APEL do Prezydenta, Premiera, Posłów RP o rychłe przyjęcie uchwały przez Sejm i Senat ustanawiającej Pana Jezusa Królem Polski

          PETYCJA-III.jpg                                                                   

                                                                   Gdynia, dnia 4 czerwca  2018 r. 

Stowarzyszenie Sympatyków  Ładu Obywatelskiego,

Własności i Kapitału „SŁOWIK”  

81-553  Gdynia  ul. Grodnieńska 21  

www.wlasnoscikapital.pl

APEL

do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy, Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Marszałka Sejmu RP Pana Marka Kuchcińskiego, Marszałka Senatu RP Pana Stanisława Karczewskiego Szanownych Panów i Pań Posłów na Sejm RP i Senatorów RP - o rychłe przyjęcie uchwały przez Sejm RP i Senat RP uroczyście ustanawiającej Pana Jezusa Królem Polski oraz umieszczenie w nowej Konstytucji stosownego zapisu o przyjęciu Pana Jezusa Chrystusa na Króla Polski.    

           My, niżej podpisani członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Sympatyków Ładu Obywatelskiego, Własności i Kapitału „SŁOWIK”, gorąco apelujemy do Pana Prezydenta RP, Pana Prezesa Rady Ministrów oraz Ministrów Rządu, Pana Marszałka Sejmu oraz Pana Marszałka Senatu oraz do Posłów i Senatorów o przygotowanie i przegłosowanie przez Sejm RP oraz Senat RP uchwały Zgromadzenia Narodowego ustanawiającej Pana Jezusa Chrystusa za Króla Polski i wszystkich Polaków, a Pana Prezydenta o jej niezwłoczne podpisanie. Prosimy także Szanownych Państwa o umieszczenie w nowej Konstytucji stosownego zapisu o przyjęciu Pana Jezusa Chrystusa za Króla Polski.    

U Z A S A D N I E N I E            

           Pragniemy serdecznie podziękować Panu Prezydentowi, że był obecny na uroczystościach Intronizacyjnych 19.XI. 2016 r. w Krakowie Łagiewnikach i osobiście wypowiedział tam słowa Aktu przyjęcia Chrystusa za Króla. Ubolewamy jednak, że przy tej sposobności nie został dokonany pełny Akt Intronizacji Chrystusa Króla przy udziale wszystkich władz państwowych w jedności z władzami kościelnymi. Powszechną opinią jest to, że Akt z 19 listopada był dobrym krokiem w kierunku całkowitej i pełnej Intronizacji, dlatego apelujemy w tym celu, o pilne dokonanie następnych kroków, jakimi są:

1. Przyjecie ustawy  ustanawiającej  Pana Jezusa za Króla Polski i wszystkich Polaków. Jest to możliwe na podstawie art. 114, art. 120  oraz art. 140 Konstytucji RP. Możliwe jest także sporządzenie projektu tej ustawy przez Pana Prezydenta. (przysługuje Sz. Panu inicjatywa ustawodawcza - art. 118 Konstytucji RP). Jesteśmy głęboko przekonani, ze skutki finansowe tej ustawy nie obciążą w ogóle budżetu, a perspektywiczne skutki finansowe dla naszej Ojczyzny będą olbrzymie.            

2. Możliwie pilne umieszczenie w nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stosownego zapisu o uznaniu Pana Jezusa Chrystusa za Króla Polski, jako dalszy krok po uroczystościach z 19.XI.2016r. w Krakowie-Łagiewnikach, w których uczestniczyły władze państwowe, kościelne i przedstawiciele Narodu polskiego.                  

