Petycja o zmian w systemie rentowym dotyczącym osób dorosłych niepełnosprawnych, tym samym popierającą trwający protest w Sejmie RP, tj. osób dorosłych niepełnosprawnych w sprawie

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00‐513 Warszawa
skargi.wnioski@mrpips.gov.pl
Dotyczy : Petycja
PETYCJA
Na podstawie USTAWY O PETYCJACH z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz.U.2014.1195), składam petycję w przedmiocie zmian w systemie rentowym dotyczącym osób dorosłych niepełnosprawnych, tym samym popierającą trwający protest w Sejmie RP, tj. osób dorosłych niepełnosprawnych w sprawie :
wprowadzenia następujących zmian :
- wprowadzenie nowego 500 + złotowego dodatku rehabilitacyjnego do renty socjalnej wypłacanego przez ZUS wraz z Rentą Socjalną
- podniesienie wysokości renty socjalnej
Uzasadnienie
Wprowadzenie postulowanych zmian przez dorosłe osoby niepełnosprawne dotyczących podniesienia wysokości renty socjalnej i wprowadzenia nowego 500 + złotowego dodatku rehabilitacyjnego jest konieczne.
Protest osób dorosłych niepełnosprawnych w zakresie postulowanych zmian jest w pełni usprawiedliwiony w szczególności w odniesieniu do :
1. podniesienia wysokości renty socjalnej do kwoty minimalnej - kwoty najniższej renty ZUS tj. Renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy , która i tak w Polsce jest wyjątkowo niska
2. wprowadzenia nowego 500 + złotowego dodatku rehabilitacyjnego dla każdej dorosłej osoby niepełnosprawnej posiadającej stopień znaczny niepełnosprawności
Szczegółowe uzasadnienie :
Podniesienie wysokości renty socjalne do kwoty minimalnej kwoty najniższej renty ZUS tj. Renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy jest uzasadnione, gdyż obecne rozwiązanie jest niezgodne z solidarnością społeczną oraz Konstytucją RP.
Podstawy do uzyskania Renty socjalnej oraz Renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy są tożsame. Warunkiem uzyskania obu świadczeń jest całkowita niezdolność do pracy, w przepadku renty socjalnej dodatkowym warunkiem niezdolność do samodzielnej egzystencji.
Wprowadzenie nowego 500 + złotowego w formie stałego dodatku rehabilitacyjnego do renty socjalnej wypłacanego przez ZUS wraz z Rentą Socjalną jest konieczne ze względu na stałą konieczność prowadzenia specjalistycznej rehabilitacji neurologicznej.
Mając na uwadze w/w wnoszę jak wyżej.
Z poważaniem
Bronisław Waśniewski- Ciechorski

 


Bronisław Waśniewski- Ciechorski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Bronisław Waśniewski- Ciechorski do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook