Petycja o pozostawienie Gimnazjum nr 42 w Dzielnicy Śródmieście

Do Rady Dzielnicy Śródmieście

 

Stanowisko wspólne Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej oraz pracowników Gimnazjum Dwujęzycznego nr 42 przy ul. Twardej 8/12 w Warszawie

Dotyczy: przeniesienia szkoły w związku z roszczeniami wobec działki nr ew. 9 obręb 5/03/06, na której od 1957 funkcjonuje szkoła.

 

Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna oraz pracownicy Gimnazjum Dwujęzycznego nr 42 zgłaszają sprzeciw wobec planów przeniesienia szkoły poza granice Dzielnicy Śródmieście od września 2015 roku i postulują podjęcie skutecznych działań w celu utrzymania dotychczasowego adresu szkoły lub zachowania jej śródmiejskiej lokalizacji.

Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 stworzyło unikalną ofertę edukacyjną - jest jedyną w województwie mazowieckim szkołą nauczającą dwujęzycznie w trzech językach obcych oraz jedną z najlepszych szkół w Warszawie, kształcącą młodzież uzdolnioną w kierunkach ścisłych i językowych. Z tego względu pełni ważną rolę w edukacji stołecznej, tworząc ofertę odpowiadającą potrzebom  rynku edukacyjnego mieszkańców Warszawy. Osiągnięcia uczniów i absolwentów dobitnie świadczą o bardzo wysokim poziomie kształcenia (informacje w załącznikach nr 1 i 3) oraz potwierdzają, że szkoła realizuje model edukacji, który wszechstronnie zaspokaja potrzeby rodziców i uczniów aglomeracji warszawskiej.  Renoma naszego gimnazjum została potwierdzona przez Premiera Rządu, który gościł w naszej placówce z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 

Pozycja naszego gimnazjum jest efektem:

 • przemyślanej i zaplanowanej koncepcji dydaktycznej i wychowawczej,
 • wiedzy, umiejętności i doświadczenia  kadry nauczycielskiej tworzącej komplementarny zespół, który stale rozszerza ofertę gimnazjum,
 • zaufania rodziców i uczniów ceniących sobie zarówno poziom nauczania, jak i bezpieczeństwo,
 • położenia  szkoły w dogodnym komunikacyjnie centrum Warszawy, dostępnym dla uczniów w całej aglomeracji warszawskiej,
 • unikalnych programów nauczania, kreatywności oraz indywidualizacji pracy z uczniami - przede wszystkim najbardziej utalentowanymi, które stanowią jedyne w stolicy rozwiązanie edukacyjne kierowane do uczniów uzdolnionych,
 • efektywnej współpracy szkoły z rodzicami.

 

Rozwój naszej szkoły w kierunku odpowiadającym na zapotrzebowanie mieszkańców aglomeracji warszawskiej, był możliwy dzięki wsparciu Rady Miasta i Rady Dzielnicy, która na posiedzeniu w dn. 12.01.2012 r.  uchwałą nr XXX/679/2012 przekształciła szkołę w Gimnazjum Dwujęzyczne.  Cieszyliśmy się z promowania kierunku przekształcenia się szkoły wiedząc, że dumą Śródmieścia są efekty nauczania uzyskiwane na rzecz dzielnicy przez najzdolniejszych uczniów z całego miasta. Obecnie realizujemy to zobowiązanie, dokształcając kadrę (nauczyciele zdobywają certyfikaty językowe), ale także rozszerzyliśmy ofertę szkoły o kolejny - czwarty już język obcy przy trzech realizowanych na poziomie dwujęzycznym, a także  prowadzimy wymiany międzynarodowe  obecnie z pięcioma placówkami w dwóch językach. Podejmując uchwałę w styczniu 2012 roku, władze miasta okazały zaufanie gronu pedagogicznemu, uczniom i rodzicom. Zależy nam na tym zaufaniu i pomocy także obecnie, w tak trudnej dla uczniów sytuacji.

Mamy świadomość, iż kwestia reprywatyzacji majątku zlokalizowanego na terenie Dzielnicy Śródmieście nie jest problemem łatwym do rozwiązania, niemniej jednak nie może implikować decyzji, które w istotny sposób obniżą potencjał rozwojowy tej dzielnicy. Przeniesienie szkoły poza granice Śródmieścia to działanie, które pociąga za sobą co najmniej kilka negatywnych skutków dla funkcjonowania tej dzielnicy.

 

 

Najistotniejsze z nich podnosimy poniżej.

 • wysokie koszty ponoszone ze środków publicznych, których wydatkowanie nie przyniesie żadnego pozytywnego efektu dla mieszkańców dzielnicy Śródmieście (szczegółowe informacje w załączniku nr 4),
 • pozbycie się przez Dzielnicę Śródmieście kapitału intelektualnego związanego z naszą szkołą, czyli uczniów, nauczycieli oraz zaangażowanych w rozwój gimnazjum rodziców,
 • dezorganizacja życia setek rodzin, które, biorąc pod uwagę  śródmiejską lokalizację, zdecydowały się na wybranie tej szkoły dla swoich dzieci albo planowały ten wybór w przyszłości. W szczególny  sposób problem ten dotyczy rodziców i dzieci, które rozpoczęły naukę w tym roku szkolnym, a które nie będą miały możliwości ukończenia gimnazjum w obecnej lokalizacji. Rodzice i uczniowie nie mieli wiedzy o ryzyku przeniesienia szkoły do innej dzielnicy, stąd fakt ten wywołuje u nich zdecydowany sprzeciw.

 

Istnienie Gimnazjum Dwujęzycznego nr 42 w Śródmieściu ma szczególne znaczenie z punktu widzenia rozwoju dzielnicy, która realizuje nie tylko funkcje centrum biznesu, ale również centrum kulturalnego, intelektualnego, naukowego i przede wszystkim - oświatowego.  We współczesnym rozwiniętym świecie publiczne placówki oświatowe  lokalizowane są w sąsiedztwie centrów biznesu i instytucji publicznych, aby w ten sposób uzyskać największy efekt synergii. Bez jednoczesnej realizacji wszystkich tych funkcji nie uda się rozwijać stołecznego charakteru dzielnicy.

W naszej ocenie właśnie śródmiejski charakter Gimnazjum Dwujęzycznego nr 42, integrujący dzieci z wielu środowisk i koncentrujący kapitał intelektualny, był jednym z kluczowych czynników zapewniających najwyższą jakość nauczania. Czy zatem pozbycie się tego potencjału nie powinno budzić obaw i protestów?

Według naszej wiedzy, w chwili obecnej nie jest rozstrzygnięty status prawny części nieruchomości,  na której zlokalizowany jest budynek gimnazjum, dlatego należy zastanowić się, czy decyzja o zmianie lokalizacji nie jest przedwczesna.

Wychodząc naprzeciw problemom Dzielnicy Śródmieście, ale przede wszystkim biorąc pod uwagę dobro naszych dzieci i tworzenie warunków do dalszego rozwoju dzielnicy, Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna oraz cała Społeczność Szkolna deklarują konstruktywny udział w pracach zmierzających do wypracowania optymalnego dla wszystkich rozwiązania zaistniałego problemu. Jesteśmy przekonani, że przeniesienie gimnazjum do proponowanej lokalizacji jest najprostszym, ale nie jedynym i optymalnym rozwiązaniem. Oczekujemy podjęcia skutecznych działań w celu znalezienia najlepszego rozwiązania tak, aby zgodnie z zapewnieniem Burmistrza Dzielnicy Śródmieście nowa lokalizacja gimnazjum zapewniała realizację najważniejszego celu, czyli „zachowanie dotychczasowego dorobku szkoły, tj. profilu i poziomu nauczania, kadry nauczycielskiej oraz dwujęzyczności” oraz dawała możliwość rozwoju szkoły.

Uważamy, że przeniesienie poza granice Dzielnicy Śródmieście Gimnazjum Dwujęzycznego nr 42 będzie niepowetowaną stratą dla warszawskiej i mazowieckiej oświaty.

 

 

 

Załącznik nr 1

do pisma RR i RP z września 2013.

WYNIKI EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH 2012/2013

Gimnazjum 42

Śródmieście

Warszawa

Język polski

84,8

75,7

71,6

Przedmioty humanistyczne

84,4

72,1

66,4

Matematyka

81,8

67,1

59,3

Przedmioty przyrodnicze

85,0

72,4

67,1

Język angielski podstawowy

96,3

84,3

78,0

Język angielski rozszerzony

89,4

73,5

63,1

Język niemiecki podstawowy

98,9

83,8

67,7

Język niemiecki rozszerzony

95,0

83,6

69,4

 

WYNIKI EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH 2011/2012

Gimnazjum 42

Śródmieście

Warszawa

Język polski

89,2

79,7

72,6

Przedmioty humanistyczne

86,8

76,1

69,4

Matematyka

82,4

67,4

58,5

Przedmioty przyrodnicze

76,3

63,4

57,5

Język angielski podstawowy

94,2

82,6

76,3

Język angielski rozszerzony

90,7

74,4

62,9

Język niemiecki podstawowy

98,8

85,2

65,1

Język niemiecki rozszerzony

94,4

78,0

58,2

 

WYNIKI EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH 2010/2011

Gimnazjum 42

Śródmieście

Warszawa

Przedmioty humanistyczne

38,98

33,22

30,53

Przedmioty matematyczno- przyrodnicze

38,35

30,69

27,80

Język angielski

45,61

38,43

35,49

Język niemiecki

48,84

34,99

33,92

 

 

 

Załącznik nr 2 do pisma RR i RP z września 2013.

Zestawienie za okres 2010-2013

XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika

II LO im. Stefana Batorego z Oddziałami Dwujęzycznymi

XIV LO im. Stanisława Staszica

XVII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego

XLIX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego

V LO im. ks. Józefa Poniatowskiego

X LO im. Królowej Jadwigi

XV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi. im. Narcyzy Żmichowskiej

XXVII LO im. Tadeusza Czackiego

IX LO im. Klementyny Hoffmanowej

IV LO im. Adama Mickiewicza

LXVII LO im. Jana Nowaka Jeziorańskiego

VIII LO im. Władysława IV

LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza "Witkacego"

LXXXI LO im. Aleksandra Fredry

VI LO im. Tadeusza Reytana

VII LO im. Juliusza Słowackiego

XI LO im. Mikołaja Reja

XLV LO im. Romualda Traugutta

XVIII LOe im. Jana Zamoyskiego

XXIV LO im. Cypriana Norwida

XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego

XXXIV LO im. Miguela de Cervantesa

XXXVII LO im. Jarosława Dąbrowskiego

 

 

Załącznik nr 3

do pisma RR i RP z września 2013.

LAUREACI I FINALIŚCI KONKURSÓW I OLIMPIAD ORGANIZOWANYCH PRZEZ MKO

Rok szkolny

Konkursy przedmiotowe

olimpiady

Konkursy tematyczne i interdyscyplinarne

suma

2012/2013

laureat

39

laureat

24

laureat

9

72

finalista

40

finalista

3

finalista

20

63

2011/2012

laureat

34

laureat

25

laureat

10

69

finalista

12

finalista

6

finalista

13

31

2010/2011

laureat

22

laureat

15

laureat

21

58

finalista

20

finalista

7

finalista

53

80

 

 

 

Załącznik nr 4

do pisma RR i RP z września 2013.

KOSZTY REMONTÓW


REMONTY – BUDŻET   2009-2012

 1. VI.2009 – wymiana elektryki I etap:
  - dokumentacja – 6.710 zł.
  - wymiana – 364.344,31
 2. VII.2009 – modernizacja szatni szkolnej – 77.117,64
 3. IX.2009 – szafki uczniowskie do szatni – 46.302,66
 4. 2010 – naprawa dachu – 3.538 zł.
 5. VI.2010 – wymiana elektryki II etap:
  - dokumentacja – 9.833,20
  - wymiana 274.375,56
 6. VIII.2010 – remont dachu:
  - dokumentacja – 28.060 zł.
  - remont – 228.750 zł.
 7. III.2011 - wykonanie robót inspekcji telewizyjnej kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z Sali gimnastycznej – 7.380 zł.
 8. VI.2011 – wykonanie studni rewizyjnej oraz czyszczenie przewodów kanalizacyjnych (wycięcie korzeni) – 7.684,20
 9. VII.2011 - modernizacja instalacji elektrycznej, malowanie części pomieszczeń – 33.210 zł.

10.  VII.2011 – wykonanie zaworu burzowego oraz pokrywy na otworze rewizyjnym – 5.289 zł.

11.  VI.2012 – montaż liczników do pomieszczeń kuchennych – 7.195,52

12.  VII.2012 – montaż mieszaczy termostatycznych w łazienkach uczniowskich – 9.840 zł.

13.  X.2012 – montaż wodomierzy w bloku kuchennym – 3.945 zł.

Razem: 1 113 575.09

 

REMONTY – SZKOŁA 2008-2012

 1. VII.2008 – prace ogrodnicze – 2 667,70
 2. VII.2008 – malowanie i naprawa ścian s.30 – 4 392
 3. IX.2008 – przeróbka inst. sanitarnej , prace remontowe – pok. naucz. – 10.834,70
 4. X.2008 – wymiana podłogi w s. lekcyjnych – 20.000
 5. XI.2008 – wymiana drzwi parter – montaż+demontaż+ drzwi – 16.543,20
 6. XII.2008 – kabiny prysznicowe – 15.530,60
 7. II.2009 – parawany pisuarowe – 1.512,80
 8. IX.2009 – wymiana okien korytarz WF – 4.547,50
 9. VIII.2009 – wymiana parkietu, cyklinowanie – 20.000
 10. IX.2009 – prace remontowo-malarskie – 12.213,54
 11. X.2009 – glazura, terakota, malowanie – rozbieralnie WF – 41.800,54
 12. I.2010 – wykonanie osłon kaloryferów – 5490
 13. II.2010 – wymiana rur i izolacji – szatnia – 11.816,18
 14. II.2010 – wykonanie osłon grzejników rozb. WF – 2.440
 15. II.2010 montaż krat – szatnia – 10.528,60
 16. VIII.2010 – montaż drzwi IIp. – 11.749,21
 17. VIII.2010 – wymiana parkietu s. 24,29 – 17.080
 18. XI.2010 – remont siłowni – 23.147,96
 19. XI.2010– wymiana podłogi s.17– 9.706,32
 20. XII.2010 – wymiana chodnika– 1.500
 21. XII.2010 – montaż listew IIp. (naroża ścian) – 6.528,39
 22. XII.2010 – montaż drzwi IIp. 2.250,90
 23. VII.2011 – wymiana podłogi s.14 – 4.308,20
 24. XI.2011 – wymiana spłuczek WC I i IIp. – 4.542,24
 25. VIII.2012 – zakup drzwi Ip.–15.097,88
 26. VIII.2012 – demontaż i montaż drzwi Ip. – 13.161

Razem: 289 389

 

 

 

Załącznik nr 5

do pisma RR i RP z września 2013

Za wybitne osiągnięcia edukacyjne nasi uczniowie otrzymali:

Rok szkolny

Stypendia Ministra Edukacji Narodowej

stypendium Prezydenta m.st. Warszawy

Stypendia za wyniki w nauce

2010/11

16 ucz.

40 ucz.

211 ucz.

2011/12

6 ucz.

40 ucz.

243 ucz.

2012/13

234 ucz.

Nasz szkoła zdobyła certyfikaty:

-  Szkoły Wspierającej Uzdolnionych Wars i Sawa nadany przez Prezydenta m.st.Warszawy,

-  Szkoły Odkrywców Talentów nadawany przez MEN,

-  Od roku 2007/08 oraz 2008/09 uzyskujemy dyplomy za największą liczbę laureatów konkursów MKO,

-  Tytuł Lidera SUS (Szkoła Ucząca się) nadany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

-  Certyfikat e-szkoły Kompetencji Kluczowych

Bierzemy udział w programach :

-       Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

-       e-Akademia Przyszłości WSIP

-       Addvantage

Współpracujemy z:

-       Polskim Towarzystwem Dysleksji

-       WCIES

-       WSiP

-       British Cuncil

-       Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości i NBP

- Nauka bez Granic- Europejski Program edukacyjny

-       AIESEC in Poland

-       Wydziałem Matematyki i Informatyki UW

-       Wydziałem Fizyki UW

-       Stowarzyszeniem na Rzecz Edukacji Matematycznej

Programy językowe prowadzone przez zewnętrzne instytucje edukacyjne:

- Europejski Program edukacyjny- Nauka bez Granic

- projekt PEACE - AIESEC in Poland

Jesteśmy szkołą partnerską Republiki Federalnej Niemiec i współpracujemy z Centralnym  Wydziałem Szkolnictwa za Granicą (Zfa) w zakresie języka niemieckiego. W nauczaniu języka hiszpańskiego współpracujemy z  Ministerstwem Edukacji Hiszpanii reprezentowanym przez Biuro Radcy ds. Edukacji w Polsce. W zakresie nauczania dwujęzycznego po angielsku współpracujemy z Uniwersytetem w Cambridge w ramach programu Addvantage.

Sukcesy literackie i artystyczne:

-       Ogólnopolski Konkurs Literacki "Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego"

-       Ogólnopolski Konkurs Literacki "Mali i Duzi"- Rzecz o Przyjaźni"

-       XXVIII Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej-2012

-       VII Warszawski Konkurs Pisania Listów

-       II Festiwal Piosenki Polskiej i Anglojęzycznej

-       Śródmiejski Festiwal Młodych Talentów

-       Ogólnopolski Konkurs Plastycznym"Tęcza"

-       "Czytając Miłosza"

-       IX Festiwalu Teatrów Szkolnych w Języku Angielskim

Sukcesy sportowe- w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży w 2011/12

Klasyfikacja szkół w dzielnicy Śródmieście

Dziewczęta - II miejsce

Chłopcy - III miejsce

 

-       Tenis stołowy

Dziewczęta - III miejsce

Chłopcy - II miejsce

-       Koszykówka

Dziewczęta - III miejsce

Chłopcy - III miejsce

-       Unihokej

Dziewczęta - II miejsce

Chłopcy - III miejsce

-       Piłka nożna

Dziewczęta - IV miejsce

Chłopcy - III miejsce

-       Piłka ręczna

Dziewczęta - IV miejsce

Chłopcy - II miejsce


 

 


Rada Rodziców Twarda 42    Skontaktuj się z autorem petycji