Petycja w sprawie budowy nowej drogi w Gminie Skawina, pomiędzy drogą na Oświęcim (droga krajowa DK 44) a drogą na Bielsko (droga krajowa DK 52)

nowa_droga_02.png 

Pan Witold Kozłowski

Marszałek Województwa Małopolskiego

ul. Basztowa 22

31-156 Kraków

 

Szanowny Panie Marszałku!  

Działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) i kierując się ważnym interesem publicznym, my - mieszkańcy Gminy Skawina oraz gmin ościennych, niniejszym składamy do Pana petycję – prośbę o podjęcie działań, zmierzających do powstania w najblizszej przyszłości przedłużenia obwodnicy Skawiny aż do drogi krajowej DK 52 na terenie Powiatu Wadowickiego, czyli nowej drogi wojewódzkiej, będącej łącznikiem pomiędzy DK 44 (Kraków – Oświęcim) a DK 52 (Kraków – Bielsko-Biała). Mając na uwadze fakt, że taki łącznik drogowy został pokazany w obowiązującym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, przyjęty przez Sejmik Województwa Małopolskiego uchwałą nr XLVII/732/18/2018 z dnia 26 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Mał. z dnia 18.04.2016r., poz.3215), zwracamy się Pana Marszałka z prośbą o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie województwa oraz w Wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego środków finansowych na zlecenie opracowania dokumentacji projektowej, wraz ze wszystkimi niezbędnymi decyzjami administracyjnymi, przedmiotowego połączenia dróg krajowych DK 44 i DK 52 nową drogą wojewódzką. Dodatkowym argumentem, jaki przemawia za koniecznością powstania takiej drogi są planowane na 2023 rok Igrzyska Europejskie, które odbędą się na terenie kilku miast Małopolski – oprócz Krakowa również m.in. w Myślenicach i Zakopanem. Droga ta, nawet gdyby nie powstała przed igrzyskami, zdecydowanie ułatwiłaby poruszanie się mieszkańcom Małopolski na kierunku północ – południe, szczególnie w kierunku dużych „magnesów” – Miasta Kraków oraz Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków Balice. Pierwszy odcinek takiego łącznika już powstaje – to realizowany przez podległy Panu Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ostatni odcinek obwodnicy Skawiny od DK 44 do DW 953 w miejscowości Rzozów.

 

UZASADNIENIE  

Z racji położenia w sąsiedztwie Krakowa na wielu drogach Gminy Skawina daje się zauważyć znaczny udział ruchu tranzytowego, generowanego przez mieszkańców Gmin położonych na południe i południowy zachód od Skawiny, a dojeżdżających codziennie do Krakowa – do pracy, do szkoły, do różnych instytucji i urzędów. Ruch ten, odbywający się głównie na kierunku południe – północny wschód (Kraków) daje się łatwo zauważyć na terenie sołectw Wola Radziszowska, Radziszów i Rzozów. Kierowcy jadący od południa korzystają z dróg powiatowych DP 1939K i DP 1940K, a następnie wjeżdżają do centrum Skawiny i dalej do Krakowa. Reazlizowany obecnie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie nowy odcinek DW953, którego otwarcie oficjalnie planowane jest na koniec bieżącego roku, pozwoli wielu wspomnianym kierowcom, poruszającym się tranzytem przez nasze sołectwa i centrum Skawiny, skorzystać z alternatywy – nowa droga będzie rozpoczynać się po zachodniej stronie Rzozowa, co pozwoli jadącym w kierunku Krakowa ominąć kilka wąskich gardeł na terenie miasta Skawina – skrzyżowanie ulic Piłsudskiego i Hallerów, most na Skawince oraz skrzyżowanie ulic Mickiewicza i Tynieckiej. Zdaniem mieszkańców sołectw Rzozów i Radziszów spowoduje to „odciążenie” drogi DP 1940K i centrum Skawiny, przy równoczesnym znacznym zwiększeniu się ruchu tranzytowego na drodze DP 1939K, biegnącej przez ścisłe centrum Rzozowa. Należy nadmienić, że jest to jedna z głównych dróg na terenie sołectwa Rzozów, wzdłuż której codziennie odbywa się ruch pieszy – do szkoły, sklepu, przystanku kolejowego, boiska czy kościoła. Droga, która na znacznej długości nie posiada żadnego chodnika ani nawet poboczy, po których mógły poruszać się pieszy, w której pasie drogowym znajduje się równiez kilka budynków mieszkalnych i która na pewnych odcinkach nie ma również oświetlenia ulicznego. Niewiele lepsza sytuacja panuje w Radziszowie – mimo rozpoczętej budowy ciągów pieszo – rowerowych nadal są tam odcinki drogi powiatowej DP 1939K, na których brak jest poboczy, a codzienne poruszanie się pieszo po tej drodze jest bardzo niebezpieczne. Mając na uwadze obecny, niedostateczny stan techniczny dróg powiatowych na terenie Gminy Skawina, nieprzystosowanych do przenoszenia tak dużych natężeń ruchu, jakie mogą się na nich pojawić po oddaniu do użytku wspomnianej obwodnicy Skawiny, uprzejmie prosimy jak na wstępie. W przypadku uznania, że przedmiotowa droga nie powinna mieć kategorii drogi wojewódzkiej lecz wyższą – krajową, uprzejmie prosimy o przekierowanie naszej petycji do odpowiednich instytucji rządowych – do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Infrastruktury lub Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Łukasz Kusak będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...