Petycja dot. ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - za wolnością i prawem artystów do decydowania o swoim wynagrodzenie i przeciwko zbędnemu pośrednictwu OZZ w streamingu

 nie_dla_ozz_(2).png

Apel do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Kultury, Marszałka Sejmu, Marszałek Senatu oraz Prezydenta RP o niezwłoczną implementację Dyrektywy DSM z zachowaniem dla artystów wykonawców prawa, swobody i wolności do decydowania o swoim wynagrodzeniu, bez narzucania przepisów ograniczających tę wolność artystów i bez wprowadzania zbędnych zapisów o pośrednictwie organizacji zbiorowego zarządzania w wypłacie wynagrodzenia za streaming dla artystów wykonawców utworów muzycznych do ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych - krzywdzących artystów wykonawców i innych uprawnionych oraz destabilizujących cały polski rynek muzyczny.

 

Jednocześnie zachęcamy rząd i parlament do:

1. Honorowania swobody zawierania umów i ich poszanowanie;

2. Zwiększenia inwestycji w edukację muzyczną i kulturalną społeczeństwa;

3. Wspierania budowy społeczeństwa szanującego prace twórców, artystów i producentów muzycznych;

4. Wspierania inicjatyw zwiększających świadomość konsumentów nt. wartości muzyki i zachęcających do zwiększania nakładów obywateli na muzykę;

5. Wprowadzanie rozwiązań, które nie doprowadzą destabilizacji i dewastacji rynku muzycznego oraz utraty części wynagrodzenia za streaming przez uprawnionych;

Wzrost świadomości społeczeństwa na temat wartości muzyki i jej roli w życiu społecznym i każdego z nas może skłonić większą liczbę obywateli do poszanowania praw twórców, wykonawców i producentów i zachęci do płacenia za dostęp do muzyki w streamingu, co realnie może przełożyć się na nawet 5-6-krotny wzrost wynagrodzeń zarówno twórców, jak i wykonawców i producentów ze streamingu - bez odbierania należnego wynagrodzenia innym uprawnionym!

 

ARTYSTA SAM MOŻE ZDECYDOWAĆ O MODELU WYPLATY WYNAGRODZEŃ ZE STREAMINGU - CZY CHCE SIĘ ROZLICZAĆ PRZEZ WYTWÓRNIĘ, DYSTRYBUTORA, NIEZALEŻNIE, BEZPOŚREDNIO CZY PRZEZ OZZ ARTYSTÓW. TA WOLNOŚĆ WYBORU POWINNA ZOSTAĆ ZACHOWANA
I ZAGWARANTOWANA, A NIE OGRANICZONA OBOWIĄZKOWYM POŚREDNICTWEM OZZ I ODBIERANIEM WSZYSTKIM ARTYSTOM CZĘŚCI ICH WYNAGRODZENIA ZA OBOWIĄZKOWE INKASO, KTÓRE JEST DZIŚ ZBĘDNE. 

 

Zbędne pośrednictwo organizacji zbiorowego zarządzania artystów wykonawców to:

- utrata swobody do decydowania o warunkach wypłaty wynagrdozenia za streaming;

- straty wszystkich artystów z tytułu inkasa na poziomie ok. 20-25%;

- komplikowanie systemu dystrybucji cyfrowej muzyki przez wprowadzanie dodatkowego, zbędnego pośrednika, który nie wnosi żadnej dodatkowej usługi dla artystów, ani wartości dadanej w procesie dystrybucji cyfrowej muzyki, a pobierałby od 20 do 25% z należnych artystom wynagrodzeń za streaming muzyki;

- ryzyko utraty większej części wynagrodzenia przez artystów, z powodu braku transparentności rozliczeń przez organizacje zbiorowego zarządzania artystów wykonawców;

- dodatkowe straty artystów wykonawców, a także twórców i wydawców z powodu podniesienia kosztów obsługi całego systemu streamingu muzyki w Polsce przez serwisy streamingowe;

- obniżenie wartości całego polskiego rynku muzycznego i spadek jego dynamiki wzrostu;

- zmniejszenie zatrudnienia w sektorze muzyki;

- obniżenie konkurencyjności i dodatkowe osłabienie polskiego rynku muzycznego;

- ryzyko bankructwa dla małych niezależnych firm muzycznych (z powodu przeciążenia kosztami księgowo-prawnymi rewizji i obsługi setek tysięcy ważnych umów); 

- mniej środków na inwestycje w nagrania nowej polskiej muzyki;

- mniej środków na promocję nowej polskiej muzyki w streamingu;

- mniej nowych wydań, tzw. reedycji stratej polskiej muzyki; 

- mniejsze wpływy dla sektora koncertowego, napędzanego nowymi nagraniami ze streamingu;

- ryzyko zmniejszego jakości i zakresu wsparcia dla promocji polskiej muzyki przez serwisy streamingowe (na rzecz innych krajów regionu); 

- ryzyko zalewu polskich sądów pozwami przez artystów o nierzetelne rozliczanie przez organizacje zbiorowego zarządzania artystów (dziś artyści otrzymują bardzo precyzyjne rozliczenia za każde pojedyncze odtworzenie swojego utworu - w przypadku OZZ artysta straci nad tym kontrolę); 

- ryzyko spadku zatrudnienia pośród muzyków sesyjnych w sektorze nagrań; 

Nadmierna, niepotrzebna i szkodliwa regulacja może doprowadzić do regresu całego polskiego rynku muzycznego i przynieść straty tysiącom wykonawców, twórców, producentów oraz firm muzycznych i pogorszyć dostęp do muzyki dla obywateli. 

 

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że ZPAV będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Te informacje nie będą wyświetlane publicznie w Internecie.

Te informacje nie będą wyświetlane publicznie w Internecie.

Te informacje nie będą wyświetlane publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...