DOŚĆ PRZEMOCY W MURACH UNIWERSYTETU! List otwarty do Władz Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie procedowania spraw o przemoc seksualną, prześladowanie i mobbing.

 

Łódź, 19.06.2024

List otwarty w sprawie procedowania spraw o przemoc seksualną, prześladowanie i mobbing 

W obliczu doniesień o naruszaniu praw i godności studentów oraz studentek na Uniwersytecie Łódzkim oraz jego pracowniczek i pracowników, społeczność akademicka nie może milczeć. Milczenie i oddawanie prymatu procedurom, które nie działają, skutkuje tym, że część spraw z powodu strachu i bezsilności ofiar nigdy nie zostanie ujawniona. Mobbing, przemoc seksualna, przemoc psychiczna i molestowanie burzą biografie jednostkowe, a także szerokie zaufanie do instytucji, które powinny w sposób godny i sprawny je rozwiązywać.

Media regularnie obiegają informacje o przypadkach stosowania przemocy, a kolejne raporty krajowych i międzynarodowych zespołów badawczych ujawniają, iż skala tych zjawisk w naszym otoczeniu pozostaje na stałym poziomie, a w pewnych obszarach wręcz rośnie. Chcemy aby nasz Uniwersytet dawał pozytywny przykład innym zakładom pracy i instytucjom, pokazując tym samym, że ideały, które niesie w swoim statucie nie są wyłącznie fasadowe. Uniwersytet ma zwiększać zaangażowanie pracowników, pracowniczek, studentek i studentów w budowanie pozytywnej kultury organizacyjnej.

Mamy dosyć bezsilności ofiar i bezkarności sprawców. Żądamy adekwatnej reakcji i wdrożenia skutecznych procedur przeciwdziałania przemocy na Uczelni. Chcemy czuć się bezpiecznie w miejscu, w którym studiujemy, pracujemy i które razem tworzymy.

Domagamy się:

1) wypracowania rozwiązań, które w większym stopniu angażować będą studentki 

i studentów w tworzenie procedur antymobbingowych i antyprzemocowych;

2) organizacji szkoleń dotyczących mobbingu i dyskryminacji dedykowanych studentkom i studentom a także obowiązkowych szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy, które w pierwszej kolejności obejmą osoby na stanowiskach kierowniczych;

3) ułatwienia dostępu do informacji o procedurach i składach gremiów rozstrzygających decydujących o sprawach dotyczących szeroko rozumianych nadużyć (zwłaszcza nadużyć o charakterze seksualnym, nadużyć noszących znamiona dyskryminacji czy tych, które wynikają z zajmowanej pozycji);

4) zapewnienia osobom pokrzywdzonym realnego wsparcia, zwłaszcza pomocy psychologicznej, a także pomocy prawnej, gdy jest to potrzebne.

Jako przedstawicielki i przedstawiciele Komisji Międzyzakładowej OZZ IP przy UŁ oraz Łódzkiego Koła Młodych OZZ IP apelujemy również do pozostałych związków zawodowych działających na naszym Uniwersytecie o utworzenie międzyzwiązkowego zespołu ds. przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji w środowisku nauki i pracy, w ramach którego wypracujemy właściwe rekomendacje i propozycje nowych procedur pomocowych.

Podpisano,

Prezydium Międzyzakładowej Komisji Akademickiej OZZ Inicjatywa Pracownicza;

Łódzkie Koło Młodych OZZ Inicjatywa Pracownicza 

***

Źródła:

A focus on adolescent peer violence and bullying in Europe, central Asia and Canada. Health Behaviour in School-aged Children international report from the 2021/2022 survey. Volume 2. Cosma A, Molcho M, Pickett W. (oprac.). Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2024 (https://iris.who.int/handle/10665/376323).

Al Jazeera Investigative, Unit Degrees of Abuse, 2021 (https://interactive.aljazeera.com/aje/2021/degrees-of-abuse/index.html).

Badanie molestowania seksualnego na uczelni. Powszechność zjawiska oraz analiza dostępności wsparcia na Uniwersytetach Jagiellońskim, Warszawskim oraz Wrocławskim dla osób studiujących, które go doświadczają. Koordynacja projektu: K. Kędziora. Warszawa: Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, 2022 (https://www.ur.edu.pl/files).

Doświadczenie molestowania studentek i studentów (Synteza raportu Rzecznika Praw Obywatelskich). Autorki opracowania: Agata Szypulska, Agata Kwaśniewska. Warszawa 2018 (https://bip.brpo.gov.pl/).

Oksanen A, Celuch M, Latikka R, Oksa R, Savela N. “Hate and harassment in academia: the rising concern of the online environment.” High Educ (Dordr) 84/3 (2022), s. 541-567 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34840344/).

Molestowanie na polskich uczelniach publicznych. Raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (autorka: Julia Gerlich), lipiec 2019 (https://rownowazni.uw.edu.pl/).


Międzyzakładowa Komisja Akademicka OZZ Inicjatywa Pracownicza, Łódzkie Koło Młodych OZZ Inicjatywa Pracownicza    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Międzyzakładowa Komisja Akademicka OZZ Inicjatywa Pracownicza, Łódzkie Koło Młodych OZZ Inicjatywa Pracownicza będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...