Petycja przeciwko przebudowie Parku Dolinka Służewiecka w Warszawie

Jako mieszkańcy osiedla Służew nad Dolinką i użytkownicy Parku Dolinka Służewiecka nie zgadzamy się na planowane w ramach projektu „Zielony Służew nad Dolinką” zmiany tej oazy zieleni i zarazem miejsca schronienia wielu gatunków zwierząt, w kolejny ”cywilizowany” park miejski. W szczególności nasz sprzeciw wywołuje projekt budowy ogromnego placu zabaw o łącznej powierzchni ok. 11500 m². Tak rozległa inwestycja będzie oznaczać naszym zdaniem zaburzenie unikatowego ekosystemu Parku, będzie wiązać się z uciążliwością dla okolicznych mieszkańców i pozostaje w sprzeczności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego1, jak i zdrowym rozsądkiem.

Należy podkreślić, że wszystkie najnowsze badania naukowe dowodzą, że zachowanie obszarów dzikiej przyrody na terenie miast sprzyja zachowaniu bioróżnorodności tak ważnej w dobie zmian klimatycznych. Strefy dzikiej przyrody korzystnie wpływają również choćby na stan zapylenia czy neutralizację różnych skażeń. Zwracamy uwagę, że projekt utworzenia rozległego placu zabaw – ze swej natury przeznaczonego dla małych dzieci - w rejonie stawów jest co najmniej kontrowersyjny z punktu widzenia bezpieczeństwa dzieci. Ta kwestia jest tym bardziej istotna, że obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego wyklucza postawienie w tym rejonie ogrodzeń, a zatem dostęp dzieci z placu zabaw do wody będzie bezpośredni. Wnikliwsze prace analityczne potwierdziłyby także nasze obserwacje, że plac zabaw ma być usytuowany na terenach zielonych, zalewanych w trakcie obfitszych opadów, co ma miejsce kilka razy do roku.

Z dezaprobatą przyjmujemy stanowisko Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, odnośnie braku przeprowadzenia konsultacji społecznych poprzedzających aktualną inwestycję.

Wnosimy o odstąpienie od realizacji tak kontrowersyjnego i w naszym przekonaniu szkodliwego projektu. Proponujemy natomiast następujące prace:

1 Uchwała Nr XI/315/2007 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Dolina Służewska.

- remont śluz na stawach w celu utrzymania właściwego poziomu wody bez konieczności budowania tymczasowych zapór z worków;

- wymiana ławek na stałe związanych z gruntem oraz zamykanych koszy na śmieci;

- oczyszczenie naturalnych ścieżek z gruzu i metalowych prętów przy zachowaniu naturalnej nawierzchni;

- prace związane z bieżącym utrzymaniem stawów w minimalnym, niezbędnym zakresie tj. koszenie trzcin czy udrażnianie kanałów, naturalne pogłębianie stawów i oczyszczenie ich ze wszystkich sztucznych tworzyw zalegających tam od lat. Stawy są również niezwykle cennymi w czasie suszy zbiornikami retencyjnymi. Przez park płynie ciek wodny, który pomyślany został jako kanał melioracyjny. Zgodnie z najnowszymi tendencjami i zaleceniami naukowców warto by zamienić go w kanał nawadniający i tym samym poprawiający dobrostan drzewostanu;

- ochrona naturalnych siedlisk zwierząt wolnożyjących poprzez organizowanie pomocy weterynaryjnej czy ułatwianiu zasiedlania czyli budki lęgowe/hotele dla owadów;

- nasadzanie nowych drzew i krzewów zgodnie z tutejszą florą, biorąc pod uwagę już istniejące drzewa, ich gatunki i symbiozę z inną roślinnością;

- regularne opróżnianie wszystkich koszy na śmieci jak i „śmieci niczyich” zalegających na całym terenie;

- regularne patrole straży miejskiej lub policji w porach wieczornych tj. po godz. 18:00;

- tablice edukacyjne z informacją, że jest to park, informacje o dokarmianiu ptaków, tabliczki „posprzątaj śmieci”.


UZASADNIENIE

Wyrażamy przekonanie, że planowana inwestycja będzie miała negatywny wpływ na starodrzew, pozostałą roślinność, zwierzęta i cały ekosystem pierwotnego założenia parkowego, poprzez zwiększenie liczby osób w jednym czasie przebywających na terenie Parku, intensywności ruchu, jak i hałas związany z wykorzystaniem tak rozległego placu zabaw. Zwracamy uwagę, że w świetle obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego jednoczesna maksymalna frekwencja wypoczynkowa dla części Parku, w której ma zostać zlokalizowany plac zabaw, wynosi 30 osób. Ze względu na planowaną wielkość inwestycji, a także już obecnie dużą liczbę użytkowników, zachowanie tego parametru jest całkowicie niemożliwe.

Projektowana inwestycja wpisze się w serię porażek z zakresu rewitalizacji parków miejskich. Na poparcie tej tezy można przywołać badania prof. M. Luniaka z Instytutu Zoologii PAN, podczas międzynarodowej konferencji „Ochrona różnorodności biologicznej w miastach” (2018), który podkreślał, że wszystkie próby rewitalizacji parków miejskich zdecydowanie redukują ilość żyjących w miejskich parkach gatunków ptaków, ssaków a nawet owadów. Poza tym, profesor Luniak dowodził, że zarządzanie i gospodarowanie parkami rozwijającymi się w sposób naturalny jest znacznie tańsze, co w czasach gdy budżety samorządowe nadwyrężone są walką z pandemią wydaje się dość istotne. Park Służewiecki, był, jest i powinien pozostać dla okolicznych mieszkańców oazą ciszy , spokoju i czystego powietrza. Niestety, planowana inwestycja nie wpisuje się pozytywnie w charakter założenia parkowego.

Nasze poważne zastrzeżenia budzi sposób przygotowywania inwestycji, bez zapewnienia należytego udziału lokalnej społeczności. Bulwersujący jest zakomunikowany zamiar odstąpienia od przeprowadzenia konsultacji społecznych, z powołaniem argumentu, że takie odbyły się już w 2015 r. Przede wszystkim, zgodnie z wynikami konsultacji społecznych z roku 2015, na które powołuje się obecnie Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, planowane zmiany nie są zgodne z wolą mieszkańców, ich potrzebami oraz charakterem Dolinki Służewieckiej. Budowa placu zabaw z infrastrukturą oraz kolejne planowane inwestycje tj. place do grilla, ogrody wypoczynkowe zniszczą całkowicie jego ekosystem, który przez dziesiątki lat był chroniony i nadal powinien być zgodnie z Zasadami Zrównoważonego Rozwoju. Tworzony obecnie projekt nie jest też tożsamy z tym, który był wówczas konsultowany. Zwracamy też uwagę, że od 2015 r. w otoczeniu Parku zaszły znaczące zmiany, w szczególności wybudowanie licznych bloków mieszkalnych. Obrany sposób działania pozbawia nowych mieszkańców prawa głosu, co jest niedopuszczalne. Nie można też tracić z pola widzenia, że doszło do zmian infrastrukturalnych, istotnych z punktu widzenia oceny dopuszczalności i celowości inwestycji, np. budowa altan śmieciowych w pobliżu projektowanego placu zabaw.

Największym jednak zdumieniem napawa fakt, że w 2019 r. pod auspicjami Zarządu Zieleni m.st. Warszawy i Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków opublikowany został Raport Bioblitz Park Dolina Służewiecka1, którego rekomendacje pozostają w oczywistej sprzeczności z projektowaną inwestycją2. W Raporcie stwierdzono, że na terenie parku występuje co najmniej 30 gatunków ptaków chronionych (na terenie Parku obecny jest także szczególnie chroniony bocian czarny), rzadkie gatunki płazów czy innych zwierząt, z czego trzy gatunki ssaków są objęte częściową ochroną. W zaleceniach jest pozostawienie parku w jak najbardziej naturalnym stanie, w tym nawet martwych i obumierających drzew, które odgrywają bardzo ważną rolę w ekosystemie. Ponieważ Bioblitz został zorganizowany przez Zarząd Zieleni, to tym bardziej Zarząd powinien dostosować się do zaleceń, a nie umożliwiać inwestycje na terenie parku, które są wręcz szkodliwe dla ekosystemu tego terenu. W naszym przekonaniu Zarząd Zieleni powinien chronić i dbać o przyrodę a nie ją niszczyć.

My, mieszkańcy osiedla Służew Nad Dolinką nie zgadzamy się na stopniowe wprowadzanie kolejnych inwestycji na terenie parku poprzez nieakceptowalne przez większość mieszkańców decyzje. Mamy nadzieję, że przytoczone przez nas argumenty skłonią do zaniechania projektów niekorzystnie ingerujących w jeden z ostatnich dzikich parków warszawskich i zgodnie z ostatnimi tendencjami urbanistycznymi zachowacie Państwo oazę bioróżnorodności w sercu Warszawy. Pamiętajmy bowiem, że tylko troska o przyrodę może powstrzymać zmiany klimatyczne prowadzące do masowego wyginięcia gatunków.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku pozytywnego rozpatrzenia naszej petycji jesteśmy gotowi, jako społeczność lokalna, do wszelkich przewidzianych prawem form protestu w obronie zachowania obecnego stanu parku Dolinka Służewiecka.


Z wyrazami szacunku

niżej podpisani


 

2 Na przykład: „Mając na uwadze bogactwo ornitofauny parku, zaleca się zachowanie jej jak najbardziej naturalnego charakteru, zarówno w częściach otwartych, jak i zadrzewionych. Zróżnicowanie siedlisk zapewnia odpowiednie warunki bytowe w parku i nie zaleca się ich upraszczania poprzez np. sadzenie drzew w miejscach odsłoniętych. Należy opracować taką koncepcję jego zagospodarowania, która pozwoli na zachowanie mozaiki środowisk oraz różnorodności gatunkowej flory i fauny” (s. 84). 


Agnieszka Więcek    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Agnieszka Więcek do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook