Nie dla rozporządzenia segregacyjnego!

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszonymi konsultacjami publicznymi dotyczącymi projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych, zgłaszam stanowczy sprzeciw i uwagi wobec Rozporządzenia, które:
umożliwia uznaniowe skierowanie na badanie przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego osoby, w związku z prowadzonym przez inspektora dochodzeniem epidemiologicznym w kwestii zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub wirusem zespołu ostrej niewydolności oddechowej (SARS).

Rozporządzenie wskazuje, iż państwowy powiatowy inspektor sanitarny uznaniowo może niezwłocznie skierować osobę na obowiązkowe badanie, co jest niedopuszczalne. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny, w przypadku wyłącznie podejrzenia o zakażeniu nie może autorytarnie móc kierować osoby na obowiązkowe badanie dla celów nadzoru epidemiologicznego, gdyż stanowi to podstawę do potencjalnych nadużyć. Zwłaszcza wobec faktu wpisania na listę w §3, pkt. 34 zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w §3, pkt. 38 zakażenia wirusem zespołu ostrej niewydolności oddechowej (SARS).

Rozporządzenie nie wskazuje:
jakie konsekwencje czekają powiatowego inspektora sanitarnego (lub inne osoby) w przypadku skierowania danej osoby wyłącznie uznaniowo na obowiązkowe badania dot. faktu zakażenia się Covid-19?

W związku z powyższym SPRZECIWIAM SIĘ Rozporządzeniu i jestem za wykreśleniem:

§3, pkt. 34 (zakażenie wirusem SARS-CoV-2) oraz

§3, pkt. 38 (zakażenie wirusem zespołu ostrej niewydolności oddechowej (SARS) z Rozporządzenia.


Wnioskuję również o wpisanie odpowiedzialności karnej do 2 lat pozbawienia wolności dla inspektora, który skierował osobę na obowiązkowe badanie dot. Covid-19 uznaniowo i bez wyraźnego uzasadnienia.

Dodatkowo, założenie, że projektowane rozporządzenie nie wywiera wpływu na rynek pracy nie jest prawdziwe. Uznaniowe kierowanie osób na obowiązkowe badania i ich testowanie może mieć bezpośredni wpływ na liczbę pracowników, którzy ostatecznie będą kierowani na kwarantannę lub izolację. W maju 2022 r. Minister zdrowia oznajmił, że „dochodzimy do punktu w czasie, gdzie porównanie z grypą staje się coraz bardziej uzasadnione”, co jasno wskazuje, iż umieszczenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz zakażenie wirusem zespołu ostrej niewydolności oddechowej (SARS) w Rozporządzeniu może stanowić istotną podstawę do nadużyć.

Naród Polski

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Naród Polski do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...