Petycja o odstąpienie od budowy wieży telekomunikacyjnej u podnóża Góry Moraskiej

morasko1.jpgSzanowny Pan
Jean Marc Harion
Prezes Zarządu P4 Sp. z o.o.

Szanowny Panie Prezesie,

w imieniu mieszkańców północnej części Poznania, zwracam się z prośbą o odstąpienie od budowy wieży telekomunikacyjnej u podnóża Góry Moraskiej (plan budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr POZ0301A wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 219/80 i 219/81, obr. Morasko w Poznaniu).

To cenny teren przyrodniczy i jednocześnie najwyższe naturalne wzniesienie w granicach administracyjnych Poznania. Znajduje się nieopodal otuliny rezerwatu przyrody „Meteoryt Morasko”. Stanowi część klinowo-pierścieniowego systemu zieleni Miasta. Ma duże walory krajobrazowe, dla których wykluczono na tym obszarze zabudowę usługową i przemysłową, dopuszczając w zapisach Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jedynie zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Niestety specustawa (o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych) nie szanuje lokalnych praw i zasad planowania przestrzennego, dlatego kieruję mój apel do Pana Prezesa. Wierzę że dla P4 Sp. z o.o. troska o dobro mieszkańców północnego Poznania jest równie istotna jak troska o klientów firmy. Jestem do Pańskiej dyspozycji, gotów pokazać cenne tereny przyrodnicze Moraska, by zachęcić do ochrony walorów krajobrazowych tej części miasta. 

Z wyrazami szacunku
Paweł Sowa
Radny Miasta Poznania