Dajmy kres bezprawiu w sądach i prokuraturach

 

 

 

                                                                                                Poznań, dnia 21 listopada, 2013 r.

 

W imieniu grupy osób niżej podpisanych:

  1. 1.      Bogumiła Jakubowska

    ul. Włodkowica 35/8

    60-334 Poznań

    bogusia.europol@wp.pl     

    tel. kom. 665979054

2. Łukasz Gojke

    Oś. Witosa 2A / 7

    83-140 Gniew

    tel. kom: 604625993

    e-mail gojke@wp.pl

3. Grażyna Romanowa

    e-mail: obroncarpo@gmail.com

 

 

                                                                     Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

                                                                     przewodniczący wszystkich klubów poselskich

                                                                     i komisji stałych SPC i ODK

                                                                     posłowie niezrzeszeni

                                                                     00-950 Warszawa

 

i tak:

Rafał Grupiński, Przew. Klubu Poselskiego Platformy Obywatelskiej, e-mail: prasowka@mail.platforma.org

Mariusz Błaszczak, Przew. Klubu Poselskiego Prawa i Sprawiedliwości, e-mail: kp-pis@sejm.pl

Rzecznik  prasowy PiS, e-mail: biuro.prezydialne@pis.org.pl

Janusz Palikot, Przew. Klubu Poselskiego Twój Ruch, e-mail: kontakt@twojruch.net

Stanisław Żelichowski, Przew. Klubu Poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego, e-mail: rzecznik@psl.org.pl

Leszek Miller, Przew. Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, e-mail: rzecznik@sld.org.pl

Zbigniew Ziobro, Przew. Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska, e-mail: BIUROZARZADU@SOLIDARNA.ORG.PL

Paweł Kowal, Przew. Klubu Parlamentarnego Polska Jest Najważniejsza, e-mail: biuro@pawelkowal.pl

Jolanta Banach, Przew. Koła Socjaldemokracji Polskiej, e-mail: sdpl@sdpl.pl

Przew. Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, e-mail: Stanislawa.Przadka@sejm.pl

Przew. Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, e-mail: Jozef.Zych@sejm.pl

Koło Poselskie Inicjatywa Dialogu, e-mail: kontakt@inicjatywadialogu.org

Posłowie niezrzeszeni:

John Abraham Godson, e-mail: biuro@johngodson.pl

Jarosław Gowin, e-mail: biuro@jgowin.pl, interwencje@jgowin.pl

Jacek Żalek, e-mail: biuroposelskie@jacekzalek.pl

Jarosław Jagiełło, e-mail: jarosław.jagiello@sejm.pl

Przemysław Wipler, e-mail: Przemyslaw.Wipler@sejm.pl

Wanda Nowicka, e-mail: wanda.nowicka@sejm.pl

Ryszard Kalisz, e-mail: Ryszard.Kalisz@sejm.pl

Ryszard Galla, e-mail: ryszard.galla@sejm.pl

 

 

.........

List otwarty

czyli apel o pomoc w przywróceniu godności i sprawiedliwości obywatelom RP dotkliwie pokrzywdzonym przez własne Państwo

 

Szanowni Panie Posłanki i Panowie Posłowie

 

Jesteśmy zwołaną ad hoc i zarazem wyraźnie już reprezentatywną grupą obywateli w Polsce, którzy jaskrawo niesprawiedliwie i brutalnie pod względem prawnym, etycznym i humanitarnym potraktowani zostali przez wymiar sprawiedliwości naszego kraju. Kraju, w którym się urodziliśmy, mamy rodziny, żyjemy i pracujemy, a raczej...chcemy znowu (jak kiedyś to było) spokojnie dalej żyć i pracować. Pozbawiono nas mianowicie podstawowych praw jednostki, jakie gwarantuje jej w każdej cywilizowanej społeczności władza demokratycznie wybrana przez naród.

Wypowiedź Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta z maja br., w której stwierdził cyt.:”, …że jak dojdzie do skazania niewinnego, to ani prokurator ani sędzia nie jest winien. Winne są procedury dzięki którym nie działa ani prawo ani Konstytucja...” zdaje się zaprzeczać idei państwa prawa, bowiem wynika z niej konkluzja, że z nimi (sędziami, prokuratorami) nikt nie wygra - można nie dać się zabić, ale zabiorą wszystko, co zechcą i zniszczą to, co w ludziach najcenniejsze – wiarę we własną Ojczyznę.

            W demokratycznym państwie prawo nie może być niebezpiecznym i nieprzewidywalnym orężem w rękach w żaden sposób nie kontrolowanej przez Suwerena grupy prawników (lobby prawników, jakimi są w obecnym stanie korporacje zawodowe prawników), polityków, urzędników do walki ze społeczeństwem i niewygodnymi dla różnych układów obywatelami. Niestety tak jest dzisiaj w naszym kraju, czego boleśnie doświadczyliśmy i nadal doświadczamy my i nasze rodziny.

            Zostaliśmy potraktowani przez sędziów, prokuratorów, urzędników instytucji państwowych w sposób, który nosi znamiona działania świadomego i wspólnego (działania w zmowie) w pozaustawowym porozumieniu, nie dopełniając ustawowych i pochodnych od ustawowych obowiązków oraz przekraczając ustawowe i pochodne od ustawowych uprawnienia, a także twierdząc nieprawdę i posługując się twierdzeniami nieprawdy, podrabiając dokumenty i posługując się podrobionymi dokumentami, sprzeniewierzając się stosowaniu ustawowo wymaganych zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego przy pozaustawowym stosowaniu języka polskiego jako narzędzia wprowadzania w błąd, to jest godząc jednocześnie w dobra nas pokrzywdzonych oraz w dobro wymiaru sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej.

Szerząc bezprawie pod pozorem stosowania prawa naruszone zostały w ten sposób nasze prawa konstytucyjne.

Zostaliśmy bezprawnie zniszczeni i pozostawieni samym sobie, tak w znaczeniu zawodowym, jak i w znaczeniu cywilnym i gospodarczym.

Wyrządzono nam oraz naszym rodzinom niepowetowane szkody moralne i materialne, czyniąc tym samym nas i naszych bliskich wiktymizowanymi pierwotnie i wtórnie ofiarami szeregu przestępstw sądowych, prokuratorskich, radcowskich, urzędniczych itp., to jest ofiarami przestępstw jasno zdefiniowanymi w Polskiej Karcie Praw Ofiary wydanej w 1999 roku przez Ministerstwo Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w znajdującej się w tym samym dokumencie prawnym, międzynarodowej Deklaracji Podstawowych Zasad Sprawiedliwości Dla Ofiar Przestępstw i Nadużyć Władzy. 

Pochodzimy z różnych rejonów Polski i się osobiście nie znamy. Nasze historie mają jednak wspólny mianownik i to nas połączyło. Także świadomość, że nie jesteśmy wyjątkami i że proces niszczenia polskiej przedsiębiorczości i niewygodnych dla układów ludzi przybrał już skalę systemowego działania sędziów, prokuratorów i urzędników państwowych, którzy działając w porozumieniu doprowadzają do destrukcji wszystkiego, co dobrze funkcjonuje w imię enigmatycznego interesu różnych godnych potępienia grup interesów.

Nieludzką metodę„...dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie...” znamy z opowieści naszych przodków i chcemy wierzyć, że to, co nas dotknęło, to nie taktyka III RP, a tylko brak wnikliwości i empatii tych, którym przypadło w udziale zdecydowanie o naszym losie.

            Jakże doskonale, a przy tym przerażająco realnie ukazuje bezkarność takich działań film Układ Zamknięty.   W literaturze mechanizm władzy obnażał bezlitośnie choćby Orwell w powieści „Rok 1984”, cyt.: ... jak czło­wiek może za­pew­nić so­bie wła­dzę nad dru­gim czło­wie­kiem? ...Zadając mu ból, cier­pienie... Dosko­nale! Za­dając mu ból i po­wo­du­jąc cierpienie. Po­słu­szeń­stwo nie wystar­cza. Jak długo bo­wiem ów czło­wiek nie cierpi, nie mo­żesz spraw­dzić, czy wy­ko­nuje on twoją wolę, czy swoją własną. Wła­dza wy­raża się w zada­wa­niu bólu i upo­karza­niu. Wła­dza jest to dar­cie ludzkiej świado­mo­ści na strzępy i układa­nie z tych strzę­pów świa­domo­ści in­nego typu, we­dług twojej woli. (...). Także „Szewcy” Witkacego, „Tango” Mrożka, czy choćby „Proces” Kafki  i wiele innych dzieł skłaniają czytelników do głębokiej refleksji nad mocą władzy.

Przeciwstawiając przywołanemu cytatowi motto, które przyświeca Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej „Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu” zdaje się być powyższe zestawienie klasycznym, mickiewiczowskim oksymoronem, to taki swoisty „suchy ocean” kojarzący się nam z „piekielnym rajem”. Proszę wybaczyć naszym skołatanym głowom skrajne asocjacje.

Panie Posłanki i Panowie Posłowie, Szanowni Państwo, którym los obywateli skrzywdzonych przez źle funkcjonujący wymiar sprawiedliwości nie jest obojętny

Zjawisko błyskawicznego i zgodnego z „prawem” unicestwiania osób uczciwie żyjących i przedsiębiorczych dojrzało do ogłoszenia w Polsce alarmu, by wszystkie najwyższe urzędy w Państwie, dla których dobro jego obywateli nie jest jedynie frazesem, przystąpiły bez zbędnej zwłoki do naprawy tego, co bezwzględnie dobru naszego kraju nie służy.

Zastanawialiśmy się wspólnie, jak protestować, gdy zinstrumentalizowane prawo staje się narzędziem brutalnej walki, gdy instytucje państwa, takie jak sąd, prokuratura, zamieniane są w sądy kapturowe, gdy sędziowie orzekają a prokuratorzy wsadzają do więzień na podstawie nie zweryfikowanych pomówień, fałszywych dowodów, gdy sensem pracy sądu, prokuratury, rzecznika sądów dyscyplinarnych przy korporacjach zawodowych prawników staje się nie wyłuskanie prawdy, lecz podtrzymywanie „układu” i powielanie insynuacji i kłamstw. Skonstatowaliśmy, że to nie fikcja literacka. To samo życie nas, autorów tu podpisanych.

Martin Luther King w swoim słynnym przemówieniu „I have a dream...” powiedział:

„Bezprawie na kimkolwiek jest bezprawiem na wszystkich”.

Niniejszy List do Państwa i opisane w szczegółach  historie każdego z nas jako załączniki do niego, to dowód desperacji i zdeterminowania jego autorów. Kopie tego Listu, z przezorności (by nasz głos rozpaczy i wołania o pomoc w przywracaniu sprawiedliwości nie utknął w szufladach jego odbiorców) kierujemy do tych urzędów centralnych, mediów, osób i instytucji publicznych, które – jak ufamy, zechcą nas swoim autorytetem wesprzeć w nierównej walce obywatela z machiną biurokratyczną, którą wobec nas wprawiono w ruch.

Każda z opisanych tu spraw  wymaga rzetelnej analizy i kwalifikuje się do ponownego rozpatrzenia, nawet, jeśli ma to być tryb wyjątkowo szczególny, komisja ekspertów, czy swoisty „akt łaski” Pana Prezydenta, bo skrywa za sobą prawdziwe tragedie ludzkie.

Knoty wygenerowane przez  nieszczelny system nie mogą uchodzić płazem tym, którzy je osobiście pod pozorem stosowania prawa firmowali. Winni oni podlegać odpowiedzialności karnej, a co najmniej dyscyplinarnej, gdy działali wbrew prawu czy to z braku wiedzy, czy wręcz wskutek własnej niekompetencji, lub, co gorsza świadomie i z premedytacją wykorzystywali instrumenty prawne do niszczenia ludzi czy przedsiębiorstw.

 

Szanowni Parlamentarzyści

Zwracamy się niniejszym Listem z apelem do Państwa, jako naszych przedstawicieli, by w trybie pilnym złożona została w Sejmie interpelacja poselska w naszym imieniu, jak i  innych pokrzywdzonych przez system i nieuczciwych prawników oraz urzędników obywateli, do organów władzy, które uznają za najbardziej kompetentne, by dotrzeć do tych osób i instytucji, którzy nas bezkarnie zniszczyli i pozbawili wiary we własne Państwo. 

Nie obarczamy winą za patologie tu opisane żadnego konkretnego ugrupowania, bo początek naszych źle zakończonych spraw, których konsekwencje zdają się dzisiaj nie mieć dla nas końca, nierzadko sięga bardzo wielu lat wstecz. 

Ufamy, że obecny Parlament, Rząd i Prezydent dokonają wspólnie analizy przedstawionych spraw i narzędziami, które mają do dyspozycji, przywrócą obywatelom wiarę we własne Państwo i sprawiedliwość, której oddania oczekują zwłaszcza już poszkodowani. 

Bezsilność, która w nas tkwiła, przekształciła się  dzisiaj w moc tym większą, im bardziej absurdalne są wyroki, które nas zepchnęły na margines społeczeństwa i skazały na wegetację. Jesteśmy jako tu podpisani jedynie niewielkim procentem obywateli naszego kraju, których „niewidzialna ręka” posłała w niebyt. Jesteśmy tylko wierzchołkiem góry lodowej, bowiem zjawisko osiągnęło już stan krytyczny w swojej masowości. Dowodem niech będzie Raport Ogólnopolski przygotowywany przez bliskie naszym sercom Stowarzyszenie Niepokonani 2012, który niebawem, jak należy przypuszczać, zostanie upubliczniony.

Nasza diagnoza masowych porażek przedsiębiorców polskich oraz obywateli jest jednomyślna:

TO NIE PRAWO JEST W POLSCE Z GRUNTU ZŁE, LECZ JEGO STOSOWANIE.

Fundamentalnym powodem problemów w wymiarze sprawiedliwości nie jest brak pieniędzy, jak mówi środowisko prawników, ale nadużycia stanowienia, stosowania, a szczególnie egzekwowania prawa, co przekłada się na krytyczny już brak elementarnej sprawiedliwości. Skala tego procederu jest już taka, że mamy tu do czynienia z procederem, a nie z pojedynczymi precedensami, jak usiłuje się nam wmawiać. Najlepszym dowodem na to są programy Państwo w Państwie, Sprawa dla Reportera i inne. Brak elementarnego poczucia sprawiedliwości przekłada się wprost na brak praworządności państwa. Oddanie sprawiedliwości obywatelom jest czynnikiem umożliwiającym i warunkującym dokonanie niezbędnych zmian w poszczególnych sferach życia publicznego (system prawny, bezpieczeństwo, gospodarka, rodzina, sprawy socjalne, tolerancja).

Panie Posłanki i Panowie Posłowie, Szanowni Państwo, którym los skrzywdzonych przez źle funkcjonujący system firm i obywateli nie jest tym, co wolno bagatelizować

Jako osoby asertywne i honorowe nie godzimy się, by do końca naszych dni żyć ze świadomością krzywdy za nie popełnione czyny, by ze swoim żalem do państwa polskiego, (ponieważ pomimo upływu już 24 lat od zmiany ustroju na demokratyczny nie stworzyło i nadal nie tworzy mechanizmów, które by przeciwdziałały takim standardom, o jakich mówił Prokurator Generalny w przytoczonym na wstępie cytacie)  pozostać teraz do końca życia w czterech ścianach  kąta milcząco akceptując krzywdę i mechanizm oraz ludzi, którzy doprowadzili nas do społecznego wykluczenia.

Apelujemy do Was: poprzyjcie nas Państwo. Żyjcie i dajcie żyć innym. Domagamy się takiego Państwa, które swoim obywatelom będzie przyjazne i sprawiedliwe. To przecież tak niewiele.

Patrząc z nadzieją w najbliższą przyszłość i oczekując rychłej reakcji wnosimy niniejszym o spowodowanie i dopilnowanie realizacji naszych praw jako ofiar przestępstw sądowych, prokuratorskich, prawniczych, urzędniczych dokonanych w naszych sprawach w oparciu o Polską Kartę Praw Ofiary, jak następuje:

„Karta Praw Ofiary powołuje się na zagwarantowaną w Konstytucji przyrodzoną i niezbywalną godność człowieka i obywatela, będącą źródłem wolności i praw, które władze publiczne mają obowiązek szanować i chronić… chodzi o to, aby uprawnienia ofiary były przestrzegane w praktyce, a nie pozostawały martwymi zapisami ustawowymi. Karta jest zatem zestawieniem obowiązujących praw przysługujących ofiarom przestępstw wraz z instrukcją konkretnie czego i od kogo ofiary przestępstw mogą się domagać”. ( str. 8, Przedmowa,  Polska Karta Praw Ofiary, Ministerstwo Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, październik 1999 rok) …””Wszystkie polskie organizacje, instytucje i osoby prywatne stykające się w swojej pracy z ofiarami przestępstw postanowiły dla poprawienia sytuacji ofiar w Polsce podpisać ten dokument… posiadanie prawa oznacza rzeczywistą możliwość korzystania z procedur gwarantujących ich realizację, zwłaszcza gdy są one naruszane lub nie wypełniane; …” (str.9, Treść, Polska Karta Praw Ofiary)….”

…”I. Definicja i zakres uprawnień

1. Ofiarą w rozumieniu Karty jest osoba fizyczna, której dobro prawem chronione zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo, a także jej najbliżsi (art. 115 prg. 11 k.k., Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 29.11.1985 r., Deklaracja podstawowych zasad sprawiedliwości dla ofiar przestępstw i nadużyć władzy, pkt A [ONZ 85], art. 47 Konstytucji RP, art. 49 i art. 51 prg. 2 k.p.k.).

2. Ofiara ma prawo do: 1). pomocy, 2). godności, szacunku i współczucia, 3). wolności od wtórnej wiktymizacji, 4). dostępu do wymiaru sprawiedliwości, 5). mediacji i pojednania ze sprawcą, 6). do restytucji i kompensacji (ONZ 85, art. 2 Konstytucji RP, art. 2 prg. 1 k.p.k.). (str.10, Treść, Polska Karta Praw Ofiary).

…VI. Prawo ofiary do restytucji  poniesionych szkód 30. Ofiara ma prawo do restytucji poniesionych przez nią szkód ( A.8-11 ONZ 1985, art. 46 k.k., art. 62 k.p.k.) ,(str.14. Treść, Polska Karta Praw Ofiary)

… Deklaracja Podstawowych Zasad Sprawiedliwości Dla Ofiar Przestępstw i Nadużyć Władzy ( ONZ 85) – wyciąg – A. Ofiary Przestępstw 1. „Ofiarami” są osoby, które indywidualnie lub zbiorowo poniosły uszczerbek w zdrowiu fizycznym lub psychicznym, doznały zaburzeń emocjonalnych, strat materialnych lub istotnego naruszenia swoich podstawowych praw w wyniku działania lub zaniechania będącego naruszeniem ustaw karnych obowiązujących w Państwach Członkowskich, w tym również ustaw dotyczących przestępczego nadużycia władzy.” ( str.39, Treść, Polska Karta Praw Ofiary).

        Fakty i dokumenty je potwierdzające przywołujemy  indywidualnie i w razie, gdyby one były niewystarczające dla zmiany bolących nas wyroków, decyzji i orzeczeń pozwolimy sobie na zakończenie zacytować znaną w świecie prawniczym łacińską paremię:

„Ei incumbit probatio qui dicit non qui negat”

(Ciężar dowodu spoczywa na tym, kto twierdzi, a nie na tym, kto przeczy)

 

      Pozostajemy z poważaniem deklarując zarazem gotowość współpracy, gdyby analiza naszych spraw wymagała udostępnienia innych dowodów, którymi dysponujemy, a liście spraw załączonych do tego protestu zbiorowego obywateli pokrzywdzonych przez państwo polskie i zważywszy wagę problemu, nadajemy formułę otwartości.

 

/-/, Bogusław Jan Biedrzyński, e-mail: bogdanbiedrz@googlemail.com

/-/, Karol Gajdziński, e-mail: kgajdzinski@wp.pl

/-/, Łukasz Gojke, e-mail: gojke@wp.pl

/-/, Bogumiła Jakubowska, e-mail: bogusia.europol@wp.pl

/-/, Renata Jankowiak, e-mail: sbysek@gmail.com

/-/, Arkadiusz Stanisław Kot, e-mail: Morlok1911@poczta.fm

/-/, Ewa Barbara Kot, e-mail: EWIKOT@poczta.fm

/-/, Izabela Ewa Kot, e-mail: iza.kot@o2.pl 

/-/, Barbara Kozieł, e-mail: barbara.k@abcx.pl

/-/, Grażyna Romanowa, e-mail: obroncarpo@gmail.com

/-/, Marcin Śmieciński, e-mail: msmi@wp.pl   

/-/, Robert Żuchniewicz, e-mail: Morlok1911@poczta.fm

 

/-/, Antoni Budkiewicz, e-mail: butoni@interia.pl

/-/, Marek Kubala, e-mail: kubalowy2011@onet.pl

/-/, Bogdan Miller, e-mail: helsinki@wp.pl

/-/, Henryk Rogowicz, e-mail: stabra41@wp.pl

/-/, Stanisław Brauer, e-mail: stabra41@wp.pl

/-/, Andrzej Zuromski, e-mail: luckymen29@wp.pl

/-/, Grazyna Lidke, e-mail: g.lidke@wp.pl

/-/, Danuta Danisz, e-mail: danisz.danuta@gmail.com

 

 

 zał.: 12 kompletów z opisaną i udokumentowaną własną sprawą osób jw.

Kopie otrzymują wraz z gorącym apelem o jak najszersze  zaangażowanie, patronat medialny i monitoring:

Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, e-mail: listy@prezydent.pl

Donald Tusk, Premier Rzeczypospolitej Polskiej, e-mail:

Donald.Tusk@sejm.pl , sprm@kprm.gov.pl , kontakt@kprm.gov.pl

Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, e-mail:  biurorzecznika@brpo.gov.pl

Trybunał  Konstytucyjny, e-mail: maciej.graniecki@trybunal.gov.pl

Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, e-mail: rzecznik@pg.gov.pl , pk.skargi@pg.gov.pl

Bogdan Borusewicz, Marszałek Senatu, e-mail: borusewicz@nw.senta.gov.pl

Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwości, e-mail: skargi@ms.gov.pl

Ministerstwo Finansów RP, e-mail: kancelaria@mofnet.gov.pl

Urszula Bober, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, e-mail: kpp@sn.pl

Antoni Górski, Przewodniczący KRS, e-mail: biuro@krs.gov.pl

Luksemburska Fundacja Praw Człowieka, e-mail: biuro@lfpc.pl

Helsińska Fundacja Praw Człowieka, e-mail: hfhr@hfhrpol.waw.pl

Jacek Protasiewicz, Parlament Europejski, członek Komisji Praw Człowieka PE, EPL, e-mail: jacek.protasiewicz@europarl.europa.eu

Andrzej Grzyb, Poseł do Parlamentu Europejskiego, klub PO-PSL, EPL, e-mail: andrzej.grzyb@europarl.europa.eu

Jarosław Leszek Wałęsa, członek Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego, EPL, e-mail: jaroslaw.walesa@europarl.europa.eu

Tadeusz Zwiefka, dziennikarz, Poseł do Parlamentu Europejskiego, EPL, e-mail: tadeusz.zwiefka@euroeuroparl.europa.eu

Jan Olbrycht, Poseł do PE, EPL, Prezydium Parlamentu, e-mail: jan.olbrycht@europarl.europa.eu

Jezy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego, klub PO-PSL, EPL, e-mail: jerzy.buzek@europarl.europa.eu

Sławomir Nitras, Poseł do Parlamentu Europejskiego, klub PO-PSL, EPL, e-mail: slawomir.nitras@europarl.europa.eu

Janusz Wojciechowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego, ECR, e-mail: janusz.wojciechowski@europarl.europa.pl

Michał Kamiński, Poseł do Parlamentu Europejskiego, ECR, e-mail: michal.kaminski@europarl.europa.pl

Zbigniew Ziobro, Poseł do Parlamentu Europejskiego, ECR, e-mail: zbigniew.ziobro@europarl.europa.pl

Marek Siwiec, Poseł do Parlamentu Europejskiego, S&D, e-mail: marek.siwiec@europarl.europa.pl

Lidia Geringer de Oedenberg,  Posłanka do Parlamentu Europejskiego, S&D, e-mail: lidia.geringer.de.odenberg@europarl.europa.pl

Janusz Zemke, Poseł do Parlamentu Europejskiego, S&D, e-mail: janusz.zemke@europarl.europa.pl

Julia Pitera, Minister, posłanka, e-mail: julia.pitera@sejm.pl

Dariusz Joński, poseł, e-mail: dariusz.jonski@sejm.pl

Eugeniusz Kłopotek, poseł, e-mail: eugeniusz.klopotek@sejm.pl

Waldi Dzikowski, poseł, e-mail: waldy.dzikowski@sejm.pl 

Andrzej Duda, poseł, e-mail: andrzej.duda@sejm.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski, e-mail:

Konferencja Episkopatu Polski (KEP), Warszawa, e-mail: serwisabp@gmail.com

Stowarzyszenie Niepokonani 2012, Prezes Zarządu, e-mail

Fundacja Niezależne Media, e-mail: p.luczuk@niezależna.pl

Fundacja Instytut Lecha Wałęsy, Warszawa, Piotr Gulczyński, Prezes Zarządu, e-mail: biuro@ilw.org.pl

TVP1, e-mail:

TVP2, e-mail:

Telewizja Polsat, e-mail:

Telewizja TVPInfo, e-mail

Telewizja MMKolonko, e-mail

Redakcja Gazeta Prawna, e-mail: jadwiga.sztabinska@infor.pl

Redakcja Rzeczpospolita, e-mail: serwisyplatne@rp.pl

Redakcja Polityka, e-mail: redakcja@tygodnikforum.pl

Redakcja Wprost, e-mail: redakcja@wprost.pl

Redakcja Newsweek, e-mail: redakcja@newsweek.pl

Redakcja Uważam Rze, e-mail:

Redakcja Gazeta Wyborcza, e-mail: listydogazety@gazeta.pl

Stowarzyszenie Niepokonani 2012, Prezes, e-mail:

Redaktor Naczelny Afery Prawa, e-mail:

Redakcja Gość Niedzielny, e-mail: redakcja@gosc.pl

Redakcja W Sieci, e-mail: redakcja@fratria.pl

Redakcja Super Express, e-mail: listy@superexpress.pl

Redakcja Obserwator Finansowy, e-mail: redakcja@obserwatorfinansowy.pl

Redakcja NIE, e-mail: nie@redakcja.nie.com.pl

Redakcja Do Rzeczy, e-mail: listy@DORZECZY.pl

Redakcja Dziennik Trybuna, e-mail: redakcja@dzienniktrybuna.pl

Redakcja Fakt, e-mail: marcin.szumichora@wirtualnemedia.pl

Redakcja Gazeta Polska Codziennie, e-mail: redakcja@gpcodziennie.pl