Petycja o ochronę konserwatorską parku w Zamieniu

Do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Niżej podpisani mieszkańcy Zamienia i okolicznych miejscowości apelujemy o skuteczne przeprowadzenie procedur wpisu terenów Folwarku Zamienie i położonych na tym terenie zabytków do wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz do rejestru zabytków, będącego wyższą formą ochrony konserwatorskiej.

Teren ten jest nierozerwalnie związany swoimi niemal 150-letnimi dziejami z historią całego Zamienia, które po raz pierwszy na mapach pokazało się w 1738 roku. W latach ok. 1875-1945 teren funkcjonował wraz z dworem jako Folwark Zamienie, w latach 1951-2004 wykorzystywany był jako Zakłady Produkcji Surowic i Szczepionek. Aktualnie teren ten jest znany i wykorzystywany przez mieszkańców jako park w Zamieniu, ze starodrzewem, stawami, alejami i pomnikiem przyrody, 200-letnim wiązem szypułkowym.

Cały ten teren jest zagrożony całkowitą likwidacją pod planowaną wielorodzinną zabudowę deweloperską, co nieodwracalnie pozbawi Zamienie unikalnej tożsamości, historii i jedynego w okolicy terenu o charakterze parkowym, niezwykle ważnego wobec toczących się wokół inwestycji, m.in. budowy trasy S7 i bardzo dynamicznie przeprowadzanej rozbudowy miejscowości, która w ciągu najbliższych lat ma zwiększyć liczbę swoich mieszkańców z 310 (w 2010 roku) do ok. 10 000.

Zależy nam, by teren dawnego Folwarku Zamienie w przyszłości zrewitalizować: uporządkować, uzupełnić nasadzeniami, zapewnić odpowiednią nawierzchnię alejek i ich oświetlenie - czyli z szacunkiem dla długiej historii oraz dotrzymaniem ograniczeń konserwatorskich stworzyć miejsce piękne i przyjazne mieszkańcom i gościom.

Tylko skuteczne objęcie terenów dawnego Folwarku Zamienie ochroną konserwatorską pozwoli na jego ocalenie - a także na zakończenie rozpoczętej procedury planistycznej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu dzięki uwzględnieniu wpisu do rejestru zabytków.

Z wyrazami szacunku, niżej podpisani