Petycja dostępna na stronie wojtekwnioski.pl PETYCJA ''o ochronę małoletnich w postępowaniach sądowych"

Petycja dostępna na stronie wojtekwnioski.pl

http://petycje.wojtekwnioski.pl/5/petycja-o-ochrone-maloletnich-w-postepowaniach-sadowych/

PETYCJA ''o ochronę małoletnich w postępowaniach sądowych"

 

 

Szanowny Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP
Ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa
listy@sejm.gov.pl

Szanowny Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu RP
Ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa
senat@senat.gov.pl

 

 

 

PETYCJA

''o ochronę małoletnich w postępowaniach sądowych"

Działając w interesie własnym oraz publicznym na podstawie na podstawie Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195) wnoszę o wprowadzenie następujących zmian w Ustawie Kodeks karny tj. z dnia 5 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137), oraz w ustawie z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014r poz. 101)

 

1-W ustawie z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014r poz. 101) w art 61 § 1 otrzymuje brzmienie :

Organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych mogą, za zgodą osoby fizycznej wyrażoną na piśmie, wytaczać powództwa na jej rzecz

W każdej sprawie .

2- W ustawie z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014r poz. 101) w art 62 § 2 otrzymuje brzmienie :

Do przystąpienia organizacji pozarządowych do strony w toczącym się postępowaniu stosuje się odpowiednio przepisy o prokuratorze wytaczającym powództwo na rzecz oznaczonej osoby, z wyjątkiem art. 58 zdanie drugie.

 

3-W Ustawie Kodeks karny tj. z dnia 5 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137)Art. 90. § 1

otrzymuje brzmienie :

. W postępowaniu sądowym do czasu zakończenia przewodu sądowego udział w postępowaniu może zgłosić przedstawiciel organizacji społecznej, jeżeli jest to objęte zadaniami statutowymi tej organizacji, w szczególności ochrony wolności i praw człowieka.

 

4-W Ustawie Kodeks karny tj. z dnia 5 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137)Art. 90. § 3

otrzymuje brzmienie :

Sąd dopuszcza przedstawiciela organizacji społecznej, jeżeli spełni wymóg z Art. 90. § 1 i Art. 90. § 1 ustawy.

Uzasadnienie

Dotychczasowy zapis w prawie w praktyce nie pozwala organizacjom pozarządowym na wykonywanie zadań statutowych między innymi takich jak ochronę małoletnich w postępowaniach sądowych i to właśnie dla nich na podstawie art 72 konstytucji wnoszę o zmianę w ustawie z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014r poz. 101) w wyżej wymieniony sposób. Dotychczasowy zapis w ustawie pozwalał na dowolną interpretację i niestety część sądów

odmawiała organizacjom pozarządowym możliwości przystępowania do spraw co w efekcie pozbawiało obywateli w tym najmłodszych obywateli możliwości dodatkowej ochrony ich praw .

Takie sytuacje miały na przykład miejsce w takich Sądach jak :

 

Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 8.01.2018 sygn.akt VI ACa 153/17 ,Sąd Okręgowy w Elblągu w dniu 11.12.2017 Sygn. akt V Ca 155/17 .czy też Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy 

 

 

Dotyczy to również przypadków przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwłaszcza polegającej na ograniczaniu kontaktu z bliskimi zwłaszcza małoletnim ( Alienacją Rodzicielską) , do czego niestety dochodzi nagminnie w sytuacji rozpadu związku rodziców (mamy około 80000 rozwodów rocznie) i miało miejsce w wyżej wymienionych przypadkach .

(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury

"Niebieskie Karty" Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1245. Formularz b- nazwane w prost Przemocą psychiczną )

Zwłaszcza wtedy dziecko pozostaje bez dodatkowej ochrony i uważam że możliwość przystępowania organizacji pozarządowych wydaje się wręcz niezbędna . Zapewne było by to zgodne z zasadami współżycia społecznego i pozwoliło by lepiej chronić interes małoletnich ale również dorosłych obywateli.

Istnieje potrzeba zmiany przepisów prawa, bowiem ni

 

epokojąca jest linia orzecznicza takich Sądów jak Sąd Rejonowy w Turku czy Sąd Rejonowy Dla Miasta Stołecznego Warszawy. Dlatego do wniosku dołączam statystyki, z których wynika iż prawie 50 procent spraw o kontakty jest orzekana bez noclegu, co stanowi przejaw dyskryminacji oraz w moim odczuciu może być formą przemocy , o czym mowa w akcie prawnym powstałym na postawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie rozporządzeniu niebieska karta, w której to ograniczanie kontaktu z bliskimi zostało nazwane wprost formą przemocy psychicznej.

(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury

"Niebieskie Karty" Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1245. Formularz b- nazwane Przemocą psychiczną i

zgodnie z art 12 ustawy o przeciwdz

 

iałaniu przemocy w rodzinie powinno za każdym razem

spotkać się z reakcją czy też na podstawie art 304k

 

pk,572 kpc,577kpc,109 krio , 359kpc )

Dlatego istnieje potrzeba przystępowania organizacji pozarządowych do spraw sądowych, żeby ochronić małoletnich i nie pozwolić na kontynuacje tego typu praktyk.

Dodatkowym problemem jest również zapis w prawie art 62 kpc ,na podstawie którego strona może składać opozycje do przystąpienia organizacji co w praktyce działo się prawie w każdym przypadku. Zapis w prawie wydaje się być wręcz irracjonalny bo trudno sobie wyobrazić sytuacje, w której składa się taką opozycje wobec pełnomocnika .Dlatego uważam iż zapis jest sprzeczny z konstytucją, a obywatel który prosi o taką pomoc powinien mieć możliwość z takiej pomocy skorzystać i nie powinno być to uzależnione od strony, z którą toczy spór sądowy .

Zmiana tych artykułów posłużyła by lepszej ochronie m

 

ałoletnich , dorosłych obywateli oraz kontroli Sądów poprzez branie udziału w postępowaniach przez organizacje pozarządowe , w których jak wynika ze statystyk dzieje się nie najlepiej. Niestety Prokuratorzy ,Sędziowie i pełnomocnicy często się znają i niechętnie stają przeciwko sobie tym samym nie w pełni chronią interes obywateli . Dzieje się tak z różnych przyczyn np. etyki zawodowej czy wcześniejszych wspólnych studiów, które w naturalny sposób powodują iż takie osoby się znają . To właśnie tym grupom zawodowym może tylko przeszkadzać takie rozwiązanie z tych właśnie przyczyn. Jednak istnieje interes społeczny właśnie do zmiany tych przepisów w celu lepszej ochrony obywateli w tym tych najmłodszych obywateli ,a więc naszego powszechnie rozumianego dobra społecznego .

W związku z powyższym wnoszę jak na petitum .

 

W załączniku:

1-statystyka Z Sądu Rejonowego w Turku

2- statystyka Z Sądu Rejonowego w Warszawie

3-LINK DO SPOTU

ALIENACJI RODZICIELSKIEJ

(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury

"Niebieskie Karty" Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1245. Formularz b- nazwane Przemocą psychiczną i

zgodnie z art 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie powinno za każdym razem spotkać się z reakcją czy też na podstawie

art 304k pk,572 kpc,577kpc,109 krio , 359kpc )

 

 

 

 

 turek_sąd1.jpg

ms_warszawa_sąd.jpg

 

 BANER_ALIENACJI.jpg


grupa FB alienacja rodzicielska    Skontaktuj się z autorem petycji

Facebook