Szanowni Państwo, do dnia 19.XI.2016r. praktycznie byliście bardzo ograniczeni w jakimkolwiek działaniu i to z wielu względów. Między innymi, nikt nie znał dokładnego harmonogramu uroczystości. Niewiele o tym pisano – większość mediów milczała. Teraz sytuacja stała się już bardzo przejrzysta i możliwe jest przyjęcie tej uchwały przez Sejm i Senat, podpisanie jej przez Pana Prezydenta oraz dokonanie w/w wpisu do Konstytucji RP.              Pan Jezus jest dobry, cierpliwy i miłosierny – ufamy, że ten następny krok także będzie przez Niego przyjęty, i wybaczy dotychczasowe braki i uchybienia oraz obdarzy nas i naszą Ojczyznę następnymi łaskami, tak bardzo potrzebnymi w dzisiejszej rzeczywistości i nie pozwoli na jej unicestwienie przez wrogów zewnętrznych i wewnętrznych. My, członkowie Stowarzyszenia „SŁOWIK” zwolennicy Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla naszej Ojczyzny dokonaliśmy indywidualnego, uroczystego Akt Intronizacji Chrystusa Króla na Jasnej Górze w dniu 30 czerwca 2004 roku i wyraźnie odczuliśmy jego owoce w naszej działalności. Wiemy, że w szeregu miejscowościach, parafiach czy stowarzyszeniach dokonywane były akty Intronizacji Chrystusa Króla na skalę lokalną.            

Teraz prosimy o dokonanie powyższego  aktu na skalę ogólnokrajową.

Prosimy o odwagę!

        Nikt bardziej niż Wy, reprezentanci Narodu Polskiego, nie zdaje sobie sprawy w jak trudnej sytuacji znajduje się nasz kraj – nie mamy tu na myśli tzw. parlamentarnej „opozycji totalnej” ale sytuację ogólnoświatową i ogólnoeuropejską, zarówno w aspekcie polityczno-militarnym jak i ekonomiczno - finansowym.            

        Rok 2018 może być rokiem wielkiego zwycięstwa Polski, ale też jej wielkiej katastrofy. Doświadczenie życiowe, czyli historia, uczy nas, iż nie możemy liczyć na pomoc naszych „przyjaciół”, z bliska i z daleka. Wręcz przeciwnie, historia uczy nas, iż ludzie Ci, nauczeni od wieków handlować całymi narodami, zapatrzeni w swoje interesy, pozbawieni wiary w Boga Prawdziwego, niejednokrotnie zniewoleni i zaprzedani przeciwnikowi Boga i ludzkości, dążą do katastrofy o tragicznych dla nas Polaków skutkach. Zaufajcie BOGU, nie ludziom, których prawdziwych intencji nie znacie.

NIE ZMARNUJCIE TEJ WIELKIEJ SZANSY, bo na Sądzie Bożym przyjdzie Wam odpowiedzieć za wszystko coście uczynili i czegoście w sumieniu nie uczynili.                                               

Raz zmarnowana szansa nie powtarza się już nigdy.

        Warto w tym kontekście przytoczyć kilka fragmentów z Dzienniczka  Św. Siostry Faustyny:

        (62)     O życie szare i monotonne, ile w tobie skarbów. Żadna godzina  nie jest podobna do siebie, a więc szarzyzna  i monotonia znikają, kiedy patrzę na wszystko okiem wiary.  Łaska, która jest dla mnie w tej godzinie, nie powtó-rzy się w godzinie drugiej. Będzie mi dana w godzinie drugiej, ale już nie ta sama. Czas przechodzi, a nigdy nie wraca. Co w sobie zawiera, nie zmieni się nigdy; pieczętuje pieczęcią na wieki. Orędzia dane Siostrze Faustynie dotyczyły także czasów, w których obecne żyjemy. Ich celowość dotyczyła największego daru Bożego – oferty łaski Bożego Miłosierdzia, zanim nadejdzie Sprawiedliwość Boża. Kto odrzuca ofertę Miłosierdzia Bożego ten musi służyć Sprawiedliwości Bożej. Trzeciej opcji nie ma. Tak jak nie ma niebytu, stanu nieistnienia dla nieśmiertelnej duszy człowieka.

       Szczegóły ostatniego aktu Miłosierdzia Bożego – oferty Intronizacji Chrystusa Króla - dane zostały w Orędziach dla sł. Bożej Rozalii Celakówny żyjącej w latach  1901-1944, czyli w zbliżonym okresie co Św. Siostra Faustyna. Proces beatyfikacyjny służebnicy Bożej Rozalii Celakówny rozpoczął ks. kard. Franciszek Macharski  5 listopada 1996r. Został on zakończony na szczeblu diecezjalnym 17 kwietnia 2007r., a cała dokumentacja została przesłana do Rzymskiej Kongregacji ds. Kanonizacyjnych, która do dnia dzisiejszego nie znalazła żadnych przeszkód w ogłoszeniu beatyfikacji. Zakończony na szczeblu diecezjalnym proces beatyfikacyjny Rozalii Celakówny - to wiele więcej niż Imprimatur i należy wszystkie jej przekazy traktować bardzo poważnie.

       Rozalia Celakówna doszła do mistycznego zjednoczenia z Panem Jezusem, Matką Przenajświętszą i ze Św. Józefem, czego efektem  było przeżywanie proroczych wizji, w których zostaje pouczona o konieczności uznania przez Naród Polski Jezusa Chrystusa za swego Króla poprzez Akt Intronizacji. Zmarła w opinii świętości 13 września 1944 roku.            

       Jeszcze poważniejszym argumentem za rychłym przeprowadzeniem pełnej Intronizacji jest ukazana przez Pana Jezusa Rozalii Celakównie zapowiedź II i III wojny światowej. Wizje i pouczenia dotyczące II wojny światowej spełniły się i miały charakter ostrzeżenia i ukazania realności totalnej zagłady świata z chwilą wybuchu III wojny światowej. Szansą na ocalenie, wskazaną przez Boga, w jednym i w drugim przypadku była i jest Intronizacja. Wydarzenia związane z II wojną światową uświadamiają nam - z racji niespełnienia warunku Intronizacji - że w obliczu zbliżającej się III wojny światowej, nie można dopuścić do powtórzenia się tej sytuacji. Na dwa lata przed wybuchem II wojny światowej w wizji udzielonej Rozalii pojawiła się zapowiedź tej wojny oraz warunek: jeśli Polska uzna Jezusa za swego Króla i Boga, do wojny i zwią­zanych z nią zniszczeń nie dojdzie. We wrześniu 1937 roku Rozalia pisała w swoich wyznaniach:

Widziałam następujące rzeczy. Znalazłam się duchem na Stradomiu w Krakowie, od ul. Św. Agnieszki. Zobaczyłam w mieście straszne zamieszanie wśród ludzi, którzy uciekali w panicznym popłochu w nieznanych kierunkach… Obok mnie stał poważny Pan. Zwrócony był w stronę uciekających ludzi. Twarz jego była smutna, ale pełna najwyższej powagi… zbliżył się do mnie i mówił: Nastaną straszne czasy dla Polski. Pytam go, kiedy ta wojna wybuchnie? On mi mówi, że to niedługo się stanie”

       W objawieniach udzielonych Rozalii Celakównej do­tyczących III wojny światowej w lipcu 1938 roku otrzymała proroczą wizję i pouczenie dotyczące wtedy jeszcze dość dalekiej przyszłości, ale dla nas dziś żyjących wydaje się, że już bardzo bliskiej. Spójrzmy - co przynoszą nam kolejne dni na świecie. Eskalacja ognisk zapalnych i konfliktów w skali globalnej postępuje z dnia na dzień. Trzecia wojna światowa naprawdę jest bardzo realna, a niektórzy twierdzą, że już się zaczęła. Rozalia Celakówna pisała o tym tak:

 „Znalazłam się na wysokiej górze, na której zobaczyłam kulę zupełnie podobną do globusa, lecz bardzo dużą. (…) Rozpoznawałam części świata i poszczególne państwa. Wtem staje przede mną postać męża pełna powagi i majestatu. (…) wówczas ta osoba mówi do mnie głosem pełnym powagi i namaszczenia: Moje dziecko! Za grzechy i zbrodnie popełnione przez ludzkość na całym świecie, ześle Pan Bóg straszną karę. Sprawiedliwość Boża nie może znieść dłużej tych występków. Ostoją się tylko te państwa, w których będzie Chrystus królował. Jeśli chcecie ratować świat, trzeba przeprowadzić Intronizację (...) we wszystkich państwach i narodach na całym świecie. Tu i jedynie tu jest ratunek. Które państwa i narody jej nie przyjmą i nie poddadzą się pod panowanie słodkiej miłości Jezusowej, zginą bezpowrotnie z powierzchni ziemi i już nigdy nie powstaną. Zapamiętaj to sobie, dziecko moje, zginą i już nigdy nie powstaną!!! (...) Intronizacja w Polsce musi być przeprowadzona”.

Jako dodatkowy argument, uzasadniający nasz Apel, załączamy OŚWIADCZENIE POSELSKIE W SPRAWIE INTRONIZACJI CHRYSTUSA KRÓLA WYGŁOSZONE W SEJMIE W DNIU  24.05.2006 r. przez Śp. posła dr Artura Górskiego.

        Bolesna lekcja, jaką dostała Polska w postaci II wojny światowej, której mogła uniknąć, gdyby wykonała żądanie Pana Jezusa, objawione przez Rozalię Celakówną, może zostać dziś zaprzepaszczona. Skutki tej bolesnej lekcji wiele pokoleń Polaków odczuwa do dzisiaj.  

        Jesteśmy zaniepokojeni wszechobecnym przemilczaniem w mediach sprawy Intronizacji także po dniu 19 listopada 2016r.

        Na podstawie w/w Orędzi należy uznać, że Akt ten był znacząco ważniejszym wydarzeniem niż obchodzona w tym roku 1050 rocznica Chrztu Polski lub Światowe Dni Młodzieży i  wizyta Papieża Franciszka.

        Akt Intronizacji, jeżeli został przez Boga uznany, pomimo jego pewnych niedoborów, jak np. nieobecność Pani Prezes Rady Ministrów oraz Panów Marszałków Sejmu i Senatu, został już zapisany w historii Polski, na tym świecie i na tamtym na WIECZNOŚĆ. Nie da się go już wymazać. Tym bardziej trzeba odważnie o tym mówić i edukować Naród, wszędzie, gdzie to jest możliwe oraz czynić, co tylko jest możliwe.

Prosimy i apelujemy o odwagę!    

+++

OŚWIADCZENIE POSELSKIE W SPRAWIE INTRONIZACJI CHRYSTUSA KRÓLA WYGŁOSZONE W SEJMIE W DNIU  24.05.2006 r. 

Artur Górski, poseł PiS  

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

        Polska, by dołączyć do narodów tworzących duchową wspólnotę Królestwa Bożego, poddała się pod panowanie Króla królów mocą władzy Mieszka I, przyjmując Chrzest Święty. Następstwem i dopełnieniem tego aktu wiary była korona władcy chrześcijańskiego, nałożona w 1024 r. Bolesławowi Chrobremu, za zgodą papieża Jana XIX, przez arcybiskupa gnieźnieńskiego. Te wielkie wydarzenia religijne o zasadniczym wpływie na los i kształt naszego Narodu, zostały przysypane kurzem historii, ale nigdy nie zapomniane. Polska – ten prastary dąb z gniazdem białego orła – w najbardziej dramatycznych momentach zagrożenia swego bytu narodowego zawsze nawiązywała do swych chrześcijańskich korzeni, by z nich czerpać moc do przetrwania. Chlubnym tego przykładem są śluby Jana Kazimierza, któremu, i całej naszej Ojczyźnie, przyszła z pomocą Najświętsza Pani, Matka Jezusa Chrystusa. Ogłoszona przez niego Królową Korony Polskiej, aktem monarszej władzy, potwierdzonym zapisem konstytucyjnym zgromadzenia sejmowego z 1764 r., od 350 lat przewodzi naszemu Narodowi w jego trudnej dziejowej wędrówce. Wędrówka ta trwa i zdaje się być coraz cięższa, bo choć na duchowym tronie Piastów i Jagiellonów zasiada Najdostojniejsza Królowa Nieba i Ziemi, to nadal duchowy tron Króla Polski czeka, aż Polska aktem prawnym swej najwyższej władzy ustawodawczej wprowadzi nań Jezusa Chrystusa.

Wysoka Izbo!

Jesteśmy w przededniu niezwykłego wydarzenia: przybędzie do Polski z wizytą apostolską Ojciec święty Benedykt XVI, Namiestnik Chrystusowy, sukcesor wielkiej spuścizny Jana Pawła II, najznakomitszego syna polskiej ziemi. W tych wydarzeniach religijnych ostatniego ćwierćwiecza, których byliśmy i jesteśmy naocznymi świadkami, czyż nie należy odczytać przesłania wiary? Czy mógłby być bardziej duchowy, sławny i należny Bogu akt wdzięczności ze strony naszego Narodu za cuda Jego łaski okazane Polsce, jak dokonany przez obecny Sejm akt uznania Pana Jezusa Królem Polski? Polska potrzebuje potężnej protekcji, by szczęśliwie „po wyjściu z Egiptu” przejść przez „pustynię czasu wyrzeczeń” i osiągnąć w końcu szczęśliwy byt, który Naród upatruje w budowie IV Rzeczypospolitej. Dziś Ojczyzna nasza jest w najwyższej potrzebie, by na duchowym tronie Polski zasiadł Król królów i Pan panujących. Jest też chwila stosowna, by z okazji wizyty widzialnej głowy Kościoła powiedzieć otwarcie o potrzebie nałożenia na głowę jedynego i prawowitego Jezusa Króla Korony Polski. Tego Aktu Intronizacji od władz Rzeczypospolitej Polskiej od kilku lat domaga się w sposób konsekwentny i stanowczy nasz Naród. Do Kancelarii Sejmu i Senatu, do przedstawicieli władz państwowych napływają nieustannie monity w tej sprawie zarówno od różnych organizacji społecznych i politycznych, jak też od osób prywatnych. Dlatego apeluję, by pielgrzymka pierwszego Papieża nie-Polaka w naszej Ojczyźnie skłoniła rządzących Polską do głębokiej refleksji religijnej, by Sejm Rzeczypospolitej – przynaglony nawoływaniem Sługi Bożego Jana Pawła II: Otwórzcie drzwi Chrystusowi, w 350. rocznicę ślubów Jana Kazimierza oraz w 50. rocznicę Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego – jeszcze w tym roku podjął stosowną uchwałę nadania Chrystusowi tytułu: Jezus Król Polski. Wysoka Izbo, nadszedł czas, by koło naszej narodowej historii, rozpoczynające swój bieg od Chrztu Polski, osiągnęło jego najwznioślejsze dopełnienie w Akcie Intronizacji Jezusa Króla Polski. Od tego Sejmu zależy, czy nasz Naród będzie budował swe dalsze dzieje na niezniszczalnym fundamencie wiary, nadziei i miłości – w Chrystusie Królu.  

+++

Treść Apelu otrzymują do wiadomości:

1. Kancelaria Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, e-mail: listy@prezydent.pl

2. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Pana Kornela Morawieckiego Al. Ujazdowskie 1, 00-583 Warszawa, e-mail: kontakt@kprm.gov.pl

3. Marszałek Sejmu Pan Marek Kuchciński, 00-902 Warszawa ul. Wiejska 4/6/8                           Do przekazania wszystkim klubom poselskim

4. Marszałek Senatu  Pan Stanisław Karczewski 00-902 Warszawa ul. Wiejska 4/6/8.  senat@senat.gov.pl

5. Rzecznik Praw Obywatelskich, Aleja  Solidarności 77, 00-090 Warszawa, e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

6. „Nasz Dziennik”, ul. Żeligowskiego 16/20,  04-476  Warszawa, e-mail: czytelnicy@naszdziennik.pl

7. Radio Maryja,  ul. Żwirki i Wigury 80,  87-100 Toruń,  e-mail: radio@radiomaryja.pl

8. Telewizja „Trwam”, ul. Św. Józefa 23/35  87-100 Toruń, e-mail: sekretariat@tv-trwam.pl

9.  Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, ul. Św. Józefa 23/35   87-100 Toruń

10.  Telewizja Polska TVP-1  ul. Jana Pawła Woronicza 17,   00-999 Warszawa  


Stowarzyszenie Sympatyków Ładu Obywatelskiego, Własności i Kapitału „SŁOWIK” - Gdynia    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Stowarzyszenie Sympatyków Ładu Obywatelskiego, Własności i Kapitału „SŁOWIK” - Gdynia do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook