Petycja do Władz Samorządowych Gminy Wodzierady o niewprowadzanie szkodliwych zmian w Studium Uwarunkowań oraz Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wodzierady.

Wodzierady to niewielka gmina w województwie łódzkim, w której od 2003 roku obowiązują bardzo sensowne zapisy MPZP. Niestety Rada Gminy postanowiła przeforsować bardzo niekorzystne zmiany, które umożliwią powstanie na terenie naszej gminy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz mieszkańców, jak spalanie biomasy, suszarnie biomasy czy fermy przemysłowe. Już raz udało się mieszkańcom gminy zablokowane możliwość powstania przemysłowej chlewni, ale jak widać, pomysł na wprowadzenie uciążliwych inwestycji nie upadł.

W związku z tym zwracamy się z prośbą do Władz Gminy o uwzględnienie dotychczasowych zapisów, które pozwolą na zachowanie obecnego stanu środowiska naturalnego terenów gminnych, ochronę wód powierzchniowych i głębinowych terenów gminnych przed zanieczyszczeniem i wyczerpaniem, ochronę różnorodności gatunków roślin i zwierząt, gwarantowanych dotąd zapisami obecnie obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wodzierady (MPZP).

Poniżej tekst petycji.

Petycja

do Władz Samorządowych Gminy Wodzierady –

Wójta i Rady Gminy Wodzierady

Szanowni Pani Wójt oraz Radni Gminy Wodzierady,

W związku z przystąpieniem przez Państwa - Wójta i Radę Gminy Wodzierady, do procedowania zmian w dotychczasowo obowiązujących dokumentach z zakresu planowania przestrzennego w gminie - Studium Uwarunkowań oraz Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wodzierady (MPZP), chcemy, aby podejmowali Państwo takie decyzje w przeprowadzaniu ww procedur, które zapewnią zachowanie dotychczasowego stanu środowiska naturalnego terenów gminnych, ochronę wód powierzchniowych i głębinowych terenów gminnych przed zanieczyszczeniem i wyczerpaniem, ochronę różnorodności gatunków roślin i zwierząt, gwarantowanych dotąd zapisami obecnie obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wodzierady (MPZP).

W związku z powyższym chcemy, aby w nowo procedowanych zmianach studium i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zostały utrzymane następujące zapisy obecnie obowiązującego MPZP:

- dla całego terenu objętego planem:

1. Zakaz realizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu obowiązujących w tym zakresie przepisów szczególnych, z wyjątkiem terenów, które są oznaczone w obecnie obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami P, U, NO oraz za wyjątkiem dróg, gdzie takie przedsięwzięcia mogą być realizowane;

2. Zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń oraz prowadzenia działalności usługowej i wytwórczej mogącej powodować: emisję do powietrza zanieczyszczeń o charakterze odorowym oraz emisję niezorganizowaną (szczególnie pyły), wprowadzanie do powietrza zanieczyszczeń w ilościach mogących powodować przekroczenia norm dopuszczalnych stężeń, wytwarzanie i przechowywanie odpadów, które ze względu na pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny i inne właściwości stanowić mogą zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz dla środowiska naturalnego;

3. Zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych lub do gruntu;

4. Zakaz lokalizowania obiektów oraz prowadzenia działalności, których uciążliwość przekracza granice działki lub terenu, za wyjątkiem terenów oznaczonych dotychczas w obecnie obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem RP (uprawy rolne), na których jest możliwa lokalizacja uciążliwych ośrodków produkcji rolnej jednocześnie nie będących przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu obowiązujących w tym zakresie przepisów szczególnych po uzyskaniu zgody Rady Gminy Wodzierady oraz na najsłabszych glebach w gminie z dojazdem do drogi gminnej.

5. Zakaz zabudowy łęgów;

6. Zakaz zmiany ukształtowania terenu i ochrona naturalnych zadoleń;

7. Zakaz wycinania drzew, poza przypadkami bezpośredniego zagrożenia lub drzew pozostających w zarysie lokalizacji urządzeń liniowych i obiektów kubaturowych;

8. Obowiązek zachowania walorów środowiska przyrodniczego, a przede wszystkim istniejącej zieleni wysokiej, pojedynczych drzew, zadrzewień śródpolnych i przydrożnych oraz zieleni łęgowej;

9. Możliwość budowania zbiorników retencyjnych;

10. Możliwości dokonywania zalesień;

11. obowiązku pozostawienia obowiązującej obecnie powierzchni biologicznie czynnej dla poszczególnych terenów;

12. szczegółowych ustaleń dla poszczególnych terenów, w tym terenów RP,

13. w szczegółowych ustaleniach dla terenów P, U, PU (!!!) zapisu o uciążliwości prowadzonej na tych terenach działalności niewykraczającej poza granice tych terenów;

oraz zostały wprowadzone nowe zapisy:

- zostały wyznaczone strefy ochronne dla gminnych ujęć wody;

- powstał zapis o ochronie i kontynuacji istnienia miedz i zakrzewień śródpolnych.

Ww zapisy są ustaleniami aktualnie obowiązującego MPZP (poza terenem Leśnicy i Kwiatkowic, dla których zostały stworzone już odrębne dokumenty) i stanowią przepisy obowiązujące na terenie naszej gminy od 2003 roku. W takiej rzeczywistości żyjemy już 18 lat! To gminne prawo zapewniło nam poczucie bezpieczeństwa - pozwoliło zminimalizować konflikty społeczne, ukształtować dobre relacje sąsiedzkie, zachować dobry stan środowiska naturalnego, ochronić walory przyrodnicze terenów naszej gminy.

CHCEMY NADAL ŻYĆ W HARMONII Z SĄSIADAMI I PRZYRODĄ!

Ww zapisy MPZP umożliwiły rozwój zrównoważonego rolnictwa na terenie naszej gminy z możliwością rozwoju rolnictwa ekologicznego. Zapisy te zapewniają przede wszystkich ochronę przed rozwojem przemysłowych ośrodków hodowli zwierząt oraz rozwojem związanych z nimi obiektów przetwarzających i utylizujących biomasę zwierzęcą.

CHCEMY UTRZYMANIA W GMINIE PRODUKCJI ŻYWNOŚCI DOBREJ JAKOŚCI!

Ww zapisy MPZP są nowoczesne - pożądane w zmieniających się, coraz trudniejszych dla człowieka, warunkach klimatycznych – suszy i narastającej utraty wód powierzchniowych, groźby wyczerpania wód głębinowych, wzrastającej liczby dni skrajnej pogody – nawałnice, tornada, upały, postępującej utraty gatunków roślin i zwierząt. Pozostawienie i przestrzeganie tych zapisów jest ważne dla dalszego istnienia naturalnych, przyrodniczych procesów na terenie gminy: 1. przeciwdziałających suszy i niedoborowi wody pitnej; 2. przeciwdziałających skutkom fali upałów – zdrowe ekosystemy zmniejszają temperaturę powietrza(!!!); 3. przeciwdziałającym gromadzeniu się w przyrodzie niebezpiecznych zanieczyszczeń.

CHCEMY POZOSTAWIĆ PRZYSZŁYM POKOLENIOM GMINĘ MOŻLIWĄ DO ZAMIESZKANIA!

 

Anna Kijańska 

Stowarzyszenie Zielone Wodzierady 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Anna Kijańska do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )