Petycja o zmian w systemie rentowym dotyczącym osób dorosłych niepełnosprawnych, tym samym popierającą trwający protest w Sejmie RP, tj. osób dorosłych niepełnosprawnych w sprawie

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00‐513 Warszawa
skargi.wnioski@mrpips.gov.pl
Dotyczy : Petycja
PETYCJA
Na podstawie USTAWY O PETYCJACH z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz.U.2014.1195), składam petycję w przedmiocie zmian w systemie rentowym dotyczącym osób dorosłych niepełnosprawnych, tym samym popierającą trwający protest w Sejmie RP, tj. osób dorosłych niepełnosprawnych w sprawie :
wprowadzenia następujących zmian :
- wprowadzenie nowego 500 + złotowego dodatku rehabilitacyjnego do renty socjalnej wypłacanego przez ZUS wraz z Rentą Socjalną
- podniesienie wysokości renty socjalnej
Uzasadnienie
Wprowadzenie postulowanych zmian przez dorosłe osoby niepełnosprawne dotyczących podniesienia wysokości renty socjalnej i wprowadzenia nowego 500 + złotowego dodatku rehabilitacyjnego jest konieczne.
Protest osób dorosłych niepełnosprawnych w zakresie postulowanych zmian jest w pełni usprawiedliwiony w szczególności w odniesieniu do :
1. podniesienia wysokości renty socjalnej do kwoty minimalnej - kwoty najniższej renty ZUS tj. Renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy , która i tak w Polsce jest wyjątkowo niska
2. wprowadzenia nowego 500 + złotowego dodatku rehabilitacyjnego dla każdej dorosłej osoby niepełnosprawnej posiadającej stopień znaczny niepełnosprawności
Szczegółowe uzasadnienie :
Podniesienie wysokości renty socjalne do kwoty minimalnej kwoty najniższej renty ZUS tj. Renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy jest uzasadnione, gdyż obecne rozwiązanie jest niezgodne z solidarnością społeczną oraz Konstytucją RP.
Podstawy do uzyskania Renty socjalnej oraz Renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy są tożsame. Warunkiem uzyskania obu świadczeń jest całkowita niezdolność do pracy, w przepadku renty socjalnej dodatkowym warunkiem niezdolność do samodzielnej egzystencji.
Wprowadzenie nowego 500 + złotowego w formie stałego dodatku rehabilitacyjnego do renty socjalnej wypłacanego przez ZUS wraz z Rentą Socjalną jest konieczne ze względu na stałą konieczność prowadzenia specjalistycznej rehabilitacji neurologicznej.
Mając na uwadze w/w wnoszę jak wyżej.
Z poważaniem
Bronisław Waśniewski- Ciechorski

 


Bronisław Waśniewski- Ciechorski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Bronisław Waśniewski- Ciechorski do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook