Petycja o rezygnację z budowy parkingu typu „parkuj i jedź” przy dworcu kolejowym Wrocław Brochów, przejęcie terenu i odtworzenie na nim parku

Szanowny Panie Prezydencie Wrocławia,

zwracamy się do Pana z prośbą o podjęcie działań związanych z ochroną dawnego parku przy dworcu kolejowym Wrocław Brochów. Teren należący do PKP naszym zdaniem powinien stać się własnością miasta i służyć mieszkańcom Brochowa i wszystkim wrocławianom. Zgodnie ze swoim historycznym założeniem powinien być to nadal zadrzewiony teren zielony służący odpoczynkowi i poprawie jakości powietrza.  Nie zgadzamy się na budowę w tym miejscu  parkingu dla samochodów, który planowany jest przez Urząd Miejski Wrocławia. Nasze osiedle straci w ten sposób cenny fragment zieleni w samym jego centrum.  

Powyższą prośbę uzasadniamy w następujący sposób:  

* Park przy dworcu kolejowym Wrocław Brochów jest historycznym założeniem obecnym na przedwojennych mapach Brochowa. W wielu wypowiedziach mieszkańców osiedla pojawiają się opinie o utracie zieleni w centrum osiedla, zagęszczaniu zabudowy kosztem terenów zielonych. Starsze osoby wspominają jak przez dziesięciolecia użytkowały rekreacyjnie teren parku przy dworcu, który obecnie jest zaniedbany i nieprzyjazny mieszkańcom. Dodatkowo ograniczenia wywołane pandemią pokazały mieszkańcom osiedla jak cenny jest każdy fragment zieleni w pobliżu miejsca zamieszkania, dlatego zachowanie terenu parku w jego historycznej funkcji jest bardzo istotne dla mieszkańców Brochowa.

* Z uwagi na fakt usytuowania Brochowa między liniami kolejowymi rozrastające się osiedle ma szereg problemów transportowych. Jednym z ich źródeł jest napływ aut spoza granic miasta. Uważamy, że planowany parking typu „parkuj i jedź” będzie służył głównie mieszkańcom okolicznych intensywnie rozbudowujących się miejscowości, którzy zamiast korzystać z pociągów na stacjach kolejowych: Święta Katarzyna, Smardzów Wrocławski, Iwiny będą generowali dodatkowy ruch na osiedlu Brochów.

* Parking jest naszym zdaniem zaplanowany w niewłaściwym miejscu: wąska droga dojazdowa ograniczona wiaduktem i budynkami mieszkalnym oraz zasłonięcie parkingu przez budynki mieszkalne spowoduje, że kierowcy nie będą mogli sprawdzić dostępności miejsc parkingowych, będą musieli wjechać na parking i po stwierdzeniu braku miejsca (o co nie trudno przy 80 miejscach parkingowych) będą kolejny raz generowali dodatkowy ruch w samym centrum osiedla.

* Wrocław ma już za sobą dobre przykłady współpracy z PKP w zakresie przejmowania terenów kolejowych na tereny zielone.  Dwa kilometry od dworca Wrocław Brochów na terenie pokolejowym na osiedlu Tarnogaj planowana jest realizacja Parku Henrykowskiego.

* Planowana lokalizacja parkingu stoi w sprzeczności z zapisami aktualnego Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Wrocławia.

* Brochów jest jednym z trzech obszarów małomiasteczkowych Wrocławia. Na stronie 193 Studium w Polityce obszarowej w pkt 12 dotyczącym polityki kształtowania zieleni i środowiska przyrodniczego dla obszarów małomiasteczkowego stylu zamieszkiwania zapisano następujące zalecenia: „W ramach polityki kształtowania zieleni i środowiska przyrodniczego dla obszarów małomiasteczkowego stylu zamieszkiwania należy dążyć do:

-stworzenia wewnętrznego systemu zieleni opartego na historycznym układzie przestrzennym z wyróżnionym miejscem centralnym,

-zachowania i odtwarzania historycznych układów zieleni, w szczególności towarzyszącej przestrzeniom publicznym, -podniesienia standardu i uzupełniania istniejących skwerów i innych form zieleni urządzonej ogólnodostępnej,

-wykreowania nowych terenów zieleni ogólnodostępnej w formie skwerów i zieleńców,

-ograniczania dogęszczania zabudowy kosztem terenów zieleni,

-zachowania jak największej liczby drzew, w szczególności wiekowych okazów dendroflory.”

* W 2020 roku oddano do użytku kilkaset mieszkań przy ul. Afgańskiej ,Pakistańskiej, Birmańskiej i Mościckiego, za 3-4 lata spółka TBS Wrocław planuje wybudować kolejne budynki mieszkalne  w kwartale Semaforowa, Pakistańska, Wietnamska, Mościckiego (liczbę mieszkań można szacować na co najmniej 350). Do zabudowy w ścisłym centrum osiedla pozostanie jeszcze działka między kościołem a sklepem Biedronka. Mieszkańcy centrum osiedla będą potrzebować terenów zielonych. W promieniu 500 metrów od terenu zielonego przy dworcu już w tej chwili mieszka kilka tysięcy osób. Osiedle Brochów docelowo może liczyć 17 tysięcy mieszkańców.

* Rada Osiedla Brochów wnioskowała o utworzenie dużego parkingu typu „park&ride” w rejonie granicy miasta i planowanej pętli autobusowej przy ul. Boiskowej i Libańskiej. Planowany parking mógłby zostać także usytuowany po drugiej stronie torów przy ul. Brochowskiej,  gdzie istnieją działki o większej powierzchni i ze znacznie mniej uciążliwym dojazdem. Przede wszystkim jednak tego typu parkingi powinny być budowane na terenie sąsiednich gmin, aby nie generować dodatkowego ruchu samochodów na naszym osiedlu i na terenie Wrocławia.  

Pomimo dużej roli, jaką w naszym życiu pełnią drzewa, w miastach ciągle ich ubywa. Często niemożliwe jest również odtworzenie nasadzeń w związku z trudnymi warunkami rozwoju. Czynniki takie jak: zbita ziemia, zasolenie zimowe, zatruwanie substancjami ropopochodnymi, wszechobecny beton i asfalt oraz uszkodzenia podczas inwestycji znacznie skracają życie miejskich drzew w porównaniu do drzew rosnących w warunkach naturalnych. Obecnie los drzew zależy bardziej niż kiedykolwiek od świadomości, zarówno ich zarządców jak i osób zajmujących się szerzeniem wiedzy, a ta dotycząca drzew dynamicznie się zmienia w ostatnich latach. Dowiadujemy się o nich coraz więcej zaskakujących faktów o tym jak drzewa się komunikują, wspierają i czego potrzebują do życia. A drzewa to najważniejszy element zielonej infrastruktury, która zaspokaja liczne potrzeby społeczne i zapewnia ludziom wysoką jakość życia. W tym kontekście zmniejszające się zasoby drzew pomniejszają szanse przyszłych pokoleń na zdrowe środowisko życia. Utrata drzew to również straty finansowe, które mogą być wyliczone dla zielonej infrastruktury podobnie jak dla „szarej” infrastruktury, czyli przykładowo w przypadku zniszczenia chodników czy latarni. W dobie zmian klimatycznych drzewa są naszą polisą ubezpieczeniową na dalsze życie i dlatego powinniśmy dążyć do zachowania zieleni istniejącej oraz odtworzenia zieleni historycznej.


Rada Osiedla Brochów    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Rada Osiedla Brochów będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...