Petycja w sprawie realizacji linii kolejowej dużych prędkości przez Gminy: Jelcz-Laskowice, Oława, Siechnice

Święta Katarzyna 16.04.2022 r. 

 

DANE PODMIOTU WNOSZĄCEGO:

Mieszkańcy Gmin: Jelcz-Laskowice, Oława, Siechnice (wg. listy stanowiącej załącznik nr 1 do petycji)

 

 

Ruch Społeczny "Nie dla wariantu 44 Kolei Dużych Prędkości"

powołany w dniu 15 stycznia 2022 roku w Jelczu-Laskowicach. 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Chwałowic

ul. Szkolna 4

55-200 Chwałowice

 

Stowarzyszenie „Mam Głos” (podmiot reprezentujący)

Ul. Orla 5/11

55-010 Święta Katarzyna  (adres do korespondencji)

 

 

Sz.P.

Mikołaj Wild

Prezes Zarządu

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.

02-305 Warszawa

Al. Jerozolimskie 134  

 

Multiconsult Polska Sp. z o.o.

Bonifraterska 17           

00-203 Warszawa

         

PETYCJA:

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195, dalej: u. o p.), mając na uwadze interes publiczny oraz interes podmiotów wnoszących petycję, działając wobec ww. adresatów jako spółek na zlecenie Rządu realizujących zadania z zakresu administracji publicznej na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 234 z późn. zm.) wyrażamy zaniepokojenie przedstawionymi planami realizacji linii kolejowej dużych prędkości w wariantach uwzględnionych w Strategicznym Studium Lokalizacyjnym Centralnego Portu Komunikacyjnego w zakresie Załącznika nr 1 Atlasów map przebiegów korytarzy Kolejowych Liniowych Inwestycji Towarzyszących – ciąg nr 9 linia kolejowa nr 86 i 87 arkusz 3 (dalej: SSL CPK) przez obszar Gminy Siechnice, Jelcz-Laskowice i Oława obecnie na etapie opracowywania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) oznaczonych numerami 51 (oznaczony kolorem czerwonym), 52 (oznaczony kolorem różowym), 53 (oznaczony kolorem żółtym) (dalej: warianty 51, 52, 53). Wszystkie przedstawione propozycje tras wprowadzają istotne zmiany, niedogodności i ryzyka w życie naszych społeczności, co zostanie wykazane poniżej.

Jednocześnie jesteśmy świadomi, że jeden z zaproponowanych 3 wariantów zostanie wybrany, jako wariant inwestorski, dlatego uznajemy za jedyny akceptowalny wariant oznaczony numerem 51 (oznaczony kolorem czerwonym) (dalej: wariant 51). Wariant ten stanowi jedyny możliwy do zaakceptowania kompromis między interesami Inwestora, społeczności lokalnych i wartości środowiskowych, dodatkowo poniżej proponujemy drobne korekty jego przebiegu.

Wnioskujemy o wybór wariantu 51 jako jedynego, w razie decyzji o realizacji linii kolejowej dużych prędkości przez Gminę Siechnice, Jelcz-Laskowice oraz odrzucenie pozostałych wariantów z dalszych prac i analiz.

 

Jednocześnie oświadczamy, że wyrażamy zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub przydanej mu do pomocy jednostki organizacyjnej danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 u. o p. Z uwagi na to, że wskazane jako adresaci niniejszej petycji ww. spółki jedynie realizują zadanie zlecone z zakresu administracji publicznej na zlecenie Rządu na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 234 z późn. zm.), wnioskujemy, aby w razie uznania się za podmioty niewłaściwe do rozpoznania niniejszej petycji, przekazały niniejszą petycję Pełnomocnikowi Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, jednocześnie zapoznając się z poniższymi merytorycznymi argumentami. Jednocześnie oświadczamy, że wyrażamy zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub przydanej mu do pomocy jednostki organizacyjnej danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 u. o p. (wyłącznie w zakresie określenia danych stowarzyszenia wnoszącego petycję oraz zbiorczego określenia „Mieszkańcy Gminy Siechnice podpisani pod petycją” bez publikowania ich danych osobowych). [O&W1] [KP2]    [O&W1]Sugeruję zawężenie. Myślę, że nie ma żadnego celu w publikowaniu danych osobowych mieszkańców i wyrażaniu na to zgody.  [KP2]

 

................................

data i podmiot wnoszący petycję 

 

 

Uzasadnienie:

Na wstępie wskazujemy, że nasze stanowisko zbieżne jest ze stanowiskiem wstępnie wyrażonym uchwałą Rady Miejskiej w Siechnicach nr XXII/204/20 z dnia 6 marca 2020 r. opiniującą pozytywnie przebieg linii kolejowej dużych prędkości przez Gminę Siechnice w wariancie oznaczonym jako 43 (ewentualnie zbliżonym do niego, zlokalizowanym pomiędzy Siechnicami i Radwanicami).  Z uwagi m.in. na zmianę stanowiska Rady Miejskiej w Siechnicach i przyjęcie uchwały nr XXXVI/310/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku, wyrażającej sprzeciw wobec realizacji wszystkich czterech zaproponowanych w SSL CPK wariantów, uznaliśmy za stosowne skierowanie niniejszej petycji precyzującej stanowisko mieszkańców w tej sprawie. 28 lutego 2020 r. Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach wyraziła także swoje negatywne stanowisko w sprawie SSL CPK w odniesieniu do obszaru gminy Jelcz-Laskowice. 30 marca 2022 roku Rada Powiatu w Oławie wyraziła swoje negatywne stanowisko, co do projektowanego wariantu 44 (obecnie 52 oznaczonego kolorem różowym/magenta).

Ponieważ co do zasady podzielamy sprzeciw i obawy wobec realizacji inwestycji, w którymkolwiek z trzech proponowanych wariantów, niemniej to dwa z nich w sposób najdotkliwszy zaburzają życie mieszkańców Gmin i poszczególnych jej miejscowości, zagrażając mieniu publicznemu i prywatnemu – konieczne stało się złożenie poniższego pisma.

Wariant 52:

1.    Ingeruje w sposób oczywisty w integralność Gmin Siechnice oraz Jelcza-Laskowic „przecinając” je niemalże na pół, przechodząc przez tereny o ścisłej i gęstej, wciąż powiększającej się z uwagi na procesy inwestycyjne, zabudowie (czego nie odzwierciedlają w dalszym ciągu nieaktualne mapy w SSL CPK) oraz krzyżując się z licznymi drogami gminnymi. Rozwiązanie takie rzutować będzie negatywnie na możliwość rozwoju Gmin, utrudni mieszkańcom Gmin komunikację oraz wiązać się będzie z podwyższonymi kosztami realizacji linii kolejowej dużych prędkości z uwagi na konieczność wybudowania licznych obiektów inżynieryjnych takich, jak tunele czy wiadukty. Wariant 51 zakłada przejście bokiem gmin.

2.    Ingeruje w istniejącą zabudowę i konieczność największej liczby wywłaszczeń - dotyka w największym stopniu mieszkańców i będzie wiązał się z największymi wywłaszczeniami i wyburzeniami domów w gminach (Święta Katarzyna, Zębice, Chwałowice, Piekary) a skala ww. ingerencji w zabudowania i życie mieszkańców będzie znacznie większa niż w przypadku realizacji wariantu 51 patrząc od gminy Bierutów w kierunku Wrocławia.

3.    Ingerencja na istniejącą w pobliżu zabudowę poprzez hałas i drgania - przebiegają przez miejscowości o znacznym stopniu zurbanizowania terenu w sąsiedztwie tzw. wąskiego gardła (skrzyżowania istniejącej drogi kolejowej z drogą powiatową, które stanowi istotny węzeł komunikacyjny w Gminie Siechnice), co już obecnie powoduje narażenie dużej liczby mieszkańców na ponadnormatywny hałas. Biorąc pod uwagę znaczny stopień zurbanizowania terenu szczególnie w sąsiedztwie tzw. wąskiego gardła między innymi w Świętej Katarzynie, Groblicach, Zębicach, Chwałowicach oraz Piekarach można spodziewać się, że cała społeczność skupiona w okolicach powyżej opisanych miejscowości pozostanie w sferze bezpośredniego oddziaływania na hałas i drgania, co spowoduje pogorszenie warunków życiowych, których skutków obecnie nie będziemy w stanie zmierzyć, a będą wpływać na życie kolejnych pokoleń. Wariant 51 nie dotyka miejscowości o tak dużym stopniu zurbanizowania oraz położonych w wąskim gardle. Najbliżej przechodzi bokiem miejscowości położonej przy ul. Mikołaja Reja oraz bokiem Przylesia w Czernicy. Przypominamy, że w samej Prognozie SSL CPK wskazano, że „trasowanie przebiegu nowych ciągów komunikacyjnych powinno uwzględniać przede wszystkim omijanie obszarów zwartej zabudowy mieszkalnej”, z jaką niewątpliwie mamy do czynienia przy projektowanych wariancie 52 na terenie Gmin.  

4.    Ingeruje w obszary turystyczne: plantacja Groblice, z ekologicznymi borówkami, malinami, truskawkami o wielkości ok. 2 h., którą odetnie od dostępu do wody ekologiczne pasieki; tereny rekreacyjnie, takie jak zbiornik wodny wraz z plażą. Miejsca te cieszą się szczególnym zainteresowaniem dużej rzeszy mieszkańców z uwagi na liczne atrakcje, które oferują. Znajduje się tutaj „Ośrodek nad stawem” będący centrum sportów wodnych oraz stanowiący miejsce spotkań. Tereny leśne stanowią dla mieszkańców naturalne miejsce do pieszych wędrówek czy uprawiania sportu. Nie powinno ujść uwagi także i to, że przebieg wariantu 52 ingeruje także w ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. „Osiedle leśne”).

5.    Ingeruje w obszary ważne gospodarczo: plantacja Groblice oraz warsztaty w Gminie Siechnice, stadninę koni w Gminie Jelcz-Laskowice.

6.    Ingeruje w obiekty zabytkowe i o znaczeniu historycznym: doprowadzą do wyburzenia nowo odrestaurowanego, zabytkowego dworca kolejowego z punktem park and ride, jedynej w Świętej Katarzynie 130 -letniej karczmy stanowiącej punkt spotkań mieszkańców i miejsce organizacji dużych imprez okolicznościowych. Zakłada przejście przez rejon zrewitalizowanej zabytkowej stacji kolejowej oraz nowo zrealizowanej gminnej inwestycji towarzyszącej - multimodalnego węzła przesiadkowego oraz skrzyżowania z drogą powiatową o bardzo dużym ruchu lokalnym oraz ponadlokalnym w sytuacjach awaryjnych na DK 94 czy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, tworzących spójny i logiczny system komunikacji drogowej i kolejowej w regionie podwrocławskim. „Inwestycje te zrealizowano przy udziale środków pozyskanych z Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa, środków jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek będących własnością Skarbu Państwa. Obie inwestycje objęte są zobowiązaniem utrzymania trwałości projektu, a jego naruszenie przez zmianę osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu dotyczących między innymi intensywności wykorzystania wybudowanej infrastruktury spowoduje konieczność zwrotu środków przez PKP oraz Gminę Siechnice, których wymiar będzie wynosił wraz z odsetkami kilkanaście milionów złotych.   Na Państwa stronie odnajdujemy informację, że „odpowiedzialne podejście w procesie planistycznym polega m.in. na unikaniu kolizji z tego typu obiektami (obiektami podlegającymi ochronie prawnej oraz takimi, których odtworzenie w innej lokalizacji nie jest możliwe). Cennym źródłem wiedzy o znaczeniu takich obiektów – tam, gdzie nie występuje ochrona prawna – są dla inwestora informacje spływające właśnie podczas konsultacji społecznych. Ich przeprowadzenie w odpowiednio wczesnej fazie – jak w przypadku przedmiotowych konsultacji SSL – pozwala na ukierunkowanie szczegółowych działań na warianty, w których przypadku występuje jak najmniej sytuacji kolizyjnych. Należy podkreślić, że z uwagi na koszt i czasochłonność rozwiązań zaradczych, maksymalne możliwe uniknięcie kolizji, leży nie tylko w interesie lokalnych społeczności, ale także w interesie inwestora.”

7.     Strefy ochrony ujęć wód podziemnych –w miejscowości Siechnice (Citronex) w gminie Siechnice, jak i w Nowym Dworze w Jelczu-Laskowicach w pobliżu inwestycji znajdują się stacje uzdatniania wody, które zaopatrują mieszkańców w wodę pitną. Zapisy dotyczące realizacji inwestycji w pobliżu stref często wykluczają możliwość jej prowadzenia. 

 

8.    Rujnuje krajobraz miejscowości Groblic, Zębic, Chwałowic, Piekar przecinając je na pół, z założenia – górującymi nad miejscowościami wiaduktami z ekranami akustycznymi, zacieniającymi również liczne zlokalizowane wzdłuż linii domy i działki budowlane.

Wariant 53:  

1     Ingeruje również w integralność Gminy Siechnice „przecinając” ją niemalże w poprzek na pół, przechodząc przez tereny o ścisłej i gęstej, wciąż powiększającej się z uwagi na procesy inwestycyjne, zabudowie (czego nie odzwierciedlają w dalszym ciągu nieaktualne mapy w SSL CPK) oraz krzyżując się z licznymi drogami gminnymi. Rozwiązanie takie rzutować będzie negatywnie na możliwość rozwoju Gminy, utrudni mieszkańcom Gminy komunikację oraz wiązać się będzie z podwyższonymi kosztami realizacji linii kolejowej dużych prędkości z uwagi.

2     Ingeruje w istniejącą zabudowę i konieczność dużej liczby wywłaszczeń - dotyka w największym stopniu mieszkańców i będzie wiązał się z największymi wywłaszczeniami i wyburzeniami domów w Świętej Katarzynie, Zębice) a skala ww. ingerencji w zabudowania i życie mieszkańców będzie znacznie większa niż w przypadku realizacji wariantu 51 patrząc od gminy Bierutów w kierunku Wrocławia.

3     Nawet w Gminie Czernica wariant 53 swoim zasięgiem inwestycyjnym sięga zdecydowanie dalej i obejmuje więcej domów, niż wariant 51.

4     Ingeruje w obiekty ważne gospodarczo - największy w okolicy sklep spożywczy w Świętej Katarzynie, o którego lokalizację zabiegali wiele lat, obsługującego nie tylko blisko 3000 mieszkańców Świętej Katarzyny, ale również pobliskie osiedla Siechnic.

5     Koliduje z sieciami (prąd, gaz, ujęcia wody)  

Każdy z wariantów dotyka Naturę 2000.

Jednak tylko w wariantach 52 i 53 dzieli lasy na połowę, co powoduje: oddzielenie mieszkańców od lasów (Kotowice, Siedlce) a także wskazane w Prognozie oddziaływania na środowisko SSL CPK „powstawanie efektu bariery, który przyczynia się do izolacji przestrzennej i spowoduje ograniczenia możliwości utrzymania spójności obszarów chronionych (...)” a szczególnie wpłynie na niemożliwość przemieszczania się zwierząt, gatunków inwazyjnych wzdłuż nowych szklaków kolejowych. Poza tym obszar Natura 2000 w Jelczu- Laskowice jest wyjątkowo bogaty w wiele gatunków roślin i zwierząt, takich jak: kopytnik, kozioróg dębosz czy pachnica dębowa. Gmina Oława graniczy z pięknym starorzeczem Odry. W tych lasach występują takie gatunki zwierząt, jak: jelenie, sarny, dziki, wydry, bobry, żurawie, łabędzie, sowy, puszczyki, dzięcioły, występuje bielik i gniazduje bocian czarny.

Wobec powyższych argumentów my mieszkańcy gminy Jelcz-Laskowice, Oława i Siechnice warianty 52 i 53 uznajemy za niedopuszczalne. Wariant 51 będący w obecnej formie również, co do zasady, niekorzystny dla Gmin i mieszkańców i w normalnych warunkach – również nie jest do przyjęcia.  

Jednak, jak wskazaliśmy na wstępie, jesteśmy świadomi, że jeden z zaproponowanych 3 wariantów zostanie wybrany jako wariant inwestorski.

Dlatego chcielibyśmy, aby wariant 51, który: najmniej ingeruje w istniejącą zabudowę, ma najmniejszy wpływ na obecne zagospodarowanie przestrzenne, najmniej wpływa na środowisko, w tym gatunki i siedliska chronione, na obiekty dziedzictwa kulturowego (zabytki), najmniej ingeruje w układy komunikacyjne został wybrany, jako jedyny dopuszczalny wwariant. 

Istotna jest również funkcjonalność infrastruktury, brak barier architektonicznych, jakość przestrzeni w obrębie stacji i w ramach dróg dojścia oraz integracja z innymi środkami transportu, co między innymi ma miejsce przy wariancie 51 ze względu na dostępność do przystanku towarowego w gminie Czernica.

Wnioskujemy, aby wariant 51 uwzględnił dodatkowo poniższe modyfikacje:    

1.    Na wysokości ul. Mikołaja Reja w Czernicy zastosować tunelu nad torami, w celu maksymalnego wygłuszenia hałasu, zamontowania mat wytłumiających drgania oraz zastosowanie zieleni izolacyjnej

2.     w obrębie miejscowości Radwanice w gminie Siechnice:

-  w okolicach osiedla zastosować tunelu nad torami, w celu maksymalnego wygłuszenia hałasu, zamontowania mat wytłumiających drgania oraz zastosowanie zieleni izolacyjnej

- we współpracy z GDDKiA stworzyć projekt dla tzw Trasy Krakowskiej na terenie Gminy Siechnice, która ma zastąpić niewydolną, zakorkowaną i nieposiadającą niezbędnej infrastruktury zabezpieczającej interesy pieszych oraz rowerzystów istniejącej DK 94. Jest to szczególnie ważne połączenie ze względu na stale zwiększające się tam natężenie ruchu

- stworzyć przystanek kolejowy, o który mieszkańcy i władze gminy zabiegają od wielu lat, a który znacznie ułatwi komunikację z miastem Wrocław 

- przyspieszyć rekultywację i zagospodarowania terenów obecnej hałdy pohutniczej

- w newraligcznych miejscach wykorzystać specjalną metodę umożliwiającą budowę mostu bez podparcia, czyli metodę nawisową. 

 

do_petycji1.jpgUfamy, że przeprowadzane z nami konsultacje społeczne nie są przez Państwa traktowane jako formalność, nieistotna z perspektywy procesu decyzyjnego, ale weźmiecie Państwo powyższą ocenę pod uwagę, jako jeden z kluczowych czynników decydujących o realizacji inwestycji.            


Katarzyna Nowak-Pokorny    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Katarzyna Nowak-Pokorny do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )