List otwarty doktorantek i doktorantów do Ministra edukacji i nauki, dr. hab. Przemysława Czarnka

Szanowny Pan
dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL
Minister Edukacji i Nauki

Szanowny Panie Ministrze,

my, niżej podpisane doktorantki i niżej podpisani doktoranci polskich uczelni oraz instytutów naukowych, z którymi związaliśmy naszą przyszłość, pragnąc współtworzyć naukę na zasadzie bezstronności i merytokracji, z ogromnym niepokojem przyjmujemy Pańskie wypowiedzi sugerujące ograniczenie autonomii uczelni i wolności badań naukowych. Za niedopuszczalne uważamy zapowiedzi faworyzowania jednego światopoglądu na uczelniach, jak również sugerowane zmiany w przyznawaniu publicznych środków tym uniwersytetom, które wprowadziły godziny rektorskie w czasie protestów po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego niezgodność z Konstytucją RP zapisów ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży umożliwiających aborcję w przypadku nieuleczalnej choroby lub ciężkiego upośledzenia płodu. Tego typu wypowiedzi, padające z ust ministra odpowiedzialnego za edukację i naukę, noszą znamiona zastraszania i próby wymuszenia określonych reakcji na ważne wydarzenia społeczne.

Jesteśmy przekonani, że przezwyciężenie kryzysu wywołanego pandemią wirusa SARS-CoV-19 będzie wymagało skoordynowanych wysiłków instytucji państwowych i naukowców różnych dyscyplin w celu merytorycznej analizy danych i kompleksowej oceny bieżącej sytuacji. Niezbędne jest zatem wzajemne zaufanie pomiędzy naukowcami a decydentami. Pańskie ostatnie wypowiedzi, które cytujemy poniżej, pełne są natomiast niedomówień i oskarżeń, przez co wprowadzają atmosferę konfliktu, niepewności i zagrożenia.

Z przykrością stwierdzamy, że nie rozwiało jej Pańskie wystąpienie podczas ostatniego otwartego posiedzenia Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów - po raz kolejny usłyszeliśmy o "dominacji ideologii lewicowo-liberalnej" na uczelniach. Jako członkinie i członkowie społeczności akademickiej doceniamy natomiast Pańską gotowość do dyskusji, wyrażoną poprzez przyjęcie przez Pana zaproszenia do udziału w posiedzeniu i wysłuchanie naszych postulatów.

Pragniemy zatem wyrazić w tym miejscu nadzieję, że wypowiedziane przez Pana na posiedzeniu słowa o tym, jakie znaczenie dla jakości prowadzonych badań ma wolność w nauce, nie były jedynie figurą retoryczną oraz że szczerze nawoływał Pan do dialogu i wzajemnego szacunku. Liczymy, że odpowie Pan na przesłane pytania.

Oczekujemy w związku z tym od Pana wyjaśnienia i sprostowania tych wypowiedzi, które budzą nasz szczególny niepokój. Uzyskanie wyczerpujących odpowiedzi na poniższe pytania jest w naszej ocenie warunkiem koniecznym do podjęcia dialogu i dyskusji na pozostałe tematy, które poruszył Pan w czasie wspomnianego wcześniej otwartego posiedzenia Zarządu KRD.

1. Co rozumie Pan przez "dominację, czy wręcz dyktaturę, poglądów lewicowo-liberalnych, zwłaszcza tych radykalnych w treści, wręcz totalitarnych" na polskich uczelniach? W czym przejawia się fakt, iż "opanowały one w szczególności szkoły wyższe, ale przenikają również do szkolnictwa średniego i podstawowego"? Jakie działania zamierza Pan podjąć, aby zmienić ten stan rzeczy? Czym powinno się Pańskim zdaniem przejawiać odejście od "poprawności politycznej, która szkodzi uczelniom w Polsce"?

[wypowiedzi dla "Naszego Dziennika", wydanie z 21.10.2020 r.]

2. Jakie konkretne sytuacje świadczą o tym, że "w ciągu ostatnich 20 lat światopogląd konserwatywny, chrześcijański [...] został ściągnięty do narożnika, kazano siedzieć nam [konserwatystom, chrześcijanom] cicho"? Na czym polega "dyktatura światopoglądowa lewicowo-liberalna", czym przejawia się ona w działaniu uczelni i instytutów badawczych? Jakie są przykłady braku tolerancji dla konserwatystów i chrześcijan na uczelniach? Ponownie - jakie działania zamierza podjąć Ministerstwo Edukacji i Nauki, aby zmienić ten stan rzeczy?

[wypowiedzi w programie #Jedziemy, TVP Info, 29.10.2020 r.]

3. Jakie działania administracyjne miał Pan na myśli mówiąc, że będzie Pan "podejmował odpowiednie decyzje, które leżą w kompetencji Ministra" w sprawie Uniwersytetu Gdańskiego, na którym ogłoszono tzw. Dzień Rektorski w związku z trwającymi protestami? O jakich "daleko idących możliwościach administracyjnych" mówił Pan w tym kontekście? Z komunikatu opublikowanego na stronie internetowej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich można wywnioskować, że tym razem zrezygnował Pan z podejmowania zapowiadanych kroków - jakie okoliczności mogą spowodować podjęcie wspomnianych przez Pana postanowień w przyszłości?

[ibidem]

4. Jakie konkretnie działania uczelni będą miały wpływ na "rozdział środków inwestycyjnych dla uczelni, środków na badania, na granty"? Które z tych działań mogą wpłynąć pozytywnie, a które - negatywnie na decyzję o przyznaniu finansowania? O jakie konkretnie programy i konkursy chodzi, jaka pula środków zostanie poddana ocenie, o której Pan wspomniał? Czy Ministerstwo planuje opracować nowe kryteria, według których te środki będą przyznawane? Jaka jest podstawa prawna do podejmowania takich decyzji? Jak chce Pan zapewnić, że z jednej strony zachowane zostaną standardy merytorycznego podziału środków (o czym czytamy we wspomnianym wcześniej komunikacie KRASP), a z drugiej - że decyzje o przyznaniu finansowania mogą być "konieczną reakcją" na "apele środowisk akademickich" w określonych sytuacjach?

[ibidem; wywiad z 17.11 dla serwisu Onet.pl]

5. Czy naprawdę uważa Pan, że to na społeczności akademickiej (w szczególności na wspomnianych przez Pana Uniwersytetach: Gdańskim i Wrocławskim) spoczywa odpowiedzialność za wzrost liczby zachorowań na COVID-19, jaki odnotowujemy w Polsce w ostatnich tygodniach? Czy nie uważa Pan, że stwierdzenie "to są dzisiaj bezpośrednio odpowiedzialni za to, co będzie się działo w kolejnych dniach jeśli chodzi o pandemię koronawirusa" może zostać odczytane jako próbę wciągnięcia społeczności akademickiej w czysto polityczny spór i wzbudzenie niechęci społeczeństwa do naukowców i reprezentowanych przez nich instytucji?

[wypowiedzi w programie #Jedziemy, TVP Info, 29.10.2020 r.]

6. Na jakim etapie jest "wyjaśnianie" sprawy sędziego Justyna Piskorskiego, który - według doniesień medialnych - został poproszony o rezygnację ze sprawowanej na uczelni funkcji? Jakich działań oczekuje Pan w tej sprawie od władz Uniwersytetu? Czy interwencja Ministra - sprawującego funkcję polityczną i reprezentującego określoną partię - nie stanowi Pańskim zdaniem ingerencji w autonomię uczelni? Czy list pracowników uczelni skierowany do innego pracownika i niepoparty żadnymi działaniami administracyjnymi nie stanowi właśnie przejawu wolności światopoglądowej, której znaczenie wielokrotnie Pan podkreślał?

Z wyrazami szacunku

Doktorantki i doktoranci polskich uczelni i instytutów naukowych


Jakub Polaczyński, Instytut Fizyki PAN; Michał Śmiałkowski, Wydział Chemii UW; Konrad Szymczak, Wydział Polonistyki UWr    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Jakub Polaczyński, Instytut Fizyki PAN; Michał Śmiałkowski, Wydział Chemii UW; Konrad Szymczak, Wydział Polonistyki UWr do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook