Akcja „SZKOŁA nie zastąpi DOMU”

Ministerstwo Edukacji Narodowej

al. J. Ch. Szucha 25,00-918 Warszawa

 

  W odpowiedzi na niedorzeczną akcję „Dom nie jest filią szkoły”  oraz stosunek niektórych rodziców do zadań domowych i potrzeby wychowania, opieki i wspierania dzieci w nauce w domu, domagam się:

1)     Jednoznacznego uznania, że wychowanie dziecka na kulturalnego i wartościowego człowieka  jest niezbywalnym prawem i obowiązkiem rodzica, w czym szkoła mu udziela pomocy

2)     Jednoznacznego uznania, że szkoła jest miejscem podstawowej nauki dziecka, ale dodatkowa pomoc dziecku mającemu trudności w nauce jest obowiązkiem rodzica.

3)     Zagwarantowania każdemu dziecku opieki i czułości rodzinnej w  czasie wolnym od pracy zawodowej rodzica lub opiekuna, zwłaszcza w okresach świątecznych. Szkoła nie jest przechowalnią dzieci na czas odpoczynku rodziców.

4)     Weryfikacji podstawy programowej pod kątem możliwości jej realizacji w trakcie godzin lekcyjnych

5)     Zagwarantowania dzieciom prawa do pozalekcyjnej zabawy i czasu wolnego od obowiązku zaspakajania ambicji rodziców i spełniania ich nadmiernych wymagań

6)     Uznania prawa dziecka do osiągania wyników adekwatnych do jego poziomu intelektualnego i zdolności. Bez chorej presji rodziców, ukierunkowanej na zdobywanie wysokich ocen.

7)     Zagwarantowania dzieciom prawa bycia docenianym i kochanym bez względu na wyniki jakie osiągają

8)     Wprowadzenia obowiązkowych badań psychologicznych dla rodziców dzieci przejawiających szczególne trudności wychowawcze

9)     Obowiązkowych okresowych szkoleń dla rodziców niewydolnych

10)  Zapewnienia dzieciom nauczycieli prawa do niezakłócanego życia rodzinnego bez nękania ich rodziców telefonami, smsami i innymi wiadomościami, wieczorami oraz w czasie weekendów i świąt.

11)  Uznania, że nauczyciel danego przedmiotu, na skutek wieloletnich studiów  i szkoleń jest lepiej przygotowany do decydowania o metodach i dydaktyce nauczania swojego przedmiotu, niż rodzic, którego jedynym osiągnieciem jest posiadanie dziecka  

 

Akcja „SZKOŁA nie zastąpi DOMU”