PETYCJA DO PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN I RADY MIASTA SZCZECIN z apelem o rezygnację z usuwania drzew w śródmiejskich ulicach

  PETYCJA

DO PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN I RADY MIASTA SZCZECIN

z apelem o rezygnację z usuwania drzew w al. Wojska Polskiego na odcinku od pl. Zwycięstwa do pl. Szarych Szeregów łącznie z pl. Zgody, z ul. Piłsudskiego na odcinku od pl. Odrodzenia do pl. Szarych Szeregów i na pl. Szarych Szeregów w związku z planowanymi inwestycjami w przestrzeni publicznej oraz zmianami komunikacyjnymi. 

My, szczecinianie zorganizowani w grupie pn. Społeczna Straż Ochrony Zieleni Szczecina oraz osoby, dla których istniejący drzewostan Szczecina stanowi dobro publiczne podlegające bezwzględnej ochronie, domagamy się zmiany projektów budowlanych dla przestrzeni ulic wymienionych w tytule petycji tak, aby wszystkie istniejące drzewa pozostały.

1.  Projekt przebudowy al. Wojska Polskiego na odcinku od pl. Zwycięstwa do pl. Szarych Szeregów zakłada usunięcie łącznie 29 drzew (28 drzew uzyskało zgodę marszałka województwa zachodniopomorskiego), przy czym większość z uwagi na tzw. „kolizję z inwestycją”. Część drzew zakwalifikowano do usunięcia z uwagi na zły stan zdrowotny. Należy podkreślić, że niemal wszystkie drzewa uznane za będące w złym stanie zdrowotnym to ponad stuletnie robinie białe, sadzone na początku XX w., które dzisiaj osiągnęły ok. 250 cm obwodu pnia. Są elementem historycznie komponowanych nasadzeń, widocznych na zachowanych starych zdjęciach. Drzewa te (część uznano za kolidujące z inwestycją) wykazały się ogromną odpornością na bardzo niesprzyjające warunki, w jakich przyszło im rosnąć z uwagi na niemal 100% obetonowanie oraz używanie soli w okresie zimowym. Mimo to, przetrwały i nie wykazują oznak obumierania, a ewentualny posusz można usunąć oraz zastosować zabiegi lecznicze. Robinie białe to drzewa miododajne, a biorąc pod uwagę ich wiek i rozmiary są niezwykle cenne z uwagi na bioróżnorodność. Dają cień przechodniom, obniżają temperaturę nagrzanych nawierzchni utwardzonych, zatrzymują wody opadowe, pochłaniają mnóstwo zanieczyszczeń z uwagi na dużą rozpiętość koron. Wszystkie drzewa przeznaczone w ww. projekcie do usunięcia można uratować, nieznacznie przesuwając krawężnik jezdni, a w rejonie skrzyżowania al. Wojska Polskiego z ul. Jagiellońską – przeprojektowując układ jezdni i rezygnując z 3 - 6 miejsc postojowych. O złej woli i braku chęci ochrony istniejących drzew świadczą przypadki przejść dla pieszych: tuż przy pl. Szarych Szeregów i w rejonie ul. Małkowskiego (dawnego kina Kosmos), gdzie nic nie stoi na przeszkodzie aby drzewa (obydwa o obwodzie pnia ok. 100 cm) pozostały, gdyż z niczym nie kolidują. W rejonie pl. Szarych Szeregów (klon zwyczajny) obecnie znajduje się przejście na drugą stronę, a drzewo na środku szerokiego przejścia dla pieszych (lipa drobnolistna) jest wręcz wskazane. Domagamy się wykonania specjalistycznych badań z użyciem tomografii komputerowej w odniesieniu do drzew uznanych za będące w złym stanie zdrowotnym, które potwierdzą lub nie zasadność wycinki. Naszym zdaniem, niemal wszystkie robinie białe wykazują odpowiednią żywotność i drzewa te powinny być zachowane. Domagamy się także odtworzenia nasadzeń robinii białych wzdłuż całego odcinka al. Wojska Polskiego od pl. Zwycięstwa do pl. Szarych Szeregów zgodnie z historyczną kompozycją. Drzewa potrzebne są pieszym, nie parkującym samochodom, a rozwiązanie nasadzeń zaproponowane w projekcie nie rokuje, że drzewa te się przyjmą i przetrwają, z uwagi na susze i bardzo małą powierzchnię biologicznie czynną.

2.       Projekt pn. „przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną na pl. Szarych Szeregów” zakłada usunięcie 13 drzew i jedno do przesadzenia. Ani jedno z drzew przeznaczonych do usunięcia lub przesadzenia nie koliduje z inwestycją. Zamiar ten jest czystą fantasmagorią i świadczy o nonszalanckim traktowaniu zasobu zieleni w Szczecinie. Zamiast usuwać drzewa w ul. Piłsudskiego należy je dosadzić i uzupełnić luki w promenadowych, historycznie komponowanych nasadzeniach tej ulicy (potwierdzają to historyczne zdjęcia). Nic nie stoi na przeszkodzie, aby na peronach przystanku rosły drzewa z przerwą na wiatę. Tak funkcjonuje przystanek tramwajowy przy ul. Żołnierskiej, tuż przy kompleksie akademickim i Garnizonie Straży Granicznej. Sprzeciwiamy się też asfaltowaniu torowiska. W dobie grożącej nam katastrofie klimatycznej powinniśmy zostawiać jak najwięcej nawierzchni nieutwardzonych. Zarówno drzewa jak zielone torowiska są elementem błękitno-zielonej infrastruktury, które wspomagają retencje wód opadowych.

Prezentowane inwestycje znajdują się w ścisłym centrum miasta. Łącznie do wycinki przeznaczono 42 drzewa, w tym szereg starych okazów. W sytuacji rosnących temperatur, suszy i deszczów nawalnych pozbawia się mieszkańców tego, co decyduje o komforcie przebywania w przestrzeni publicznej miasta i jeszcze definiuje się to jako rewitalizację! Domagamy się zmiany polityki w odniesieniu do terenów zieleni, w tym drzew w mieście Szczecinie. Domagamy się ochrony i zachowania istniejących drzewostanów, rezygnacji ze szkodliwych dla stanu zdrowotnego cięć (nierzadko ogławiających), opieki nad drzewami w trakcie budów. Praktyki stosowane w naszym mieście od 30 lat prowadzą do katastrofy, a nam, mieszkańcom pozostaną tylko wspomnienia po wspaniałym zielonym Szczecinie, jakim było to miasto w 1945 roku…

 

Szczecin, 29.12.2019 r.  

Działaczki i działacze Społecznej Straży Ochrony Zieleni Szczecina

 

Piłsudskiego-pl._Szarych_Szeregów_drzewa-mały_.jpg

al._Wojska_Polskiego_pl_._Zwycięstwa-pl_._Zgody_.jpg

al._Wojska_Polskiego_pl_._Zgody-ul_._Jagiellońska_.jpg

al._Wojska_Polskiego_Jagiellońska-pl_._Szarych_Szeregów_1.jpg 

al._Wojska_Polskiego_1905-1907_.JPG

al._Wojska_Polskiego_1909-1911_.JPG

 

pl._Grunwalsdzki-al_._jana_Pawła_II-Piłsudskiego_1920-1930_.JPG

ul._Piłsudskiego-pl_._Odrodzenia_1968_.JPG

Historyczne zdjęcia pochodzą z portalu: https://fotopolska.eu/1359445,foto.html?o=u115240


Społeczna Straż Ochrony Zieleni Szczecina    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Społeczna Straż Ochrony Zieleni Szczecina do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...