Apel do Radnych Miejskich Łodzi ws. częściowego zniesienia zakazu spożywania alkoholu w parku Julianowskim

Apel do Radnych Miejskich Łodzi o pozytywne zaopiniowanie wniosku w sprawie objęcia obszaru Parku Julianowskiego odstępstwem od zakazu spożywania napojów alkoholowych.

W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z art. 14 ust. 2b przywołanej wyżej ustawy: „Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, w określonym miejscu publicznym na terenie gminy odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych, jeżeli uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, o której mowa w art. 2 ust. 1, i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego.”

My, niżej podpisani, zwracamy się z apelem do Radnych Rady Miejskiej o pozytywne zaopiniowanie wniosku w sprawie objęcia obszaru Parku Julianowskiego odstępstwem od zakazu spożywania napojów alkoholowych o zawartości ALkoholu poniżej 12%.

Uzasadnienie:

 Jesteśmy przekonani, że wyznaczenie konkretnych miejsc, na obszarze których obowiązywać będzie odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 12% alkoholu (głównie piwo i lekkie wino) nie wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo osób korzystających z terenu Parku Julianowskiego.

Co więcej, będzie stanowiło odejście od bezrefleksyjnie narzuconego zakazu, nieprzestrzeganego w praktyce. Stoimy na stanowisku, że wprowadzenie postulowanego odstępstwa ułatwi pracę służb takich jak Policja czy Straż Miejska, jak również doprowadzi do zmniejszenia nielegalnego spożywania alkoholu w dzielnicach mieszkalnych, a co za tym idzie podwyższenie poziomu bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców.

Ponadto, dopuszczenie możliwości spożywania napojów alkoholowych na terenie Praku Julianowskiego stanowić będzie wyraz zaufania władz miasta do mieszkańców Łodzi, ale również turystów oraz studentów, iż są oni w stanie samodzielnie i świadomie decydować się na spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, bez dodatkowych negatywnych skutków dla otaczających ich osób. W związku z tym, celem zwiększenia świadomości mieszkańców Łodzi postulujemy dodatkowo przeprowadzenie przez miasto akcji edukacyjnej dot. szkodliwego wpływu alkoholu na zdrowie, a nadto zainstalowanie w obrębie Parku Julianowskiego alkomatów oraz dodatkowych koszy na śmieci. Umieszczenie alkomatów w przestrzeni miejskiej, z łatwym dostępem dla szerszej grupy mieszkańców, przyczyni się do zwiększenia świadomości społecznej na temat szkodliwości nadużywania alkoholu, jak również wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na terenie Łodzi.

 


Mateusz Stecki Forum Młodych Nowoczesnych Region Łódzki mlodzi.lodzkie@nowoczesna.org    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Mateusz Stecki Forum Młodych Nowoczesnych Region Łódzki mlodzi.lodzkie@nowoczesna.org do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook