PETYCJA O USUNIĘCIE prof. dr hab. Jakuba Steliny z listy pracowników Uniwersytetu Gdańskiego

Gdańsk, dnia 26 października 2020 r.

 

prof.dr hab. Krzysztof Bielawski

p.o. Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

 

prof. UG dr hab. Wojciech Zalewski

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Gdańskiego

 

prof. dr. hab. Jakub Stelina

 

 

PETYCJA O USUNIĘCIE

prof. dr hab. Jakuba Steliny z listy pracowników Uniwersytetu Gdańskiego

 

My, studenci Uniwersytetu Gdańskiego, absolwenci tej uczelni, obywatele wzywamy władze Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego do podjęcia działań prowadzących do skreślenia z listy pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Jakuba Steliny.

Prof. dr. hab. Jakub Stelina jest członkiem quasi Trybynału Konstytucyjnego. Organu, którego legalność była wielokrotnie kwestionowana przez liczne autorytety prawnicze, a sposób jego obsadzenia jest niewątpliwie sprzeczny z Konstytucją. Wątpliwości nie ulega fakt, iż obecny Trybunał Konstytucyjny jest organem uzależnionym od władzy ustawodawczej – związki obozu rządzącego z członkami TK są aż nadto widoczne. Praktyka instrumentalnego wykorzystywania fasadowego sądu konstytucyjnego do partykularnych celów partii rządzącej jest nie do pogodzenia z zasadami ustroju demokratycznego państwa prawa.

Prof. dr hab. Jakub Stelina był członkiem składu orzekającego w sprawie o sygn. akt K 1/20. Wyrok wydany w tej sprawie faktycznie prowadzi do pozbawienia Polek prawa do dokonania aborcji w wypadku trwałego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu. Prof. dr hab. Jakub Stelina nie zgłosił zdania odrębnego.

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego stanowi pogwałcenie praw człowieka. Naruszenie kompromisu dot. przerywania ciąży jest przejawem lekceważenia głosu społeczeństwa, które wielokrotnie protestowało przeciwko zmianom w prawie mającymi utrudniać dostęp do legalnej i bezpiecznej aborcji. Wywołała ona liczne protesty, których skala jest bez precedensu po odzyskaniu przez Polskę wolności wskutek przemian z 1989 r.

W związku z powyższym, niżej podpisani apelują o skreślenie prof. dr hab. Jakuba Steliny z listy pracowników UG. Sygnatariusze wskazują jednocześnie, iż nawet największy dorobek naukowy nie powinien przesłaniać faktu, iż działalność publiczna prof. dr hab. Jakuba Steliny nie da się pogodzić z misją jaką powinna spełniać uczelnia publiczna. Postępowanie byłego dziekana Wydziału Prawa i Administracji po raz kolejny stanowi przejaw braku poszanowania dla ustroju demokratycznego, instytucji państwa oraz poszanowania prawa. Uniwersytet Gdański winien nadto dążyć do odzwierciedlenia w funkcjonowaniu społeczności akademickiej oraz życiu społecznym poszanowania praw człowieka, oraz jego godności i wolności. Utrzymywanie prof. dr hb. Jakuba Steliny na stanowisku nauczyciela akademickiego stoi w sprzeczności z dobrym imieniem uczelni i stanowi nieformalne poparcie jego działalności jako sędziego quasi Trybunału Konstytucyjnego.

W związku z przedstawionymi okolicznościami sygnatariusze niniejszej petycji apelują również do prof. dr hab. Jakuba Steliny o powstrzymanie się od działalności dydaktycznej do czasu zajęcia stanowiska przez władze Uniwersytetu Gdańskiego i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego lub o samodzielne podjęcie decyzji o odejściu z Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że MG będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...