Nie dla 2x400kV w Borowie

Komitet Protestacyjny

Sołtys wsi Borowo

Sołtys wsi Sitno

Mieszkańcy

 

 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

ul. Warszawska 165

05-520 Konstancin-Jeziorna

 

P R O T E S T

dot.:zmiany projektu linii wysokiego napięcia (2x400 kV) w miejscowości Borowo oraz Sitno w ramach planowanych sieci przesyłu energii z instalacji offshore.

Energetyka wiatrowa (szczególnie offshore) i OZE to niepodważalna przyszłość energetyki i mieszkańcy sołectw, przez które mają przebiegać planowane/projektowane sieci NN pod przyjęcie mocy z offshore nie mają co do tego żadnych wątpliwości.

Lokalna społeczność została postawiona przed faktem dokonanym planowania tak ogromnej inwestycji na terenie naszych sołectw.

Mieszkańcy miejscowości Borowo, Sitno, Borkowo w powiecie kartuskim, oraz osoby zainteresowane wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec planów poprowadzenia linii NN (2x400 kV) poprzez tereny miejscowości Borowo oraz Sitno.

 

Głównym walorem tego regionu Kaszub jest jego ogromne znaczenie turystyczne, krajobrazowe i ekologiczne (rola „zielonych płuc” dla aglomeracji trójmiejskiej). Tereny te są enklawą ciszy, spokoju, miejscem wypoczynku oraz małą Ojczyzną dla jej mieszkańców.

 

Za wyrażanym stanowczo sprzeciwem mieszkańców wobec planowanego wariantu przeprowadzenia linii NN przemawia następująca argumentacja:

 

1/ planowany wariant linii NN przebiega przez miejscowości Borowo, Borkowo i Sitno, które znajdują się na terenie obszaru chronionego krajobrazu (1). Inwestycja znacząco obniży ich istotne walory krajobrazowe;

2/ w regionie planowanego przebiegu inwestycji znajduje się krajobrazowy rezerwat przyrody Jar Rzeki Raduni (2), inwestycja znacząco obniży jego walory turystyczno-krajoznawcze. Nastąpiłaby nieodwracalna ingerencja i degradacja obszaru na których znajduje się Jar Rzeki Raduni – krajobrazowy rezerwat przyrody ;

3/ planowany wariant linii NN przebiega nad taflą Jeziora Karlikowskiego (jezioro lobeliowe), co będzie się wiązało z dewastacją krajobrazową i przyrodniczą tego ekosystemu (3);

4/ planowany wariant linii NN przebiega w pobliżu terenów rekreacyjnych i placu zabaw, poprzez długotrwałe przebywanie w polu elektromagnetycznym może doprowadzić to do ciężkich i nieodwracalnych zmian chorobowych u dzieci i seniorów, którzy najczęściej z nich korzystają (4);

5/ planowany wariant linii NN znacząco obniży walory krajobrazowe, ład przestrzenny tego regionu oraz jego wartości przyrodnicze i ekologiczne, co znacząco wpłynie na spadek wartości nieruchomości znajdujących się w sąsiedztwie tej inwestycji (5), przez co w grę mogą wchodzić potencjalne roszczenia z tego tytułu (plan zagospodarowania przestrzennego nie przewidywał tego typu inwestycji);

6/dzięki walorom przyrodniczym nasze tereny są również źródłem utrzymania dla wielu rodzin, które świadczą usługi turystyczne nie tylko dla gości z Polski, ale i z zagranicy. W wyniku realizacji planowanej inwestycji, nastąpiłby nie tylko spadek ale zahamowanie tego typu działalności.

 

Biorąc pod uwagę przytoczoną argumentację mieszkańcy miejscowości Borowo, Sitno, Borkowo w powiecie kartuskim zgłaszają stanowczy sprzeciw wobec proponowanego wariantu przebiegu linii NN, jednocześnie jako strona zainteresowana proponując korzystniejszy wariant przebiegu trasy możliwy do przeprowadzenia.

Wnosimy o zmianę dotychczasowej koncepcji i przeniesienie projektowanego przebiegu linii NN na tereny przedstawione w naszych propozycjach. Zdajemy sobie sprawę, że proponowane przez nas warianty przebiegu linii NN są nieco dłuższe i zapewne przez to mniej korzystne z finansowego punktu widzenia, ale część proponowanych trasy przebiega przez tereny już objęte inwestycjami infrastrukturalnymi, tereny rolnicze i leśne bez zgrupowanej i zwartej zabudowy.

Jesteśmy przekonani, że przy podejmowaniu decyzji czynnik ekonomiczny nie może być jedynym i najważniejszym argumentem, wartość środowiska przyrodniczego, krajobrazowego, zdrowie mieszkańców i stabilność ekosystemów muszą również zostać wycenione należycie.

Nie może stać się tak, że w imię zielonej energii z offshore zniszczymy inne zasoby naturalne pogarszając tym samym stan środowiska i dobrostan ludzi i przyrody na nim żyjących.

Wnosimy zatem o zmianę planu i racjonalne, przemyślane oraz mądre decyzje, które będą najmniej kontrowersyjne i szkodliwe dla istniejącego status quo naszych małych Ojczyzn.

1 W Polsce podstawą prawną dla wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu jest Ustawa o ochronie przyrody, która określiła je jako tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach. Wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Ponadto charakteryzują się ponadprzeciętnymi walorami przyrodniczymi, wynikającymi ze znacznego zróżnicowania środowiska i krajobrazu oraz stopnia zachowania niektórych ekosystemów.

2 Najpiękniejszy i jedyny tego typu rezerwat na Pojezierzu Kaszubskim, utworzony w 1972 roku. Znajduje się w całości w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni, jest też włączony do sieci Natura 2000.

3 Jeziora lobeliowe są ekosystemami bardzo wrażliwymi na sposób użytkowania oraz na to, co dzieje się w ich otoczeniu. Stanowią one szczególny przedmiot zainteresowania przyrodników, przyciągają turystów i płetwonurków, naukowców i miłośników wypoczynku na łonie natury. Ochrona cennych przyrodniczo jezior lobeliowych została uwzględniona w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie bezpieczeństwa środowiskowego i energetycznego (Uchwała nr 756/271/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 lipca 2021 r.).

4 Wiele lat walczyliśmy jako społeczność lokalna o możliwość zbudowania idealnego placu zabaw dla naszych dzieci i wnuków, gdy już udało się zdobyć grunty pod inwestycję i planujemy zakup sprzętu okazało się, że w bliskiej odległości od planowanego placu zabaw będą przebiegały nad taflą jeziora przewody wysokiego napięcia. Nie możemy pozwolić, aby nasze dzieci przebywały w tak bliskim otoczeniu linii energetycznej NN, czas spędzony na placu zabaw to często kilka godzin dziennie, co może rodzić potężne skutki zdrowotne, jak między innymi białaczka czy zaburzenia ogólnorozwojowe, czego dowodzą liczne badania naukowe.

5 Planowana inwestycja na obszarze wyżej wymienionych miejscowości wpłynęła by bezpośrednio na jakość życia ponad 4000 mieszkańców żyjących w bezpośrednim otoczeniu planowanej inwestycji a także wielu mieszkańców gminy Kartuzy również korzystających z tych atrakcyjnych terenów turystyczno-rekreacyjnych miejscowości Borowo i Sitno.

 

 

Mieszkańcy sołectw Borowo, Sitno, Borkowo oraz osoby bezpośrednio zainteresowane


Anna Jagodzińska-Górka    Skontaktuj się z autorem petycji
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )