawy przez instytucje i organizacje o zasięgu ogólnokrajowym nie odniosły skutku.

 

Działania władz publicznych wszelkich szczebli w Polsce na podstawie przepisów prawnych stanowionych przez władze centralne godzą w konstytucyjne prawa i interes Narodu Polskiego.

 

Samorządy w Polsce zostały przekształcone w agendy rządowe, które są zmuszone do akceptowania posunięć władzy centralnej nawet wbrew interesom społeczności lokalnych.

( w załączeniu nr 1 odpowiedź Starosty Łowickiego na wniosek o zaskarżenie ustawy Prawo geologiczne i górnicze.)

 

Na potwierdzenie, ( w załączeniu nr 2) pismo Wójta Gminy Kutno, dnia 20-06-2011r.

Cytat:

W odpowiedzi na Pani pismo skierowane do tutejszego urzędu drogą elektroniczną w dniu 14.06.2011r. w sprawie udostępnienia informacji dotyczącej wydobycia gazu ziemnego, podaję jak niżej:

Wójt Gminy Kutno w przedmiotowej sprawie nie był organem wydającym decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również pozwolenia na eksploatację złóż. Tutejszy urząd nie ma wiedzy, czy takie decyzje zostały wydane wskazanemu przez Panią podmiotowi. W części dot. Pani prośby w zakresie kopii pism pochodzących z Ministerstwa Środowiska, a dotyczących wydobycia gazu na naszym terenie niniejszym podaję, iż takie pisma nie były do nas kierowane, natomiast Ministerstwo występowało o zajęcie stanowiska w sprawie udzielenia koncesji na poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze Kutno-Żychlin.”

 

Budzi przerażenie wszystkich Polaków zarówno w kraju jak i za granicą, (proszę zobaczyć komentarze do petycji pod adresem ) przekazanie naszych wszystkich bogactw naturalnych, a wraz z tym oddanie we władanie prawie całego terytorium Polski w ręce obcych koncernów wydobywczych.

Ustanowienie prawa geologicznego i górniczego pod dyktando obcych koncernów wbrew prawom i interesom narodu polskiego jest zdradą stanu i zasługuje na najwyższy wymiar kary. Nasze wnioski do prokuratury i sądu o ściganie winnych sprowadzanych zagrożeń w tym m.in. wydania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie ropy i gazu ziemnego w ręce międzynarodowych korporacji zostały odrzucone.

 

Z naszego doświadczenia wynika, że wymiar sprawiedliwości w Polsce nie ma na względzie bezpieczeństwa ogółu obywateli, lecz reprezentuje jedynie interesy grupy rządzącej działającej pod dyktando obcych sił. Natomiast sprawy wnoszone przez biednych obywateli do rozpoznania przez organy sprawiedliwości są załatwiane negatywnie według niepisanej, powszechnie znanej, instrukcji ministerstwa sprawiedliwości o negatywnym załatwianiu spraw biednych obywateli. ( publikacja, „Co każdy obywatel wiedzieć powinien przed udaniem się o pomoc do polskiego sądu”- w załączeniu)

Wobec powyższego w okolicznościach wejścia w życie nowego prawa geologicznego, które nam pozostawia jedynie drogę sądową na wypadek katastrofy ekologicznej i humanitarnej pozbawia nas jakichkolwiek szans dochodzenia odszkodowań a tym samym skazuje nas na unicestwienie.

Właścicielom koncesji, GiG daje bezwzględne prawo decydowania o naszym losie. Intensywna eksploatacja wszelkich bogactw naturalnych zniszczy rolnictwo, co jest równoznaczne z likwidacją polskiej wsi, która jest gwarantem istnienia narodu polskiego.

 

Nam pozostanie jedynie życie w biedzie, w zatrutym środowisku bez żadnych zabezpieczeń humanitarnych.

Dążenie do "bezpieczeństwa energetycznego" kosztem bezpieczeństwa żywnościowego jest zaplanowanym LUDOBÓJSTWEM - WOJNĄ Z NARODEM.

 

Od 1 stycznia 2012 r. w Polsce ma wejść nielegalnie w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2011 nr 163 poz.981) w skrócie GiG.

 

 

 

 

Dowody:

 

Ustawa GiG z 09.06.2011r. Prawo geologiczne i górnicze narusza następujące artykuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:

 

Art. 5. Rzeczypospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

Art.20. Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 32. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego

traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu

politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Art. 64. Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo

dziedziczenia. Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia

podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej. Własność może być

ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza

ona istoty prawa własności."

Art. 66. Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa.

Art. 68. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.

Art. 74. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo

ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Ochrona środowiska jest

obowiązkiem władz publicznych. Każdy ma prawo do informacji o stanie i

ochronie środowiska. Władze publiczne wspierają działania obywateli na

rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.

Art. 76. Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców

przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu

oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.

 

Z analizy zapisów tej ustawy wynikają następujące fakty niezgodne z Polską Konstytucją, polskimi ustawami, niezgodne z Traktatem z Lizbony i z regulacjami Unii Europejskiej jak poniżej podane:

 

 1. Eliminacja instytucji państwowych i samorządów z prawa wyboru i decyzji o

sposobie zagospodarowania przestrzennego terenów, wg powiązanych art.: 7,

23, 95 (z poprawkami Senatu) 104, 189, 190, 205 (z poprawkami Senatu).

 1. Koncesja jest celem publicznym, a obszar górniczy terenem wyłączonym z innej działalności bez ustalania potrzeby, celowości, opłacalności i zgodności ze

strategią rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST).

 1. Pozbawienie praw do własności obecnych właścicieli nieruchomości lub ich ograniczenie wg powiązanych art.: 16,18, 19, 24, 36.2,188,189,191.

 2. Ustanowienie koncesji, jako nadrzędnego i ostatecznego aktu prawnego, ponad

Konstytucją RP i innymi prawami wg w/w artykułów i art. 42.

 1. Preferencje dla kopalni węgla brunatnego wg art. 36.2 i wyżej wymienionych

(możliwość prowadzenia poszukiwania, rozpoznawania i eksploatacji, bez

konieczności wykazania się prawem do dysponowania terenem - zakłada się z

góry wywłaszczenia obecnych właścicieli gruntów, właściciele gruntów

bezpośrednio sąsiadujących ze złożem nie są stroną w postępowaniu).

 1. Zablokowanie prawa udziału społeczeństwa i samorządów w dostępie do

informacji i do ochrony środowiska, wg art. 33 i art. 99 o dostępie

do informacji geologicznej. Ogranicza to możliwości budowania strategii rozwoju JST.

 1. Zgodnie z rozdziałem 4 wg art. 125, 126, 127 i wyżej przytoczonymi urzędnik ma otrzymać kompetencje do samowolnego wydawania pozwoleń na deponowanie pod ziemią gazu O2 i odpadów radioaktywnych (poprawka Senatu nr 23) bez konsultacji społecznych i samorządowych. Szerokie zastosowanie technologii CSS Carbon Dioxide Capture and Storage) zablokuje rozwój ekologicznie czystej geotermii w Polsce i ograniczy dostęp do wody pitnej.

 2. Możliwość bezkarnego i bezpłatnego dla koncesjonariusza zanieczyszczania wód podziemnych i ich agresywnej eksploatacji w procesie szczelinowania przy poszukiwaniu gazu łupkowego, zgodnie z art.20, który mówi:

"Korzystanie z wód kopalnianych dla zaspokojenia potrzeb zakładu górniczego jest bezpłatne (dla potrzeb jednego odwiertu próbnego potrzeba 2 milionów litrów wody - za darmo - oraz 9,5 ton Ethoxylated Octyphenol Petroleum, 19 ton tetramethylammonium cloride, 680 kilo biocidów" - źródło:

Wg oświadczenia Komisji Europejskiej z 23.09.2011 r. dotyczącej stanu rejestracji chemikaliów do hydroszczelinowania, zgodnie z pakietem REACH: chemikalia używane do hydroszczelinowania nie zostały zarejestrowane zgodnie z regulacją Unii Europejskiej w pakiecie REACH i są w Unii nielegalne.

 

Ustawa z 09.06.2011r. Prawo geologiczne i górnicze (GiG) narusza m.in.:

 

- Konwencję z Aarhus z 25 czerwca 1998 roku o dostępie do informacji,

udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do

sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska oraz przedstawienie

stosunku instytucji europejskich do tej międzynarodowej umowy.

 

- Zasady Zrównoważonego Rozwoju zawarte w Deklaracji z Rio w sprawie

Środowiska i Rozwoju w Rio de Janeiro z 14 czerwca1992 r.

 

- Rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 37/7 z 28.10. 1982 r. w sprawie

Światowej Karty Przyrody i nr 45/94 z 14 grudnia 1990 r. o potrzebie

zapewnienia zdrowego środowiska dla pomyślności jednostek.

 

- Europejską Kartę Środowiska i Zdrowia uchwaloną na Pierwszej Europejskiej

Konferencji na temat Środowiska i Zdrowia Światowej Organizacji Zdrowia we

Frankfurcie nad Menem, Niemcy, 8 grudnia 1989 r.

 

- Dyrektywy unijne dotyczące obszarów "Natury 2000"

 1. Dyrektywę 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków (Council Directive 79/409/EEC on Wild Birds), zwana w skrócie Dyrektywą Ptasią, uchwalona 2 kwietnia 1979 roku, a następnie zmodyfikowaną dyrektywami 81/854/EWG,

 

85/411/EWG, 86/122/ EWG,

91/244/ EWG i 94/24/EWG

2) Dyrektywę Rady 92/43/EWG o ochronie siedlisk ptasich oraz dzikiej fauny i flory, zwaną Dyrektywą Siedliskową, uchwaloną 21 maja 1992 roku i zmienioną dyrektywą 97/62EWG.

3) Dyrektywę 96/61/WE- strategia ochrony środowiska przed oddziaływaniem przemysłu.

4)Dyrektywę w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń (IIPC) 96/61/EET.

Dyrektywę Unii Europejskiej w sprawie składowania odpadów 99/31. Nie może mieć statusu celu publicznego zatłaczanie w ziemię substancji chemicznych niebezpiecznych dla życia i zdrowia obywateli Rzeczypospolitej Polskiej jak przy szczelinowaniu hydraulicznym podczas wydobywania gazu ziemnego. Wg pracy badawczej "New York State Department of Environmental Conservation Preliminary Revised Draft "Supplemental Generic Environmental Impact Statement" On The Oil, Gas and Solution Mining Regulatory Program -Well Permit Issuance for Horizontal Drilling And High-Volume Hydraulic Fracturing to "Develop the Marcellus Shale and Other Low-Permeability Gas Reservoirs", z 08.07.2011 roku (29,28 MB) nie ma i nie można skonstruować regulacji prawnych, które byłyby w stanie zabezpieczyć zbiorniki wodne przed skażeniem chemikaliami w procesie wydobywania gazu z łupków metodą szczelinowania hydraulicznego.

Nie może mieć statusu celu publicznego zatłaczanie w ziemię, CO2 w technologii CCS bez dyskusji ze społeczeństwem i zgody mieszkańców.

Celem nadrzędnego interesu publicznego nie może być składowanie odpadów radioaktywnych w górotworze. Polski Naród nie zgodzi się być śmietnikiem dla Europy, a szczególnie dla francuskich i niemieckich odpadów atomowych!

Celem nadrzędnego interesu publicznego nie może być przymusowe wywłaszczanie z obszarów, na których mają się odbywać zabiegi geologiczne jak poszukiwanie i wydobycie węgla brunatnego. Podkreślenia wymaga fakt, że koncesje na wydobywanie ropy i gazu ziemnego, wydane przez Rząd RP obejmują również tereny objęte Programem Natura 2000.

Na terenach Natury 2000 planowane są również doświadczenia ze składowaniem skroplonego, CO2. Wykonano już pierwsze badania geofizyczne pod tym kątem na Strukturze Geologicznej Wojszyce np. w gminie Zduny k. Łowicza, (woj. łódzkie), terenie objętym programem Natura 2000: (PLB100003 Doliny Przysowy i Słudwi, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru, PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska.)

 

Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka S.A. w ramach realizacji jednego z 6 europejskich projektów demonstracyjnych już uruchomiła nowy blok energetyczny 858 MW w Elektrowni Bełchatów dostosowany do technologii CCS (wychwytywania, skraplania i podziemnego przechowywania, CO2) i w najbliższym czasie może dojść do zatłaczania skroplonego, CO2 również na tym terenie.

 

Duże zaludnienie, ale małe zasoby wody pitnej i średnio niski poziom wód gruntowych, przy wysokiej produkcji rolnej oraz atrakcyjność turystyczna Polski, jako szczególnych regionów Unii Europejskiej dodatkowo przemawiają za koniecznością wprowadzenia:

- Zakazu poszukiwania i wydobywania gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych.

- Zakazu podziemnego składowania skroplonego, CO2 na terenie całej Unii Europejskiej.

 

Dodatkowym argumentem do wprowadzenia zakazu stosowania technologii szczelinowania hydraulicznego i technologii CCS jest fakt, że znaczne obszary Polski jak też EU są w strefie zagrożeń powodziowych.

Nowe prawo geologiczne i górnicze GiG dyskryminuje Polaków przekazując terytorium Polski we władanie obcych koncernów wydobywczych z prawem rugowania nas z naszej OJCZYSTEJ ZIEMI. Nie może taki wyzysk, gwałt i bezprawie w stosunku do milionów Obywateli Polskich skończyć się dobrze. Polska się budzi!

 

Ustawa GiG narusza suwerenność państwa. Pozbawia Obywateli elementarnego prawa do samostanowienia o losie własnym i przyszłych pokoleń Polski. W swych skutkach i w perspektywie sprowadzi katastrofę ekologiczną i humanitarną w wymiarze kontynentalnym.

 

Nie ma zgody i nigdy być nie może na ustawę, która likwiduje konstytucyjne prawa wszystkich Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i skazuje na zagładę teren Unii Europejskiej.

 

NIE MOŻE BYĆ ŻADNEGO INNEGO NADRZĘDNEGO INTERESU PUBLICZNEGO POLSKI PONAD PRAWO DO BEZPIECZNEGO ŻYCIA JEJ OBYWATELI.

 

Z poważaniem

Teresa Wojda, Maria Bejda

99-400 Łowicz os. Kostka 12/9

Inicjatywa Obywatelska

Dorzecza Bzury i Słudwi

Tel. 501 149 020

 

Andrzej Rzepliński, Prezes

Trybunału Konstytucyjnego

Warszawa

 

Łowicz 28.12.2011 r.

 

Skarga na "Prawo geologiczne i górnicze"(GiG)

 

Działając na podstawie:

art. 85."Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny"

oraz

art. 82."Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne."

 

Zwracamy się do Szanownego Trybunału Konstytucyjnego w imieniu sygnatariuszy petycji:

 

i

 

oraz wszystkich obywateli RP, których prawa będą naruszone z chwilą wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawy prawo geologiczne i górnicze z 9 czerwca 2011r. (Dz.U. 2011 Nr 163 poz. 981) o:

 

zablokowanie ustawy GiG: "Prawo geologiczne i górnicze" z 9 czerwca 2011r. (Dz.U. 2011 Nr 163 poz. 981) i podjęcie wszelkich działań zapobiegających tragedii Narodu Polskiego. Ustawa GiG ma wejść w życie od 1 stycznia 2012 r., ale jest ona niezgodna z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i Prawem Międzynarodowym.

 

Stoimy w obliczu braku reakcji Rzecznika Praw Obywatelskich na nasz wniosek z 7 października 2011r. o zaskarżenie tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Wyczerpaliśmy możliwe, przysługujące nam środki odwołania. Nasze starania o zaskarżenie tej ustawy przez instytucje i organizacje o zasięgu ogólnokrajowym nie odniosły skutku.

 

Działania władz publicznych wszelkich szczebli w Polsce na podstawie przepisów prawnych stanowionych przez władze centralne godzą w konstytucyjne prawa i interes Narodu Polskiego.

 

Samorządy w Polsce zostały przekształcone w agendy rządowe, które są zmuszone do akceptowania posunięć władzy centralnej nawet wbrew interesom społeczności lokalnych.

( w załączeniu nr 1 odpowiedź Starosty Łowickiego na wniosek o zaskarżenie ustawy Prawo geologiczne i górnicze.)

 

Na potwierdzenie, ( w załączeniu nr 2) pismo Wójta Gminy Kutno, dnia 20-06-2011r.

Cytat:

W odpowiedzi na Pani pismo skierowane do tutejszego urzędu drogą elektroniczną w dniu 14.06.2011r. w sprawie udostępnienia informacji dotyczącej wydobycia gazu ziemnego, podaję jak niżej:

Wójt Gminy Kutno w przedmiotowej sprawie nie był organem wydającym decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również pozwolenia na eksploatację złóż. Tutejszy urząd nie ma wiedzy, czy takie decyzje zostały wydane wskazanemu przez Panią podmiotowi. W części dot. Pani prośby w zakresie kopii pism pochodzących z Ministerstwa Środowiska, a dotyczących wydobycia gazu na naszym terenie niniejszym podaję, iż takie pisma nie były do nas kierowane, natomiast Ministerstwo występowało o zajęcie stanowiska w sprawie udzielenia koncesji na poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze Kutno-Żychlin.”

 

Budzi przerażenie wszystkich Polaków zarówno w kraju jak i za granicą, (proszę zobaczyć komentarze do petycji pod adresem ) przekazanie naszych wszystkich bogactw naturalnych, a wraz z tym oddanie we władanie prawie całego terytorium Polski w ręce obcych koncernów wydobywczych.

Ustanowienie prawa geologicznego i górniczego pod dyktando obcych koncernów wbrew prawom i interesom narodu polskiego jest zdradą stanu i zasługuje na najwyższy wymiar kary. Nasze wnioski do prokuratury i sądu o ściganie winnych sprowadzanych zagrożeń w tym m.in. wydania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie ropy i gazu ziemnego w ręce międzynarodowych korporacji zostały odrzucone.

 

Z naszego doświadczenia wynika, że wymiar sprawiedliwości w Polsce nie ma na względzie bezpieczeństwa ogółu obywateli, lecz reprezentuje jedynie interesy grupy rządzącej działającej pod dyktando obcych sił. Natomiast sprawy wnoszone przez biednych obywateli do rozpoznania przez organy sprawiedliwości są załatwiane negatywnie według niepisanej, powszechnie znanej, instrukcji ministerstwa sprawiedliwości o negatywnym załatwianiu spraw biednych obywateli. ( publikacja, „Co każdy obywatel wiedzieć powinien przed udaniem się o pomoc do polskiego sądu”- w załączeniu)

Wobec powyższego w okolicznościach wejścia w życie nowego prawa geologicznego, które nam pozostawia jedynie drogę sądową na wypadek katastrofy ekologicznej i humanitarnej pozbawia nas jakichkolwiek szans dochodzenia odszkodowań a tym samym skazuje nas na unicestwienie.

Właścicielom koncesji, GiG daje bezwzględne prawo decydowania o naszym losie. Intensywna eksploatacja wszelkich bogactw naturalnych zniszczy rolnictwo, co jest równoznaczne z likwidacją polskiej wsi, która jest gwarantem istnienia narodu polskiego.

 

Nam pozostanie jedynie życie w biedzie, w zatrutym środowisku bez żadnych zabezpieczeń humanitarnych.

Dążenie do "bezpieczeństwa energetycznego" kosztem bezpieczeństwa żywnościowego jest zaplanowanym LUDOBÓJSTWEM - WOJNĄ Z NARODEM.

 

Od 1 stycznia 2012 r. w Polsce ma wejść nielegalnie w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2011 nr 163 poz.981) w skrócie GiG.

 

 

 

 

Dowody:

 

Ustawa GiG z 09.06.2011r. Prawo geologiczne i górnicze narusza następujące artykuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:

 

Art. 5. Rzeczypospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

Art.20. Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 32. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego

traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu

politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Art. 64. Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo

dziedziczenia. Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia

podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej. Własność może być

ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza

ona istoty prawa własności."

Art. 66. Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa.

Art. 68. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.

Art. 74. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo

ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Ochrona środowiska jest

obowiązkiem władz publicznych. Każdy ma prawo do informacji o stanie i

ochronie środowiska. Władze publiczne wspierają działania obywateli na

rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.

Art. 76. Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców

przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu

oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.

 

Z analizy zapisów tej ustawy wynikają następujące fakty niezgodne z Polską Konstytucją, polskimi ustawami, niezgodne z Traktatem z Lizbony i z regulacjami Unii Europejskiej jak poniżej podane:

 

 1. Eliminacja instytucji państwowych i samorządów z prawa wyboru i decyzji o

sposobie zagospodarowania przestrzennego terenów, wg powiązanych art.: 7,

23, 95 (z poprawkami Senatu) 104, 189, 190, 205 (z poprawkami Senatu).

 1. Koncesja jest celem publicznym, a obszar górniczy terenem wyłączonym z innej działalności bez ustalania potrzeby, celowości, opłacalności i zgodności ze

strategią rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST).

 1. Pozbawienie praw do własności obecnych właścicieli nieruchomości lub ich ograniczenie wg powiązanych art.: 16,18, 19, 24, 36.2,188,189,191.

 2. Ustanowienie koncesji, jako nadrzędnego i ostatecznego aktu prawnego, ponad

Konstytucją RP i innymi prawami wg w/w artykułów i art. 42.

 1. Preferencje dla kopalni węgla brunatnego wg art. 36.2 i wyżej wymienionych

(możliwość prowadzenia poszukiwania, rozpoznawania i eksploatacji, bez

konieczności wykazania się prawem do dysponowania terenem - zakłada się z

góry wywłaszczenia obecnych właścicieli gruntów, właściciele gruntów

bezpośrednio sąsiadujących ze złożem nie są stroną w postępowaniu).

 1. Zablokowanie prawa udziału społeczeństwa i samorządów w dostępie do

informacji i do ochrony środowiska, wg art. 33 i art. 99 o dostępie

do informacji geologicznej. Ogranicza to możliwości budowania strategii rozwoju JST.

 1. Zgodnie z rozdziałem 4 wg art. 125, 126, 127 i wyżej przytoczonymi urzędnik ma otrzymać kompetencje do samowolnego wydawania pozwoleń na deponowanie pod ziemią gazu O2 i odpadów radioaktywnych (poprawka Senatu nr 23) bez konsultacji społecznych i samorządowych. Szerokie zastosowanie technologii CSS Carbon Dioxide Capture and Storage) zablokuje rozwój ekologicznie czystej geotermii w Polsce i ograniczy dostęp do wody pitnej.

 2. Możliwość bezkarnego i bezpłatnego dla koncesjonariusza zanieczyszczania wód podziemnych i ich agresywnej eksploatacji w procesie szczelinowania przy poszukiwaniu gazu łupkowego, zgodnie z art.20, który mówi:

"Korzystanie z wód kopalnianych dla zaspokojenia potrzeb zakładu górniczego jest bezpłatne (dla potrzeb jednego odwiertu próbnego potrzeba 2 milionów litrów wody - za darmo - oraz 9,5 ton Ethoxylated Octyphenol Petroleum, 19 ton tetramethylammonium cloride, 680 kilo biocidów" - źródło:

Wg oświadczenia Komisji Europejskiej z 23.09.2011 r. dotyczącej stanu rejestracji chemikaliów do hydroszczelinowania, zgodnie z pakietem REACH: chemikalia używane do hydroszczelinowania nie zostały zarejestrowane zgodnie z regulacją Unii Europejskiej w pakiecie REACH i są w Unii nielegalne.

 

Ustawa z 09.06.2011r. Prawo geologiczne i górnicze (GiG) narusza m.in.:

 

- Konwencję z Aarhus z 25 czerwca 1998 roku o dostępie do informacji,

udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do

sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska oraz przedstawienie

stosunku instytucji europejskich do tej międzynarodowej umowy.

 

- Zasady Zrównoważonego Rozwoju zawarte w Deklaracji z Rio w sprawie

Środowiska i Rozwoju w Rio de Janeiro z 14 czerwca1992 r.

 

- Rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 37/7 z 28.10. 1982 r. w sprawie

Światowej Karty Przyrody i nr 45/94 z 14 grudnia 1990 r. o potrzebie

zapewnienia zdrowego środowiska dla pomyślności jednostek.

 

- Europejską Kartę Środowiska i Zdrowia uchwaloną na Pierwszej Europejskiej

Konferencji na temat Środowiska i Zdrowia Światowej Organizacji Zdrowia we

Frankfurcie nad Menem, Niemcy, 8 grudnia 1989 r.

 

- Dyrektywy unijne dotyczące obszarów "Natury 2000"

 1. Dyrektywę 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków (Council Directive 79/409/EEC on Wild Birds), zwana w skrócie Dyrektywą Ptasią, uchwalona 2 kwietnia 1979 roku, a następnie zmodyfikowaną dyrektywami 81/854/EWG,

 

85/411/EWG, 86/122/ EWG,

91/244/ EWG i 94/24/EWG

2) Dyrektywę Rady 92/43/EWG o ochronie siedlisk ptasich oraz dzikiej fauny i flory, zwaną Dyrektywą Siedliskową, uchwaloną 21 maja 1992 roku i zmienioną dyrektywą 97/62EWG.

3) Dyrektywę 96/61/WE- strategia ochrony środowiska przed oddziaływaniem przemysłu.

4)Dyrektywę w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń (IIPC) 96/61/EET.

Dyrektywę Unii Europejskiej w sprawie składowania odpadów 99/31. Nie może mieć statusu celu publicznego zatłaczanie w ziemię substancji chemicznych niebezpiecznych dla życia i zdrowia obywateli Rzeczypospolitej Polskiej jak przy szczelinowaniu hydraulicznym podczas wydobywania gazu ziemnego. Wg pracy badawczej "New York State Department of Environmental Conservation Preliminary Revised Draft "Supplemental Generic Environmental Impact Statement" On The Oil, Gas and Solution Mining Regulatory Program -Well Permit Issuance for Horizontal Drilling And High-Volume Hydraulic Fracturing to "Develop the Marcellus Shale and Other Low-Permeability Gas Reservoirs", z 08.07.2011 roku (29,28 MB) nie ma i nie można skonstruować regulacji prawnych, które byłyby w stanie zabezpieczyć zbiorniki wodne przed skażeniem chemikaliami w procesie wydobywania gazu z łupków metodą szczelinowania hydraulicznego.

Nie może mieć statusu celu publicznego zatłaczanie w ziemię, CO2 w technologii CCS bez dyskusji ze społeczeństwem i zgody mieszkańców.

Celem nadrzędnego interesu publicznego nie może być składowanie odpadów radioaktywnych w górotworze. Polski Naród nie zgodzi się być śmietnikiem dla Europy, a szczególnie dla francuskich i niemieckich odpadów atomowych!

Celem nadrzędnego interesu publicznego nie może być przymusowe wywłaszczanie z obszarów, na których mają się odbywać zabiegi geologiczne jak poszukiwanie i wydobycie węgla brunatnego. Podkreślenia wymaga fakt, że koncesje na wydobywanie ropy i gazu ziemnego, wydane przez Rząd RP obejmują również tereny objęte Programem Natura 2000.

Na terenach Natury 2000 planowane są również doświadczenia ze składowaniem skroplonego, CO2. Wykonano już pierwsze badania geofizyczne pod tym kątem na Strukturze Geologicznej Wojszyce np. w gminie Zduny k. Łowicza, (woj. łódzkie), terenie objętym programem Natura 2000: (PLB100003 Doliny Przysowy i Słudwi, PLH100006 Pradolina Bzury-Neru, PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska.)

 

Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka S.A. w ramach realizacji jednego z 6 europejskich projektów demonstracyjnych już uruchomiła nowy blok energetyczny 858 MW w Elektrowni Bełchatów dostosowany do technologii CCS (wychwytywania, skraplania i podziemnego przechowywania, CO2) i w najbliższym czasie może dojść do zatłaczania skroplonego, CO2 również na tym terenie.

 

Duże zaludnienie, ale małe zasoby wody pitnej i średnio niski poziom wód gruntowych, przy wysokiej produkcji rolnej oraz atrakcyjność turystyczna Polski, jako szczególnych regionów Unii Europejskiej dodatkowo przemawiają za koniecznością wprowadzenia:

- Zakazu poszukiwania i wydobywania gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych.

- Zakazu podziemnego składowania skroplonego, CO2 na terenie całej Unii Europejskiej.

 

Dodatkowym argumentem do wprowadzenia zakazu stosowania technologii szczelinowania hydraulicznego i technologii CCS jest fakt, że znaczne obszary Polski jak też EU są w strefie zagrożeń powodziowych.

Nowe prawo geologiczne i górnicze GiG dyskryminuje Polaków przekazując terytorium Polski we władanie obcych koncernów wydobywczych z prawem rugowania nas z naszej OJCZYSTEJ ZIEMI. Nie może taki wyzysk, gwałt i bezprawie w stosunku do milionów Obywateli Polskich skończyć się dobrze. Polska się budzi!

 

Ustawa GiG narusza suwerenność państwa. Pozbawia Obywateli elementarnego prawa do samostanowienia o losie własnym i przyszłych pokoleń Polski. W swych skutkach i w perspektywie sprowadzi katastrofę ekologiczną i humanitarną w wymiarze kontynentalnym.

 

Nie ma zgody i nigdy być nie może na ustawę, która likwiduje konstytucyjne prawa wszystkich Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i skazuje na zagładę teren Unii Europejskiej.

 

NIE MOŻE BYĆ ŻADNEGO INNEGO NADRZĘDNEGO INTERESU PUBLICZNEGO POLSKI PONAD PRAWO DO BEZPIECZNEGO ŻYCIA JEJ OBYWATELI.

 

Z poważaniem

Teresa Wojda i Maria Bejda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

 

Krzysztof Puzyna

Inicjatywa Demokracji Bezpośredniej

 

Odręczny podpis : " Teresa Wojda"

Pieczęć: Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze "Łowiczanie" i parafka z pieczątką treści " Prezes Teresa Wojda"

 

Załączniki:

1/ Pismo Starosty Łowickiego z 25.11.2011 r.

2/ Apel do ministrów Rządu R.P. Forum Organizacji na Rzecz Obrony Praw i Włsaności Narodu.

3/Postanowienie Sądu Rejonowego w Łowiczu z 19.09.2011 r.

4/publikacja pt: "Co każdy Obywatel wiedziec powinien przed udaniem się o pomoc do polskiego sądu."

 


Teresa Wojda

Prosimy o dalsze rozpowszechnianie petycji i informacji o losie tej petycji.

2012-01-01 21:00:00


Szanowni Państwo,

Dziękujemy za poparcie i rozpowszechnianie petycji: PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE


Uprzejmie informujemy, że 30.12.2011r. wysłaliśmy skargę do Trybunału Konstytucyjnego na nowe Prawo Geologiczne i Górnicze.

Zdajemy sobie w pełni sprawę, że prawo nie przewiduje by garstka desperatów ośmieliła się stawać przed Trybunałem Konstytucyjnym w obronie praw obywateli  i własności Narodu Polskiego, gdy zawodzi nawet Rzecznik Praw Obywatelskich.
W poczuciu troski i odpowiedzialności by nie pozostać w bezczynności i by dać nadzieję w tej beznadziei, bezprawiu, ośmieliliśmy się na ten desperacki krok.

Niechaj asysta aniołów w stajence betlejemskiej
roztoczy orędownicze moce nad Naszą Ojczyzną,
a trąby anielskie niechaj budzą uśpionych i zagubionych.

Szczęśliwego Nowego Roku

Z wyrazami szacunku i poważania

Maria Bejda, Teresa Wojda
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze "Łowiczanie"

Krzysztof Puzyna
Inicjatywa Demokracji Bezpośredniej


Teresa WojdaUdostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Jak promować petycję?

 • Udostępnij petycję na swojej tablicy na Facebooku i w grupach związanych z tematyką petycji.
 • Skontaktuj się ze swoimi przyjaciółmi
  1. Napisz wiadomość, w której wyjaśnisz, dlaczego podpisujesz się pod tą petycją, jako że ludzie są bardziej skłonni złożyć swój podpis, gdy rozumieją, jak ważny jest temat.
  2. Skopiuj i wklej adres internetowy petycji do swojej wiadomości.
  3. Wyślij wiadomość za pomocą poczty e-mail, usługi SMS, serwisów Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.