List otwarty do Prymasa Polski, Wojciecha Polaka

List otwarty do Prymasa Polski, Wojciecha Polaka
Jeśli zgadzasz się z treścią listu zatroskanych nauczyceli i nauczycielek, podpisz i zostaw swój komentarz.
_______________________________________________________

7 sierpnia 2019 roku

Jego Ekscelencja
Ksiądz Arcybiskup
Wojciech Polak
Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski    

Wasza Ekscelencjo, Księże Prymasie!

Zwracamy się do Waszej Ekscelencji w imieniu nauczycieli i nauczycielek zaniepokojonych rozgrywającym się konfliktem społecznym.

Nie możemy i nie chcemy pozostać obojętni wobec nienawiści, destrukcji relacji międzyludzkich i zerwania więzi społecznych, których symptomy obserwujemy w ostatnim czasie, a które odciskają też swoje piętno na najmłodszym pokoleniu. Powoduje nami troska o uczniów i uczennice. Przyglądając się uważnie sytuacji w naszym kraju, zdecydowaliśmy się zwrócić właśnie do Księdza Prymasa jako przedstawiciela Kościoła Katolickiego w Polsce, honorowego przewodniczącego polskiego episkopatu. Ufamy, że Ksiądz Prymas mocą swojego urzędu i autorytetu wpłynie na zajęcie jednoznacznego stanowiska w sprawach, które nas nurtują i niepokoją.

Zdajemy sobie sprawę, że wiara zajmuje ważne miejsce w sercach i umysłach wielu Polaków, w tym również naszych uczniów i uczennic oraz ich rodziców. Kościół ma w naszym państwie zagwarantowaną uprzywilejowaną pozycję, co znajduje odzwierciedlenie między innymi w zasadach obowiązujących w publicznych szkołach i przedszkolach. Katecheza dla dzieci i młodzieży odbywa się w wymiarze dwóch godzin tygodniowo przez wszystkie lata edukacji. Warto dodać, że w sprawach treści nauczania i wychowania religijnego nauczyciele religii podlegają wyłącznie władzy kościelnej. Kościół ma znacznie więcej możliwości społecznego oddziaływania, od homilii podczas niedzielnych Mszy świętych, przez rozgłośnie radiowe i telewizyjne takie jak Radio Maryja czy Telewizja Trwam, po publiczne wypowiedzi wielu hierarchów i osób związanych z Kościołem.

Z tych powodów chcielibyśmy widzieć w Kościele partnera, który wspiera polską edukację, nie ingerując bezpośrednio w jej kształt i dużo szerzej rozumie spoczywającą na nim szczególną odpowiedzialność. Tymczasem możemy dziś mnożyć przykłady działań i wypowiedzi, które stawiają Kościół Katolicki w Polsce w złym świetle.

Z niepokojem obserwujemy, jak przedstawiciele Kościoła roszczą sobie prawo do ingerowania w całość procesu edukacyjnego i wychowawczego w polskich szkołach i przedszkolach, podważając przy tym kompetencje moralne nauczycieli i nauczycielek oraz podając w wątpliwość ich intencje. Przykładem jest zawarty w zaleceniach Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej załącznik dla rodziców - oświadczenie niezgody na uczestnictwo dziecka w organizowanych przez szkołę zajęciach uczących postaw tolerancji i pokazujących różnorodność. Z kolei w Oświadczeniu Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich czytamy: „Nie mniej niepokoi zachowanie wielu nauczycieli wobec dzieci i młodzieży”, którzy „z godną napiętnowania beztroską zadają podczas lekcji gwałt poczuciu przyzwoitości i intymności swych niepełnoletnich uczniów”. Podobne oskarżenia pod adresem nauczycieli i nauczycielek pojawiły się w wystąpieniu biskupa Edwarda Frankowskiego na Jasnej Górze. Ksiądz biskup piętnował rzekomy „zalew profanacji, bezczeszczenia świętości” idący przez szkoły i przedszkola.   

Wasza Ekscelencjo, czujemy się skrzywdzeni niesprawiedliwymi i bezpodstawnymi oskarżeniami. Odczuwamy je również jako zagrożenie dla autonomii szkoły. Nie potrafimy zrozumieć, dlaczego Kościół ostrzega rodziców przed zajęciami przeciwdziałającymi przemocy i uczącymi tolerancji. Obawiamy się, że jątrzące słowa i działania, zgodnie z zapowiedzianym przez biskupa Frankowskiego „czasem walki”, przenoszą na grunt szkoły podziały ideologiczne.

Konsekwencje przyjętej przez przedstawicieli Kościoła postawy widoczne są już teraz. W Białymstoku doszło do brutalnej przemocy wobec osób korzystających z konstytucyjnego prawa do wolności zgromadzeń. Choć rzecznik Konferencji Episkopatu Polski wyraził „jednoznaczną dezaprobatę wobec aktów agresji”, to nie możemy też zapomnieć o postawie arcybiskupa Tadeusza Wojdy nawołującego do czynnego sprzeciwu wobec planowanej legalnej demonstracji. Z przykrością odnotowujemy również słowa o „tęczowej zarazie” w kazaniu metropolity krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. To przejaw stygmatyzacji i dehumanizacjii osób, których przyrodzoną godność należy uszanować nie tylko zgodnie z duchem praw człowieka, ale i nauki społecznej Kościoła.

Podobne a nawet ostrzejsze słowa z ust ośmielonych takim przyzwoleniem duchownych padają teraz w różnych miejscach Polski. Podsycają pogardę wobec naznaczonych osób, a dla niektórych wiernych stanowią usprawiedliwienie czy wręcz zachętę do stosowania przemocy. Nienawiść, najpierw werbalna, uzyskuje akceptację i przedstawiana jest jako obrona chrześcijaństwa. Religia staje się uzasadnieniem aktów agresji.

Naszym zdaniem szansą na przywrócenie pokoju społecznego jest edukacja przeciwdziałająca dyskryminacji i wykluczeniu kogokolwiek ze wspólnoty. Pragniemy tworzyć dla naszych uczniów i uczennic przyjazne, tolerancyjne środowisko wychowawcze, a edukację antydyskryminacyjną uważamy, w obliczu ostatnich wydarzeń, za najpilniejsze zadanie polskiej szkoły. Wierzymy, że Kościół w Polsce w imię godności każdej osoby może być sojusznikiem tych dążeń.  

Wasza Ekscelencjo, Księże Prymasie, oczekujemy stanowczego głosu Kościoła odcinającego się od szerzących pogardę wypowiedzi hierarchów kościelnych, duchownych i ekspertów powołujących się na nauczanie Kościoła. Pragniemy również uznania autonomii szkoły w procesie wychowawczym, z poszanowaniem głosu rodziców, analogicznie do autonomii zagwarantowanej dla szkolnej katechezy. Apelujemy też z całą mocą o powstrzymanie się od ingerencji w społeczną aktywność grup zabiegających o swoje prawa i korzystających z wolności obywatelskich w ramach demokratycznego państwa prawa. Apelujemy o zobowiązanie do tego każdego duchownego oraz każdej osoby pozostającej w strukturalnej podległości wobec władzy zwierzchniej Kościoła. Chcemy usłyszeć wezwanie do powściągliwości wszystkich wiernych, a także grup, organizacji i instytucji działających w imieniu Kościoła. Wzywamy też do czytelnego odcięcia się od grup, formacji i instytucji, które niosą na ustach i sztandarach chrześcijańskie hasła i symbole, działając jednocześnie w jawnej sprzeczności z zasadami i wartościami, które głosi Kościół Katolicki. Apelujemy o postawy i czyny spójne z kierunkiem wyznaczanym przez zwierzchnika Kościoła, Papieża Franciszka. 

Z wyrazami szacunku,   
Nauczyciele i Nauczycielki    


Protest z Wykrzyknikiem
My, nauczyciele
NIE dla chaosu w szkole
Superbelfrzy RP
Obywatele dla Edukacji  

Krystyna Starczewska
Bogumiła Bąk, Nauczyciel Roku 2003 Agnieszka Bilska, laureatka nagrody Pearson ELT Teacher Award 2017, Superbelfrzy RP
Marta Florkiewicz-Borkowska, Nauczyciel Roku 2017, Superbelfrzy RP
Danuta Konatkiewicz, Nauczyciel Roku 2006  Grzegorz Lorek, Nauczyciel Roku 2002
Katarzyna Nowak-Zawadzka, Nauczyciel Roku 2015,
Przemysław Staroń, Nauczyciel Roku 2018, Superbelfrzy RP
Marcin Zaród, Nauczyciel Roku 2013, Superbelfrzy RP
Katarzyna Baczyk
Bogumiła Bielak
Joanna Bielicka
Joanna Brożyna-Stępniak
Agnieszka Chinalska
Bartosz Chyś, Superbelfrzy RP
Zofia Cisiak
Renata Czaja-Zajder
Aleksandra Droździk
Dobrosława Enger, Superbelfrzy RP
Magdalena Fijarczyk
Agnieszka Gabryelska
Ewa Gajowiak
Patrycja Gałązka
Wojciech Gawlik, Edu-klaster
Zofia Grudzińska, koordynatorka RS Obywatele dla Edukacji
Anna Helmin
Zdzisław Hofman
Agnieszka Jankowiak-Maik, “Babka od histy”
Aleksandra Jankowska
Anna Jurek, SPUNK Fundacja Nowoczesnej Edukacji
Sylwia Kałuska
Michał Koss
Iwona Krupecka
Marcin Kostyra
Urszula Kostyra
Paweł Lęcki
Dawid Łasiński, Superbelfrzy RP
Dr hab. Lech Mankiewicz, Superbelfrzy RP
Mariusz Mazurkiewicz
Daniel Misterek
Marta Młyńska
Paweł Nawrocki
Leszek Olpiński
Tamara Olszewska
Jacek Pankrac
Justyna Paszek
Agnieszka Paździor
Monika Rokicka
Agnieszka Różecka
Anna Schmidt-Fic
Anna Słapik
Rafał Sobczyk
Tomasz Stępniak
Marcin Stiburski, Szkoła minimalna
Krystyna Struś
Jarosław Szulski
Joanna Szydziak
Marta Szymczyk, “Nieszablonowa pedagożka”
Sylwia Trzcińska-Pydyś
Tomasz Valldal-Czarnecki, Fundacja Teatru Komedii Valldal
Emilia Wallheim
Monika Walkowiak, Superbelfrzy RP
Paweł Włoczewski
Grażyna Zagórny
Anna Zając
Marcin Zieliński
Beata Zwierzyńska, Edukacja w działaniu  


Protest z Wykrzyknikiem    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Protest z Wykrzyknikiem do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...