Pełna Kultura Puste Konta - spór zbiorowy w Bramie Grodzkiej w Lublinie - list poparcia / Collective Dispute at the "Grodzka Gate – NN Theater" Center in Lublin - Letter of Support

english below

 

Do:

Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin

Tomasz Pietrasiewicz, Dyrektor Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie

 

List otwarty

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie, jako jedna z czołowych w Polsce instytucji kultury zajmujących się pracą w obszarze wspólnego polskiego i żydowskiego dziedzictwa kulturowego oraz trudną pamięcią, angażuje się w projekty o charakterze edukacyjnym i artystycznym, które realizuje w przestrzeniach realnej i cyfrowej. Działania te stanowią niekwestionowany wkład w budowę nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego. Zwłaszcza w obecnej sytuacji rynkowej i globalnej pragniemy wspierać inicjatywy zmierzające do poprawy funkcjonowania instytucji o takim profilu.

W związku ze stanowiskiem Komisji Zakładowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy Ośrodku „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie w zakresie poprawy płac i transparentności w zarządzaniu, popieramy postulaty pracownicze będące od listopada 2022 roku przedmiotem sporu zbiorowego z Tomaszem Pietrasiewiczem, dyrektorem Ośrodka.

Wyrażamy głębokie zaniepokojenie sytuacją pracowników i pracownic Ośrodka, a także zgłaszamy swój sprzeciw wobec niesprawiedliwych płac w tej instytucji, które od lat są jednymi z najniższych w sektorze kultury samorządowych instytucji finansowanych przez Miasto Lublin.

Wyrażamy ponadto oczekiwanie, że zarówno Miasto Lublin, Organizator instytucji, jak i Pracodawca, dyrektor Tomasz Pietrasiewicz, podejmą adekwatne działania mające na celu poprawę warunków pracy i płacy pracowników i pracownic Ośrodka. Solidaryzując się z całą załogą Ośrodka, wyrażamy nasze wsparcie dla odważnej i obywatelskiej postawy osób zrzeszonych w Komisji Zakładowej OZZ Inicjatywa Pracownicza. Postawa ta jest godnym podziwu przykładem odpowiedzialności za miejsce swojej pracy. Życzymy im sukcesów w realizacji postulatów!

 

Krzysztof Żuk, Mayor of the City of Lublin
Tomasz Pietrasiewicz, Director of the "Grodzka Gate – NN Theater" Center in Lublin
Open letter

The "Grodzka Gate – NN Theater" Center in Lublin, one of the leading cultural institutions in Poland working in the field of the common Polish and Jewish cultural heritage and difficult memory, runs educational and artistic projects, implemented in both real and digital space. These activities are an unquestionable contribution to the construction of modern civil society. Especially in the current global
economical and political situation, we want to support initiatives aimed at improving the functioning of institutions with such a profile.
Following the resolutions of the Works Committee of the Workers' Initiative National Trade Union at the "Grodzka Gate – NN Theater" Center in Lublin regarding the need to improve salaries and transparency of the management at their institution, we support the employees' demands which have been the subject of a collective dispute with Tomasz Pietrasiewicz, director of the Center, since November 2022.
We express our deep concern about the situation of the employees of the Center and object to their unfair salaries which for years have been among the lowest in the culture sector of the local government institutions financed by the City of Lublin. We also expect that both the City of Lublin, the Organizer of the institution, and the Employer, director Tomasz Pietrasiewicz, will take adequate measures to improve the working conditions and pay of the Center's employees. In solidarity with the entire staff of the Center, we express our support for the  courageous civic attitude of the employees associated in the Works Committee of the Workers' Initiative
National Trade Union. This attitude is a remarkable example of responsibility for a workplace. We wish them success in the implementation of their demands!
Workers' Initiative National Trade Union (Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza)


Ogolnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Ogolnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...