Petycja w sprawie pilnej aktualizacji instrukcji PBN dotyczącej sposobu dodawania wydawnictw do „Wykazu wydawnictw naukowych” oraz przedłużenia terminu przyjmowania wniosków

 

 

 

Szanowny Panie Premierze!

Szanowne Koleżanki i Koledzy, członkowie KEN!

Dziękujemy Panu Premierowi za gotowość dokonania uzupełnień na opublikowanej przez MNiSW liście wydawnictw polskich i zagranicznych. Jako środowisko naukowe reprezentujące m.in. naukowców z dyscyplin filologicznych uważamy, że jest to bardzo potrzebne przedsięwzięcie z uwagi na ciążący na nas obowiązek umiędzynarodowienia polskich zdobyczy naukowych i realizowaną strategię publikowania prac obcojęzycznych w renomowanych ośrodkach wydawniczych. Taki sposób działania wydaje nam się najwłaściwszym sposobem włączenia polskiej myśli badawczej do systemu liczącej się na świecie wymiany informacji naukowej.

Po konsultacjach – które w okresie urlopowym były utrudnione, trwały więc ponad dwa tygodnie – doszliśmy do wniosku, że zebranie wymaganych danych od większości wydawnictw zagranicznych jest w tak krótkim terminie, jaki podało MNiSW, nierealne.

Pozwalamy sobie zwrócić Państwa uwagę na kilka ważnych przyczyn, dla których nie uda nam się spełnić wymagań Ministerstwa:

1. Procedury wydawnicze w różnych krajach kierują się od dziesięcioleci wypracowanymi zasadami, różniącymi się od polskich. Przede wszystkim proces przyjmowania do druku jest bardzo niejednorodny i zależny od wydawnictwa. Zasady nie muszą być takie same dla wszystkich typów publikacji i dla wszystkich autorów. Często nie polegają one na poddaniu się podwójnej recenzji anonimowej (double blind peer review process), ale są wielostopniowe i bardziej wymagające niż polskie normy. Większość wydawnictw zagranicznych nie publikuje na swoich stronach zasad etyki publikacyjnej. Musielibyśmy prosić o daleko idącą współpracę ze strony domów wydawniczych. Wymagałoby to od nich dodatkowej pracy, a nawet zmiany/rozbudowy ich stron internetowych. Trudno oczekiwać, by dobre (w tym także renomowane dla konkretnych dyscyplin) wydawnictwa zmieniły swoje sprawdzone przez lata procedury przyjmowania tekstów do druku tylko dlatego, że polscy autorzy muszą spełnić wymagania polskiego Ministerstwa.

2. Renomowane wydawnictwa nie publikują plagiatów (z zasady) i starają się nie przyjmować do druku słabych książek (również z zasady), nie składają też oświadczeń w tej kwestii na specjalnych podstronach. W przypadku niemieckich wydawnictw dostateczną gwarancją jest członkostwo w Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V., które pewne normy (np. prawa autorskie) reguluje automatycznie.

4. Wielu zagranicznym wydawnictwom zależy na pracach polskich badaczy. Polscy językoznawcy i literaturoznawcy wnoszą wiele do rozwoju światowej filologii. Nie można się jednak spodziewać, że wydawnictwa zagraniczne dostosują swoją pracę do życzeń Ministerstwa po to, aby znaleźć się na liście polskiego MNiSW.

Pierwsze próby dotarcia do wydawnictw i zdobycia od nich wymaganych przez MNiSW informacji zakończyły się na ogół niepowodzeniem. Obawiamy się, że przedstawiciele polskiej filologii (językoznawstwa, literaturoznawstwa) czy nauk o kulturze i religii, a prawdopodobnie także innych dyscyplin humanistycznych będą musieli zrezygnować z publikowania w zagranicznych wydawnictwach lub te publikacje ograniczyć (na przykład odrzucając zaproszenie do publikacji w wydawnictwie, którego brak na polskiej liście). Jest to sprzeczne z celem umiędzynarodowienia dokonań polskich naukowców, jaki przyświeca reformie szkolnictwa wyższego w Polsce.

W niniejszym liście jedynie zaznaczamy, że podobny problem dotyczy czasopism obcojęzycznych. Lista czasopism zawiera poważne luki, a punktacja w wielu przypadkach nie ma uzasadnienia merytorycznego.

Uprzejmie prosimy o rozważenie zmiany sposobu zgłaszania wydawnictw, to znaczy o pilną aktualizację instrukcji PBN dotyczącej sposobu dodawania wydawnictw do „Wykazu wydawnictw naukowych” oraz przedłużenie terminu przyjmowania wniosków.

Uważamy, że pracą związaną z uzupełnieniem list wydawnictw według zmodyfikowanych, dostosowanych do różnych procedur wydawniczych, kryteriów powinni zająć się eksperci, a nie naukowcy, którzy nie mają możliwości zdobywania potrzebnych informacji. Wkładem badaczy w te prace powinno być natomiast sporządzenie propozycji, które wydawnictwa mają znaleźć się na liście i ich ocena ekspercka. Pozostałe czynności weryfikacyjne to typowa praca administracyjna.

Spośród wielu wydawnictw zagranicznych wybraliśmy te, w których publikują polscy filolodzy. Wydawnictw tych nie ma na liście MNiSW. Podajemy również takie wydawnictwa, w których publikujemy sporadycznie, są one jednak bezsprzecznie najważniejsze dla nauk humanistycznych. Wydaje nam się, że powinniśmy być zachęcani do publikowania w najlepszych światowych domach wydawniczych, a nie zniechęcani tym, że dyscyplina nie otrzyma za to punktów.

Podkreślamy, że nie są to „wszystkie” wydawnictwa obcojęzyczne nieuwzględnione na liście ministerialnej. Jest to niewielki ułamek, szczególnie ważny dla filologów. Jesteśmy gotowi do zmobilizowania naszych środowisk i uzupełnienia tych list. Zależy nam na rzetelnej ocenie naszej pracy.

Za treść pisma oraz za podane niżej potwierdzenia imienne odpowiada

prof. Joanna Jabłkowska, dziekan Wydziału Filologicznego UŁ. 3

 

Pismo sygnują (lista jest w obecnej chwili analogowa, ponieważ większość korespondentów była w czasie jej tworzenia na urlopach):

Dziekani

Dziekan Wydziału Filologicznego UŁ, prof. Joanna Jabłkowska

Dziekan Wydziału Filologicznego UJ, prof. Elżbieta Górska

Prodziekan Wydziału Anglistyki UAM, prof. UAM, dr hab. Piotr Gąsiorowski

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych KUL, prof. KUL, dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik

Dziekan Wydziału Neofilologii UAM, prof. UAM, dr hab. Aldona Sopata

Dziekan Wydziału Filologicznego UWr, prof. Marcin Cieński; prodziekan, prof. Leszek Berezowski

Dziekan Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW, prof. Sambor Grucza

Dziekan Wydziału Filologicznego UMK, prof. Przemysław Nehring

Prodziekan Wydziału Filologicznego URz, prof. URz, dr hab. Agnieszka Uberman

Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktycznych WNH KUL, prof. KUL, dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka

Prodziekan ds. Rozwoju i Promocji WNH KUL i Kierownik Studiów Doktoranckich, prof. KUL, dr hab. Monika Sidor

Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej WNH KUL, prof. KUL, dr hab. Dariusz Skórczewski

Dyrektorzy instytutów

Instytut Filologii Germańskiej UŁ, dr hab. Małgorzata Kubisiak

Instytut Filologii Germańskiej UJ, prof. UJ, dr hab. Magdalena Sitarz

Instytut Filologii Germańskiej UAM, prof. UAM, dr hab. Sławomir Piontek

Instytut Filologii Germańskiej UWr, prof. Tomasz Małyszek; prof. UWr, dr hab. Urszula Bonter (z-ca)

Instytut Filologii Germańskiej KUL, prof. KUL, dr hab. Anna Rutka

Instytut Filologii Germańskiej UŚ, prof. UŚ, dr hab. Renata Dampc-Jarosz

Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS, prof. UMCS, dr hab. Jarosław Krajka

Instytut Filologii Germańskiej UZ, prof. Paweł Zimniak

Instytut Romanistyki UŁ, prof. UŁ, dr hab. Anita Staroń

Instytut Romanistyki UW, dr hab. Maciej Smuk

Instytut Filologii Romańskiej UWr, prof. UWr, dr hab. Beata Baczyńska

Instytut Filologii Romańskiej UAM, prof. UAM, dr hab. Mirosław Loba

Instytut Filologii Romańskiej UJ, prof. UJ, dr hab. Wacław Rapak

Instytut Filologii Romańskiej UŚ, prof. Wiesław Banyś

Instytut Filologii Romańskiej UMCS, prof. UMCS, dr hab. Maria Falska

Instytut Filologii Romańskiej KUL, prof. KUL, dr hab. Katarzyna Wołowska

Instytut Kultury i Języka Francuskiego UO, prof. Krystyna Modrzejewska

Instytut Filologii Romańskiej UG, prof. UG, dr hab. Ewa Wierzbowska (z-ca)

Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, Wydział Lingwistyki Stosowanej UW, prof. UW, dr hab. Elżbieta Jamrozik

Instytut Anglistyki UŁ, prof. Łukasz Bogucki

Instytut Filologii Angielskiej KUL, prof. KUL, dr hab. Grzegorz Maziarczyk

Instytut Anglistyki UMCS, prof. UMCS, dr hab. Adam Głaz

Instytut Filologii Angielskiej UJ, prof. Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska 4

 

Instytut Anglistyki UMCS, dr hab. Zbigniew Mazur

Instytut Filologii Słowiańskiej UWr, prof. UWr, dr hab. Michał Sarnowski

Instytut Filologii Słowiańskiej KUL, prof. KUL, dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr, dr hab. Bożena Koredczuk

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr, dr hab. Arkadiusz Lewicki

Instytut Językoznawstwa WNH KUL, prof. KUL, dr hab. Janusz Bień

Instytut Filologii Polskiej KUL, dr hab. Ireneusz Piekarski

Instytut Filologii Polskiej i Logopedii UŁ, dr hab. Danuta Kowalska

Kierownicy katedr i zakładów

Katedra Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych XX i XXI w. UMK, prof. Leszek Żyliński

Katedra Germanistyki UKW, dr Elżbieta Nowikiewicz (peł. obowiązki)

Katedra Filologii Romańskiej UMK, dr hab. Piotr Sadkowski

Katedra Italianistyki UW, prof. Hanna Serkowska

Katedra Filologii Niderlandzkiej im. Erazma z Rotterdamu UWr., prof. Stefan Kiedroń

Katedra Filologii Angielskiej UWM, prof. UWM, dr hab. Ewa Kujawska-Lis

Katedra Językoznawstwa Angielskiego UJ, prof. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld

Katedra Judaistyki im. Tadeusza Taubego UWr, prof. UWr, dr hab. Marcin Wodziński

Katedra Historii Literatury Staropolskiej KUL, prof. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

Zakład Literatur Niemieckiego Obszaru Językowego UW, dr hab. Krzysztof Tkaczyk

Zakład Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych US, prof. US, dr hab. Dorota Sośnicka

Zakład Współczesnej Literatury Niemieckiej US, prof. US, dr hab. Ewelina Kamińska-Ossowska

Zakład Historii Literatury Niemieckiej do 1848 r. UWr, prof. Wojciech Kunicki

Zakład Literatury Niemieckiej UJ, prof. Maria Kłańska

Zakład Językoznawstwa Germańskiego UJ, prof. Zofia Berdychowska

Katedra Filologii Angielskiej UMW, prof. UWM, dr hab. Ewa Kujawska-Lis

Zakład Translatoryki UŚ, prof. Andrzej Łyda

Zakład Italianistyki WF UŁ, prof. UŁ, dr hab. Artur Gałkowski

Towarzystwa

 Akademickie Towarzystwo Romanistów Polskich „Plejada”

 Polskie Stowarzyszenie Hispanistów

 Stowarzyszenie Italianistów Polskich

 Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej

ZAŁĄCZNIK

w postaci listy ważnych czasopism można znaleźć na stronie https://jaroslawpluciennik.com/2019/09/11/list-do-ministra-gowina-w-sprawie-listy-wydawnictw/

 


Jarosław Płuciennik, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Jarosław Płuciennik, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...