Petycja w sprawie ustanowienia stałego połączenia lotniczego na trasie Strasburg/Entzheim - Polska.

Petycja w sprawie ustanowienia stałego połączenia lotniczego na trasie Strasburg/Entzheim - Polska.

My, poniżej podpisani, uprzejmie prosimy o rozpatrzenie i pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby o utworzenie regularnego połączenia lotniczego na trasie Strasburg/Entzheim - Polska, Polska - Strasburg/Entzheim.

We wschodniej części Alzacji jak również w zachodniej części niemieckiej Badenii-Wirtembergii mieszka kilkutysięczna społeczność pochodząca z Polski, a także z państw Europy Środkowo-Wschodniej. W samym Strasbourgu znajdują się ważne instytucje międzynarodowe (Rada Europy, Europejski Trybunał Praw Człowieka, Parlament Europejski, Eurokorpus) oraz liczne misje dyplomatyczne zatrudniające setki obywateli z Polski. Praca poza ojczyzną i życie „na dwa domy” generuje potrzebę częstego przemieszczania się między Strasburgiem a Polską.

Loty na trasie Warszawa – Strasburg są w prawdzie obsługiwane przez Polskie Linie Lotnicze LOT ale są to bardzo rzadkie połączenia. Funkcjonują one jedynie w czasie sesji plenarnych Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

Transfer ze Strasburga na międzynarodowe lotniska we Frankfurcie, w Bazylei czy w Paryżu, z których regularnie kursują samoloty do Polski, jest bardzo długi i męczący. Należy dodać, że bardzo często podróż nie kończy się na docelowym lotnisku w Polsce ale po wylądowaniu na lotnisku w Polsce wielu pasażerów czeka jeszcze długa podróż do domu. W każdym z powyższych wariantów na podróż ze Strasburga do Polski należy przeznaczyć cały dzień. Dla osób mieszkających w tej części Europy podróż do Polski jest dużym wyzwaniem logistycznym pochłaniającym dużo czasu.

Loty z lotniska Strasburg/Entzheim do Polski z pewnością cieszyłyby się również dużą popularnością wśród Francuzów, coraz chętniej podróżujących do Europy Środkowo-Wschodniej. Ta część kontynentu słynąca z gościnności, wspaniałej kuchni i wyjątkowych miejsc jest pożądaną destynacją.

W obecnej sytuacji nawet jeden lub dwa loty w tygodniu byłyby satysfakcjonujące dla społeczności żyjącej w Alzacji.

Połączenie lotnicze na trasie Strasbourg/Entzheim - Polska byłoby korzyścią zarówno dla linii lotniczych, portów lotniczych w Polsce i Entzheim oraz mieszkańców Alzacji. Z pewnością nowoczesne i sprawnie działające porty lotnicze w Polsce oraz Port Strasbourg/Entzheim są w stanie obsłużyć dodatkową liczbę pasażerów i samolotów na tym nowym kierunku.

Będziemy wdzięczni za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. Z poważaniem i wyrazami szacunku Mieszkańcy Alzacji

 

En francais ci-dessous 

 

Pétition pour l'établissement d'un service aérien régulier sur la ligne Strasbourg/Entzheim - Pologne.

Nous, soussignés, vous prions de bien vouloir examiner notre demande d'établissement d'un service aérien régulier sur la liaison Strasbourg/Entzheim - Pologne, Pologne - Strasbourg/Entzheim et d'y répondre favorablement.

Dans la partie orientale de l'Alsace ainsi que dans la partie occidentale du Land allemand de Bade-Wurtemberg, il reside une communauté de plusieurs milliers de personnes d'origine polonaise ainsi que d'Europe centrale et orientale. Strasbourg elle-même abrite d'importantes institutions internationales (Conseil de l'Europe, Cour européenne des droits de l'homme, Parlement européen, Eurocorps) et de nombreuses missions diplomatiques employant des centaines de citoyens polonais. Le fait de travailler en dehors de son pays d'origine et de vivre "sur deux maisons" entraîne la nécessité de se déplacer fréquemment entre Strasbourg et la Pologne.

Des vols entre Varsovie et Strasbourg sont en effet assurés par la compagnie aérienne polonaise LOT, mais il s'agit de liaisons très peu fréquentes. Elles ne sont assurées que pendant les sessions plénières du Parlement européen à Strasbourg.

Au départ de Strasbourg, il est possible de se rendre dans les aéroports internationaux de Francfort, Bâle ou Paris, d'où partent des vols réguliers vers la Pologne. Ce voyage est néanmoins très long et fatigant. Il convient d'ajouter que, très souvent, le voyage ne se termine pas à l'aéroport de destination finale en Pologne, mais que de nombreux passagers ont encore un long voyage de retour après avoir atterri à l'aéroport polonais. Dans chacune des options ci-dessus, il faut prévoir une journée entière pour le trajet entre Strasbourg et la Pologne. Pour ceux qui vivent dans cette partie de l'Europe, le voyage vers la Pologne est un défi logistique majeur qui prend beaucoup de temps.

Les vols de l'aéroport de Strasbourg/Entzheim vers la Pologne seraient certainement très populaires auprès des Français, qui sont de plus en plus nombreux à vouloir voyager en Europe centrale et orientale. Cette partie du continent, réputée pour son hospitalité, sa gastronomie et ses sites exceptionnels, est une destination recherchée.

En l'état actuel des choses, même un ou deux vols par semaine seraient valorisants pour la collectivité alsacienne. Une liaison aérienne entre Strasbourg/Entzheim et la Pologne serait bénéfique  a la fois pour les compagnies aériennes, les aéroports de Pologne et d'Entzheim et les habitants de l’Alsace. Il est certain que les aéroports modernes et performants de Pologne et de Strasbourg/Entzheim sont en mesure d'accueillir le nombre supplémentaire de passagers et d'avions sur cette nouvelle liaison.

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir examiner favorablement notre demande.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Les habitants d'Alsace


Mieszkańcy Alzacji/ Les habitants d'Alsace    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Mieszkańcy Alzacji/ Les habitants d'Alsace do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...