Deklaracja Krakowska 15 październik 2022

RUCH 16 POSTULATÓW – nie ma chleba bez Wolności

Sygnatariusze Deklaracji Krakowskiej – Nie ma chleba bez Wolności , którzy podpisali ją w Krakowie 15 pażdziernika 2022r. wzywają do jej podpisania organizacje społeczne , stowarzyszenia , fundacje ,partie polityczne oraz osoby fizyczne – wszystkich tych , którzy akceptują zawarte w niej postulaty i relacje między ich sygnatariuszami . To nie znaczy , że spraw do załatwienia w Polsce nie ma więcej , ale uważamy , że osiągnięcie tych 16 postulatów stanowi podstawę do debaty

JAK ODZYSKAĆ POLSKĘ

Postulaty te , które Nas jednoczą i spajają niech wyznaczą naszą drogę , a po ich zrealizowaniu otworzą możliwość do załatwienia kolejnych spraw . W przeciwieństwie do innych chcemy by jednoczyły Nas konkretne cele i przekonania . Wiemy że wielu z Nas woli działać poza tradycyjną polityką i kontynuować pracę w swoich organizacjach lub jako jednostki - szanujemy to . Podpisanie Deklaracji Krakowskiej będzie więc stanowić akces wstąpienia do nowo tworzonego oddolnie obywatelskiego

RUCHU 16 POSTULATÓW

Mamy nadzieję , że jesteśmy w stanie osiągnąć nasze cele i postulaty ,które będą realizować wybrani spośród Nas najlepsi z najlepszych , których znamy i cenimy z realnego działania . Wierzymy że jest Nas wielu i w obliczu odpowiedzialności i godziny prawdy możemy , a nawet musimy stanąć do walki o Polskę .      

 

Deklaracja Krakowska „Nie ma chleba bez wolności”.

Porozumienie organizacji wolnościowych – Wolni Polacy Małopolska oraz My zebrani 15 października 2022r. na Krakowskim Rynku i pod pomnikiem Grunwaldu polscy patrioci żądamy zaprzestania działań niszczących polską gospodarkę. Inflacja to rezultat: lockdownów, sanitaryzmu, klimatyzmu, nieprzemyślanych sankcji i drukowania pieniądza bez pokrycia dla doraźnych interesów wyborczych, z naruszeniem zasad zapisanych w Konstytucji. Ani rząd ani „totalna opozycja” nie pozwalają o tych oraz o innych ważnych dla Polski i Polaków sprawach głośno i swobodnie mówić.  Zła i głupia polityka ekonomiczna łączy się dzisiaj z wieloma innymi działaniami klasy politycznej zagrażającymi fundamentom istnienia Polski i  życia naszego narodu. Dlatego domagamy się:

1.               Zaprzestania; polityki zadłużania Polaków, ukrywaniu długu poza budżetem, drukowania pieniędzy bez pokrycia. Wycofania przepisów tak zwanego Nowego Ładu, które wprowadziły nowe, drastyczne obciążenia, niszczące polską przedsiębiorczość.

2.               Zaprzestania likwidacji i przywrócenia do pracy polskich kopalń, uwolnienia cen energii od działań spekulacyjnych i sztucznych opłat w całym łańcuchu od producenta surowca do końcowego odbiorcy.

3.               Zachowania polskiej waluty jako gwarancji suwerenności oraz zaprzestania ograniczania swobody użycia gotówki w powszechnym obrocie.

4.               Natychmiastowego wypowiedzenia tzw. Pakietu Klimatycznego i wycofania Polski ze wszystkich wynikających z niego zobowiązań.

5.               Nieuznawania przez Polskę tak zwanej zasady warunkowości i stanowczego weta wobec jakichkolwiek ataków na suwerenność naszego kraju ze strony Unii Europejskiej, łącznie z zaprzestaniem wpłacania składek w sytuacji gdyby UE kontynuowała swoje wrogie Polsce działania.

6.               Wprowadzenia autentycznej ekologizacji polskiego rolnictwa i prawdziwej kontroli jakości żywności na polskich stołach.

7.                  Odrzucenia dyktatu WHO i zawieszenia członkostwa Polski w tej organizacji do czasu jej zasadniczej naprawy i odcięcia od wpływów wielkich korporacji farmaceutycznych.

8.                  Uwolnienia zawodu lekarza spod wpływów koncernów farmaceutycznych i zaprzestania represji wobec lekarzy wiernych swojemu powołaniu, którzy  chcą leczyć Polaków zgodnie z nauką i doświadczeniem.

9.               Ukarania i rozliczenia winnych spowodowania katastrofy zdrowotnej w czasie tak zwanej pandemii, która skutkowała setkami tysięcy dodatkowych zgonów.

10.              Zniesienia cenzury zarówno w mediach publicznych jak i korporacyjnych.

11.              Wprowadzenia referendów, których przeprowadzenie po zebraniu wymaganej liczby podpisów byłoby obowiązkowe, a wynik wiążący dla organów państwa i samorządu.

12.              Wycofania projektu totalitarnej ustawy o tak zwanej ochronie ludności. (lex Wąsik)

13.              Zaprzestania zamachów na normalną edukację i prób zastąpienia jej zdalnym nauczaniem.

14.       Zaprzestania ukrainizacji Polski, a w szczególności ustawowego zablokowania możliwości uzyskiwania na dotychczasowych zasadach polskiego obywatelstwa i prawa głosowania w jakichkolwiek wyborach przez obecnych uchodźców z Ukrainy. Zaprzestania przekazywania pieniędzy polskich podatników na pomoc socjalną i przywileje dla Ukraińców wykraczające poza przyjęty na świecie standard pomocy uchodźcom i zdrowy rozsądek.

15.       Zaprzestania niebezpiecznej polityki prowojennej i podjęcia działań dyplomatycznych na rzecz trwałego pokoju w Europie.

16.       Umieszczenia w Konstytucji zapisów gwarantujących, że polskie złoża surowców, polskie lasy, wody i monopole naturalne pozostaną na zawsze we władaniu narodu polskiego.

Domagamy się dialogu i debaty nad naszymi postulatami, a nie cenzury, wyzwisk i represji. 

Bez wolności myśli i swobody wypowiedzi nie ma  możliwości rozwiązania polskich problemów, ta prawda była aktualna w roku 1956 i jest aktualna dzisiaj.

Te postulaty wyrażane są przez wiele oddolnych ruchów, organizacji, stowarzyszeń obywatelskich, także przez niektóre, głównie pozaparlamentarne partie polityczne. Działamy w różny sposób, w różnych środowiskach, w różnym stopniu skupiamy się na poszczególnych postulatach, ale współtworzymy jednolity front, który wyznacza kto jest naszym wrogiem, a kto sprzymierzeńcem.

Dlatego wszystkie działania prowadzące do realizacji tych postulatów zobowiązujemy się w miarę własnych zasobów i możliwości solidarnie wspierać, odkładając na bok różnice światopoglądowe i sprawy drugorzędne, które są zawsze wykorzystywane do dzielenia Polaków. Zobowiązujemy się do wzajemnego szacunku i nieatakowania osób oraz grup działających na rzecz ich realizacji. Odwoływanie się przy rozwiązywaniu sporów do kneblujących debatę publiczną obecnych przepisów prawa uważamy za niedopuszczalne i dyskwalifikujące. Stanowczo odrzucamy pozbawione podstaw wzajemne oskarżenia. Zamiast tego skupiamy się na walce i działaniach na rzecz odzyskania Polski, spory rozwiązujemy we własnym gronie, pamiętając, że konstruktywna krytyka jest konieczna, ale jej forma nie może szkodzić naszej sprawie.


Adam - Ruch 16 postulatów    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Adam - Ruch 16 postulatów do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...