Petycja w sprawie ochrony hali sportowej projektu Wojciecha Zabłockiego

Podmioty wnoszące petycję:

Stowarzyszenie „Puławianie”

ul. Adama Mickiewicza 25

24-100 Puławy

reprezentowane przez Szymona Karczewskiego

oraz inne podmioty i osoby fizyczne podpisane pod petycją

 

Adresat petycji:

Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków

ul. Archidiakońska 4

20-113 Lublin

 

PETYCJA

w sprawie ochrony hali sportowej projektu Wojciecha Zabłockiego

położonej w Puławach przy Al. Partyzantów 11

 

Niniejszym pragniemy wyrazić swoje poparcie dla podjętych przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków („LWKZ”) działań zmierzających do opracowania karty ewidencyjnej zabytku dla hali sportowej projektu Wojciecha Zabłockiego, położonej w Puławach przy Al. Partyzantów 11 (dalej jako „hala sportowa”), oraz ujęcia ww. karty w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków Województwa Lubelskiego.

Ponadto, wnioskujemy o podjęcie przez LWKZ działań mających na celu objęcie hali sportowej pełną ochroną konserwatorską poprzez jej wpis do Rejestru Zabytków Województwa Lubelskiego w sytuacji wystąpienia zagrożenia dla wartości historycznych, artystycznych lub naukowych hali sportowej.

Ukończona w 1974 r. hala sportowa jest wartościowym przykładem architektury modernistycznej, ważnej nie tylko dla tożsamości historycznej miasta Puławy ale także dla dziedzictwa narodowego z uwagi na wartości architektoniczne i artystyczne oraz związek z osobą jej projektanta – Profesora Wojciecha Zabłockiego – wybitnego architekta specjalizującego się projektowaniu obiektów sportowych oraz trzykrotnego medalisty olimpijskiego w szermierce.

Istotny dla ochrony wartości historycznych, artystycznych i naukowych hali sportowej jest również fakt, że w jej wnętrzu zachowały się dwie mozaiki autorstwa Wandy Rodowicz i Ewy Kuleszy o wysokiej wartości artystycznej. Ponadto, konstrukcja dachu hali sportowej typu „łuk-lina” oparta jest na pomyśle wybitnego polskiego konstruktora – inż. Wacława Zalewskiego.

Z uwagi na stan techniczny hali jej właściciel – Gmina Miasto Puławy rozważa jej rozbiórkę, modernizację albo powierzenie obiektu w ręce podmiotu trzeciego. Z uwagi na los jaki spotkał większość puławskich obiektów z tego samego okresu – rozebranych albo przebudowanych bez dbałości o ich wartości historyczne i architektoniczne, żaden z powyższych scenariuszy nie gwarantuje zachowania unikalnych wartości hali sportowej. Stąd też działania zmierzające do objęcia obiektu ochroną konserwatorską są jak najbardziej zasadne i potrzebne.

ZAbłocki_2_do_petycji.jpg


Stowarzyszenie "Puławianie"    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Stowarzyszenie "Puławianie" do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...