Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza w Gminie Kąty Wrocławskie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
Pani Anna Skórczak

Radni Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Pani Gabriela Feldman

 

PETYCJA
dotycząca podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę nr VIII/137/19 z dnia 30.05.2019 w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał Rady Miejskiej w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

My niżej podpisani, mieszkańcy Gminy Kąty Wrocławskie zwracamy się z petycją do radnych Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich wnosząc o podjęcie bez zbędnej zwłoki prac mających na celu zmianę uchwały nr VIII/137/19 z dnia 30.05.2019 roku, w celu wyeliminowania z wspomnianej uchwały zapisów niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa oraz ograniczającymi prawa mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie, a w szczególności:

1/ zmiany treści §10 ust. 1 niniejszej uchwały w zakresie uprawnień Przewodniczącego Rady Miejskiej do przeprowadzenia weryfikacji czy projekt uchwały mieści się w zakresie zadań i kompetencji Rady;
2/ wykreślenia §10 ust. 2 z treści uchwały;
3/ zmiany treści §10 ust. 3 poprzez wykreślenie słów dotyczących weryfikacji prowadzonej przez Przewodniczącego Rady;
4/ zmiany treści §10 ust. 5 poprzez wykreślenie słów dotyczących weryfikacji wymogów określonych w ust. 1.;
5/ Zmianę zapisów § 8. 1 określających maksymalny termin 60 dni roboczych na złożenie wykazu podpisów mieszkańców


Uzasadnienie:

W świetle wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 22 stycznia 2020 r. (sygn. akt nr IV SA/Po 763/19) powyższe przepisy uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr VIII/137/19 w sposób istotny naruszają art 41a ust.3 u.s.g., zgodnie z którym, projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej staje się przedmiotem obrad rady gminy na najbliższej sesji po złożeniu projektu, jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu. Zatem w świetle wskazanego przepisu zgłoszony projekt uchwały w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej staje się przedmiotem obrad rady gminy na najbliższej sesji. Ustawodawca nie przewidział zatem możliwości nieprzedłożenia złożonego projektu pod obrady rady. Organem upoważnionym do decydowania co do losów przedłożonego projektu uchwały w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej jest wyłącznie Rada.
W tym miejscu należy podkreślić, że ustawodawca nie przewidział możliwości upoważniania przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego swych przewodniczących do podejmowania władczych, jednoosobowych decyzji w przedmiocie, czy składany projekt uchwały spełnia określone wymogi i w związku z tym, czy powinien być przedmiotem obrad Rady. Przyznanie tak daleko idących kompetencji przewodniczącemu organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego oznacza, że to on jednoosobowo podejmuje decyzję czy poddać pod obrady organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Kwestię uprawnień przewodniczącego rady regulują przepisy art 19. ust. 2 u.s.g., którego zadaniem jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady.
Należy w tym miejscu dodać, że w „roztrzygnięciu nadzorczym nr PNIK-I.4131.508.2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 17 maja 2019 „rada określając, jakiego rodzaju spraw dotyczyć może obywatelska inicjatywa uchwałodawcza przekroczyła delegację wynikającą z treści art. 41a ust. 5 ustawy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z dnia 7 marca 2019 r. sygn. akt II SA/Ol 58/19 podkreślił, że rada nie została upoważniona do regulowania w uchwale tego, jakie zagadnienia mogą być przedmiotem obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej” a tym bardziej jej przewodniczący nie posiada takich prerogatyw.

Zgodnie z wspomnianym powyżej uzasadnieniem wyroku WSA w Poznaniu „uchwała rady winna mieć na względzie, że z idei obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej wynika, że wnoszenie uchwał przez wskazaną grupę mieszkańców powinno być realne, nieskomplikowane i maksymalnie odformalizowane. Stąd też uchwały dotyczące inicjatyw uchwałodawczych powinny być maksymalnie proste, przejrzyste i nieutrudniające dla mieszkańców chcących przedstawić Radzie projekt swojego autorstwa. Art. 41a u.s.g określa jedynie wymogi co do grupy mieszkańców, którym przysługuje prawo inicjatywy uchwałodawczej w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej stąd wprowadzenie w drodze uchwały rady gminy innych obostrzeń i limitów, w tym ograniczeń czasowych dotyczących złożenia podpisów poparcia wydaje się być prawnie nieuzasadnione.

Korespondencję dotyczącą niniejszej petycji proszę kierować na adres:
Maciej Klimowicz
Ul. Bukowa 81
55-080 Smolec

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Maciej Klimowicz do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )