Petycja do władz Miasta Suwałk - Stop Segregacji Sanitarnej w Suwałkach!!!

Stop_Segregacji_Sanitarnej_w_Suwałkach.png

PETYCJA  

Działając zgodnie z artykułem 63 Konstytucji RP oraz ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, dających nam prawo do składania petycji w interesie publicznym, wzywamy Prezydenta Miasta Suwałki i Radę Miejską w Suwałkach do rozpatrzenia niniejszej petycji i pilnego przyjęcia uchwały o treści poniższej.   

Wnosimy o podjęcie Petycji „Stop Segregacji Sanitarnej w Suwałkach” oraz wprowadzenie w życie i obwieszczenie poprzez uchwałę, o wolności wyboru i pełnej swobody dotyczącej kwestii przyjmowania preparatu nazywanego szczepionką przeciwko SARS CoV2.

W związku z poniższymi zapisami dotyczącymi niezbywalnych praw człowieka, za niedopuszczalne uważamy jakiekolwiek działania władz, międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców miasta Suwałki i inne osoby niemieszkające w Suwałkach a przebywające czasowo lub okazjonalnie (pracujących, turystów itp.) na terytorium Miasta Suwałk z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych. Działania takie rozumiemy jako regulacje prawne, a także wywieranie medialnej czy społecznej presji poprzez urzędników, funkcjonariuszy, przedsiębiorców, lokalne społeczności czy wspólnoty wyznaniowe zachęcające do jakiejkolwiek formy segregacji-sanitarnej mieszkańców Suwałk.  

Petycja ta jest złożona z dwóch powodów:

 1. W związku z niedorzecznymi, oficjalnymi zapowiedziami przez Rząd RP, mianowicie działaniami związanymi z masowymi szczepieniami przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, które zostały zaplanowane i wprowadzone w życie od stycznia 2021 r., a których to eksperymentalnymi biorcami są i moją być także mieszkańcy Miasta Suwałki.
 2. W związku z kuriozalną interpelacją skierowaną w dniu 07-05-2021 do Prezydenta Miasta Suwałki Czesława Renkiewicza, z inicjatywy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach Zdzisława Przełomca, który to pod płaszczykiem działań promujących akcję szczepień dla mieszkańców Suwałk, poprzez ustalanie specjalnych przywilejów i preferencji dla osób zaszczepionych preparatem zwanym szczepionką przeciwko Covid-19, próbuje przemycić do ewentualnych aktów prawnych działania mające ewidentne znamiona SEGREGACJI SANITARNEJ.  

W związku z powyższym odnośnie powodu nr 1 niniejszej petycji uznajemy za zasadne i nieodzowne przeprowadzenie szczegółowych badań preparatu zwanego szczepionką przeciwko COVID-19 pod nadzorem Narodowej Polskiej Komisji Bioetycznej, oraz by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje bezpieczeństwa oferowanego preparatu zwanego szczepionką przeciwko Covid-19 ze strony producentów oraz że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie zadośćuczynienie, konsekwencje prawne i koszta finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Wzywamy Prezydenta Miasta Suwałk i Suwalską Radę Miejską o podjęcie odpowiednich kroków formalno-prawnych w kierunku wywarcia wpływu na odpowiednie instytucje państwowe i Rząd RP, w wyżej wymienionym celu.  

W odniesieniu do drugiego powodu tejże petycji kategorycznie sprzeciwiamy się wprowadzaniu jakichkolwiek preferencji, ulg i zachęt dla osób poddających się tzw. szczepieniu przeciw SARS CoV2, które jednocześnie byłyby swego rodzaju karaniem i dyskryminowaniem osób, które z różnych przyczyn nie chcą lub nie mogą poddać się procedurze procesów badawczych nazwanych potocznie szczepieniami przeciw Covid-19. Na szczególne potępienia zasługują także zapędy pana Zdzisława Przełomca, inicjatora tajże urągającej przyzwoitości interpelacji, nawołujące do identyfikacji osób zaszczepionych kontra niezaszczepionych, poprzez kontrolę zaświadczeń o szczepieniach i tzw. elektronicznych certyfikatów w ramach dostępu np. do imprez masowych (cytuje: spektakle, wystawy i koncerty, w tym np. Suwałki Blues Festiwal, a także na mecze i zawody sportowe), przyjmowania dzieci do żłobków i przedszkoli. Takie inicjatywy to nic innego jak karygodna dyskryminacja i dzielenie społeczeństwa na „lepszych i gorszych”, co z prawnego punktu widzenia nosi znamiona przestępcze i powinno być ścigane karnie. W związku z powyższym wzywamy Suwalski Samorząd i Prezydenta Miasta Suwałk do oficjalnego potępienia i odmowy rozpatrzenia powyższej interpelacji pana Zdzisława Przełomca i publiczną publikację tego faktu.      

Następnie wzywamy Radę Miejską w Suwałkach i Prezydenta Miasta Suwałk do zobowiązania się, aby zostały przedstawione wszelkie szczegółowe informacje dotyczące preparatu zwanego szczepionką przeciwko Covid-19, oraz bieżące informacje dotyczące wszelkich powikłań, jakich doznają zaszczepieni wyżej wspomnianym preparatem. Stanowisko to uzasadniamy poniższymi zapisami stanowiącymi prawo do życia w wolności i wolnego wyboru w kwestii bezpieczeństwa życia oraz zdrowia: Konstytucja Rzeczypospolitej Polski, Kodeks Karny, Międzynarodowe Prawa Człowieka oraz Europejską Kartą Praw, jak również Katechizm Kościoła Katolickiego, w których to znajdziemy szczegółowe zapisy zabraniające poddawania obywateli eksperymentom naukowym, w tym medycznym, i niemoralnych zabiegów, bez dobrowolnie wyrażonej zgody. Nasze obawy potwierdzamy złączonymi materiałami.    

Uchwała  

Wnosimy o podjęcie Petycji, Stop Segregacji Sanitarnej w Suwałkach, oraz wprowadzenie w życie i obwieszczenie poprzez uchwałę. Wniosek poparty jest poniższymi zapisami prawnymi stanowiącymi o Wolności i Godności każdego Człowieka w Rzeczypospolitej Polskiej.  

Zgodnie z Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Artykuł 32 - Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Artykuł 39 - Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.  

Kodeks Karny - Dz.U.2019.0.1950 tj. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Art. 160 KK § 1. KK - Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Art. 192. KK, Wykonywanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta § 1. Kto wykonuje zabieg leczniczy bez zgody pacjenta, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.  

Kodeks Norymberski - Dobrowolna zgoda podmiotu ludzkiego jest absolutnie konieczna. Artykuł 2 (Prymat istoty ludzkiej) Interes i dobro istoty ludzkiej przeważa nad wyłącznym interesem społeczeństwa lub nauki. Zgoda, Artykuł 5 (Postanowienia ogólne) Nie można przeprowadzić interwencji medycznej bez swobodnej i świadomej zgody osoby jej poddanej. Przed dokonaniem interwencji osoba jej poddana otrzyma odpowiednie informacje o celu i naturze interwencji, jak również jej konsekwencjach i ryzyku. Osoba poddana interwencji może w każdej chwili swobodnie wycofać zgodę.

Międzynarodowa Powszechna Deklaracja w sprawie Bioetyki i Praw Człowieka - Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w dziedzinie zastosowania biologii i medycyny. Artykuł 6 – Zgoda, pkt. 1 Jakakolwiek interwencja profilaktyczna, diagnostyczna i terapeutyczna może być podjęta wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej, dobrowolnej i świadomej zgody osoby, której ma dotyczyć, udzielonej w oparciu o dostateczne informacje. W odpowiednich przypadkach zgoda powinna być wyraźna i może być wycofana przez zainteresowaną osoby w dowolnym czasie oraz z dowolnej przyczyny, bez stawiania takiej osoby w niekorzystnej sytuacji bądź powodowania jakichkolwiek niedogodności po jej stronie.  

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej wyraźnie stwierdza - Każdy ma prawo do poszanowania swej integralności fizycznej i psychicznej, a także: wolna i świadoma zgoda musi być przestrzegana w dziedzinie medycyny i biologii i wreszcie: zakaz praktyk eugenicznych i wykorzystywania ciała ludzkiego i jego poszczególnych części, jako źródła zysku musi być przestrzegana. Konwencja Rady Europejskiej o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny stwierdza wyraźnie: Interes i dobro istoty ludzkiej przeważa nad wyłącznym interesem społeczeństwa lub nauki.  

Europejska Karta Praw Pacjenta - stwierdza wyraźnie: Art. 3 – prawo człowieka do poszanowania integralności fizycznej i psychicznej oraz swobodnej i świadomej zgody. Każda osoba ma prawo dostępu do wszelkich informacji, które mogą umożliwić mu aktywnie uczestniczyć w decyzjach dotyczących jej zdrowia; informacja ta jest warunkiem wstępnym dla jakiegokolwiek postępowania i leczenia, w tym udział w badaniach naukowych (4 – Prawo do wyrażenia zgody). Mówi również: Każdy człowiek ma prawo do swobodnego wyboru spośród różnych zabiegów i dostawców na podstawie odpowiednich informacji(5 – Prawo do Wolnego Wyboru), oraz: każda osoba ma prawo do korzystania z prawidłowo świadczonych usług zdrowotnych, niewyrządzających jej żadnej krzywdy, wolnych od błędów, zgodnie z dobrą praktyką lekarską, oraz prawo dostępu do świadczeń zdrowotnych i leczenia zgodnych z wysokimi normami bezpieczeństwa. (9 – prawo do bezpieczeństwa).  

Katechizm Kościoła Katolickiego

Władza

1902: Władza nie otrzymuje prawowitości moralnej sama z siebie. Nie powinna być sprawowana w sposób despotyczny, lecz działać na rzecz dobra wspólnego, jako "siła moralna, oparta na wolności i świadoma ciężaru przyjętego obowiązku": O tyle prawo ludzkie ma istotne znamiona prawa, o ile jest zgodne z prawym rozumem. Wówczas jest jasne, że pochodzi od prawa wiecznego. O ile zaś nie jest zgodne z rozumem, nazywa się prawem niegodziwym. W takim bowiem przypadku nie ma istotnych przymiotów prawa, ale jest raczej jakąś formą przemocy.

1903: Władza jest sprawowana w sposób prawowity tylko wtedy, gdy troszczy się o dobro wspólne danej społeczności i jeśli do jego osiągnięcia używa środków moralnie dozwolonych. Jeśli sprawujący władzę ustanawiają niesprawiedliwe prawa lub podejmują działania sprzeczne z porządkiem moralnym, to rozporządzenia te nie obowiązują w sumieniu. Wtedy władza przestaje być władzą, a zaczyna się bezprawie. Poszanowanie osoby ludzkiej

1929: Sprawiedliwość społeczną można osiągnąć jedynie przy poszanowaniu transcendentnej godności człowieka. Osoba jest celem ostatecznym społeczeństwa, które jest jej podporządkowane: W grę wchodzi godność osoby ludzkiej, której obrona i rozwój zostały nam powierzone przez Stwórcę i której dłużnikami w sposób ścisły i odpowiedzialny są mężczyźni i kobiety w każdym układzie dziejowym.

1930: Poszanowanie osoby ludzkiej pociąga za sobą poszanowanie praw, które wypływają z jej godności, jako stworzenia. Prawa te są uprzednie w stosunku do społeczności i powinny być przez społeczność uznane. Są podstawą moralnej prawowitości wszelkiej władzy. Lekceważąc je lub odrzucając ich uznanie w prawodawstwie pozytywnym, społeczeństwo podważa swoją własną prawowitość moralną. Bez poszanowania osoby władza może jedynie opierać się na sile lub przemocy, by uzyskać posłuszeństwo swoich poddanych. Do Kościoła należy przypominanie tych praw ludziom dobrej woli i odróżnianie ich od nieuzasadnionych i fałszywych roszczeń.  

Petycja ta jest poparta wieloma dowodami, apelami i publikacjami ludzi nauki, Profesorów, Doktorów, Lekarzy, jak również Wspaniałych Duszpasterzy Kościoła Katolickiego, Arcybiskupów, Biskupów oraz Księży, jak również Polityków, i innych wybitnych Ludzi dobrej Woli z różnych organizacji działających w imię zasad obowiązującej Cywilizacji Chrześcijańskiej w Polsce.    

 

Z poważaniem,

Świadoma Społeczność Miasta Suwałki        

 

 

Załączniki:

 1. Apel Naukowców i Lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS--COV-2 – 30-11-2021r.    
 2. Apel Naukowców, Profesorów, Doktorów, lekarzy - Warszawa, 14-12-2020r.    
 3. Apel Naukowców, Profesorów, Doktorów, lekarzy - Warszawa, 15-02-2021r.
 4. List otwarty polskich lekarzy, naukowców i pracowników służby zdrowia do polskich władz oraz mediów – 05-10-2020r.
 5. Wywiad z Prof. Romanem Zielińskim
 6. Dr Zbigniew Hałat – Wypowiedz w związku z SARS-CoV-2 - szczepienia
 7. Opinia prawna Ordo Medicus – Szczepienia covid-19 -10-03-2021r.
 8. Petycja – List otwarty Elity Prof. Dr. Lek. Naukowców ws szczepien-COVID-19 -kwiecien-2021r.
 9. Apel Doktora Mariano Amici
 10. Apel Kościoła Katolickiego
 11. Apel – List Arcybiskupów i Biskupów
 12. Rozważanie Arcybiskupa Carlo Maria Vigano - 4-01-2021r.
 13. Wywiad z Arcybislupem Carlo Maria Vigano - 8-04-2021r.
 14. Dr Michael Yeadon były wiceprezes firmy Pfizer - 06-04-2021r.
 15. Dr Michael Yeadon były wiceprezes firmy Pfizer - Szkodliwosc szczepienia na Covid -19 - 1-12-2020r.
 16. Szczepionki mRNA – ludobójcza bron biologiczna działająca w zwolnionym tempie - 2-04-2021r.
 17. Zgromadzenie Parlamentu Europejskiego - 27-01-2021r.  

 


Świadoma Społeczność Miasta Suwałki    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Świadoma Społeczność Miasta Suwałki do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...