Apel Mieszkańców Stalowej Woli w sprawie szczepień na Covid19

APEL MIESZKAŃCÓW
STALOWEJ WOLI DO RADY MIASTA


My, mieszkańcy Stalowej Woli, zwracamy się z apelem do Rady Miasta z Panem Przewodniczącym Stanisławem Sobierajem na czele. Pragniemy, aby zgodnie z zapowiedziami planowane szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV były realnie dobrowolne i aby każdy mieszkaniec miał prawo podjąć decyzje w oparciu o swoją wiedzę i najlepsze chęci zabezpieczenia siebie oraz innych członków społeczności w kwestii ewentualnego szczepienia. Pragniemy, aby nie była na nas wywierana presja ani nacisk. Każdy mieszkaniec Stalowej Woli, który wyrazi chęć zaszczepienia się przeciw Covid-19 powinien mieć taka możliwość, jednakże osoby pragnące zaniechać takowej eksperymentalnej procedury medycznej nie powinny być dyskryminowane zgodnie z artykułem 32 Konstytucji RP, który mówi o tym, iż wszyscy obywatele są równi wobec prawa i nikt nie może być dyskryminowany w życiu publicznym, społecznym czy gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Za formę dyskryminowania uznajemy wszelkie różnicowanie i formy segregowania członków społeczności na przykład w środkach transportu publicznego, urzędach użyteczności publicznej, przychodniach ochrony zdrowia czy innych miejscach.


W związku z planowanym rozpoczęciem masowych szczepień, wprowadzanych przez Rząd RP przeciwko wirusowi SARS-CoV 2 od 2021 roku, których eksperymentalnymi biorcami mają być także mieszkańcy Stalowej Woli apelujemy o przegłosowanie uchwały, która zabezpieczała by interesy mieszkańców o następującej treści:

 

Zgodnie z artykułem 32 Konstytucji RP wszyscy obywatele są wobec równi wobec prawa. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze polityczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu publicznym, społecznym czy gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny . W związku z powyższym niedopuszczalne są jakiekolwiek działania władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców Stalowej Woli z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych. Działania te to przede wszystkim regulacje prawne ale także wywieranie medialnej i społecznej presji na urzędników, funkcjonariuszy, przedsiębiorców, lokalne społeczności czy wspólnoty wyznaniowe zachęcające do jakiejkolwiek formy segregacji mieszkańców Stalowej Woli.
Mieszkańcy Stalowej Woli sami podejmą decyzje, w oparciu o swoją wiedzę i najlepsze chęci zabezpieczenia siebie oraz innych członków społeczności w kwestii szczepienia na Covid-19. Nie będzie na nich wywierana presja ani nacisk, natomiast będą zachęcani do poznania potencjalnych korzyści i strat wynikających z decyzji o szczepieniu w oparciu o dane naukowe. Każdy mieszkaniec Stalowej Woli, który wyrazi chęć zaszczepienia się przeciw Covid-19 powinien mieć taka możliwość, jednakże osoby pragnące zaniechać takowej eksperymentalnej procedury medycznej nie powinny być dyskryminowane.
Jednocześnie, domagamy się, aby Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie konsekwencje prawne i finansowe owych niepożądanych odczynów poszczepiennych. Stanowisko to ma oparcie w artykule 39 Konstytucji RP, zabraniającej poddawania obywateli eksperymentom naukowym , w tym medycznym bez dobrowolnie wyrażonej zgody.


UZASADNIENIE

  1. ROT-COVID-ADR-KFMK-Mar2020.jpgKażde szczepienie jest procedurą medyczną, obarczoną ryzykiem wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych, o których informuje producent w treści ulotek czy też charakterystyk preparatów szczepionkowych. W przypadku szczepienia przeciwko korona-wirusowi lista i rodzaj tych skutków są nieznane, co potwierdzają sami producenci w treści ulotek. Co więcej, szczepionki przeciwko COVID-19 nie posiadają przeprowadzonych badań w kierunku długoterminowych skutków ubocznych, co wyłącza możliwość podjęcia przeze mnie jako pacjenta świadomej zgody w zakresie szczepienia przeciwko tej chorobie (art. 16 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). Stawarza to realne ryzyko nieodwracalnego pogorszenia się stanu zdrowotnego u osoby, która się podda takiemu szczepieniu. Europejska Agencja Leków (EMA) zaleciła Komisji Europejskiej warunkowe dopuszczenie do obrotu w całej Unii pierwszej szczepionki przeciw Covid-19 o nazwie Comirnaty wyprodukowanej przez firmy Pfizer i BioNTech. To oznacza, że szczepionka została dopuszczona do obrotu warunkowo na rok, a badania nad nią trwają dalej.

Szczepienia, o których mowa zapowiadane są przez Rząd RP jako dobrowolne i bezpłatne, jednakże jako mieszkańcy obawiamy się nacisków ze strony pracodawców oraz innych podmiotów. Zaszczepieni zostali już uwzględnieni przez Rząd w rozporządzeniu dotyczącym restrykcji obowiązujących od 28 grudnia do 17 stycznia. Sam Minister Zdrowia, Pan Adam Niedzielski zapowiada rozszerzenie benefitów dla osób zaszczepionych. Jest to w moim odczuciu wprowadzanie segregacji sanitarnej obywateli i wywieranie na nich nacisku. Zarówno przepisy ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych czy też rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności nie wprowadzają obowiązku poddania się szczepieniom przeciwko COVID-19. Stanowi to nie tylko naruszenie przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (art. 31 ust. 2 i 3, art. 47 Konstytucji), ale również aktów prawa międzynarodowego, tzn. art. 8 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Potwierdza to Europejski Trybunał Praw Człowieka.

 

 


Karolina Bielecka    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Karolina Bielecka do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...